Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про рекомендації учасників парламентських слухань про становище молоді в Україні

Про рекомендації учасників парламентських слухань про становище молоді в Україні

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про рекомендації учасників парламентських слухань
про становище молоді в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 2, ст. 7 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити рекомендації учасників парламентських слухань
про становище молоді в Україні.
2. Постійній Комісії Верховної Ради України з питань молоді,
спорту і туризму проінформувати Верховну Раду України в липні 1996
року про стан реалізації рекомендацій.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 22 грудня 1995 року
N 495/95-ВР

РЕКОМЕНДАЦІЇ
учасників парламентських слухань
"Про становище молоді в Україні"

Учасники парламентських слухань, обговоривши питання про
становище молоді, відзначають, що загострення
соціально-економічних проблем, недосконалість правової і
нормативної баз, відсутність дієвих механізмів державної
підтримки молоді в період її соціального становлення і розвитку
значно ускладнили процеси відновлення інтелектуального потенціалу,
трудових ресурсів держави, негативно позначилися на матеріальному
становищі молодої сім'ї, здоров'ї, фізичному і духовному розвитку
молодих громадян, призвели до зростання безробіття серед молоді,
загострення криміногенної ситуації в суспільстві. З метою подальшого розвитку та удосконалювання державної
молодіжної політики, її правової бази, практичної діяльності
органів державної влади та управління щодо забезпечення прав
молодих громадян України р е к о м е н д у є м о:
1. Президенту України:
1.1. Дати відповідні доручення Кабінету Міністрів України
щодо: розробки Національної комплексної програми "Молодь України" з
визначенням обсягів і механізму її цільового фінансування; введення в дію статті Закону України "Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 )
про надання гарантії першого робочого місця; вивчення питання використання майна колишнього ВЛКСМ та ЛКСМУ
і передачі його державним інституціям і громадським молодіжним
організаціям для використання в інтересах молоді; скасування постанови Кабінету Міністрів України від 31
жовтня 1995 року N 868 ( 868-95-п ) "Про ліквідацію Фонду
соціальної адаптації молоді України" з наступною його
реорганізацією і спрямуванням роботи на реалізацію програм
молодіжних і дитячих організацій, надавши функції контролю за його
діяльністю організованому молодіжному руху. 1.2. Встановити належний контроль і перевірку використання
міністерствами і відомствами бюджетних коштів, що виділяються на
вирішення проблем молоді. 1.3. Забезпечити створення системи сприяння розвитку
кредитних спілок, молодіжних фондів, організацій профспілок з
метою використання потенціалу молоді для вирішення суспільних
проблем. 1.4. Дати доручення Кабінету Міністрів України і Київській
міськдержадміністрації про створення у м. Києві Національного
молодіжного центру і будинку молодіжних організацій України. 1.5. Розглянути можливість створення Державного комітету з
професійно-технічної освіти. 1.6. Дати доручення щодо створення спеціального фонду для
фінансування організації літнього відпочинку, оздоровлення дітей
та підлітків. 1.7. Забезпечити створення системи самостійних структурних
підрозділів в органах виконавчої влади в областях, районах та
містах: управлінь та відділів у справах молодіжної політики,
впровадження дієвої вертикалі управління ними.
2. Верховній Раді України:
2.1. У законопроектній діяльності щодо проблем молоді
неухильно дотримуватися Конституції України ( 888-09 ),
міжнародних норм і правил, конвенцій та угод, ратифікованих
Україною, Декларації "Про загальні засади державної молодіжної
політики в Україні" ( 2859-12 ). 2.2. Привести чинне законодавство щодо врегулювання
взаємовідносин держави, органів влади усіх рівнів, усіх суб'єктів
права з дітьми, неповнолітніми, молоддю, молодіжними і дитячими
організаціями у відповідність з новими соціальними та економічними
умовами. 2.3. Внести необхідні зміни і доповнення до цивільного,
адміністративного, кримінального, кримінально-процесуального
законодавства щодо забезпечення необхідних умов і надання
гарантій молоді для її освіти, професійної підготовки і
працевлаштування, підвищення відповідальності батьків, юридичних і
фізичних осіб за порушення прав, честі і гідності дітей,
неповнолітніх. 2.4. Законодавчо врегулювати питання соціальної роботи з
молоддю, розвитку молодіжного підприємництва, державної підтримки
молодіжних і дитячих громадських об'єднань, функціонування ринку
найманої праці молоді, захисту підростаючого покоління від
факторів, що негативно впливають на морально-психологічний
розвиток особистості, політичного сприяння становленню молоді щодо
зниження вікового цензу при виборах народних депутатів. 2.5. Визначитися з майном колишнього ВЛКСМ і ЛКСМУ.
Законодавчо забезпечити його використання в інтересах молоді. 2.6. При затвердженні Державного бюджету України враховувати
ефективність виконання соціальних програм, фінансування яких
здійснюється з Держбюджету, необхідність визначення цільових
асигнувань щодо забезпечення розвитку соціальної інфраструктури
оздоровлення і фізичного виховання дітей та неповнолітніх. 2.7. Законодавчо забезпечити систему стимулювання розробки і
реалізації програм із залученням позабюджетних коштів. 2.8. При розробці та удосконаленні податкової системи
передбачати пільги щодо оподаткування дитячих оздоровчих закладів
юридичних і фізичних осіб за умови використання ними вивільнених
коштів на вирішення проблем молодого покоління.
3. Кабінету Міністрів України:
3.1. Привести у відповідність з чинним законодавством
нормативну базу, що має забезпечити чітку дію механізмів державної
підтримки молоді, її соціальної адаптації, становлення в умовах
переходу до ринкових відносин. Переглянути пріоритетність
фінансування державних соціальних молодіжних програм з урахуванням
їх ефективності. Сприяти розвитку системи молодіжних кредитних
спілок, фондів, організацій. Розробити систему стимулювання
залучення позабюджетних коштів. 3.2. Встановити дієвий контроль за здійсненням гарантованого
фінансування молодіжних програм і використанням коштів державними
замовниками, громадськими організаціями, цільової підтримки
молодих інвалідів, сиріт, дітей і молоді з багатодітних і
малозабезпечених сімей, а також тих, хто постраждав унаслідок
аварії на Чорнобильській АЕС. 3.3. Розробити і запровадити механізм кредитування молодих
сімей, молодіжного підприємництва, молодіжного житлового
будівництва. 3.4. Здійснити заходи щодо поліпшення матеріального становища
студентства: узгодити розмір стипендій з величиною вартості межі
малозабезпеченості; надати пільги на проїзд у транспорті протягом року; встановити пільги для відвідування культурно-мистецьких і
спортивних закладів, передплати газет і журналів; забезпечити створення необхідних побутових умов у
студентських гуртожитках; визначити порядок надання безпроцентних довгострокових
кредитів для навчання у вищих учбових закладах. 3.5. Запровадити систему державного замовлення з підготовки
спеціалістів та закріплення випускників, які отримали освіту за
державні кошти. 3.6. Здійснити заходи щодо: удосконалення роботи кримінальної міліції у справах
неповнолітніх, вирішення питань кадрового, матеріально-технічного,
організаційно-методичного забезпечення цих підрозділів; створення системи соціальної реабілітації неповнолітніх,
звільнених з місць позбавлення волі. 3.7. Надавати необхідну підтримку в діяльності: Українському
Національному Комітету Молодіжних Організацій, дитячим і
молодіжним об'єднанням, редакціям дитячих і молодіжних видань,
розвитку системи соціальних служб для молоді, кредитним спілкам,
молодіжним фондам, молодіжним житловим комплексам. 3.8. Запровадити фінансування програм дитячих і молодіжних
організацій, громадських об'єднань, що займаються вирішенням
проблем молоді за визначеними державними пріоритетами. 3.9. Розробити Національну програму розвитку Міжнародного
дитячого центру "Артек" та програму розвитку системи дитячих
таборів України. Доручити здійснити ці розробки МДЦ "Артек". 3.10. Переглянути постанову Кабінету Міністрів України від
31 жовтня 1995 року N 868 ( 868-95-п ) "Про ліквідацію Фонду
соціальної адаптації молоді України". Здійснити реорганізацію
Фонду і спрямувати його роботу на реалізацію програм молодіжних і
дитячих організацій, надавши функції контролю за діяльністю Фонду
організованому молодіжному руху.
4. Генеральній прокуратурі України:
4.1. У повному обсязі використовувати чинне законодавство для
забезпечення головних життєвих прав молоді, здійснення органами
прокуратури своєчасного реагування на кожну дію юридичних і
фізичних осіб, що кваліфікується як посягання на честь і гідність
молодих громадян. 4.2. Проводити аналіз дотримання чинного законодавства
про соціальний захист і розвиток молоді. Щорічно готувати
доповідь з цього питання Президенту України і Верховній Раді
України. 4.3. Забезпечити організацію перевірок: дотримання телерадіоорганізаціями вимог Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) щодо захисту прав
неповнолітніх телеглядачів і радіослухачів; виконання розпорядження Президента України щодо запобігання
перепрофілювання дошкільних і середніх загальноосвітніх
навчально-виховних закладів; фінансової діяльності Фонду соціальної адаптації молоді.
5. Верховній Раді та Кабінету Міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським Радам
народних депутатів, відповідним державним адміністраціям:
5.1. Розробити першочергові заходи та затвердити програми
здійснення державної молодіжної політики в регіонах згідно з
основними положеннями Декларації "Про загальні засади державної
молодіжної політики в Україні" ( 2859-12 ) і подати їх на
затвердження до Кабінету Міністрів України. 5.2. Визначити джерела та забезпечити механізм фінансування
пріоритетних напрямів роботи з молоддю, структур позашкільних
виховних, дитячих спортивних і оздоровчих закладів, програм
молодіжних і дитячих організацій, інших громадських об'єднань, що
сприяють вирішенню соціальних проблем молоді, її духовному і
фізичному розвитку.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry