Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні

Про Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Програму перспективного розвитку
заповідної справи в Україні

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 48, ст.430 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Подану Кабінетом Міністрів України Програму перспективного
розвитку заповідної справи в Україні ("Заповідники") з урахуванням
зауважень та пропозицій, висловлених народними депутатами України
під час її обговорення, затвердити (додається).
2. Кабінету Міністрів України забезпечити реалізацію
затвердженої Програми перспективного розвитку заповідної справи в
Україні.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м.Київ, 22 вересня 1994 року
N 177/94-ВР

ЗАТВЕРДЖЕНА
Постановою Верховної Ради України
від 22 вересня 1994 року N 177/94-ВР

ПРОГРАМА
перспективного розвитку заповідної
справи в Україні ("Заповідники")

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Метою Програми перспективного розвитку заповідної справи в
Україні ("Заповідники") є поліпшення умов для збереження територій
та об'єктів природно-заповідного фонду (далі - ПЗФ) як
національного надбання, забезпечення подальшого науково
обгрунтованого розвитку заповідної справи в Україні до 2005 року
на основі визнання її соціального, економічного та екологічного
значення для усталеного розвитку держави та народу України. Передбачена Програмою система заходів спрямована на
збереження унікальних і типових ландшафтів, інших природних
комплексів, біологічного різноманіття, в тому числі генофонду
рослинного і тваринного світу, підвищення ролі заповідних
територій у розробці наукових основ раціонального
природокористування та охорони природи, розвитку природознавчих
наук, здійсненні моніторингу навколишнього природного середовища,
підготовці висококваліфікованих фахівців, екологічному та
патріотичному вихованні громадян. Програма передбачає розв'язання таких основних завдань: визначення стратегії розвитку заповідної справи; зміцнення наукових, організаційних, правових, фінансових,
матеріально-технічних та інших засад розвитку заповідної справи; оптимізацію мережі природних і біосферних заповідників,
національних природних парків, територій та об'єктів ПЗФ інших
категорій; активізацію наукових досліджень на базі заповідних територій,
посилення ролі Національної академії наук України і Міністерства
охорони навколишнього природного середовища України у
науково-методичному забезпеченні та координації роботи
заповідників і національних природних парків, розробці наукових та
організаційних засад заповідної справи; сприяння підвищенню ролі заповідної справи у екологічному та
патріотичному вихованні громадян та підготовці фахівців, входженню
України до міжнародної системи співробітництва з питань розвитку
заповідної справи. Програма грунтується на аналізі розвитку заповідної справи в
Україні та інших державах, вимогах відповідних міжнародно-правових
актів та рекомендаціях міжнародних організацій.
2. СУЧАСНА ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СТАН ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ
Розвиток наукових та організаційних засад заповідної справи в
Україні значною мірою зумовлюється денатуралізацією природних
екологічних систем, яка дедалі посилюється у глобальному та
регіональному масштабі. У зв'язку з цим особливого значення
набувають підтримання природного ходу основних екологічних
процесів, збереження унікальних та типових екологічних систем,
всього різноманіття генетичних ресурсів біосфери, які нині
перебувають під загрозою знищення через надмірну експлуатацію
природних ресурсів та деструкцію ландшафтів. Здебільшого безсистемний техногенний вплив призвів до
значного руйнування усталеного для народу навколишнього природного
середовища, значною мірою позначився на генофонді природи України.
На сьогодні збереглося близько 30 відсотків природної рослинності,
яка перебуває на різних стадіях трансформації. Особливу тривогу
викликає стан справ із збереженням генофонду рідкісних і таких, що
перебувають під загрозою зникнення, видів тварин і рослин. До
другого видання Червоної книги України занесено 381 вид тварин
(близько 60 відсотків з них - безхребетні), 531 вид рослин та
грибів, у тому числі 429 видів судинних рослин, які становлять
понад 12 відсотків всієї дикорослої флори. Порівняно з першим
виданням (1976 рік) кількість видів тварин і рослин, занесених до
Червоної книги України, збільшилася майже в чотири рази. До
переліку рідкісних та таких, що перебувають під загрозою
зникнення, рослинних угруповань ("Зелена книга України"),
підготовленого та опублікованого науковцями, занесено 127 таких
угруповань. Катастрофічно зменшуються запаси цінних лікарських та
декоративних рослин. Найефективнішим засобом охорони видів тваринного і рослинного
світу, унікальних та типових природних комплексів є розширення та
підвищення репрезентативності мережі ПЗФ. Організаційно-правові основи ведення заповідної справи
визначено Законом України "Про природно-заповідний фонд України"
( 2456-12 ) (1992 рік) та актами законодавства, прийнятими
відповідно до нього. ПЗФ України розглядається як складова частина
світової системи природних територій та об'єктів, що перебувають
під особливою охороною, і включає 6100 територій та об'єктів
загальною площею 1412,8 тис. гектарів (2,34 відсотка території
України), розподіл яких за категоріями характеризується такими
даними (за станом на 1 січня 1994 року): ————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | Площа | | | Кіль-|—————————————————————| | Категорія | кість| тис.га |% до терито-| | | | |рії країни | |—————————————————————————————————+———————+————————+————————————| | Природні заповідники | 12| 119,5 | 0,2 | | Біосферні заповідники | 3| 88,1 | 0,14 | | Національні природні парки | 4| 176,7 | 0,29 | | Регіональні ландшафтні парки | 5| 81,3 | 0,12 | | Заказники: | 1936| 829,7 | 1,35 | | загальнодержавного значення | 227| 330,0 | 0,55 | | місцевого значення | 1709| 499,7 | 0,8 | | Пам'ятки природи: | 2850| 17,5 | 0,028 | | загальнодержавного значення | 123| 4,9 | 0,008 | | місцевого значення | 2727| 12,6 | 0,02 | | Заповідні урочища | 737| 83,4 | 0,14 | | Ботанічні сади загально- | 17| 1,9 | 0,002 | | державного значення | | | | | Дендрологічні парки: | 21| 1,2 | 0,002 | | загальнодержавного значення | 19| 1,2 | 0,002 | | місцевого значення | 2| 0,01| 0,0000 | | Зоологічні парки загально- | 6| 0,1 | 0,0002 | | державного значення | | | | | Парки-пам'ятки садово-паркового | 509| 13,4 | 0,02 | | мистецтва: | | | | | загальнодержавного значення | 83| 5,8 | 0,01 | | місцевого значення | 426| 7,6 | 0,01 | |—————————————————————————————————+———————+————————+————————————| | Разом | 6100 |1412,8 | 2,34 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Заповідними є близько 300 тисяч гектарів найбільш цінних
болотних масивів, 150 тисяч гектарів місць зростання лікарських
рослин, майже дві тисячі гектарів земель, що є місцем оселення
цінної ентомофауни. З метою збереження водно-болотних угідь, що
мають міжнародне значення, головним чином як місця оселення
водоплавних птахів, в акваторії Тендрівської та Ягорлицької заток
Чорного моря, у дельті Дунаю та у затоці Сиваш під особливу
охорону взято понад 220 тисяч гектарів. Відповідно до Указу
Президента України від 10 березня 1994 року N 79/94 , рішень
місцевих органів влади для наступного заповідання зарезервовано
близько 700 тисяч гектарів цінних у науковому та екологічному
відношенні територій. Однак, незважаючи на вжиті заходи, мережа ПЗФ в Україні є
значно меншою (2,34 відсотка загальної території), ніж у більшості
країн Європи, де цей показник досягає 5-7, а в північному регіоні
- 11-12 відсотків. Основні проблеми розвитку заповідної справи в Україні
зумовлені перш за все недосконалістю системи управління у цій
сфері, низьким рівнем фінансування, матеріально-технічного
забезпечення, недостатнім розвитком спеціальних наукових
досліджень, слабкою правовою відповідальністю за порушення режиму
заповідних територій та об'єктів. За сучасних умов переходу на
переважно ринкові відносини господарювання, зміни форм власності
на землю становище ще більше ускладнюється.
3. СТРАТЕГІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ
ПЗФ І РОЗВИТКУ ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ
Концепція розвитку заповідної справи передбачає зростання її
суспільного значення для розвитку держави та для народу України,
оптимізацію і розвиток системи територій та об'єктів ПЗФ з метою
забезпечення охорони біологічного різноманіття, типових та
унікальних ландшафтів України, сприяння підтриманню екологічної
рівноваги на її території, зміцнення бази для проведення
моніторингу навколишнього природного середовища, наукових
досліджень, екологічного та патріотичного виховання громадян. Оптимізація мережі територій та об'єктів ПЗФ, подальший
розвиток заповідної справи в Україні мають бути забезпечені на
основі вирішення таких першочергових завдань: збільшення площі територій та об'єктів ПЗФ як важливого
інтегрального екологічного показника до 2000 року в цілому в
Україні до 3-4, а в окремих регіонах - до 9-10 відсотків,
забезпечення репрезентативності ПЗФ за флористичною, ценотичною,
фауністичною, геологічною, грунтознавчою, ландшафтною та іншими
екологічними ознаками; пріоритетного розвитку груп об'єктів високої категорії
заповідності, насамперед багатофункціональних (національних
природних парків, біосферних заповідників), створення їх у
регіонах, недостатньо представлених у ПЗФ, оптимізації меж
існуючих об'єктів ПЗФ з метою поліпшення умов для збереження
заповідних природних комплексів; розширення мережі територій та об'єктів ПЗФ, які, крім
збереження генофонду, ценофонду, фауністичних, ландшафтних та
інших природних комплексів, сприяння підтриманню екологічної
рівноваги, передбачають також проведення екологічного та
краєзнавчого виховання, регламентованого відпочинку на природі; розвитку мережі територій та об'єктів ПЗФ, у яких поєднуються
завдання охорони об'єктів природи і культури; удосконалення класифікації ПЗФ шляхом запровадження нових та
уточнення статусу існуючих категорій; формування загальнодержавної територіальної комплексної
системи охорони навколишнього природного середовища на основі
поєднання територій та об'єктів ПЗФ з іншими територіями, що
особливо охороняються; запровадження регулярного наукового аналізу стану ПЗФ; розвитку та підвищення ефективності участі України у
міжнародному співробітництві у сфері заповідної справи, створення
міжнародних багатофункціональних заповідних об'єктів; вдосконалення системи державного управління у сфері
заповідної справи, перш за все заповідниками та національними
природними парками; поліпшення фінансового, матеріально-технічного та правового
забезпечення розвитку заповідної справи, посилення
відповідальності за порушення режиму заповідних територій; органічного поєднання завдань розвитку заповідної справи з
системою освіти, екологічного та патріотичного виховання.
4. НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Особливе значення для подальшого розвитку заповідної справи
мають наукові дослідження з таких проблем: вдосконалення економічних, правових, екологічних та
організаційних засобів збереження та відновлення біологічного
різноманіття, природних комплексів та об'єктів, що перебувають в
умовах неоднакового ступеня антропогенної зміненості та впливу
різних типів господарської діяльності; розроблення критеріїв наукової, екологічної, економічної,
рекреаційної і соціальної оцінки територій та об'єктів ПЗФ; проведення середньо- і великомасштабного вивчення та
картографування природних комплексів та їх компонентів для
здійснення комплексного моніторингу стану територій та об'єктів
ПЗФ, розробки наукових основ охорони навколишнього природного
середовища, збереження різних типів природних комплексів,
створення геоінформаційних систем; поглиблення наукових основ збереження і розведення у штучних
умовах рідкісних видів фауни і флори з метою їх наступної
реінтродукції та введення в культуру, створення необхідних для
цього спеціальних розплідників та розсадників. Для вирішення зазначених та інших наукових проблем доцільно
розширити наукові дослідження установ Національної академії наук
України у природних і біосферних заповідниках, національних
природних парках та на інших територіях і об'єктах ПЗФ, посилити
роль Академії у забезпеченні методичного керівництва всіма
науковими дослідженнями на природно-заповідних територіях. З цією
метою має бути розроблена наукова програма Національної академії
наук України, забезпечено участь її фахівців у підвищенні
кваліфікації наукових співробітників природних та біосферних
заповідників, національних природних парків, ботанічних садів,
дендрологічних, зоологічних парків, а також інших природоохоронних
установ. Важливим завданням є розширення наукової діяльності
ботанічних садів, дендрологічних та зоологічних парків. З метою розвитку наукових досліджень з проблем заповідної
справи, поліпшення їх координації, здійснення аналізу, оцінки та
прогнозу екологічного стану ПЗФ передбачається створити на базі
існуючої лабораторії наукових основ заповідної справи (м.Київ)
науковий центр при Міністерстві охорони навколишнього природного
середовища України, який буде співпрацювати з Національною
академією наук України, Українською академією аграрних наук,
вищими навчальними закладами та іншими науковими центрами.
5. РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖІ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПЗФ
Мережу територій та об'єктів ПЗФ передбачається розширяти за
рахунок мінімально антропогенно порушених земель та акваторій, а
також тих, на яких ширше представлені види тварин і рослин,
занесені до Червоної книги України, та рідкісні рослинні
угруповання, занесені до Зеленої книги України. Має бути
забезпечено, щоб у кожній фізико-географічній провінції був
щонайменше один природний, біосферний заповідник або національний
природний чи регіональний ландшафтний парк, де охорона природних
комплексів і збереження екологічної рівноваги поєднуватимуться з
організованими формами підготовки кадрів, екологічного виховання,
екологічного туризму, регламентованого відпочинку на природі
(додаток N 1). Мають бути проведені додаткові наукові дослідження з метою
вивчення можливості заповідання частин територій, які до цього
часу використовувалися як військові полігони, пошуку можливостей
посилення охорони великих та малих річок, морських акваторій,
територій, де представлені типові грунти, шляхом включення
найбільш цінних ділянок до ПЗФ. Важливо посилити охорону місцезнаходжень викопної фауни і
флори, ширше проводити на заповідних територіях відновлення
корінних, типових природних комплексів, реакліматизацію видів
тварин та реінтродукцію рослин. Значна увага приділятиметься формуванню на базі природних
заповідників, національних природних парків та інших заповідних
територій системи полігонів для моніторингу навколишнього
природного середовища, створенню біосферних заповідників у складі
їх міжнародної мережі. Намічається також розширення існуючих територій та об'єктів
ПЗФ з метою збереження прилеглих до них та інших цінних у
екологічному відношенні територій та акваторій у дельті Дунаю, на
північному узбережжі Чорного та Азовського морів, у тому числі
Бердянської, Обитічної, Білосарайської та Кривої кіс, у районі
Шацьких озер та в інших регіонах (додаток N 2). Подальшого розвитку має набути резервування особливо цінних у
науковому та екологічному відношенні територій для наступного
заповідання. Розвиток мережі ПЗФ передбачається забезпечити у поєднанні з
оптимізацією структури інших територій, що особливо охороняються і
мають екологічні, захисні функції (ліси 1 групи, зелені зони міст
та селищ міського типу, водоохоронні зони, полезахисні лісосмуги
та інші), з метою формування з урахуванням ландшафтних умов,
структури гідрологічних басейнів, динамічних та інших особливостей
природних комплексів територіальної основи загальнодержавної
системи охорони навколишнього природного середовища, у якій
особливо цінні у екологічному відношенні території ("екологічні
вузли") з'єднуються між собою "екологічними коридорами", в тому
числі транснаціональними. Це матиме особливе значення для
збереження біологічного різноманіття, шляхів міграції тварин,
стабілізації екологічної обстановки, запобігання розвиткові
несприятливих природних процесів.
6. ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПЗФ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ
МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Здійснення моніторингу навколишнього природного середовища
передбачає формування такої мережі територій та об'єктів ПЗФ, яка
б враховувала територіальні та часові зміни екосистем у межах
країни та тенденції глобальних змін біосфери. Ця система повинна
відображати фоновий, еталонний стан навколишнього природного
середовища, регіональні особливості, диференціацію ландшафтів та
інших природних комплексів, ступінь їх антропогенної
трансформації, враховувати особливості динаміки, сприяти
поліпшенню прогнозування змін на різних рівнях організації
екологічних систем та стати складовою частиною державної системи
моніторингу навколишнього природного середовища України. Для цього
в межах територій ПЗФ визначатимуться місця розташування
спеціальних полігонів, для яких передбачається: створення докладних ландшафтних, геоботанічних та інших
спеціальних екологічних карт, геоінформаційних систем; закладання екологічних профілів, пробних площ, які
репрезентуватимуть все різноманіття природних комплексів та
об'єктів, їх просторово-часові особливості з метою організації на
них спеціальних стаціонарних комплексних досліджень. Програма передбачає створення системи централізованого
опрацювання інформації, яка включатиме комп'ютерний банк даних з
рядом пов'язаних між собою блоків: географічного, екологічного,
ботанічного, зоологічного та інших.
7. ЮРИДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Для поліпшення юридичного забезпечення розвитку заповідної
справи в Україні у першочерговому порядку необхідно: привести акти чинного законодавства у відповідність із
Законом України "Про природно-заповідний фонд України"
( 2456-12 ); розробити і прийняти законодавчі акти про рослинний світ та
про систему територій, що особливо охороняються, надати Переліку
рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення,
рослинних угруповань ("Зелена книга України") нормативного
характеру, забезпечити його офіційне видання; вдосконалити нормативну базу діяльності природоохоронних
органів, насамперед Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України; уточнити класифікацію територій та об'єктів ПЗФ, внести інші
зміни та доповнення до Закону України "Про природно-заповідний
фонд України" з метою розширення можливостей для збереження
природно-історичних об'єктів екокультурної спадщини, охорони на
заповідних територіях мігруючих видів тварин, штучного розведення
та інтродукції, перш за все рідкісних видів тварин і рослин,
збереження місцезнаходжень викопної флори і фауни, вирішення інших
завдань, передбачених даною Програмою; внести зміни до лісового законодавства для оптимізації
проведення рубок на територіях ПЗФ; розробити пропозиції щодо поліпшення механізму стимулювання
підприємств і організацій, на землях яких створюються
природно-заповідні об`єкти; посилити адміністративну, кримінальну, матеріальну
відповідальність за порушення режиму заповідних територій та
вдосконалити механізм накладання відповідних стягнень; завершити до кінця 1995 року оформлення прав як юридичних
осіб природних та біосферних заповідників, національних природних
парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних
парків загальнодержавного значення, а в разі потреби - інших
об'єктів ПЗФ.
8. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
Передбачається створити у системі Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України державний орган
управління, якому підпорядкувати заповідники та національні
природні парки України. Необхідно посилити державний контроль за
додержанням режиму територій та об'єктів ПЗФ. Важливим завданням є
впорядкування структури органів Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України на місцях, які займаються питаннями
заповідної справи, забезпечити поліпшення їх матеріально-технічної
бази та кадрового складу. Для обліку, оптимізації та прогнозування розвитку
природно-заповідних територій слід прискорити створення державного
кадастру територій та об'єктів ПЗФ.
9. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Програмою передбачено поліпшення фінансового забезпечення
розвитку заповідної справи, в тому числі збільшення обсягів
капітального будівництва, коштів на реконструкцію та капітальний
ремонт основних приміщень і споруд, на придбання основного
лабораторного обладнання, транспортних засобів, спеціальних машин
і механізмів, створення, розширення та утримання об'єктів ПЗФ,
управління ними, на проведення наукових досліджень, забезпечення
діяльності наукових центрів та лабораторій та здійснення інших
заходів. Загальний обсяг витрат на шестирічний період (1995 - 2000
рр.) орієнтовно становить 4,84 трильйона карбованців у цінах на 1
травня 1994 року. Фінансування розвитку заповідної справи має здійснюватися у
централізованому порядку. Для здійснення заходів, передбачених
Програмою, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів
України за поданням Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України та за участю інших заінтересованих державних
органів щорічно, з урахуванням економічних можливостей держави,
визначатимуть обсяги державних централізованих капітальних
вкладень і бюджетних коштів на проведення заходів, спрямованих на
збереження та розвиток природно-заповідного фонду. Обсяги коштів,
наведені у додатках N 3-11, є орієнтовними. Для вирішення завдань,
передбачених Програмою, доцільно розширити використання коштів
позабюджетних екологічних фондів, створити спеціальні фонди
сприяння розвитку заповідної справи в Україні. Передбачається також надання податкових та інших пільг
підприємствам, установам та організаціям, які забезпечують
функціонування територій і об'єктів ПЗФ.
10. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
З метою активізації участі України у міжнародному
співробітництві з питань охорони і раціонального використання
територій та об'єктів ПЗФ треба: активізувати діяльність, спрямовану на укладення
багатосторонніх та двосторонніх міжнародних угод у сфері
заповідної справи; вирішити питання приєднання України до Рамсарської конвенції
1971 року про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення
головним чином як місця оселення водоплавних птахів,
Вашингтонської конвенції 1973 року про міжнародну торгівлю видами
дикої фауни і флори, що знаходяться під загрозою зникнення,
Боннської конвенції 1979 року про охорону мігруючих видів диких
тварин, Бернської конвенції 1979 року про охорону дикої фауни і
флори і природних місць їх перебування в Європі, Конвенції 1992
року про збереження біологічного різноманіття та інших
міжнародно-правових актів, пов'язаних з вирішенням завдань
заповідної справи; забезпечити широку участь державних і наукових установ та
неурядових організацій у виконанні міжнародних проектів,
спрямованих на вирішення глобальних проблем охорони навколишнього
природного середовища та розвиток заповідної справи; створити у прикордонних місцевостях міждержавні заповідні
території, передусім природні заповідники та національні природні
парки, опрацювати з відповідними міжнародними організаціями
питання надання кращим природним заповідникам та національним
природним паркам України статусу біосферних, сертифікації їх Радою
Європи з врученням відповідних дипломів; систематично аналізувати міжнародний досвід розвитку
заповідної справи, проводити наукові форуми і робочі зустрічі
українських фахівців із заповідної справи з іноземними колегами; розширити стажування українських фахівців із заповідної
справи за кордоном; сприяти створенню в Україні міжнародних наукових та інших
центрів з проблем заповідної справи; активізувати участь наукових установ у підготовці відповідних
міжнародних наукових видань; активніше розвивати міжнародний екологічний туризм.
11. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА, ВИХОВАННЯ ТА ІНФОРМУВАННЯ
ГРОМАДСЬКОСТІ
З метою сприяння розвитку екологічної освіти та виховання
передбачається: формування на базі природних і біосферних заповідників,
національних природних парків, ботанічних садів, інших заповідних
територій регіональних, національних та міжнародних центрів
підготовки кадрів, екологічного та патріотичного виховання; переглянути навчальні плани і програми дошкільних установ,
середніх та вищих навчальних закладів з метою більш широкого
врахування інтересів розвитку заповідної справи, тіснішого
поєднання завдань екологічного та патріотичного виховання,
насамперед дітей та молоді; поліпшити підготовку кадрів для роботи в заповідниках,
національних природних парках, ботанічних садах, дендрологічних і
зоологічних парках, парках-пам'ятках садово-паркового мистецтва та
на інших територіях та об'єктах ПЗФ шляхом організації відповідних
кафедр, відділень, введення спеціальних учбових курсів; організувати із залученням фахівців відповідних міжнародних
організацій курси підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі
заповідної справи; започаткувати випуск спеціального періодичного видання
"Заповідна справа в Україні", систематичне опублікування наукових
праць, виконаних на основі досліджень у заповідниках, національних
природних парках, інших територіях ПЗФ, розширити випуск
науково-популярних видань та іншої літератури з проблем заповідної
справи.
Додаток N 1
до Програми "Заповідники"
СТВОРЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
————————————————————————————————————————————————————————— | N | Назва природно- | Регіон | Площа | | п/п | заповідного | (АР Крим, | (га) | | | об'єкта | область, | | | | | місто) | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————— 1.Природні заповідники
1. Горганський Івано- 5365
Франківська
2. Дністровські Плавні Одеська 8000
3. Єланецький Миколаївська 2000
4. Казантіпський АР Крим 500
5. Опукський АР Крим 1000
6. Південно-Подільський Вінницька 16480
7. Рівненський Рівненська 50100
8. Старогутський Сумська 7213
9. Тарханкутський АР Крим 20000
2.Національні природні парки
10. Вижницький Чернівецька 8000
11. Голосіївський м.Київ 3000
12. Гомольшанський Харківська 15000
13. Ічнянський Чернігівська 46680
14. Мезинський Чернігівська 31600
15. Нижньодністровський Одеська 34000
16. Подільські Товтри Хмельницька 260000
17. Севастопольський АР Крим 27000
18. Сіверсько-Донецький Донецька 40000
19. Українські Бескиди Львівська 116000
20. Черкаський бір Черкаська 40000
3. Ботанічні сади
21. Івано-Франківський Івано- 30
Франківська
22. Луганський Луганська 50
23. Почаївський Тернопільська 30
24. Рівненський Рівненська 50,3
25. Валекузьмінський Чернівецька 25
4. Зоологічні парки
26. Вінницький Вінницька 20
27. Дніпропетровський Дніпропетровська 8
28. Донецький Донецька 15
29. Запорізький Запорізька 10
30. Львівський Львівська 15 ————————————————————————————————————————————————————————— Разом: 732191,3
———————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Витрати (млн.крб. в цінах на 01.05.1994 р.) | | п/п |——————————————————————————————————————————————————————| | | Разом | По роках | | | |————————————————————————————————————————————| | | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ———————————————————————————————————————————————————————————————— 1. 500 500
2. 700 700
3. 200 200
4. 200 70 130
5. 600 200 400
6. 1200 1200
7. 1500 1500
8. 700 400 300
9. 800 200 600
10. 6300 4000 2300
11. 30000 15000 15000
12. 500 500
13. 2800 1400 1400
14. 1500 1500
15. 1000 1000
16. 2600 1300 1300
17. 5000 5000
18. 2000 2000
19. 2000 2000
20. 300 150 150

21. 250 250
22. 5000 500 1000 500 1000 1000 1000
23. 40 20 20
24. 500 500
25. 500 500
26. 600 300 300
27. 300 200 100
28. 500 300 200
29. 500 300 200
30. 500 300 200 ————————————————————————————————————————————————————————————————
69090 25540 20850 2400 9100 3000 8200

Додаток N 2
до Програми "Заповідники"
РОЗШИРЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ІСНУЮЧИХ ОБ'ЄКТІВ
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
————————————————————————————————————————————————————————— | N | Назва природно- | Регіон | Площа | | п/п | заповідного | (АР Крим, | (га) | | | об'єкта | область, | | | | | місто) | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————— 1. Природні заповідники
1. Дунайські Плавні Одеська 350000
2. Мис Мартьян АР Крим 500
3. Канівський Черкаська 4500
4. Луганський Луганська 3600
5. Розточчя Львівська 7000
6. Український степовий Донецька 1420
2. Біосферні заповідники
7. Карпатський Закарпатська 41070
8. Чорноморський Херсонська 36800
3. Національні природні парки
9. Азово-Сиваський Донецька, 40000
Запорізька,
Херсонська
10. Шацький Волинська 43000
4. Ботанічні сади
11. Дніпропетровського Дніпропетров- 15
держуніверситету ська
12. Харківського Харківська 63
держуніверситету
5. Дендрологічні парки
13. Олександрія Київська 100
6. Зоологічні парки
14. Київський м.Київ 40
15. Одеський Одеська 684 ————————————————————————————————————————————————————————————— Разом: 485792

———————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Витрати (млн.крб. в цінах на 01.05.1994 р.) | | п/п |——————————————————————————————————————————————————————| | | Разом | По роках | | | |————————————————————————————————————————————| | | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ————————————————————————————————————————————————————————————————
1. 2500 500 2000
2. 50 25 25
3. 4500 500 1500 1500 1000
4. 1800 300 300 300 300 300 300
5. 1500 1500
6. 3000 3000
7. 560 232 328 8. 2500 2500
9. 2800 500 800 1500

10. 150 150
11. 2 2
12. 1000 500 500
13. 30 30
14. 1000 1000
15. 1750 600 600 300 250
——————————————————————————————————————————————————————————————— 23142 10339 6053 4600 1550 300 300
Додаток N 3
до Програми "Заповідники"
КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО
———————————————————————————————————————————————————————————— | N | Назва природно- | Регіон | | п/п | заповідного | (АР Крим, | | | об'єкта | область, | | | | місто) | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————— 1. Існуючі природно-заповідні об'єкти
1.1. Природні заповідники
1. Дніпровсько-Орільський Дніпропетровська 2. Дунайські Плавні Одеська 3. Канівський Черкаська 4. Кримський АР Крим 5. Луганський Луганська 6. Медобори Тернопільська 7. Мис Мартьян АР Крим 8. Поліський Житомирська 9. Розточчя Львівська
10. Український степовий Донецька
11. Ялтинський АР Крим
1.2. Біосферні заповідники
12. Асканія-Нова Херсонська
13. Карпатський Закарпатська
14. Чорноморський Херсонська
1.3. Національні природні парки
15. Карпатський Івано-Франківська
16. Синевир Закарпатська
17. Шацький Волинська
1.4. Ботанічні сади
18. Вінницький Вінницька
19. Донецький Донецька
20. Івано-Франківський Івано-Франківська
21. Імені А.С.Макаренка Сумська
22. Імені О.В.Фоміна м.Київ
23. Кам'янець-Подільський Хмельницька
24. Кременецький Тернопільська
25. Львівського держ- Львівська
університету
26. Нікітський АР Крим
27. Одеський Одеська
28. Рівненський Рівненська
29. Українського державно- Львівська
го лісотехнічного
університету
30. Харківського держ- Харківська
університету
1.5. Дендрологічні парки
31. Веселі Боковеньки Кіровоградська
32. Київський м. Київ
33. Менський Чернігівська
34. Одеський Одеська
35. Олександрія Київська
36. Рівненський Рівненська
37. Харківський Харківська
38. Черкаський Черкаська
1.6. Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва
39. Згурівський Київська
40. Кагарлицький Київська
41. Кияницький Сумська
42. Онуфріївський Кіровоградська
43. Рівненський Рівненська
44. Сокиринський Чернігівська
45. Черкаський ім.50-річчя Черкаська
Радянської влади
46. Черкаський парк Черкаська
Перемоги
2. Природно-заповідні об'єкти, що створюються
2.1. Природні заповідники
47. Горганський Івано-Франківська
48. Єланецький Миколаївська
49. Казантіпський АР Крим
50. Опукський АР Крим
51. Південно-Подільський Вінницька
52. Рівненський Рівненська
53. Старогутський Сумська
54. Тарханкутський АР Крим
2.2. Національні природні парки
55. Вижницький Чернівецька
56. Голосіївський м. Київ
57. Ічнянський Чернігівська
58. Мезинський Чернігівська
59. Нижньодністровський Одеська
60. Подільські Товтри Хмельницька
61. Сіверсько-Донецький Донецька
62. Українські Бескиди Львівська
63. Черкаський бір Черкаська
———————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Витрати (млн.крб. в цінах на 01.05.1994 р.) | | п/п |——————————————————————————————————————————————————————| | | Разом | По роках | | | |————————————————————————————————————————————| | | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ———————————————————————————————————————————————————————————————— 1. 24500 8500 8500 7000 500 2. 20500 5840 14660 3. 33000 5000 8000 8000 8000 4000 4. 5700 600 1900 700 1000 700 800 5. 20080 3000 5060 3860 4360 3800 6. 2900 1200 700 1000 7. 60 50 10 8. 1100 650 450 9. 4505 3005 1500
10. 42300 7500 7000 8500 18000 1300
11. 6150 1600 1300 700 1050 700 800
12. 97100 30000 32100 15000 10000 10000
13. 5710 1500 1170 1570 500 520 450
14. 16000 2000 4000 2000 4000 2000 2000
15. 50000 2000 8000 10000 10000 10000 10000
16. 169800 10800 42500 44000 11200 35800 25500
17. 12400 6200 6200
18. 16500 2800 2800 6300 4300 300 19. 8700 2350 2350 1000 1000 1000 1000 20. 3000 1000 1500 500 21. 800 800 22. 4800 1500 3300 23. 3000 500 500 500 500 500 500 24. 4200 2900 400 900 25. 3000 500 500 500 500 500 500
26. 890 780 110 27. 3000 2000 1000 28. 4015 4015 29. 2385 780 600 5 1000

30. 11830 3140 3790 4900

31. 3000 1500 1500 32. 607000 62000 157000 165000 50000 150000 23000 33. 4300 3000 1000 300 34. 7000 4000 3000 35. 43700 1500 2600 9000 9700 10400 10500 36. 1900 950 950 37. 29200 1900 2200 3700 6100 7000 8300 38. 500 500
39. 30400 1200 9200 8000 10000 2000 40. 22400 1200 7200 5000 7000 2000 41. 2700 1500 1200 42. 5606 1520 1140 446 1000 1000 500 43. 250 250 44. 4000 4000 45. 500 200 300 46. 110 10 100
47. 10000 5000 5000 48. 8000 3000 3000 2000 49. 12000 6000 6000 50. 14000 7000 7000 51. 12990 450 4470 4050 4020 52. 10780 2000 3780 5000 53. 12000 4000 4000 4000 54. 8000 8000

55. 900 900 56. 17520 4350 5600 4600 2970 57. 7500 7300 200 58. 3000 3000 59. 4000 4000 60. 20000 10000 5000 5000 61. 16000 8000 8000 62. 170100 5500 37700 46700 32700 26000 21500 63. 9850 500 2750 5800 800
————————————————————————————————————————————————————————————————— 1677131 188520 384940 403491 247950 304380 147850

Додаток N 4
до Програми "Заповідники"
РЕКОНСТРУКЦІЯ ОСНОВНИХ ПРИМІЩЕНЬ І СПОРУД
———————————————————————————————————————————————————————————— | N | Назва природно- | Регіон | | п/п | заповідного | (АР Крим, | | | об'єкта | область, | | | | місто) | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————— 1. Існуючі природно-заповідні об'єкти
1.1. Природні заповідники
1. Дунайські Плавні Одеська 2. Канівський Черкаська 3. Кримський АР Крим 4. Мис Мартьян АР Крим
1.2. Біосферні заповідники
5. Карпатський Закарпатська

1.3. Національні природні парки
6. Карпатський Івано-Франківська 7. Синевир Закарпатська
1.4. Ботанічні сади
8. Вінницький Вінницька 9. Дніпропетровського Дніпропетровська
держуніверситету
10. Імені О.В.Фоміна м.Київ
11. Кам'янець-Подільський Хмельницька
12. Львівського держ- Львівська
університету
13. Нікітський АР Крим
14. Одеський Одеська
15. Харківського держ- Харківська
університету
16. Центральний республі- м.Київ
канський
17. Чернівецького держ- Чернівецька
університету
1.5. Дендрологічні парки
18. Веселі Боковеньки Кіровоградська
19. Олександрія Київська
20. Прикарпатського держ- Івано-Франківська
університету
21. Софіївка Черкаська
22. Тростянецький Сумська
1.6.Зоологічні парки
23. Київський м.Київ
24. Менський Чернігівська
25. Миколаївський Миколаївська
26. Одеський Одеська
27. Харківський Харківська
1.7. Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва
28. Дніпропетровський Дніпропетровська
парк ім.Шевченка
29. Кияницький Сумська
30. Хутір Надія Кіровоградська
31. Черкаський парк ім.50- Черкаська
річчя Радянської влади
2. Природно-заповідні об'єкти, що створюються
2.1. Природні заповідники
32. Єланецький Миколаївська

2.2. Національні природні парки
33. Українські Бескиди Львівська
———————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Витрати (млн.крб. в цінах на 01.05.1994 р.) | | п/п |——————————————————————————————————————————————————————| | | Разом | По роках | | | |————————————————————————————————————————————| | | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ———————————————————————————————————————————————————————————————— 1. 500 500 2. 2500 500 1000 1000 3. 400 400 4. 810 405 405
5. 3790 1820 135 1450 120 145 120
6. 300 150 150 7. 500 250 250
8. 5000 2500 2500 9. 27700 7000 5700 5000 5000 5000
10. 5000 3000 2000
11. 2500 800 1200 500
12. 2965 560 510 560 350 495 490
13. 310 205 105
14. 1800 800 1000
15. 3000 1200 900 900
16. 30000 8000 8000 5000 3000 3000 3000
17. 60 50 10

18. 8540 600 3300 2450 1750 440
19. 200 200
20. 300 300
21. 350 256 94
22. 640 270 370

23. 280000 70000 70000 70000 70000
24. 250 250
25. 2600 740 900 960
26. 3000 1500 1500
27. 5100 700 600 800 800 1000 1200

28. 450 300 150
29. 600 200 200 200
30. 16829 1440 6201 3887 2500 2301 500
31. 20 20

32. 150 80 70

33. 15000 2000 5000 6000 1000 1000
————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом: 421164 103846 107460 97717 91040 12941 8160
Додаток N 5
до Програми "Заповідники"
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОСНОВНИХ ПРИМІЩЕНЬ І СПОРУД ———————————————————————————————————————————————————————————— | N | Назва природно- | Регіон | | п/п | заповідного | (АР Крим, | | | об'єкта | область, | | | | місто) | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————— 1. Існуючі природно-заповідні об'єкти
1.1. Природні заповідники
1. Дунайські Плавні Одеська
2. Канівський Черкаська
3. Кримський АР Крим
4. Луганський Луганська
5. Медобори Тернопільська
6. Мис Мартьян АР Крим
7. Поліський Житомирська
8. Розточчя Львівська
9. Український степовий Донецька,Сумська
10. Ялтинський АР Крим
1.2. Біосферні заповідники
11. Асканія-Нова Херсонська
12. Карпатський Закарпатська
13. Чорноморський Херсонська
1.3. Національні природні парки
14. Азово-Сиваський Херсонська
15. Синевир Закарпатська
1.4. Ботанічні сади
16. Дніпропетровського Дніпропетровська
держуніверситету
17. Житомирського сіль- Житомирська
ськогосподарського
інституту
18. Імені А.С.Макаренка Сумська
19. Імені О.В.Фоміна м.Київ
20. Кам'янець-Подільський Хмельницька
21. Львівського Львівська
держуніверситету
22. Нікітський АР Крим
23. Одеський Одеська
24. Українського наці- м.Київ
онального аграрного
університету
25. Українського Львівська
державного лісотех-
нічного університету
26. Ужгородського Закарпатська
держуніверситету
27. Харківського Харківська
держуніверситету
28. Центральний респуб- м.Київ
ліканський
29. Чернівецького Чернівецька
держуніверситету
1.5. Дендрологічні парки
30. Веселі Боковеньки Кіровоградська
31. Олександрія Київська
32. Тростянецький Чернігівська
1.6. Зоологічні парки
33. Київський м.Київ
34. Менський Чернігівська
35. Миколаївський Миколаївська
36. Одеський Одеська
37. Рівненський Рівненська
38. Харківський Харківська
1.7. Парки-пам'ятки садово-паркового
мистецтва
39. Дніпропетровський Дніпропетровська
парк ім.Шевченка
40. Кияницький Сумська
41. Хутір Надія Кіровоградська

2. Природно-заповідні об'єкти,
що створюються
2.1. Природні заповідники
42. Єланецький Миколаївська
2.2. Національні природні парки
43. Українські Бескиди Львівська
———————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Витрати (млн.крб. в цінах на 01.05.1994 р.) | | п/п |——————————————————————————————————————————————————————| | | Разом | По роках | | | |————————————————————————————————————————————| | | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ————————————————————————————————————————————————————————————————
1. 750 150 600 2. 220 220 3. 810 230 260 320 4. 1000 400 400 200 5. 1000 500 500 6. 80 50 30 7. 656 158 83 83 83 162 87 8. 1450 1450 9. 55500 1000 10500 8000 8000 15000 13000 10. 830 510 320

11. 11900 2610 3290 2580 2940 480 12. 360 30 20 210 20 60 20 13. 3000 1000 1000 1000

14. 80 80 15. 2400 400 400 800 400 400

16. 62000 23300 11300 11400 8000 8000 17. 102 101 1 18. 138 138 19. 1500 800 700 20. 2400 800 800 800 21. 10700 2900 2800 2100 2100 100 700 22. 1540 515 510 510 5 23. 5000 3000 2000 24. 40 17 15 8 25. 7500 7500 26. 3000 500 500 500 500 500 500 27. 3200 2000 800 400 28. 8000 2000 2000 2000 2000 29. 500 500
30. 800 800 31. 1990 485 440 435 90 280 260 32. 930 550 380

33. 200000 40000 50000 50000 30000 20000 10000 34. 600 370 230 35. 840 260 380 200 36. 2500 875 875 375 375 37. 200 100 100 38. 14500 1430 2860 2530 2530 2530 2620

39. 1790 280 1380 90 40 40. 5810 510 2400 1400 1400 100 41. 1079 1079
42. 25 25

43. 53000 7500 9100 9100 9100 9100 9100
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом: 469720 101298 103443 93874 71003 60627 39475
Додаток N 6
до Програми "Заповідники"
ПРИДБАННЯ ОСНОВНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ
———————————————————————————————————————————————————————————— | N | Назва природно- | Регіон | | п/п | заповідного | (АР Крим, | | | об'єкта | область, | | | | місто) | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————— 1. Існуючі природно-заповідні об'єкти
1.1. Природні заповідники
1. Дніпровсько- Дніпропетровська
Орільський 2. Дунайські Плавні Одеська 3. Канівський Черкаська 4. Кримський АР Крим 5. Луганський Луганська 6. Медобори Тернопільська 7. Мис Мартьян АР Крим 8. Поліський Житомирська 9. Розточчя Львівська
10. Український степовий Донецька
11. Ялтинський АР Крим
1.2. Біосферні заповідники
12. Асканія-Нова Херсонська
13. Карпатський Закарпатська
14. Чорноморський Херсонська
1.3. Національні природні парки
15. Карпатський Івано-
Франківська
16. Синевир Закарпатська
17. Шацький Волинська
1.4. Ботанічні сади
18. Вінницький Вінницька
19. Дніпропетровського Дніпропетровська
держуніверситету
20. Донецький Донецька
21. Житомирського Житомирська
сільськогосподарсь-
кого інституту
22. Імені А.С.Макаренка Сумська
23. Імені О.В.Фоміна м.Київ
24. Львівського Львівська
держуніверситету
25. Нікітський АР Крим
26. Одеський Одеська
27. Рівненський Рівненська
28. Українського націо- м.Київ
нального аграрного
університету
29. Ужгородського Закарпатська
держуніверситету
30. Українського Львівська
державного лісотех-
нічного університету
31. Центральний респуб- м.Київ
ліканський
1.5. Дендрологічні парки
32. Веселі Боковеньки Кіровоградська
33. Олександрія Київська
34. Софіївка Черкаська
35. Тростянецький Чернігівська
1.6. Зоологічні парки
36. Київський м.Київ
37. Менський Чернігівська
38. Одеський Одеська
39. Харківський Харківська
1.7. Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва
40. Згурівський Київська
41. Кагарлицький Київська
42. Кияницький Сумська
43. Сокиринський Чернігівська
2. Природно-заповідні об'єкти, що створюються
1.1. Природні заповідники
44. Горганський Івано-
Франківська
45. Південно-Подільський Вінницька
46. Рівненський Рівненська
47. Старогутський Сумська
1.2. Національні природні парки
48. Вижницький Чернівецька
49. Голосіївський м.Київ
50. Ічнянський Чернігівська
51. Мезинський Чернігівська
52. Українські Бескиди Львівська
53. Черкаський бір Черкаська ———————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Витрати (млн.крб. в цінах на 01.05.1994 р.) | | п/п |——————————————————————————————————————————————————————| | | Разом | По роках | | | |————————————————————————————————————————————| | | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ————————————————————————————————————————————————————————————————
1. 2400 400 400 400 400 400 400
2. 1350 350 200 200 200 200 200 3. 1200 600 600 4. 600 100 100 100 100 100 100 5. 2400 400 400 400 400 400 400 6. 16 3 3 3 3 2 2 7. 220 220 8. 300 50 50 50 50 50 50 9. 1500 1500
10. 4000 500 500 1000 1000 500 500
11. 300 50 50 50 50 50 50

12. 5775 1250 1200 1200 925 600 600
13. 1150 400 150 100 300 100 100
14. 6000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

15. 120 20 20 20 20 20 20
16. 2400 400 400 400 400 400 400
17. 450 450

18. 200 200
19. 1028 13 1015
20. 3000 500 500 500 500 500 500
21. 150 25 25 25 25 25 25

22. 1000 500 250 250
23. 5000 1000 500 1000 1000 500 1000
24. 5820 2250 530 2516 516 3 5
25. 900 300 600
26. 3500 3500
27. 500 500
28. 6 1 1 1 1 1 1

29. 300 150 150
30. 240 40 40 40 40 40 40

31. 3000 500 500 500 500 500 500

32. 500 200 100 100 100
33. 500 100 150 50 100 100
34. 1800 300 300 300 300 300 300
35. 200 50 150

36. 25000 3000 3000 3000 10000 3000 3000
37. 1450 500 450 500
38. 1000 200 200 200 200 200
39. 574 9 34 20 504 7

40. 400 50 100 50 100 100
41. 300 50 50 50 100 50
42. 3100 1500 1250 350
43. 300 300

44. 1200 1200
45. 300 150 150
46. 500 500
47. 1000 500 500

48. 990 300 200 200 200 90
49. 2520 1130 430 465 165 165 165
50. 600 200 200 200
51. 600 600
52. 10000 2000 2000 2000 2000 2000
53. 800 200 200 200 200
————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом: 108459 19111 20998 19140 24349 12303 12558
Додаток N 7
до Програми "Заповідники"
ПРИДБАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
———————————————————————————————————————————————————————————— | N | Назва природно- | Регіон | | п/п | заповідного | (АР Крим, | | | об'єкта | область, | | | | місто) | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————
1. Існуючі природно-заповідні об'єкти
1.1. Природні заповідники
1. Дніпровсько-Орільський Дніпропетровська
2. Дунайські Плавні Одеська
3. Канівський Черкаська
4. Кримський АР Крим
5. Луганський Луганська
6. Медобори Тернопільська
7. Мис Мартьян АР Крим
8. Поліський Житомирська
9. Розточчя Львівська
10. Український степовий Донецька
11. Ялтинський АР Крим

1.2. Біосферні заповідники
12. Асканія-Нова Херсонська
13. Карпатський Закарпатська
14. Чорноморський Херсонська
1.3. Національні природні парки
15. Азово-Сиваський Херсонська
16. Синевир Закарпатська
17. Шацький Волинська
1.4. Ботанічні сади
18. Вінницький Вінницька
19. Дніпропетровського Дніпропетровська
держуніверситету
20. Донецький Донецька
21. Житомирського Житомирська
сільськогосподарсь-
кого інституту
22. Івано-Франківський Івано-
Франківська
23. Імені А.С.Макаренка Сумська
24. Імені О.В.Фоміна м.Київ
25. Кам'янець-Подільський Хмельницька
26. Львівського Львівська
держуніверситету
27. Нікітський АР Крим
28. Одеський Одеська
29. Українського націо- м.Київ
нального аграрного
університету
30. Українського Львівська
державного лісотех-
нічного університету
31. Рівненський Рівненська
32. Центральний респу- м.Київ
бліканський
1.5. Дендрологічні парки
33. Веселі Боковеньки Кіровоградська
34. Олександрія Київська
35. Софіївка Черкаська
36. Тростянецький Чернігівська
1.6. Зоологічні парки
37. Київський м.Київ
38. Менський Чернігівська
39. Одеський Одеська
40. Харківський Харківська
1.7. Парки-пам'ятки садово-паркового
мистецтва
41. Дніпропетровський Дніпропетровська
парк ім.Шевченка
42. Згурівський Київська
43. Кагарлицький Київська
44 Кияницький Сумська
45. Онуфріївський Кіровоградська
46. Сокиринський Чернігівська
47. Хутір Надія Кіровоградська

2. Природно-заповідні об'єкти,
що створюються
2.1. Природні заповідники
48. Горганський Івано-
Франківська
49. Єланецький Миколаївська
50. Казантіпський АР Крим
51. Опукський АР Крим
52. Південно-Подільський Вінницька
53. Рівненський Рівненська
54. Старогутський Сумська
55. Тарханкутський АР Крим
2.2. Національні природні парки
56. Вижницький Чернівецька
57. Голосіївський м.Київ
58. Ічнянський Чернігівська
59. Мезинський Чернігівська
60. Нижньодністровський Одеська
61. Подільські Товтри Хмельницька
62. Сіверсько-Донецький Донецька
63. Українські Бескиди Львівська
64. Черкаський бір Черкаська
———————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Витрати (млн.крб. в цінах на 01.05.1994 р.) | | п/п |——————————————————————————————————————————————————————| | | Разом | По роках | | | |————————————————————————————————————————————| | | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ————————————————————————————————————————————————————————————————
1. 2950 950 900 1100
2. 3460 2270 1040 150
3. 1340 390 360 590
4. 12300 2050 2050 2050 2050 2050 2050
5. 795 180 170 280 125 40
6. 1710 930 780
7. 846 600 126 120
8. 2266 1353 549 364
9. 710 710 10. 9980 2120 7120 740 11. 14150 3500 2450 2050 2050 2050 2050

12. 3250 640 1405 280 25 900 13. 5860 2260 2150 490 550 410 14. 6600 1600 1800 1200 1000 1000

15. 500 500 16. 48000 16000 5000 5000 8000 7000 7000 17. 1550 300 650 400 200

18. 320 320 19. 2300 800 1500
20. 5740 740 5000 21. 400 400

22. 550 300 250
23. 700 700 24. 800 300 200 300 25. 960 610 350 26. 1000 550 450
27. 1800 1300 500 28. 1850 1850 29. 3930 1830 1000 1000 100
30. 784 514 270

31. 800 800 32. 4000 750 1310 600 1340

33. 950 400 50 500 34. 1214 180 404 90 280 260 35. 1950 1450 500 36. 2100 2100

37. 5310 3460 1850 38. 1082 876 206 39. 2350 1350 1000 40. 8140 1900 900 1430 850 1950 1110
41. 950 350 600
42. 584 184 400 43. 400 400 44 2230 1120 1110 45. 1100 400 50 550 50 50 46. 2476 2476 47. 950 450 500
48. 300 300
49. 400 200 200 50. 3600 1200 800 800 800 51. 1200 600 600 52. 830 830 53. 6609 2709 3900 54. 800 800 55. 1500 1500

56. 2100 1700 400 57. 7000 2100 2052 1303 1495 50 58. 2716 2016 700 59. 2740 2740 60. 3890 590 1150 2150 61. 4280 670 2510 540 520 20 20 62. 3480 40 3440 63. 31940 5975 7835 7985 5575 2545 2025 64. 10000 3000 1500 1500 4000 ——————————————————————————————————————————————————————- Разом: 257372 67044 67108 36262 34693 28760 23505

Додаток N 8
до Програми "Заповідники"
ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ ———————————————————————————————————————————————————————————— | N | Назва природно- | Регіон | | п/п | заповідного | (АР Крим, | | | об'єкта | область, | | | | місто) | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————— 1. Існуючі природно-заповідні об'єкти
1.1. Природні заповідники
1. Дніпровсько- Дніпропетровська
Орільський 2. Дунайські Плавні Одеська 3. Кримський АР Крим 4. Луганський Луганська 5. Медобори Тернопільська 6. Мис Мартьян АР Крим 7. Поліський Житомирська 8. Розточчя Львівська 9. Український степовий Донецька
10. Ялтинський АР Крим
1.2. Біосферні заповідники
11. Асканія-Нова Херсонська 12. Карпатський Закарпатська 13. Чорноморський Херсонська
1.3. Національні природні парки
14. Азово-Сиваський Херсонська 15. Карпатський Закарпатська 16. Синевир Закарпатська
1.4. Ботанічні сади
17. Вінницький Вінницька 18. Донецький Донецька 19. Житомирського Житомирська
сільськогосподарсь-
кого інституту 20. Імені А.С.Макаренка Сумська 21. Імені О.В.Фоміна м.Київ 22. Львівського Львівська
держуніверситету 23. Нікітський АР Крим 24. Одеський Одеська 25. Рівненський Рівненська 26. Українського націо- м.Київ
нального аграрного
університету 27. Українського Львівська
державного лісотех-
нічного університету 28. Ужгородського Закарпатська
держуніверситету 29. Центральний респу- м.Київ
бліканський
1.5. Дендрологічні парки
30. Березнівський Рівненська 31. Веселі Боковеньки Кіровоградська 32. Олександрія Київська 33. Софіївка Черкаська 34. Тростянецький Чернігівська
1.6. Зоологічні парки
35. Київський м.Київ 36. Менський Чернігівська 37. Одеський Одеська 38. Рівненський Рівненська 39. Харківський Харківська
1.7. Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва
40. Згурівський Київська 41. Кагарлицький Київська 42. Кияницький Сумська 43. Онуфріївський Кіровоградська 44. Рівненський Рівненська 45. Сокиринський Чернігівська 46. Хутір Надія Кіровоградська 47. Черкаський парк Черкаська
Перемоги
2. Природно-заповідні об'єкти, що створюються
1.1. Природні заповідники

48. Горганський Івано-
Франківська 49. Дністровські Плавні Одеська 50. Єланецький Миколаївська 51. Південно-Подільський Вінницька 52. Рівненський Рівненська 53. Старогутський Сумська
1.2. Національні природні парки
54. Вижницький Чернівецька 55. Голосіївський м.Київ 56. Ічнянський Чернігівська 57. Мезинський Чернігівська 58. Нижньодністровський Одеська 59. Подільські Товтри Хмельницька 60. Сіверсько-Донецький Донецька 61. Українські Бескиди Львівська 62. Черкаський бір Черкаська
———————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Витрати (млн.крб. в цінах на 01.05.1994 р.) | | п/п |——————————————————————————————————————————————————————| | | Разом | По роках | | | |————————————————————————————————————————————| | | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ————————————————————————————————————————————————————————————————
1. 7000 1000 1000 1000 2000 1000 1000 2. 30 30 3. 5204 1509 1659 1309 209 309 209 4. 280 15 15 220 15 15 5. 540 80 30 30 30 370 6. 170 170 7. 1955 977 729 249 8. 1403 1183 220 9. 4550 1190 2520 840
10. 15454 11009 1909 1809 209 309 209
11. 5867 1290 2452 798 356 694 277
12. 8033 4108 2106 1173 423 223
13. 4835 1200 435 1200 1200 800
14. 830 580 250
15. 4515 1505 1505 1505
16. 62000 21000 22000 11200 3000 3000 1800
17. 40 21 19
18. 2000 900 700 400
19. 266 266
20. 900 900
21. 2960 180 550 550 880 800
22. 1230 250 480 500
23. 5690 2310 3380
24. 125 100 25
25. 725 725
26. 1200 200 100 300 300 300
27. 550 502 18 30
28. 1500 800 700
29. 11673 1649 1924 2487 1643 1983 1987
30. 10 10
31. 884 868 8 8
32. 4481 356 1630 2091 400 4
33. 3300 3300
34. 9229 4749 4480
35. 4350 2200 1750 400
36. 4275 1660 2595 20
37. 80 40 40
38. 250 250
39. 3300 1908 714 667 11
40. 1232 204 609 404 15
41. 328 234 75 19
42. 295 295
43. 884 8 368 500 8
44. 260 260
45. 2100 2100
46. 968 460 508
47. 220 140 30 30 20
48. 3000 3000
49. 2000 2000
50. 600 600
51. 900 300 300 300
52. 8770 5510 3260
53. 1500 1000 500
54. 5644 4744 900
55. 16250 8000 5400 2500 200 150
56. 4480 4480
57. 4480 4480
58. 275 175 100
59. 8478 2178 2962 1494 530 324 990
60. 3000 3000
61. 63660 14170 13560 13340 8110 7810 6670
62. 7000 2500 1500 1500 1500 ——————————————————————————————————————————————————————————————— Разом: 318008 100232 81339 54258 30563 28974 22642

Додаток N 9
до Програми "Заповідники"

УТРИМАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ———————————————————————————————————————————————————————————— | N | Назва природно- | Регіон | | п/п | заповідного | (АР Крим, | | | об'єкта | область, | | | | місто) | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————— 1. Існуючі природно-заповідні об'єкти
1.1. Природні заповідники
1. Дніпровсько- Дніпропетровська
Орільський 2. Дунайські Плавні Одеська 3. Канівський Черкаська 4. Карадазький АР Крим 5. Кримський АР Крим 6. Луганський Луганська 7. Медобори Тернопільська 8. Мис Мартьян АР Крим 9. Поліський Житомирська
10. Розточчя Львівська
11. Український степовий Донецька
12. Ялтинський АР Крим
1.2. Біосферні заповідники
13. Асканія-Нова Херсонська
14. Карпатський Закарпатська
15. Чорноморський Херсонська
1.3. Національні природні парки
16. Азово-Сиваський Херсонська
17. Карпатський Івано-
Франківська
18. Синевир Закарпатська
19. Шацький Волинська
1.4. Ботанічні сади

20. Вінницький Вінницька
21. Волинського Волинська
держуніверситету
22. Дніпропетровського Дніпропетровська
держуніверситету
23. Житомирського Житомирська
сільськогосподарсь-
кого інституту
24. Імені А.С.Макаренка Сумська
25. Імені О.В. Фоміна м.Київ
26. Кам'янець-Подільський Хмельницька
27. Кременецький Тернопільська
28. Криворізький Дніпропетровська
29. Львівського Львівська
держуніверситету
30. Нікітський АР Крим
31. Одеський Одеська
32. Ужгородського Закарпатська
держуніверситету
33. Українського націо- м.Київ
нального аграрного
університету
34. Українського Львівська
державного лісотех-
нічного університету
35. Харківського Харківська
держуніверситету
36. Центральний респуб- м.Київ
ліканський
37. Чернівецького Чернівецька
держуніверситету
1.5. Дендрологічні парки
38. Гермаківський Тернопільська
39. Олександрія Київська
40. Софіївка Черкаська
41. Тростянецький Чернігівська
42. Чернівецького Чернівецька
держуніверситету
1.6. Зоологічні парки
43. Київський м.Київ
44. Менський Чернігівська
45. Миколаївський Миколаївська
46. Одеський Одеська
47. Рівненський Рівненська
48. Харківський Харківська
1.7. Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва
49. Алупкинський АР Крим
50. Гурзуфський АР Крим
51. Запорізький парк Запорізька
ім.Горького
52. Згурівський Київська
53. Кагарлицький Київська
54. Кипарисний АР Крим
55. Кияницький Сумська
56. Лівадійський АР Крим
57. Масандрівський АР Крим
58. Місхорський АР Крим
59. Онуфріївський Кіровоградська
60. Полтавський міський Полтавська
61. Сокиринський Чернігівська
62. Утьос-Карасан АР Крим
63. Фороський АР Крим
64. Хорокський АР Крим
65. Хутір Надія Кіровоградська
2. Природно-заповідні об'єкти, що створюються
2.1. Природні заповідники
66. Горганський Івано-
Франківська
67. Дністровські Плавні Одеська
68. Єланецький Миколаївська
69. Казантіпський АР Крим
70. Опукський АР Крим
71. Південно-Подільський Вінницька
72. Рівненський Рівненська
73. Старогутський Сумська
74. Тарханкутський АР Крим
2.2. Національні природні парки
75. Вижницький Чернівецька
76. Голосіївський м.Київ
77. Гомольшанський Харківська
78. Ічнянський Чернігівська
79. Кременецькі гори Тернопільська
80. Мезинський Чернігівська
81. Нижньодністровський Одеська
82. Подільські Товтри Хмельницька
83. Сіверсько-Донецький Донецька
84. Українські Бескиди Львівська
85. Черкаський бір Черкаська
2.3. Ботанічні сади
86. Валекузьмінський Чернівецька
87. Івано-Франківський Івано-
Франківська
88. Луганський Луганська
89. Почаївський Тернопільська
90. Рівненський Рівненська
2.4. Зоологічні парки
91. Вінницький Вінницька
92. Дніпропетровський Дніпропетровська
93. Донецький Донецька
94. Запорізький Запорізька
95. Львівський Львівська
———————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Витрати (млн.крб. в цінах на 01.05.1994 р.) | | п/п |——————————————————————————————————————————————————————| | | Разом | По роках | | | |————————————————————————————————————————————| | | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ———————————————————————————————————————————————————————————————— 1. 2220 370 370 370 370 370 370 2. 980 120 150 170 180 180 180 3. 22500 2500 3000 3500 4000 4500 5000 4. 7200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 5. 35082 5847 5847 5847 5847 5847 5847 6. 1553 160 201 241 281 322 348 7. 12260 1860 1950 2000 2100 2150 2200 8. 1380 230 230 230 230 230 230 9. 16032 2672 2672 2672 2672 2672 2672
10. 21000 3500 3500 3500 3500 3500 3500
11. 22200 3250 3250 3550 4050 4050 4050
12. 35760 5960 5960 5960 5960 5960 5960
13. 69905 12289 14846 11382 10720 9908 10760
14. 62500 9250 10250 10250 10250 11250 11250
15. 10320 1720 1720 1720 1720 1720 1720
16. 16600 2600 2700 2700 2800 2800 3000
17. 46200 7700 7700 7700 7700 7700 7700
18. 12000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
19. 21000 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20. 300 50 50 50 50 50 50
21. 900 150 150 150 150 150 150
22. 16836 2806 2806 2806 2806 2806 2806
23. 1164 194 194 194 194 194 194
24. 270 45 45 45 45 45 45
25. 46800 7200 7400 7800 8000 8100 8300
26. 1194 199 199 199 199 199 199
27. 480 80 80 80 80 80 80
28. 360 60 60 60 60 60 60
29. 4420 450 650 800 810 810 900
30. 57420 9570 9570 9570 9570 9570 9570
31. 2400 400 400 400 400 400 400
32. 600 100 100 100 100 100 100
33. 1800 300 300 300 300 300 300
34. 4505 570 650 800 810 825 850
35. 1320 220 220 220 220 220 220
36. 498 70 76 81 86 90 95
37. 1050 175 175 175 175 175 175
38. 888 148 148 148 148 148 148
39. 8360 1360 1400 1400 1400 1400 1400
40. 56000 2000 4000 5000 10000 15000 20000
41. 92953 14953 15200 15400 15600 15800 16000
42. 955 147 151 155 161 167 174
43. 89000 12000 14000 14000 15000 17000 17000
44. 3690 550 570 590 630 660 690
45. 96000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
46. 30600 3600 5000 5500 5500 5500 5500
47. 92400 15400 15400 15400 15400 15400 15400
48. 8742 1457 1457 1457 1457 1457 1457
49. 28000 3000 4000 4500 5000 5500 6000
50. 1140 190 190 190 190 190 190
51. 5400 900 900 900 900 900 900
52. 1068 178 178 178 178 178 178
53. 354 59 59 59 59 59 59
54. 1800 300 300 300 300 300 300
55. 840 140 140 140 140 140 140
56. 2100 350 350 350 350 350 350
57. 2040 340 340 340 340 340 340
58. 960 160 160 160 160 160 160
59. 1122 147 147 147 227 227 227
60. 8500 1250 1250 1500 1500 1500 1500
61. 6600 1100 1100 1100 1100 1100 1100
62. 1920 320 320 320 320 320 320
63. 18000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
64. 1260 210 210 210 210 210 210
65. 416 60 60 68 76 76 76
66. 9000 1500 1500 1500 1500 1500 1500
67. 1500 1500
68. 3000 600 600 600 600 600
69. 2000 400 400 400 400 400
70. 1600 400 400 400 400
71. 10500 3500 3500 3500
72. 7500 1500 1500 1500 1500 1500
73. 3400 1700 1700
74. 1000 500 500
75. 4440 630 630 630 740 960 850
76. 19823 2213 2156 3333 3463 4322 4336
77. 2400 1200 1200
78. 5000 2500 2500
79. 1800 600 600 600
80. 5000 2500 2500
81. 6000 3000 3000
82. 12000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
83. 3000 1500 1500
84. 77250 12000 12750 13000 13000 13000 13500
85. 8400 1680 1680 1680 1680 1680
86. 800 200 200 200 200
87. 120 30 30 30 30
88. 600 120 120 120 120 120
89. 600 120 120 120 120 120
90. 1000 200 200 200 200 200
91. 20000 10000 10000
92. 30000 10000 10000 10000
93. 30000 10000 10000 10000
94. 20000 10000 10000
95. 10000 10000 ———————————————————————————————————————————————————————————————— Разом: 1417850 187029 203857 206547 238534 281147 300736

Додаток N 10
до Програми "Заповідники"
ДОДАТКОВА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ
ПІДРОЗДІЛІВ ІЗ ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ ЦЕНТРАЛЬНОГО АПАРАТУ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
УКРАЇНИ ТА ЙОГО ОБЛАСНИХ УПРАВЛІНЬ
(видатки у млн.крб. в цінах на 01.05.1994 року)
——————————————————————————————————————————————————————— N |Центральний | Всього | По роках | п/п|апарат та |———————————+———————————————————————| |управління |Чоло-|Вида-| 1995 | 1996 | |Мінприроди |вік |тки |———————————+———————————| |України | | |Чоло-|Вида-|Чоло-|Вида-| |на місцях | | |вік |тки |вік |тки | ——————————————————————————————————————————————————————— 1. Центральний 24 562 4 94 10 234
апарат
2. АР Крим 26 376 3 44 3 44
3. Волинське 8 191 2 49 3 71
4. Дніпропетро- 2 24 1 10 1 14
вське
5. Донецьке 26 424 1 12 6 100
6. Закарпатське 12 195 4 65 4 65
7. Запорізьке 3 26 3 26
8. Івано-Фран- 3 46 1 14 2 32
ківське
9. Київське 14 147 3 34 2 20
10. Кіровоградське 6 98 1 16 2 33
11. Одеське 1 15 1 15
12. Рівненське 4 40 1 8 3 32
13. Сумське 13 128 1 10 12 118
14. Тернопільське 24 324 2 30 5 66
15. Харківське 14 136 1 8 2 20
16. Хмельницьке 2 35 1 17 1 18
17. Черкаське 6 90 1 15 1 15
18. Чернівецьке 18 630
19. Чернігівське 22 209 5 49
20. м.Києва 6 44 1 7 5 37
21. м.Севастополя 3 39 1 13 2 26 ————————————————————————————————————————————————————— Разом: 237 3779 38 536 64 945

———————————————————————————————————————————————————— N | По роках | п/п|———————————————————————————————————————————————| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |———————————+———————————+———————————+———————————| |Чоло-|Вида-|Чоло-|Вида-|Чоло-|Вида-|Чоло-|Вида-| |вік |тки |вік |тки |вік |тки |вік |тки | ———————————————————————————————————————————————————— 1. 5 117 5 117
2. 5 72 5 72 5 72 5 72
3. 3 71
4.
5. 6 100 1 12 6 100 6 100
6. 4 65
7.
8.
9. 2 20 2 20 2 20 3 33
10. 3 49
11.
12.
13.
14. 5 66 2 30 5 66 5 66
15. 2 20 2 20 3 29 4 39
16.
17. 1 15 1 15 1 15 1 15
18. 18 630
19. 7 66 10 94
20.
21. ——————————————————————————————————————————————— 48 1105 18 286 29 368 40 539

Додаток N 11
до Програми "Заповідники"
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ "ЗАПОВІДНИКИ"
(млн.крб. у цінах на 01.05.94 року)
——————————————————————————————————————————————————————————————— N | | Всього | По роках | п/п| Статті витрат | |—————————————————| | | | 1995 | 1996 | ——————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Створення об`єктів 69090 25540 20850
природно-заповідного фонду
2. Розширення територій існуючих 23142 10339 6053
об`єктів природно-заповідного
фонду
3. Капітальне будівництво 1677131 188520 384940
4. Реконструкція основних 421164 103846 107460
приміщень і споруд
5. Капітальний ремонт основних 469720 101298 103443
приміщень і споруд
6. Придбання основного 108459 19111 20998
лабораторного обладнання
7. Придбання транспортних 257372 67044 67108
засобів
8. Придбання спеціальних 318008 100232 81339
машин і механізмів
9. Утримання об`єктів 1417850 187029 203857
природно-заповідного фонду
10. Додаткова чисельність праців- 3779 536 945
ників для зміцнення органів
управління заповідною справою
11. Інші витрати (забезпечення на- 72691 4424 13259
укових досліджень, встановлення
аншлагів, відмежувальних знаків,
санітарне оздоровлення тощо) —————————————————————————————————————————————————————————— Разом: 4838406 807919 1010252

————————————————————————————————————————— N | По роках | п/п|————————————————————————————————————| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ————————————————————————————————————————— 1. 2400 9100 3000 8200
2. 4600 1550 300 300

3. 403491 247950 304380 147850
4. 97717 91040 12941 8160
5. 93874 71003 60627 39475
6. 19140 24349 12303 12558
7. 36262 34693 28760 23505
8. 54258 30563 28974 22642
9. 206547 238534 281147 300736
10. 1105 286 368 539

11. 14562 13812 13812 12822

—————————————————————————————————————— 933956 762880 746612 576787

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry