Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Угода про утворення та основні засади діяльності постійно діючої парламентської більшості у Верховній Раді України четвертого скликання

Угода про утворення та основні засади діяльності постійно діючої парламентської більшості у Верховній Раді України четвертого скликання

Угода
про утворення та основні засади діяльності
постійно діючої парламентської більшості у
Верховній Раді України четвертого скликання
м. Київ, 27 вересня 2002 року

Ми, народні депутати України - члени депутатських фракцій
"Аграрники України", Народно-демократичної партії, політичних
партій промисловців і підприємців та "Трудова Україна", "Регіони
України", Соціал-демократичної партії України (об'єднаної),
депутатських груп "Демократичні ініціативи", "Європейський вибір",
"Народний вибір", "Народовладдя" та позафракційні народні депутати
України (далі - Суб'єкти парламентської більшості),
- усвідомлюючи відповідальність перед українським народом за
розвиток держави, ефективне проведення політичних та
соціально-економічних реформ, забезпечення конституційних прав і
свобод громадян, активне законодавче закріплення стандартів
плюралістичної демократії в Україні;
- прагнучи до розбудови в Україні демократичної, правової,
соціальної держави, відкритого, активновідповідального
громадянського суспільства, реального забезпечення громадянам
правових та соціальних гарантій, гідного рівня життя населення;
- підтримуючи ініціативи Президента України щодо переходу до
парламентсько-президентської форми правління, курс на європейську
інтеграцію та поглиблення відносин з Росією, подальшу
трансформацію суспільства шляхом ринкових та демократичних
перетворень;
- розуміючи, що сучасний етап розвитку України вимагає
забезпечення системності у розвитку національного законодавства,
його адаптації до європейських стандартів, політичної
структуризації парламенту, посилення відповідальності всіх гілок
влади за результати реформ;
- керуючись положеннями Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
законами України,
склали цю Угоду на засадах добровільності, рівноправності і
солідарної відповідальності за реалізацію стратегії політичного,
економічного та соціального розвитку України.
1. Загальні засади
1.1. Суб'єкти постійно діючої парламентської більшості
визначають, що метою її діяльності є:
- формування системи політично відповідальної влади, що
передбачає здійснення в Україні конституційної, політичної та
адміністративної реформ шляхом внесення змін до Конституції
України, створення правового поля для переходу України до
парламентсько-президентської республіки, пропорційної виборчої
системи, формування коаліційного уряду, законодавчого визначення
засад, механізмів утворення і функціонування парламентської
більшості та парламентської опозиції, законодавчого врегулювання
процесу узгодження дій та солідарної відповідальності всіх гілок
влади;
- розробка та реалізація основних засад внутрішньої та
зовнішньої політики України і на їх основі державної програми
законодавчих робіт на 2002-2006 роки, яка сприяла б сталому
соціально-економічному зростанню, процесу інтеграції українського
суспільства до європейського та світового співтовариств,
створювала механізми поглиблення демократії, реальні можливості
для здійснення громадського контролю за виконавчою владою та за
діяльністю самого законодавчого органу, забезпечувала
цивілізований діалог між владою та громадянами, владою та
опозицією;
- створення юридико-організаційних передумов системної
взаємодії та солідарної відповідальності законодавчої і виконавчої
гілок влади шляхом створення коаліційного Кабінету Міністрів
України;
- вироблення та реалізація узгодженої політики і дій,
спрямованих на забезпечення тісного поєднання системних реформ та
економічного зростання з активною й ефективною соціальною
політикою;
- забезпечення солідарної взаємодії депутатських фракцій
(груп), позафракційних народних депутатів України з метою
ефективного спрямування їх інтелектуальних та організаційних
ресурсів на оптимізацію законодавчого процесу, підвищення
ефективності діяльності вищого законодавчого органу, його
наближення до європейських стандартів, досягнення збалансованості
інтересів політичних сил в парламенті.
1.2. Суб'єкти постійно діючої парламентської більшості
зазначають, що реалізація цих заходів не передбачає проведення
дострокових виборів Президента України, Верховної Ради України та
органів місцевого самоврядування.
1.3. Суб'єкти постійно діючої парламентської більшості не
ставлять під сумнів вибір громадян України, який вони зробили під
час виборів Президента України у 1999 році та парламентських
виборів у 2002 році, вважаючи, що результати цих виборів є
гарантією легітимності влади на період, визначений Конституцією
України ( 254к/96-ВР ).
2. Пріоритети діяльності постійно діючої
парламентської більшості
2.1. Основоположним завданням постійно діючої парламентської
більшості Суб'єкти визначають законодавче забезпечення сталого
розвитку національної економіки, що вимагає:
- реформування податково-бюджетної політики, спрямованої на
забезпечення збалансованості державного бюджету;
- децентралізації бюджетної системи, удосконалення
взаємовідносин між державним бюджетом та місцевими бюджетами;
- визначення пріоритетних бюджетних програм;
- зниження податкового тиску;
- вироблення ефективної грошово-кредитної політики;
- удосконалення законодавчої бази з питань захисту прав
кредиторів;
- досягнення більш високого рівня капіталізації комерційних
банків та зменшення вартості кредитних ресурсів;
- активізації інвестиційної політики, створення сприятливих
умов для залучення в економіку країни вітчизняних та іноземних
інвестиційних ресурсів;
- підвищення привабливості інвестиційного іміджу України;
- подальшого формування активного ділового середовища на
засадах вільної конкуренції;
- підтримки середнього та малого бізнесу;
- забезпечення захисту прав та інтересів інвесторів і
акціонерів;
- фінансового оздоровлення підприємств;
- ефективного використання промислово-технологічного
потенціалу, стимулювання оновлення основних фондів і технічного
переоснащення промислового виробництва;
- забезпечення конкурентоспроможності продукції промисловості
на внутрішньому та зовнішньому ринку, передусім продукції з
високим ступенем переробки;
- створення економічних умов для розширення попиту на
продукцію підприємств сільськогосподарського машинобудування;
- реформування національної системи технічного регулювання та
вдосконалення систем стандартизації і метрології;
- створення конкурентоспроможного агропромислового комплексу;
- розвитку інфраструктури сільськогосподарського ринку,
нарощування виробництва та підвищення конкурентоспроможності
продукції аграрного сектору на зовнішньому ринку;
- утвердження ефективних механізмів реалізації та захисту
прав громадян і юридичних осіб на землю;
- розвитку системи кредитування аграрного сектору із
запровадженням іпотечного кредитування;
- запровадження страхування ризиків у сільському
господарстві.
2.2. У сфері соціальної політики пріоритетними Суб'єкти
постійно діючої парламентської більшості визначають такі завдання:
- прийняття програми боротьби з бідністю;
- підтримка малозабезпечених громадян, поступове наближення
розміру мінімальної заробітної плати та інших державних соціальних
гарантій до рівня прожиткового мінімуму;
- забезпечення якості та водночас доступності медичних
послуг, пріоритетне забезпечення охорони материнства і дитинства;
- реформування системи освіти шляхом запровадження нових
вимог і стандартів освіти, що відповідають рівню провідних країн,
забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх шкіл;
- невідкладне реформування пенсійної системи, підвищення
рівня життя пенсіонерів, запровадження обов'язкової
накопичувальної системи пенсійного забезпечення;
- створення ефективної системи зберігання та управління
пенсійними активами;
- впровадження системи державного регулювання і контролю у
сфері пенсійного страхування.
2.3. Постійно діюча парламентська більшість вважає, що
ключовим напрямом розвитку парламентаризму в Україні має стати
реалізація положень статті 3 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
згідно з якою утвердження та забезпечення прав і свобод людини є
головним обов'язком держави.
Серед першочергових завдань у справі захисту прав і свобод
громадян, зміцнення законності та правопорядку Суб'єкти
визначають:
- здійснення комплексу заходів щодо забезпечення непорушності
конституційних прав і свобод громадян, боротьби зі злочинністю,
корупцією та іншими правопорушеннями;
- утвердження прозорого та об'єктивного судочинства;
- встановлення громадського контролю за діяльністю
правоохоронних органів;
- посилення боротьби з незаконною міграцією, торгівлею
людьми, наркоманією, створення законодавчих та організаційних
передумов для подолання цих явищ, а також розширення міжнародної
правової бази у зазначеній сфері;
- посилення ролі Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини.
3. Організаційні засади діяльності постійно
діючої парламентської більшості
3.1. Парламентська більшість - це добровільне об'єднання
народних депутатів України - членів депутатських фракцій (груп),
позафракційних народних депутатів України у кількості, що
становить більшість від конституційного складу Верховної Ради
України.
3.2. Діяльність постійно діючої парламентської більшості
грунтується на принципах верховенства права, законності,
партнерства, солідарної відповідальності, порозуміння й пошуку
виважених рішень, гласності. У своїй діяльності постійно діюча
парламентська більшість керується також принципами створення
сприятливих умов для виконання всіма її суб'єктами своїх
передвиборних програм.
3.3. Керівними органами постійно діючої парламентської
більшості є загальні збори парламентської більшості та її
Координаційна Рада. Керівною особою - Координатор постійно діючої
парламентської більшості.
3.4. Утворення та діяльність постійно діючої парламентської
більшості, порядок обрання та функції її керівних органів
регламентуються Положенням про постійно діючу парламентську
більшість, яке є невід'ємною частиною цієї Угоди.
3.5. Депутатська фракція (група), позафракційний народний
депутат України не може одночасно входити до складу постійно
діючої парламентської більшості та складу парламентської опозиції
у Верховній Раді України.
3.6. Суб'єкти та члени парламентської більшості в
односторонньому порядку можуть вийти з її складу. У цьому разі
постійно діюча парламентська більшість зобов'язана прийняти
рішення про звільнення ними посад, одержаних у результаті
входження та участі в роботі постійно діючої парламентської
більшості.
3.7. Народні депутати України - члени депутатських фракцій і
груп, позафракційні народні депутати України, які не увійшли до
складу постійно діючої парламентської більшості під час її
утворення, можуть увійти до її складу в порядку, встановленому
Положенням про постійно діючу парламентську більшість.
4. Першочергові організаційно-політичні завдання
постійно діючої парламентської більшості
4.1. Проведення перерозподілу керівних посад у Верховній Раді
України, виходячи з того, що ніхто з членів парламентської
більшості не може бути понижений в своєму статусі у Верховній Раді
України.
4.2. Участь у формуванні на основі пропорційного
представництва коаліційного Кабінету Міністрів України за квотами
депутатських фракцій і груп постійно діючої парламентської
більшості.
4.3. Розробка і прийняття Засад внутрішньої та зовнішньої
політики України і на їх основі Державної програми законодавчих
робіт на 2002-2006 роки.
4.4. Розробка пакета законодавчих актів, необхідних для
проведення в Україні конституційної, політичної та
адміністративної реформ.
4.5. Законодавче забезпечення збалансованості Державного
бюджету на 2003 рік та його прийняття в конституційно визначений
термін.
4.6. Забезпечення прийняття законодавчих актів щодо
реформування пенсійної, податкової, банківської і кредитної систем
України, земельних відносин, вирішення таких соціальних питань, як
подолання бідності, забезпечення кожному громадянину доступної
медичної допомоги, якісної освіти, безпечного довкілля,
розв'язання проблем малого бізнесу.
4.7. Прийняття Закону про парламентську більшість та
парламентську опозицію.
4.8. Прийняття Закону про Регламент Верховної Ради України.
4.9. Сформування разом з Кабінетом Міністрів України єдиного
пакета пропозицій щодо законодавчого забезпечення виконання
програми уряду.
4.10. Затвердження Концепції загальнодержавної програми
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
союзу.
5. Відповідальність та зобов'язання
Суб'єктів постійно діючої парламентської більшості
5.1. Суб'єкти парламентської більшості беруть на себе
відповідальність:
- за організацію і забезпечення ефективної роботи Верховної
Ради України та її органів, результати законотворчої діяльності
парламенту;
- за участь у формуванні коаліційного Кабінету Міністрів
України та результати роботи своїх представників у його складі, у
складі міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
- за виконання разом з коаліційним урядом заходів із
законодавчого забезпечення програми його діяльності, проведення
державної політики та курсу реформ, спрямованих на прискорення
соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку України.
5.2. Суб'єкти постійно діючої парламентської більшості
зобов'язуються реалізовувати поставлені завдання:
- базуючись на принципі конструктивізму як основи ефективної
політичної діяльності;
- здійснюючи солідарний політичний курс і на
загальнодержавному рівні, і шляхом максимального врахування
інтересів регіонів та розширення їх прав;
- беручи активну участь у законотворчому процесі самостійно,
через власну фракцію (групу) та в рамках парламентської більшості;
- втілюючи скоординовану та відкриту інформаційну політику;
- здійснюючи постійний моніторинг виконання і дотримання
прийнятих Верховною Радою України законів.
5.3. Сторони зобов'язуються утримуватися від дій, які могли б
перешкоджати реалізації цієї Угоди і виконанню депутатських
повноважень та передвиборних програм суб'єктами постійно діючої
парламентської більшості.

Угоду підписали:
від фракції "Аграрники України" Катерина ВАЩУК;
від фракції Народно-демократичної партії Валерій ПУСТОВОЙТЕНКО;
від фракції політичних партій промисловців і підприємців та "Трудова Україна" Сергій ТІГІПКО
від фракції "Регіони України" Раїса БОГАТИРЬОВА
від фракції Соціал-демократичної партії України (об'єднаної) Леонід КРАВЧУК
від депутатської групи "Демократичні ініціативи" Степан ГАВРИШ
від депутатської групи "Європейський вибір" Володимир ПЄХОТА
від депутатської групи "Народний вибір" Микола ГАПОЧКА
від депутатської групи "Народовладдя" Богдан ГУБСЬКИЙ

Додаток
до Угоди про утворення та основні
засади діяльності постійно діючої
парламентської більшості у Верховній
Раді України четвертого скликання
від 27 вересня 2002 року
ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу парламентську більшість у
Верховній Раді України четвертого скликання

Це Положення визначає порядок утворення та організації роботи
постійно діючої парламентської більшості у Верховній Раді України
четвертого скликання, її керівних органів та осіб.
1. Загальні положення
1. 1. Постійно діюча парламентська більшість об'єднує
народних депутатів-членів депутатських фракцій та груп,
позафракційних народних депутатів Верховної Ради України
четвертого скликання, які беруть на себе відповідальність за
законодавчий процес і політичні дії Верховної Ради України,
формування коаліційного уряду та результати його діяльності,
конструктивну співпрацю з Президентом України та Кабінетом
Міністрів України.
1. 2. Постійно діюча парламентська більшість виступає
гарантом забезпечення прав її членів, сприяє реалізації ними
депутатських повноважень, захисту їхньої честі і гідності.
1. 3. Ніхто не може бути примушений до членства у постійно
діючій парламентській більшості, так само як ніхто не може
перешкоджати входженню народного депутата до неї.
2. Членство та порядок формування постійно діючої
парламентської більшості
2. 1. За результатами консультацій, проведених між
уповноваженими представниками депутатських фракцій (груп),
позафракційними народними депутатами України утворюється тимчасова
координаційна рада з формування постійно діючої парламентської
більшості, яка розробляє та укладає угоду про утворення та основні
засади діяльності постійно діючої парламентської більшості у
Верховній Раді України четвертого скликання. Угоду підписують
уповноважені представники депутатських фракцій і груп, які виявили
бажання увійти до складу постійно діючої парламентської більшості.
2. 2. Членами постійно діючої парламентської більшості є
народні депутати України - члени депутатських фракцій і груп,
позафракційні народні депутати України, які дали згоду на
входження до складу постійно діючої парламентської більшості та
засвідчили це особистими письмовими заявами до координаційної ради
з формування постійно діючої парламентської більшості у Верховній
Раді України четвертого скликання.
2. 3. Постійно діюча парламентська більшість вважається
утвореною з моменту офіційного повідомлення про її формування на
пленарному засіданні Верховної Ради України за умови подання
особистих письмових заяв про згоду на входження до складу постійно
діючої парламентської більшості не менш ніж 226 народними
депутатами України. Підставою для повідомлення про утворення
парламентської більшості є підписання угоди про утворення та
основні засади діяльності постійно діючої парламентської більшості
керівниками відповідних депутатських фракцій і груп.
2. 4. Текст угоди підлягає опублікуванню в газеті "Голос
України".
2. 5. Народні депутати України, які не увійшли до складу
парламентської більшості під час її утворення, можуть ввійти до її
складу шляхом подання письмової заяви до координаційної ради
постійно діючої парламентської більшості, про що повідомляється на
пленарному засіданні Верховної Ради України.
2. 6. Депутатські фракції і групи, члени яких входять до
складу постійно діючої парламентської більшості, можуть створювати
об'єднання, коаліції, блоки депутатських фракцій та груп, у тому
числі за участю позафракційних народних депутатів України, якщо
завдання та діяльність цих структур не суперечить меті, завданням
та принципам діяльності постійно діючої парламентської більшості.
2. 7. Члени депутатських фракцій і груп, позафракційні
народні депутати України можуть вийти зі складу парламентської
більшості шляхом подання письмової заяви до координаційної ради
парламентської більшості, про що повідомляється на пленарному
засіданні Верховної Ради України.
2. 8. У разі, якщо на базі одного або декількох колективних
членів постійно діючої парламентської більшості утворюються нові
депутатські фракції або групи, - для набуття статусу суб'єкта
угоди ці новоутворення повинні повідомити координаційну раду
постійно діючої парламентської більшості про своє
правонаступництво щодо угоди і підтвердити цей факт підписом
уповноваженого представника.
3. Права суб'єктів постійно діючої
парламентської більшості:
- брати участь у розподілі керівних посад Верховної Ради
України, формуванні коаліційного Кабінету Міністрів України;
- висувати кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України з
метою визначення шляхом рейтингового голосування єдиної
кандидатури на цю посаду;
- вносити пропозиції для розгляду координаційною радою
постійно діючої парламентської більшості;
- виступати ініціаторами проведення загальних зборів постійно
діючої парламентської більшості.
4. Обов'язки суб'єктів постійно діючої
парламентської більшості:
- дотримуватися положень угоди про утворення та основні
засади діяльності постійно діючої парламентської більшості та
Положення про постійно діючу парламентську більшість;
- сприяти максимальній ефективності роботи керівних органів
постійно діючої парламентської більшості;
- забезпечити одностайність під час голосування у Верховній
Раді України за попередньо визначеного єдиного кандидата на посаду
Прем'єр-міністра України;
- забезпечувати пріоритетний та результативний розгляд у
комітетах Верховної Ради України законопроектів, підтриманих
координаційною радою постійно діючої парламентської більшості;
- не висувати та не підтримувати вимог і пропозицій щодо
питань, які не були узгоджені координаційною радою постійно діючої
парламентської більшості;
- проводити консультації з іншими суб'єктами постійно діючої
парламентської більшості під час розгляду окремих питань, не
передбачених планом дій постійно діючої парламентської більшості;
- утримуватися від дій, які можуть зашкодити реалізації угоди
про утворення та основні засади діяльності постійно діючої
парламентської більшості або завдати шкоди її суб'єктам.
5. Керівні органи та особи постійно
діючої парламентської більшості
5. 1. Керівними органами парламентської більшості є її
загальні збори та координаційна рада парламентської більшості.
Керівною особою - координатор постійно діючої парламентської
більшості.
6. Загальні збори постійно діючої
парламентської більшості
6.1. Вищим органом постійно діючої парламентської більшості є
її загальні збори, які проводяться у міру потреби. Збори є
правочинними, якщо у їх роботі беруть участь більш як половина
народних депутатів, що входять до складу постійно діючої
парламентської більшості.
6.2. Загальні збори скликаються координаційною радою постійно
діючої парламентської більшості або на вимогу не менш як третини
народних депутатів України, що входять до складу постійно діючої
парламентської більшості. Рішення зборів приймаються більшістю
голосів від загального складу постійно діючої парламентської
більшості, крім випадків, передбачених цим положенням.
6.3. Рішення загальних зборів про припинення діяльності
постійно діючої парламентської більшості шляхом саморозпуску
приймається двома третинами голосів депутатів від загального
складу постійно діючої парламентської більшості.
7. Координаційна рада постійно діючої
парламентської більшості
7.1. Керівництво та організація роботи постійно діючої
парламентської більшості покладається на координаційну раду. До її
складу входять координатор постійно діючої парламентської
більшості, керівники депутатських фракцій і груп, більшість членів
яких входять до складу парламентської більшості, а також
уповноважений представник від позафракційних народних
депутатів - членів парламентської більшості, котрий представляє не
менш як 14 позафракційних народних депутатів та обирається на
зборах позафракційних народних депутатів України. У разі
відсутності на засіданні координаційної ради керівника фракції або
групи, його може тимчасово заміщати інший уповноважений
представник фракції (групи).
7. 2. Зі складу постійно діючої парламентської більшості на
термін її діяльності на засіданні координаційної ради обирається
координатор постійно діючої парламентської більшості, повноваження
якого визначаються цим положенням.
7. 3. Координаційна рада постійно діючої парламентської
більшості здійснює свою діяльність шляхом проведення засідань,
нарад, консультацій, робочих зустрічей та переговорів.
7. 4. Засідання координаційної ради більшості відбуваються
під час пленарного тижня по понеділках та середах, а також в інший
час за взаємною домовленістю, за ініціативою координатора
парламентської більшості або на вимогу одного із суб'єктів
постійно діючої парламентської більшості. Засідання є правочинними
за наявності на засіданні не менш як двох третин загального складу
координаційної ради.
7. 5. Рішення координаційної ради з організаційних питань
приймаються відкритим голосуванням і є правочинними, якщо за них
проголосувало більше половини членів координаційної ради від її
загального складу. Рішення координаційної ради можуть прийматися
також шляхом письмового опитування її членів.
7. 6. Рішення координаційної ради стосовно законопроектів,
які є обов'язковими для всіх членів постійно діючої парламентської
більшості, приймаються шляхом консенсусу.
7. 7. Засідання координаційної ради протоколюються. Ухвалені
рішення підписує координатор. Кожен член координаційної ради має
право ознайомитися з протоколами засідань.
8. Координатор постійно
діючої парламентської більшості:
- організовує діяльність координаційної ради постійно діючої
парламентської більшості;
- представляє постійно діючу парламентську більшість у
Верховній Раді України, а також у відносинах з Президентом
України, керівними та посадовими особами виконавчої і судової
влади, іншими посадовими особами, органами та організаціями;
- робить заяви від імені координаційної ради постійно діючої
парламентської більшості;
- проводить консультації з керівниками інших депутатських
фракцій і груп у парламенті з метою узгодження та реалізації
пропозицій постійно діючої парламентської більшості;
- забезпечує виконання рішень координаційної ради постійно
діючої парламентської більшості;
- приймає рішення з організації поточної роботи
координаційної ради постійно діючої парламентської більшості.
9. Підстави припинення діяльності постійно діючої
парламентської більшості:
- припинення повноважень Верховної Ради України;
- зменшення її чисельного складу до кількості, що є меншою,
ніж визначено у пункті 2. 1 угоди про утворення та основні засади
діяльності постійно діючої парламентської більшості у Верховній
Раді України четвертого скликання;
- офіційне повідомлення на пленарному засіданні Верховної
Ради України прийнятого у порядку, передбаченому цим положенням,
рішення загальних зборів парламентської більшості про припинення
її діяльності шляхом саморозпуску.
10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності
парламентської більшості
Для організаційно-технічного та іншого забезпечення
діяльності парламентської більшості в структурі апарату Верховної
Ради України та в межах кошторису витрат, пов'язаних з діяльністю
Верховної Ради України, створюється секретаріат постійно діючої
парламентської більшості. Положення про секретаріат постійно
діючої парламентської більшості затверджує координаційна рада.

Список народних депутатів України,
які подали заяви про входження до постійно
діючої парламентської більшості
у Верховній Раді України четвертого скликання
------------------------------------------------------------------ NN | Прізвище, ім'я та по батькові п\п | ------------------------------------------------------------------ 1. АБДУЛЛІН Олександр Рафкатович
2. АВРАМЕНКО Володимир Федорович
