Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення справності і модернізації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення справності і модернізації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо забезпечення справності і модернізації озброєння
та військової техніки Збройних Сил України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 36-37,
ст.513 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законів України:
1) перше речення абзацу першого частини третьої статті 30
Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"
( 3687-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 37,
ст. 307; 2003 р., N 35, ст. 271) після слів "здоров'я населення"
доповнити словами "оборони держави";
2) у Законі України "Про Збройні Сили України" ( 1934-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 410;
2004 р., N 2, ст. 8; 2005 р., N 10, ст. 188):
статтю 9 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"встановлює порядок забезпечення справності, технічної
придатності та модернізації озброєння та військової техніки
Збройних Сил України".
У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно
абзацами сьомим - десятим;
абзац четвертий частини першої статті 10 викласти в такій
редакції:
"забезпечує життєдіяльність Збройних Сил України, їх
функціонування, бойову та мобілізаційну готовність, боєздатність,
підготовку до виконання покладених на них завдань, застосування,
комплектування особовим складом та його підготовку, постачання
озброєння та військової техніки, підтримання справності, технічної
придатності та модернізації зазначеного озброєння і техніки,
матеріальних, фінансових, інших ресурсів та майна згідно з
потребами, визначеними Генеральним штабом Збройних Сил України в
межах коштів, передбачених Державним бюджетом України, і здійснює
контроль за їх ефективним використанням, організовує виконання
робіт і надання послуг в інтересах Збройних Сил України".
2. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його
опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 14 квітня 2009 року
N 1256-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry