Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України

Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 40, ст.479)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238):

1) у частині третій статті 20 слова "представників Національного банку" замінити словами "представників Національного банку або в яких є акції (частки, паї), що належать державі";

2) частину першу статті 42 доповнити пунктом 8-1 такого змісту:

"8-1) здійснює діяльність, пов’язану з розвідкою, видобутком, виробництвом та використанням дорогоцінних металів з метою поповнення золотовалютних резервів, виготовлення банківських металів";

3) пункт 2 частини другої статті 48 доповнити словами "та операціях із забезпечення діяльності Національного банку в межах сум, передбачених кошторисом доходів та витрат Національного банку";

4) частину другу статті 68 викласти в такій редакції:

"Національний банк інформує громадськість про свою діяльність шляхом опублікування відповідних відомостей на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку та в офіційному виданні Національного банку, проведення керівниками Національного банку прес-конференцій, виступів на радіо і телебаченні, створення програм та передач телерадіоорганізацією Національного банку та в інший передбачений законом спосіб";

5) частину другу статті 71 доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) виробничої діяльності Банкнотно-монетного двору, фабрики банкнотного паперу та Державної скарбниці України, яка здійснюється відповідно до положень, затверджених Правлінням Національного банку".

2. Абзаци другий - четвертий частини четвертої статті 4 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34; 2003 р., № 39, ст. 332) замінити одним абзацом такого змісту:

"4. Афіновані дорогоцінні метали у стандартному вигляді, а також видобуте з надр або рекупероване дорогоцінне каміння в розсортованому вигляді при продажу суб’єктами їх видобування і виробництва, скуплені, не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, брухт дорогоцінних металів, а також дорогоцінне каміння першого порядку першочергово пропонуються Національному банку України та Міністерству фінансів України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити і привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти, забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.

3. Національному банку України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
9 лютого 2012 року
№ 4395-VI


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry