Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності

Про внесення змін до Закону України Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про передачу об'єктів права державної та
комунальної власності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 5, ст.35 )

З метою створення сприятливих умов для господарювання
суб'єктів підприємницької діяльності, які утримують об'єкти
соціальної інфраструктури, збереження функціонального призначення
цих об'єктів Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про передачу об'єктів права
державної та комунальної власності" ( 147/98-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 34, ст. 228) такі зміни:
1. Доповнити Закон новими статтями 4-1 та 4-2 такого змісту:
"Стаття 4-1. Особливості передачі об'єктів соціальної
інфраструктури
1. Передача об'єктів соціальної інфраструктури здійснюється у
порядку, встановленому цим Законом, з урахуванням особливостей,
визначених цією статтею.
2. Ініціатива щодо передачі об'єктів соціальної
інфраструктури у комунальну власність може виходити відповідно від
органів, визначених статтею 3 цього Закону, підприємств, а також
господарських товариств, створених у процесі приватизації
(корпоратизації).
3. Рішення щодо передачі об'єктів соціальної інфраструктури у
комунальну власність приймаються органами, уповноваженими
управляти державним майном, самоврядними організаціями за згодою
відповідних сільських, селищних, міських, районних у містах рад, а
у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст - за
згодою районних або обласних рад.
Пропозиції щодо передачі об'єктів соціальної інфраструктури,
які належать підприємствам, погоджуються з цими підприємствами, а
щодо передачі об'єктів соціальної інфраструктури, споруджених за
рахунок коштів підприємств, - також з трудовими колективами цих
підприємств. Пропозиція вважається погодженою з трудовим
колективом підприємства за наявності рішення загальних зборів
трудового колективу, прийнятого більшістю голосів від числа
працівників підприємства.
У разі, якщо передача об'єктів соціальної інфраструктури у
комунальну власність викликає необхідність залучення коштів
державного бюджету на утримання та ремонт цих об'єктів, пропозиції
щодо такої передачі погоджуються з Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями виходячи з пріоритетів першочерговості
поетапної передачі об'єктів соціальної інфраструктури, що
визначаються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 4-2. Фінансування видатків, пов'язаних з утриманням
об'єктів соціальної інфраструктури
1. Видатки місцевих бюджетів, пов'язані з утриманням і
капітальним ремонтом об'єктів соціальної інфраструктури, переданих
у комунальну власність, протягом бюджетного року, в якому
здійснено передачу, фінансуються з бюджетів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя за рахунок трансфертів,
передбачених у державному бюджеті на ці цілі, та пайової участі
підприємств, господарських товариств, створених у процесі
приватизації (корпоратизації), у розмірі 30 відсотків суми їх
витрат на утримання об'єктів соціальної інфраструктури за
відповідний період минулого року.
Порядок перерахування та використання трансфертів з
Державного бюджету України, передбачених на фінансування видатків,
пов'язаних з утриманням і капітальним ремонтом об'єктів соціальної
інфраструктури, переданих у комунальну власність, визначається
Кабінетом Міністрів України.
Порядок залучення і використання коштів підприємств,
господарських товариств, створених у процесі приватизації
(корпоратизації), що спрямовуються на утримання об'єктів
соціальної інфраструктури, визначається в угодах, які укладаються
між підприємствами, господарськими товариствами, створеними у
процесі приватизації (корпоратизації), та відповідним органом
місцевого самоврядування.
2. Починаючи з бюджетного року, наступного за роком передачі
об'єктів соціальної сфери у комунальну власність, видатки,
пов'язані з утриманням цих об'єктів, фінансуються з бюджетів сіл,
селищ, міст, районів у містах (у разі передачі об'єктів соціальної
інфраструктури у власність їх територіальних громад) або з
обласних чи районних бюджетів (у разі передачі об'єктів соціальної
сфери у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст).
Видатки місцевих бюджетів, пов'язані з утриманням об'єктів
соціальної інфраструктури, враховуються під час визначення
нормативів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів
(обов'язкових платежів) до бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя".
2. Преамбулу Закону викласти у такій редакції:
"Цей Закон визначає основні засади передачі об'єктів права
державної власності у комунальну власність територіальних громад
сіл, селищ, міст, районів у містах або у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст, а також об'єктів права
комунальної власності у державну власність".
3. Статтю 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Сфера застосування Закону
Цей Закон регулює відносини, пов'язані з передачею об'єктів
права державної власності у комунальну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст, районів у містах або у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст, а також об'єктів права
комунальної власності у державну власність.
Дія цього Закону поширюється на об'єкти права державної та
комунальної власності, у тому числі передані в безоплатне
користування самоврядним установам і організаціям або в оренду.
Безоплатна передача у державну або комунальну власність
об'єктів права інших форм власності може регулюватися положеннями
цього Закону, якщо інше не передбачено законом або рішеннями
відповідних місцевих рад".
4. У статті 2:
частину першу доповнити абзацом такого змісту:
"житловий фонд та інші об'єкти соціальної інфраструктури
(далі - об'єкти соціальної інфраструктури), які перебувають у
повному господарському віданні чи оперативному управлінні
державних підприємств, установ, організацій (далі - підприємств)
або не увійшли до статутних фондів господарських товариств,
створених у процесі приватизації (корпоратизації)";
частину другу викласти у такій редакції:
"2. Не можуть бути об'єктами передачі з державної у
комунальну власність підприємства, що здійснюють діяльність,
передбачену частинами першою та другою статті 4 Закону України
"Про підприємництво" ( 698-12 ), а також казенні підприємства".
5. Статтю 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Прийняття рішень про передачу об'єктів права
державної власності у комунальну власність
1. Передача об'єктів з державної у комунальну власність
здійснюється за рішенням:
Кабінету Міністрів України - щодо об'єктів, визначених у
абзацах другому, третьому, п'ятому частини першої статті 2 цього
Закону;
органів, уповноважених управляти державним майном,
самоврядних організацій - щодо об'єктів, визначених у абзацах
четвертому та шостому частини першої статті 2 цього Закону.
2. Передача об'єктів з державної у комунальну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах
здійснюється за наявності згоди відповідних сільських, селищних,
міських, районних у містах рад, якщо інше не передбачено законом,
а у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст - за
наявності згоди районних або обласних рад, якщо інше не
передбачено законом.
3. Пропозиції щодо передачі об'єктів з державної у комунальну
власність, яка здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів
України, погоджуються з:
органом, уповноваженим управляти державним майном, або
відповідною самоврядною організацією;
центральними органами виконавчої влади, визначеними Кабінетом
Міністрів України;
державним органом приватизації;
підприємством - щодо передачі структурних підрозділів
підприємства та окремого індивідуально визначеного майна,
закріпленого за таким підприємством, а також з трудовим колективом
підприємства - щодо майна, закріпленого за таким підприємством,
об'єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів
такого підприємства.
4. У разі, якщо передача об'єктів з державної у комунальну
власність здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України,
пропозиції щодо передачі зазначених об'єктів погоджуються
ініціаторами такої передачі, зазначеними у статті 3 цього Закону,
та подаються до Міністерства економіки України.
У пропозиціях зазначаються:
у разі передачі підприємства - його найменування,
місцезнаходження, найменування органу, що здійснює функції з
управління майном підприємства, стан приватизації (корпоратизації)
підприємства, у разі прийняття рішення про його приватизацію
(корпоратизацію), на поточний момент;
у разі передачі закріпленого за підприємством майна - назва
майна, його місцезнаходження (для будівель і споруд), найменування
підприємства, його місцезнаходження, найменування органу, що
здійснює функції з управління майном підприємства.
Міністерство економіки України на підставі пропозицій,
внесених із дотриманням вимог цього Закону, готує і подає за
погодженням з Міністерством фінансів України та Фондом державного
майна України проекти відповідних рішень Кабінету Міністрів
України.
5. Пропозиції щодо передачі об'єктів, визначених у абзаці
четвертому частини першої статті 2 цього Закону, з державної у
комунальну власність, яка здійснюється за рішенням органів,
уповноважених управляти державним майном, або самоврядних
організацій, погоджуються з Міністерством економіки України,
Міністерством фінансів України та Фондом державного майна України,
а також з підприємством".
6. У статті 5:
абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
"сільських, селищних, міських, районних у містах рад - щодо
об'єктів права комунальної власності відповідних територіальних
громад";
частину четверту викласти у такій редакції:
"4. Пропозиції щодо передачі об'єктів з комунальної у
державну власність, яка здійснюється без отримання згоди Кабінету
Міністрів України, погоджуються відповідно до абзаців третього та
четвертого частини третьої статті 4 цього Закону, а також з
підприємством".
7. Абзац другий частини другої статті 6 викласти в такій
редакції:
"виконавчий орган відповідної сільської, селищної, міської,
районної у місті ради, якщо інше не передбачено законом, - у разі
передачі об'єктів у комунальну власність територіальних громад
сіл, селищ, міст, районів у містах".
8. Частину третю статті 7 викласти у такій редакції:
"3. Об'єкти соціальної інфраструктури передаються разом з
майном підприємств, що обслуговували ці об'єкти, у тому числі
основними фондами, ремонтно-будівельними базами, майстернями,
транспортними засобами, прибиральною технікою, в частині, що
визначається комісією з питань передачі об'єктів, яка здійснює
передачу.
Разом з житловим фондом передаються вбудовані і прибудовані
приміщення, зовнішні мережі електро-, тепло-, газо-,
водопостачання та водовідведення, а також будівлі, призначені для
обслуговування цього фонду (бойлерні, котельні, каналізаційні та
водопровідні споруди, обладнання тощо)".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
забезпечити протягом 1999-2001 років передачу у комунальну
власність всіх об'єктів соціальної інфраструктури, які перебувають
у повному господарському віданні або оперативному управлінні
підприємств або не увійшли до статутних фондів господарських
товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);
передбачати у проектах Державного бюджету України на 2000 і
2001 роки трансферти бюджетам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя на капітальний ремонт та
утримання об'єктів соціальної інфраструктури, що передаватимуться
у комунальну власність протягом цих років відповідно до цього
Закону.
3. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється
відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України ( 254к/96-ВР ) дія Указу Президента України
від 15 червня 1999 року N 648/99 "Про прискорення передачі
об'єктів соціальної інфраструктури права державної власності у
комунальну власність".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 грудня 1999 року
N 1294-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry