Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України

Про внесення змін до деяких законів України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 32, ст. 172 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144
N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 34-35, ст.458 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про
аварійно-рятувальні служби" ( 1281-14 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести до деяких законів України такі зміни:
1. У Гірничому законі України ( 1127-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2001 р., N 2-3,
ст. 10):
1) в абзаці першому частини першої статті 3 після слів "Про
охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) доповнити
словами "Про аварійно-рятувальні служби" ( 1281-14 ), "Про
цивільну оборону України" ( 2974-12 );
2) у статті 10 слова "Комітет по нагляду за охороною праці
України" замінити словами "спеціально уповноважений центральний
орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці";
3) статтю 22 викласти в такій редакції:
"Стаття 22. Експертиза проектних рішень з протиаварійного
захисту, безпеки проведення гірничих робіт,
будівництва та експлуатації гірничих підприємств
Державна технічна (будівельно-технічна), екологічна та
санітарно-гігієнічна експертизи безпеки проведення гірничих робіт,
будівництва та експлуатації гірничих підприємств, експертиза
проектів з протиаварійного захисту гірничих підприємств
проводяться спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці,
еколого-експертними та спеціалізованими підрозділами чи установами
або спеціально створюваними комісіями спеціально уповноважених
центральних органів виконавчої влади з питань екології та
природних ресурсів, охорони здоров'я, захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, будівництва, архітектури та житлової політики і
місцевими органами виконавчої влади в порядку, встановленому
законодавством України.
Зазначені у частині першій цієї статті експертизи проводяться
з метою визначення відсутності неприпустимого ризику, пов'язаного
з можливістю завдання будь-якої шкоди життю, здоров'ю та майну
громадян, а також навколишньому природному середовищу та об'єктам
господарювання";
4) абзаци шостий та сьомий статті 25 викласти в такій
редакції:
"порядок обслуговування гірничих підприємств державними
аварійно-рятувальними службами;
заходи з організації та проведення аварійно-рятувальних
робіт";
5) у статті 29:
частини третю та четверту викласти в такій редакції:
"Положення про аварійно-рятувальні служби (формування) та їх
статути затверджуються відповідними міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади відповідно до їх
повноважень.
Працівникам аварійно-рятувальних служб (формувань)
забороняється проводити страйки, а також відмовлятися від виїзду
на рятування людей та ліквідацію аварій";
частину шосту викласти в такій редакції:
"Для подання екстреної і кваліфікованої медичної допомоги
потерпілим внаслідок нещасних випадків на гірничих підприємствах у
підрозділах державних аварійно-рятувальних служб (формувань)
організовуються аварійно-рятувальні мобільні групи або
реанімаційно-протишокові групи";
6) у статті 30 друге речення викласти в такій редакції:
"Технічний керівник (головний інженер) гірничого підприємства
організовує проведення аварійно-рятувальних робіт при виникненні
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру";
7) у частині сьомій статті 48 слово "правонаступником"
виключити;
8) у тексті Закону слова "гірничорятувальні служби
(формування)" та "державні галузеві або (та) регіональні
гірничорятувальні служби (формування)" в усіх відмінках замінити
відповідно словами "аварійно-рятувальні служби (формування)",
"державні воєнізовані аварійно-рятувальні служби (формування)" у
відповідних відмінках.
2. Статтю 25 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 20-21, ст. 190) після пункту 9 доповнити новим пунктом
такого змісту:
"10) сприяють діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем
їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та
під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у поданні їм
необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг".
У зв'язку з цим пункти 10-12 вважати відповідно пунктами
11-13.
3. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24,
ст. 170; 1998 р., N 48, ст. 292; 1999 р., N 41, ст. 372; 2000 р.,
N 9, ст. 67; 2001 р., N 9, ст. 39):
1) частину першу статті 26 доповнити пунктом 52 такого
змісту:
"52) створення відповідно до законодавства комунальної
аварійно-рятувальної служби";
2) пункт "а" частини першої статті 38 доповнити підпунктами
5, 6, 7, 8, 9 такого змісту:
"5) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо
створення відповідно до законодавства комунальної
аварійно-рятувальної служби, що утримується за рахунок коштів
місцевого бюджету, вирішення питань про чисельність працівників
такої служби, витрати на їх утримання, зокрема щодо
матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для
них необхідних житлово-побутових умов;
6) створення в установленому порядку комунальних
аварійно-рятувальних служб;
7) створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру;
8) розроблення та здійснення заходів щодо
матеріально-технічного забезпечення діяльності комунальних
аварійно-рятувальних служб;
9) організація в установленому порядку навчання особового
складу комунальних аварійно-рятувальних служб та
аварійно-рятувальних служб громадських організацій".
( Пункт 4 розділу I втрачає чинність з 01.01.2004 року на
підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
5. Статтю 28 Закону України "Про туризм" ( 324/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 31, ст. 241)
викласти в такій редакції:
"Стаття 28. Державна спеціальна аварійно-рятувальна служба
центрального органу виконавчої влади, до
повноважень якого віднесені питання захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру
Для запобігання надзвичайним ситуаціям у місцях масового
відпочинку та реагування на них і забезпечення безпеки туристів у
гірських і спелеологічних районах діє Державна спеціальна
аварійно-рятувальна служба центрального органу виконавчої влади,
до повноважень якого віднесені питання захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру.
Суб'єкти туристичної діяльності, які виявили бажання
спеціалізуватися на організації туристичних послуг з використанням
активних форм пересування туристів, а також організації масових
відпочинків туристів у гірських та спелеологічних районах,
повинні, до отримання відповідної ліцензії, укласти в
обов'язковому порядку угоду (договір) з Державною спеціальною
аварійно-рятувальною службою центрального органу виконавчої
влади, до повноважень якого віднесені питання захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру".

{ Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців після
набрання чинності цим Законом:
підготувати та внести до Верховної Ради України пропозиції
щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
відповідно до компетенції забезпечити прийняття
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 травня 2001 року
N 2470-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry