Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість

Про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України
"Про податок на додану вартість"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 20, ст.100 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
I. Внести до Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21,
ст.156, N 37, ст.239, N 38, ст.250) такі зміни:
1. Пункт 6.2 статті 6 доповнити підпунктом 6.2.7 такого
змісту: "6.2.7. продажу газу, імпортованого в Україну".
2. Пункт 11.6 після абзацу третього доповнити новим абзацом
четвертим такого змісту: "газу, імпортованого в Україну".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.
3. У абзаці другому пункту 11.13 слова "та імпортованого в
Україну" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 30 грудня 1997 року
N 799/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry