Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх

Про внесення змін до Закону України Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про органи
і служби у справах неповнолітніх та спеціальні
установи для неповнолітніх"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 36, ст.318 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про органи і служби у справах
неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх"
( 20/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 6,
ст.35; 1999 р., N 4, ст.35) такі зміни:
1. Частини першу і другу статті 1 викласти в такій редакції:
"Здійснення соціального захисту і профілактики правопорушень
серед неповнолітніх покладається на:
Державний комітет України у справах сім'ї та молоді,
Республіканський комітет у справах сім'ї та молоді Автономної
Республіки Крим, служби у справах неповнолітніх обласних,
Київської та Севастопольської міських, районних державних
адміністрацій, виконавчих органів міських і районних у містах рад;
школи соціальної реабілітації та професійні училища
соціальної реабілітації органів освіти;
центри медико-соціальної реабілітації неповнолітніх закладів
охорони здоров'я;
притулки для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх;
суди;
кримінальну міліцію у справах неповнолітніх органів
внутрішніх справ;
приймальники-розподільники для неповнолітніх органів
внутрішніх справ;
виховно-трудові колонії Державного департаменту України з
питань виконання покарань.
У здійсненні соціального захисту і профілактики правопорушень
серед неповнолітніх беруть участь у межах своєї компетенції інші
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи та організації незалежно від форми
власності, окремі громадяни".
2. Абзац четвертий статті 2 викласти в такій редакції:
"гласності, тобто систематичного інформування про стан
правопорушень серед неповнолітніх, роботу Державного комітету
України у справах сім'ї та молоді, Республіканського комітету у
справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, служб у
справах неповнолітніх і спеціальних установ для неповнолітніх у
відкритій державній статистиці, засобах масової інформації".
3. Статтю 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Державний комітет України у справах сім'ї та
молоді, Республіканський комітет у справах сім'ї
та молоді Автономної Республіки Крим і служби у
справах неповнолітніх
Служби у справах неповнолітніх створюються відповідними
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Головними завданнями Державного комітету України у справах
сім'ї та молоді, Республіканського комітету у справах сім'ї та
молоді Автономної Республіки Крим і служб у справах неповнолітніх
є:
розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми
власності, громадськими організаціями заходів щодо забезпечення
прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання
вчиненню ними правопорушень; контроль за виконанням цих заходів;
координація зусиль органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності у вирішенні питань соціального
захисту неповнолітніх та організації роботи щодо запобігання
бездоглядності і правопорушенням серед них;
здійснення контролю за умовами утримання і виховання
неповнолітніх у спеціальних установах для неповнолітніх,
організацією виховної роботи в навчальних закладах і за місцем
проживання;
здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю
неповнолітніх на підприємствах, в установах та організаціях
незалежно від форми власності;
ведення державної статистики щодо неповнолітніх відповідно до
законодавства України та міжнародних стандартів;
подання органам виконавчої влади, органам місцевого
самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно
від форми власності, громадським організаціям, громадянам
практичної та методичної допомоги, консультацій з питань
соціального захисту і профілактики правопорушень серед
неповнолітніх.
Державний комітет України у справах сім'ї та молоді,
Республіканський комітет у справах сім'ї та молоді Автономної
Республіки Крим і служби у справах неповнолітніх мають право:
приймати з питань, віднесених до їх компетенції, рішення, які
є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форми власності, посадовими особами і
громадянами;
звертатися у разі порушення прав та інтересів неповнолітніх,
а також з питань працевлаштування, подання їм іншої допомоги до
відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від
форми власності;
перевіряти стан виховної роботи з неповнолітніми у навчальних
закладах, за місцем проживання, а також на підприємствах, в
установах та організаціях незалежно від форми власності, де
працюють неповнолітні;
перевіряти умови утримання і виховання неповнолітніх у
спеціальних установах для неповнолітніх;
порушувати перед відповідними органами клопотання про
застосування передбачених законом санкцій до суб'єктів
підприємницької діяльності, засобів масової інформації, які
здійснюють продаж порнографічної продукції, пропагують насильство,
жорстокість, сексуальну розпусту;
ставити перед відповідними органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування питання про накладення
дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними
рішень, прийнятих Державним комітетом України у справах сім'ї та
молоді, Республіканським комітетом у справах сім'ї та молоді
Автономної Республіки Крим, службами у справах неповнолітніх;
визначати потребу регіонів у створенні та функціонуванні
спеціальних установ для неповнолітніх.
Державний комітет України у справах сім'ї та молоді контролює
і координує діяльність Республіканського комітету у справах сім'ї
та молоді Автономної Республіки Крим, служб у справах
неповнолітніх обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.
Республіканський комітет у справах сім'ї та молоді Автономної
Республіки Крим, служби у справах неповнолітніх обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
міські та районні ради контролюють і координують діяльність служб
у справах неповнолітніх відповідно районних державних
адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад,
а також подають їм практичну і методичну допомогу, узагальнюють і
поширюють позитивний досвід роботи.
Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації
незалежно від форми власності, посадові особи зобов'язані у
термін, визначений Державним комітетом України у справах сім'ї та
молоді, Республіканським комітетом у справах сім'ї та молоді
Автономної Республіки Крим, відповідними службами у справах
неповнолітніх, повідомляти про заходи, вжиті на виконання
прийнятих рішень.
Штатна чисельність працівників районних і міських служб у
справах неповнолітніх установлюється залежно від кількості
неповнолітніх, які проживають у районі, місті (один працівник
служби на 2-3 тис. неповнолітніх у районах та на 5-6 тис. - у
містах і районах у містах).
Державний комітет України у справах сім'ї та молоді,
Республіканський комітет у справах сім'ї та молоді Автономної
Республіки Крим, служби у справах неповнолітніх мають права
юридичної особи, власний бланк, печатку із зображенням Державного
Герба України та своїм найменуванням.
Положення про служби у справах неповнолітніх затверджується
Кабінетом Міністрів України".
4. У частині другій статті 5:
абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:
"виявляти, вести облік осіб, які втягують неповнолітніх в
антигромадську діяльність";
в абзаці двадцятому слова "їх здоров'ю" замінити словами
"здоров'ю неповнолітніх".
5. Частину другу статті 6 викласти в такій редакції:
"Справи, зазначені у частині першій цієї статті,
розглядаються спеціально уповноваженими на те суддями (складом
суддів) за участю представників служб у справах неповнолітніх,
крім випадків, передбачених законом".
6. Частину одинадцяту статті 8 викласти в такій редакції:
"Школи соціальної реабілітації та професійні училища
соціальної реабілітації створюються відповідно до законодавства".
7. Частину першу статті 9 викласти в такій редакції:
"Центри медико-соціальної реабілітації неповнолітніх
створюються в державній системі охорони здоров'я за визначенням
Державного комітету України у справах сім'ї та молоді і
Міністерства охорони здоров'я України для неповнолітніх, які
вживають алкоголь, наркотики, а також для неповнолітніх, які за
станом здоров'я не можуть бути направлені до шкіл соціальної
реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації".
8. У статті 11:
у частині третій цифри "30" замінити цифрами "90";
у частині п'ятій слова "сприятливих умов розвитку за місцем
роботи" виключити.
9. Статтю 16 викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Контроль за діяльністю органів і служб у справах
неповнолітніх та спеціальних установ для
неповнолітніх
Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські,
районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних
у містах рад у межах своєї компетенції здійснюють контроль за
діяльністю Державного комітету України у справах сім'ї та молоді,
Республіканського комітету у справах сім'ї та молоді Автономної
Республіки Крим, служб у справах неповнолітніх та спеціальних
установ для неповнолітніх і подають їм необхідну допомогу".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 8 липня 1999 року
N 864-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry