Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про проект Закону України про Державний бюджет України на 1999 рік

Про проект Закону України про Державний бюджет України на 1999 рік

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проект Закону України про Державний бюджет
України на 1999 рік

Заслухавши доповідь Міністра фінансів України про проект
Закону України про Державний бюджет України на 1999 рік, Верховна
Рада України відмічає:
- розрахунки доходів і видатків до проекту бюджету на
наступний рік виконано на підставі розроблених у червні - липні
Основних прогнозних макропоказників економічного і соціального
розвитку України на 1999 рік, які не відповідають поточній
соціально-економічній ситуації в Україні;
- внесений проект Закону не відповідає Основним напрямам
бюджетної політики України на 1999 рік (бюджетній резолюції),
схваленим Постановою Верховної Ради України від 24 липня
1998 року ( 57-14 ), зокрема:
до 10 вересня не подані розрахунки щодо проекту Державного
бюджету України на 1999 рік з таким показником граничного розміру
дефіциту бюджету, що гарантував би покриття в повному обсязі
видатків на соціальні програми з урахуванням заборгованості
минулих років по соціальних виплатах та розрахунках за державне
замовлення (пункт 2 зазначеної Постанови та пункт 3 бюджетної
резолюції):
не внесені на розгляд Верховної Ради України до 1 вересня
1998 року Програма діяльності Кабінету Міністрів України, Основні
прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку
України на 1999 рік, Державна програма приватизації на 1999 рік,
проект законодавчого акта про структуру та розміри державного
внутрішнього боргу, джерела та строки його погашення (пункт 6
бюджетної резолюції);
законопроектом не визначено взаємовідносини у 1999 році
Державного бюджету України та Пенсійного фонду України (пункт 4
бюджетної резолюції), а також Державного бюджету України та Фонду
соціального страхування;
Національним банком України не забезпечено подання до 15
вересня 1998 року проекту Основних напрямів (засад)
грошово-кредитної політики на 1999 рік та проекту плану розподілу
доходів Національного банку України на 1999 рік (пункт 7 бюджетної
резолюції);
- Кабінет Міністрів України не виконав вимоги статті 26
Закону України "Про бюджетну систему України" ( 512-12 ), згідно
з якою відхилення від вимог бюджетної резолюції повинні бути
вмотивовані і зазначені окремо;
- не подано в повному обсязі необхідних документів та
інформаційних матеріалів, передбачених статтею 26 Закону України
"Про бюджетну систему України";
- відсутні розрахунки вартості транзиту природного газу
трубопровідним транспортом через територію України, що не дозволяє
обгрунтовано визначити розмір відрахувань, які повинно вносити
Акціонерне товариство "Укргазпром" до Державного бюджету України;
- окремими статтями проекту бюджету пропонується внести зміни
до чинного законодавства, що суперечить статті 28 Закону України
"Про бюджетну систему України", згідно з якою зміни чи доповнення
у разі необхідності вносяться спочатку до відповідних законів;
- проектом бюджету передбачається значне зменшення видатків
Державного бюджету України на освіту, охорону здоров'я, культуру і
мистецтво, соціальний захист та соціальне забезпечення. Такий
підхід не відповідає статті 22 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
якою визначено, що при прийнятті нових законів або внесенні змін
до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу
існуючих прав і свобод;
- запропонована Кабінетом Міністрів України схема формування
місцевих бюджетів суперечить статтям 24 і 95 Конституції України
щодо недопустимості існування привілеїв чи обмежень в залежності
від місця проживання та справедливого і неупередженого розподілу
суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати проект Закону України про Державний бюджет України
на 1999 рік таким, що суперечить Конституції України, законам
України, Основним напрямам бюджетної політики України на 1999 рік
(бюджетній резолюції), та відхилити його як неприйнятний.
2. Визнаючи необхідність своєчасного прийняття Державного
бюджету України на 1999 рік, запропонувати Кабінету Міністрів
України подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону
України про Державний бюджет України на 1999 рік, розроблений
відповідно до чинного законодавства, разом із бюджетами Пенсійного
фонду України та Фонду соціального страхування, а також письмовою
доповіддю про хід виконання Державного бюджету України поточного
року.
3. Національному банку України до 10 жовтня 1998 року подати
на розгляд Верховної Ради України проект Основних напрямів (засад)
грошово-кредитної політики на 1999 рік та проект плану розподілу
доходів Національного банку України на 1999 рік.
4. Кабінету Міністрів України розробити і запровадити
механізм фінансового вирівнювання бюджетів
адміністративно-територіальних одиниць, врахувавши при підготовці
проекту Закону України про Державний бюджет України на 1999 рік
такі вимоги:
- передбачити фінансування видатків на соціальний захист та
соціальне забезпечення виключно з Державного бюджету України. Для
цього забезпечити виконання цих статей бюджету органами місцевого
самоврядування за рахунок коштів, що надходять від
загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) на їх
території та зараховуються до Державного бюджету України;
- провести обрахунок дотацій та сум коштів, що передаються
регіонами до Державного бюджету України на 1999 рік, з врахуванням
їх податкоспроможності. При цьому не враховуються надходження від
місцевих податків і зборів;
- встановити, що дотації та субсидії для
адміністративно-територіальних одиниць, передбачені у складі
Державного бюджету України, є захищеними статтями, які мають чітко
визначений порядок фінансування;
- визначити функції та повноваження органів влади всіх рівнів
та запропонувати розмежування видатків, які здійснюються з
Державного бюджету України та місцевих бюджетів усіх рівнів.
5. Кабінету Міністрів України передбачити в проекті Закону
про Державний бюджет України на 1999 рік такий порядок формування
взаємовідносин Державного бюджету України і місцевих бюджетів:
- визначити, що частка зведених бюджетів районів та міст
обласного значення не повинна бути меншою 75 відсотків від
загального обсягу зведеного бюджету області;
- при визначенні нормативів відрахувань бюджетам нижчого
рівня від податку на прибуток підприємств та податку на доходи
громадян обласним радам враховувати, що доходи на душу населення у
районах та містах обласного значення з урахуванням дотацій не
повинні відрізнятися від середніх по області більш як на 10
відсотків. При обрахуванні середніх видатків на душу населення
надходження від місцевих податків і зборів в розрахунок не
включаються;
- обласним радам відмовитися від дотування бюджетів районів
та міст обласного значення за умови, якщо необхідні видатки можуть
бути профінансовані за рахунок надходжень від податку на прибуток
підприємств та податку на доходи громадян, що справляються на
відповідній території.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 1 жовтня 1998 року
N 144-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry