Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про стимулювання розвитку регіонів щодо розширення груп територій, які визнаються депресивними, та надання їм такого ст...

Про внесення змін до Закону України Про стимулювання розвитку регіонів щодо розширення груп територій, які визнаються депресивними, та надання їм такого ст...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про стимулювання розвитку регіонів"
щодо розширення груп територій, які визнаються
депресивними, та надання їм такого статусу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 44, ст.464 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про стимулювання розвитку
регіонів" ( 2850-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,
N 51, ст. 548; 2009 р., N 51, ст. 756) такі зміни:
1) у статті 1:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"депресивна територія - регіон чи його частина (район чи
населений пункт), що визнаються депресивними за умов та в порядку,
визначених цим Законом";
в абзаці п'ятому слова "розташовані закриті або" виключити;
доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"населені пункти, на території яких з 1996 року були
ліквідовані вугледобувні та вуглепереробні підприємства, але не
були здійснені в повному обсязі заходи щодо вирішення
соціально-економічних та екологічних питань, передбачені проектами
ліквідації зазначених підприємств";
2) у статті 9:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Соціально-економічні та інші показники розвитку
території, за якими вона може бути визнана
депресивною";
частину другу доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) населений пункт, на території якого з 1996 року
ліквідовані вугледобувні та вуглепереробні підприємства, але не
були здійснені в повному обсязі заходи щодо вирішення
соціально-економічних та екологічних питань, передбачені проектами
ліквідації зазначених підприємств".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 квітня 2011 року
N 3275-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry