Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2009 рік

Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2009 рік

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 8, ст.63 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2009 рік" ( 835-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р.,
NN 20-22, ст. 269, N 26, ст. 320, N 30, ст. 422, N 31, ст. 454,
N 41, ст. 598, N 45, ст. 689, N 49, ст. 734; 2010 р., N 4, ст. 15,
ст. 33, N 6, ст. 47, N 8, ст. 60, ст. 61) такі зміни:
1. Частини першу і другу статті 1 викласти в такій редакції:
"Визначити доходи Державного бюджету України на 2009 рік у
сумі 245.554.356,4 тис. гривень, у тому числі доходи
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
184.628.215,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного
бюджету України - у сумі 60.926.140,6 тис. гривень, згідно з
додатком N 1 до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2009 рік
у сумі 274.140.967,1 тис. гривень, у тому числі видатки
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
194.412.348,5 тис. гривень та видатки спеціального фонду
Державного бюджету України - у сумі 79.728.618,6 тис. гривень".
2. Внести зміни до додатків N 1 та N 3 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) відповідно до
додатків N 1 та N 2 до цього Закону.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 грудня 2009 року
N 1762-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
Зміни до додатка N 1
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2009 рік" ( 835-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2009 рік"

(тис.грн.) -------------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний | | | згідно з бюджетною | | фонд | фонд | | | класифікацією | | | | | | ( v0604201-01 ) | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |Разом доходів: |245 554 356,4|184 628 215,8|60 926 140,6 | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |Всього доходів (без урахування |236 813 140,9|175 887 000,3|60 926 140,6 | |міжбюджетних трансфертів) | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |10000000|Податкові надходження |175 476 245,7|160 201 030,3|15 275 215,4 | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |15000000|Податки на міжнародну |10 897 177,0 |9 302 447,7 |1 594 729,3 | | |торгівлю та зовнішні | | | | | |операції | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |15020000|Вивізне мито | 294 720,0 | 294 720,0 | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |15020100|Мито на товари, | 294 720,0 | 294 720,0 | | | |що вивозяться суб'єктами | | | | | |підприємницької | | | | | |діяльності | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
Зміни до додатка N 3
до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2009 рік" ( 835-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України
на 2009 рік"

(тис.грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування згідно з | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | | прог- |функ- |програмною класифікацією|-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| | | рамної| ціо- | видатків та | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | | класи-|наль- |кредитування державного | | споживання |--------------------------| розвитку | |споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | бюджету | | |оплата праці | комунальні | | | | оплата |комунальні | | | | видат-| кла- | ( v0604201-01 ) | | | | послуги та | | | | праці |послуги та | | | | ків та|сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | | креди-|кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | | дер- | | | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| | Видатки - всього: |194 412 348,5|185 870 496,9| 32 678 992,0| 2 323 969,0| 7 541 851,6|79 728 618,6|27 498 586,5|1 959 228,0| 450 477,2| 32 265 147,4| 274 140 967,1| |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2300000| |Міністерство охорони | 4 432 788,7| 4 188 351,7| 1 337 255,8| 125 498,1| 244 437,0| 1 471 407,5| 1 318 524,0| 174 563,6| 40 083,8| 152 883,5| 5 904 196,2| | | |здоров'я України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301000| |Апарат Міністерства | 4 381 661,7| 4 137 224,7| 1 302 894,6| 125 498,1| 244 437,0| 1 462 791,7| 1 310 249,2| 174 563,6| 39 984,8| 152 542,5| 5 844 453,4| | | |охорони здоров'я | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301360| 0763 |Лікування громадян | 29 866,6| 29 866,6| | | | | | | | | 29 866,6| | | |України за кордоном | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry