Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Загальнодержавну програму створення військово-транспортного літака Ан-70 та його закупівлі за державним оборонним замовленням

Про Загальнодержавну програму створення військово-транспортного літака Ан-70 та його закупівлі за державним оборонним замовленням

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Загальнодержавну програму створення
військово-транспортного літака Ан-70 та його
закупівлі за державним оборонним замовленням
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.274 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Загальнодержавну програму створення
військово-транспортного літака Ан-70 та його закупівлі за
державним оборонним замовленням (додається).
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк привести
свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 лютого 2004 року
N 1462-IV

Затверджено
Законом України
від 5 лютого 2004 року
N 1462-IV
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
створення військово-транспортного літака Ан-70
та його закупівлі за державним оборонним замовленням

Загальнодержавна програма створення військово-транспортного
літака АН-70 та його закупівлі за державним оборонним замовленням
(далі - Програма) спрямована на створення військово-транспортного
літака нового типу, організацію його серійного виробництва та
закупівлі.
Розділ I
МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Метою Програми є концентрація на загальнодержавному рівні
фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів для
забезпечення створення нового типу військово-транспортного літака
Ан-70 (далі - літак), організації його серійного виробництва та
закупівлі за державним оборонним замовленням.
Основними завданнями Програми є:
завершення дослідно-конструкторських робіт з розроблення
літака, у тому числі проведення його державних випробувань та
прийняття на озброєння;
підготовка і освоєння виробництва літака;
серійне виробництво і закупівля літаків.
Розділ II
ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ
Виконання Програми передбачається забезпечити у період з 2004
по 2022 рік двома етапами.
Перший етап (2004-2006 роки) - завершення розроблення літака,
проведення його державних випробувань, виконання комплексу робіт,
пов'язаних з прийняттям літака на озброєння та підготовкою і
освоєнням його виробництва, а також здійснення закупівлі двох
літаків за державним оборонним замовленням.
Другий етап (2007-2022 роки) - завершення роботи з підготовки
і освоєння виробництва літака, у тому числі з оновлення наявних та
створення нових виробничих потужностей, організація серійного
виробництва і закупівлі необхідної кількості літаків за державним
оборонним замовленням.
Розділ III
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Фінансове забезпечення створення та закупівлі літака
здійснюється в межах бюджетних призначень, що передбачаються у
Державному бюджеті України на відповідний рік за окремою бюджетною
програмою додатково до видатків на національну оборону, а також за
рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
Орієнтовний обсяг фінансування робіт на першому етапі -
1 006,509 млн. гривень, зокрема для завершення розроблення
літака - 128,216 млн., підготовки і освоєння виробництва -
450,933 млн., виробництва і закупівлі двох літаків - 427,36 млн.
гривень.
Обсяги фінансування робіт другого етапу визначаються за
підсумками виконання першого етапу Програми.
Розділ IV
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Головним державним замовником Програми є Міністерство оборони
України, на яке покладаються організація та контроль її виконання.
Державним замовником - співвиконавцем Програми щодо
підготовки, освоєння і серійного виробництва літаків є центральний
орган виконавчої влади з питань промислової політики.
Основні виконавці Програми:
державне підприємство "Авіаційний науково-технічний комплекс
імені О.К. Антонова" (м. Київ) - розроблення літака;
державне підприємство "Київський державний авіаційний завод
"Авіант" - виготовлення літаків;
державне підприємство "Запорізьке машинобудівне
конструкторське бюро "Прогрес" - розроблення двигуна;
відкрите акціонерне товариство "Мотор Січ" (м. Запоріжжя) -
виготовлення двигунів;
Державний авіаційний науково-випробувальний центр Збройних
Сил України - випробування літака;
Науковий центр Військово-Повітряних Сил і Центральний
науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки
Збройних Сил України - наукове та військово-технічне
супроводження.
Вибір інших виконавців Програми здійснюється відповідно до
законодавства.
Головний державний замовник координує діяльність державного
замовника - співвиконавця та виконавців Програми.
Розділ V
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Здійснення заходів Програми передбачає створення і серійне
виробництво конкурентоспроможного на світовому ринку озброєнь
нового типу військово-транспортного літака.
Виконання Програми дасть можливість:
оснастити Збройні Сили України сучасними
військово-транспортними літаками, що забезпечить належний рівень
їх мобільності;
прискорити розвиток наукоємних технологій в галузі авіа- та
двигунобудування;
забезпечити довгостроковим замовленням вітчизняні
підприємства авіа-, двигунобудівної та суміжних галузей
промисловості, використати вільні і створити нові виробничі
потужності з додатковими робочими місцями;
збільшити обсяги експорту продукції авіабудівної
промисловості.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry