Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про музеї та музейну справу

Про внесення змін до Закону України Про музеї та музейну справу

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про музеї та музейну справу"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 28, ст.231 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про музеї та музейну справу"
( 249/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25,
ст. 191) такі зміни:
1. Частину другу статті 3 після абзацу першого доповнити
новими абзацами другим і третім такого змісту:
"збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що
становлять культурну цінність;
повернення в Україну культурних цінностей народу, які
знаходяться за її межами".
У зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятий вважати відповідно
абзацами четвертим - одинадцятим.
2. Статтю 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Законодавство України про музеї та музейну справу
Законодавство України про музеї та музейну справу базується
на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з Основ
законодавства України про культуру, цього Закону та інших
нормативно-правових актів.
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого
надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті,
що передбачені законодавством України про музеї та музейну справу,
то застосовуються правила міжнародного договору".
3. Частину третю статті 6 викласти в такій редакції:
"Музеї можуть засновуватися на будь-яких формах власності,
передбачених законами України. Засновниками музеїв можуть бути
відповідні органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, юридичні та фізичні особи".
4. Статтю 7 доповнити частиною шостою такого змісту:
"Порядок створення історико-культурних заповідників
визначається Кабінетом Міністрів України".
5. У статті 9:
1) частину першу викласти в такій редакції:
"Державна реєстрація музеїв незалежно від форм власності
проводиться відповідно виконавчими комітетами сільської, селищної,
міської рад, виконавчими органами районних у місті Києві рад";
2) у частині другій абзац четвертий виключити.
У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим;
3) перше речення частини шостої викласти в такій редакції:
"Музеї, створені у складі підприємств, установ, організацій,
навчальних закладів, реєстрації не підлягають".
6. У статті 10:
1) у частині першій слова "арбітражного суду" виключити;
2) частину другу викласти в такій редакції:
"Порядок подальшого використання музейних зібрань музеїв, що
ліквідуються, заснованих на державній і комунальній формах
власності, визначає засновник за погодженням із Міністерством
культури і мистецтв України. У разі ліквідації підприємств,
установ, організацій, у складі яких діють музеї, а також у разі
ліквідації музеїв, які діяли на громадських засадах, їх музейні
зібрання передаються до відповідних профільних музеїв у порядку,
передбаченому Положенням про Музейний фонд України. У разі
ліквідації музеїв, заснованих на приватній формі власності,
переважне право на придбання музейних зібрань за інших рівних умов
має держава".
7. У частині другій статті 14 перше речення викласти в такій
редакції:
"Приміщення музеїв, що є у державній чи комунальній
власності, передаються їм на праві оперативного управління".
8. У статті 15:
1) у частині першій слова "наукову, історичну, художню чи
іншу культурну цінність" замінити словами "художнє, історичне,
етнографічне та наукове значення";
2) частину четверту викласти в такій редакції:
"До державної частини Музейного фонду України належать
музейні зібрання та окремі пам'ятки, що є державною власністю.
Музейні колекції та музейні предмети, що знаходяться в музеях,
переданих із державної власності у комунальну власність, є
державною власністю і належать до державної частини Музейного
фонду України. При передачі музеїв державної форми власності у
комунальну власність музейні колекції та музейні предмети
залишаються у державній власності і належать до державної частини
Музейного фонду України. Порядок віднесення музейних колекцій та
музейних предметів, а також окремих пам'яток до державної частини
Музейного фонду України визначається Положенням про Музейний фонд
України. Контроль за станом обліку, збереження, використання та
переміщення державної частини Музейного фонду України здійснюється
Міністерством культури і мистецтв України. Перелік музеїв (в тому
числі музеїв системи Національної академії наук України,
Українського товариства охорони пам'яток історії та культури,
Педагогічного товариства України, інших самоврядних організацій),
в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є
державною власністю і належать до державної частини Музейного
фонду України, затверджується Кабінетом Міністрів України";
3) частину п'яту викласти в такій редакції:
"До недержавної частини Музейного фонду України належать
музейні колекції та музейні предмети, що не віднесені або не
підлягають віднесенню до державної частини Музейного фонду
України, в тому числі пам'ятки, що є власністю громадських та
релігійних організацій, окремих громадян та їх об'єднань";
4) доповнити статтю частинами сьомою і восьмою такого змісту:
"Музейні колекції та музейні предмети, віднесені до державної
частини Музейного фонду України, не підлягають відчуженню за
винятком обміну на інші музейні колекції та музейні предмети.
Рішення про обмін музейних колекцій та музейних предметів, що
належать до державної частини Музейного фонду України, приймається
Міністерством культури і мистецтв України.
Музейний фонд України є національним багатством України,
невід'ємною складовою частиною культурної спадщини України, яка
охороняється законом. Положення про Музейний фонд України
затверджується Кабінетом Міністрів України".
9. У частині першій статті 16 слова "наукове, історичне,
художнє чи інше культурне" замінити словами "художнє, історичне,
етнографічне та наукове".
10. Абзац другий статті 18 викласти в такій редакції:
"придбання пам'яток Міністерством культури і мистецтв
України, іншими центральними органами виконавчої влади, їх
органами на місцях, органами місцевого самоврядування в межах їх
повноважень - за рахунок коштів Державного бюджету України і
коштів місцевих бюджетів та музеями - за рахунок власних коштів".
11. Статтю 20 викласти в такій редакції:
"Стаття 20. Передача пам'яток Музейного фонду України
Передача пам'яток Музейного фонду України, що зберігаються в
музеях, заснованих на будь-яких формах власності, передбачених
законами України, іншим музеям та організаціям на постійне
зберігання здійснюється відповідно до Положення про Музейний фонд
України".
12. У статті 21:
1) частину п'яту викласти в такій редакції:
"Пам'ятки державної частини Музейного фонду України не
підлягають приватизації";
2) доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
"Пам'ятки державної частини Музейного фонду України не можуть
бути предметом застави. Зібрання музеїв, заснованих на приватній
формі власності, не можуть бути предметом застави, якщо
заставодержатель - іноземний громадянин або особа без
громадянства, яка не проживає в Україні".
13. У частині першій статті 26 слова "державних музеїв"
замінити словами "музеїв, заснованих на державній та комунальній
формах власності".
14. Частину другу статті 28 після абзацу восьмого доповнити
новими абзацами дев'ятим і десятим такого змісту:
"грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання
трудових обов'язків і матеріальну допомогу для вирішення
соціально-побутових питань у розмірі та порядку, що встановлюються
Кабінетом Міністрів України;
безплатне користування у межах встановлених норм житлом з
опаленням і освітленням, якщо вони проживають у селах і селищах".
У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом одинадцятим.
15. Частину другу статті 29 викласти в такій редакції:
"Музеї, що є у державній чи комунальній власності, не
підлягають приватизації".
16. У тексті Закону слова "Міністерство культури України" та
"органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках замінити
словами "Міністерство культури і мистецтв України" та "органи
виконавчої влади" у відповідних відмінках.
II. Прикінцеві положення
1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про
музеї та музейну справу" набирає чинності з дня його
опублікування, а пункт 14, яким доповнюється частина друга статті
28, - з дня введення в дію Закону України про Державний бюджет
України на 2000 рік.
До приведення законів України, інших нормативно-правових
актів у відповідність із нормами цього Закону вони діють у
частині, що не суперечить цьому Закону.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня
опублікування Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про музеї та музейну справу":
підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції
про внесення змін до законів України, що випливають із цього
Закону;
розробити і привести у відповідність з цим Законом свої
нормативно-правові акти;
відповідно до компетенції забезпечити прийняття
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 травня 1999 року
N 659-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry