Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, на пiдставi 1111-16, чинний
← до Цивільного кодексу України
Книга перша. Загальні положення Украшение воздушными шарами в Одессе mirklein.com.


 

Глава 14
ЦІННІ ПАПЕРИ

Стаття 194. Поняття цінного паперу

1. Цінним папером є документ встановленої форми з
відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове
право і визначає взаємовідносини між особою, яка його розмістила
(видала), і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з
умовами його розміщення, а також можливість передачі прав, що
випливають з цього документа, іншим особам. {Частина перша статті 194 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3480-IV (3480-15) від 23.02.2006}
2. До особи, яка набула право власності на цінний папір,
переходять у сукупності усі права, які ним посвідчуються.

Стаття 195. Групи та види цінних паперів

1. В Україні в цивільному обороті можуть бути такі групи
цінних паперів:
1) пайові цінні папери, які засвідчують участь у статутному
капіталі, надають їх власникам право на участь в управлінні
емітентом і одержання частини прибутку, зокрема у вигляді
дивідендів, та частини майна при ліквідації емітента;
2) боргові цінні папери, які засвідчують відносини позики і
передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк
кошти відповідно до зобов'язання;
3) похідні цінні папери, механізм розміщення та обігу яких
пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку,
встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та (або)
товарних ресурсів; {Пункт 3 частини першої статті 195 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3480-IV (3480-15) від 23.02.2006}
4) товаророзпорядчі цінні папери, які надають їхньому
держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.
Законом можуть визначатися також інші групи цінних паперів.
2. Види цінних паперів та порядок їх обігу встановлюються
законом.
3. Цінні папери можуть існувати в документарній та
бездокументарній формі відповідно до закону. {Частина третя статті 195 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3480-IV (3480-15) від 23.02.2006}

Стаття 196. Вимоги до цінного паперу

1. Обов'язкові реквізити цінних паперів, вимоги щодо форми
цінного паперу та інші необхідні вимоги встановлюються законом.
2. Документ, який не містить обов'язкових реквізитів цінних
паперів і не відповідає формі, встановленій для цінних паперів, не
є цінним папером.

Стаття 197. Передання прав за цінним папером

1. Права, посвідчені цінним папером, можуть належати:
1) пред'явникові цінного паперу (цінний папір на
пред'явника);
2) особі, названій у цінному папері (іменний цінний папір);
3) особі, названій у цінному папері, яка може сама здійснити
ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу
уповноважену особу (ордерний цінний папір).
2. Законом може бути виключена можливість розміщення цінних
паперів визначеного виду як іменних, або як ордерних, або як
паперів на пред'явника. {Частина друга статті 197 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3480-IV (3480-15) від 23.02.2006}
3. Для передання іншій особі прав, посвідчених цінним папером
на пред'явника, достатньо вручення цінного паперу цій особі.
4. Права, посвідчені іменним цінним папером, передаються у
порядку, встановленому для відступлення права вимоги (цесії).
Особа, яка передає право за цінним папером (індосант), відповідає
лише за недійсність відповідної вимоги і не відповідає за її
невиконання.
5. Права за ордерним цінним папером передаються шляхом
вчинення на цьому папері передавального напису (індосаменту).
Індосант відповідає за існування та здійснення цього права.
За передавальним написом (індосаментом), вчиненим на цінному
папері, до особи, якій або у розпорядження якої передаються права
за цінним папером (індосата), переходять усі права, посвідчені
цінним папером. Індосамент може бути бланковим (без зазначення
особи, якій має бути здійснене виконання) або ордерним (із
зазначенням особи, якій або за наказом якої має бути здійснене
виконання). Індосамент може бути обмежений тільки дорученням
здійснювати права, посвідчені цінним папером, без передання цих
прав індосату. У цьому разі індосат виступає як представник.

Стаття 198. Виконання за цінним папером

1. Особа, що розмістила (видала) цінний папір, та особи, що
індосували його, відповідають перед її законним володільцем
солідарно. У разі задоволення вимоги законного володільця
ордерного цінного паперу про виконання посвідченого цим папером
зобов'язання однією або кількома особами з числа тих, хто
зобов'язався за цінним папером, вони набувають право зворотної
вимоги (регресу) щодо інших осіб, які зобов'язалися за цінним
папером. {Частина перша статті 198 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3480-IV (3480-15) від 23.02.2006}
2. Відмова від виконання зобов'язання, посвідченого цінним
папером, з посиланням на відсутність підстави зобов'язання або на
його недійсність не допускається.
Володілець незаконно виготовленого або підробленого цінного
паперу має право пред'явити особі, яка передала йому папір, вимоги
про належне виконання зобов'язання, посвідченого цим папером, та
про відшкодування збитків.
 
Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © 2015