3. АКОПЯН Валерій Григорович
4. АНДРЕСЮК Борис Павлович
5. АНТЕМЮК Віктор Дмитрович
6. АНТОНЬЄВА Ганна Петрівна
7. АСТРОВ-ШУМІЛОВ Геннадій Костянтинович
8. АТРОШЕНКО Владислав Анатолійович
9. БАГРАЄВ Микола Георгійович
10. БАЙСАРОВ Леонід Володимирович
11. БАУЕР Михайло Йозефович
12. БАНДУРКА Олександр Маркович
13. БАСТРИГА Іван Михайлович
14. БАХТЕЄВА Тетяна Дмитрівна
15. БЕСПАЛОВ Олег Павлович
16. БИЧКОВ Сергій Анатолійович
17. БІЛОВОЛ Олександр Миколайович
18. БЛОХІН Олег Володимирович
19. БОГАТИРЬОВА Раїса Василівна
20. БОЙКО Віктор Олексійович
21. БОЙКО Володимир Семенович
22. БОНДАРЕНКО Григорій Іванович
23. БОНДАРЧУК Сергій Васильович
24. БОРЗИХ Олександр Іванович
25. БРОННІКОВ Володимир Костянтинович
26. БУБКА Сергій Назарович
27. БУДАГ'ЯНЦ Микола Абрамович
28. БУРЯК Олександр Васильович
29. БУРЯК Сергій Васильович
30. ВАСАДЗЕ Таріел Шакрович
31. ВАСИЛЬЄВ Геннадій Андрійович
32. ВАЩУК Катерина Тимофіївна
33. ВЕРЕВСЬКИЙ Андрій Михайлович
34. ВЕРЕТЕННИКОВ Віктор Олександрович
35. ВЕРНИДУБОВ Іван Васильович
36. ВОЛКОВ Олександр Михайлович
37. ВОЮШ Володимир Дмитрович
38. ГАВРИЛЮК Василь Васильович
39. ГАВРИШ Степан Богданович
40. ГАДЯЦЬКИЙ Леонід Миколайович
41. ГАЙДОШ Іштван Ференцович
42. ГАЛІЄВ Ернест Едуардович
43. ГАПОЧКА Микола Михайлович
44. ГІРШФЕЛЬД Анатолій Мусійович
45. ГЛАДІЙ Михайло Васильович
46. ГЛАДКІХ Василь Іванович
47. ГОРЛОВ Геннадій Васильович
48. ГОРБАЛЬ Василь Михайлович
49. ГОРБАТОВ Валерій Миронович
50. ГОРБАЧОВ Віктор Сергійович
51. ГОШОВСЬКИЙ Володимир Сергійович
52. ГРАНОВСЬКИЙ Олександр Геннадійович
53. ГУБСЬКИЙ Богдан Володимирович
54. ГУРЕЄВ Василь Миколайович
55. ГУРОВ Вадим Миколайович
56. ДАВИДОВА Людмила Іванівна
57. ДАШУТІН Григорій Петрович
58. ДЕМЬОХІН Володимир Анатолійович
59. ДЕРКАЧ Леонід Васильович
60. ДЕРКАЧ Андрій Леонідович
61. ДОБКІН Михайло Маркович
62. ДОВГИЙ Станіслав Олексійович
63. ДОВГИЙ Тарас Олексійович
64. ДРАЧЕВСЬКИЙ Віктор Васильович
65. ДУБИЦЬКИЙ В'ячеслав Володимирович
66. ЄВДОКИМОВ Валерій Олександрович
67. ЄДІН Олександр Йосипович
68. ЄРЕМЕЄВ Ігор Миронович
69. ЖЕВАГО Костянтин Валентинович
70. ЗАДОРОЖНІЙ Олександр Вікторович
71. ЗАЄЦЬ Володимир Володимирович
72. ЗАІЧКО Віктор Олександрович
73. ЗАПЛАТИНСЬКИЙ Володимир Михайлович
74. ЗАРУБІНСЬКИЙ Олег Олександрович
75. ЗАСУХА Тетяна Володимирівна
76. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ Юхим Леонідович
77. ЗІНЧЕНКО Олександр Олексійович
78. ЗЛОЧЕВСЬКИЙ Микола Владиславович
79. ЗУБАНОВ Володимир Олександрович
80. ЗУБЕЦЬ Михайло Васильович
81. ІВАНОВ Сергій Анатолійович
82. ІОФФЕ Юлій Якович
83. ІСАЄВ Леонід Олексійович
84. КАДЕНЮК Леонід Костянтинович
85. КАЛЕТНІК Григорій Миколайович
86. КАЛІНЧУК Василь Антонович
87. КАЛЬНІЧЕНКО Ігор Вікторович
88. КАРПОВ Олександр Миколайович
89. КАСЬЯНОВ Сергій Павлович
90. КАРАТУМАНОВ Олег Юрійович
91. КАФАРСЬКИЙ Володимир Іванович
92. КИРИЛЕНКО Іван Григорович
93. КИРИЛЛОВ Віктор Дмитрович
94. КИРИЧЕНКО Людмила Федорівна
95. КІВАЛОВ Сергій Васильович
96. КЛИМПУШ Орест Дмитрович
97. КЛИМЕНКО Анатолій Володимирович
98. КЛІМОВ Леонід Миколайович
99. КЛЮЄВ Андрій Петрович 100. КОЗАЧЕНКО Олексій Олексійович
101. КОЗЛОВСЬКИЙ Анатолій Михайлович
102. КОЛІСНИК Микола Дмитрович
103. КОЛОНІАРІ Олександр Петрович
104. КОМАР Микола Степанович
105. КОНОВАЛЮК Валерій Ілліч
106. КОРСАКОВ Олексій Якович
107. КОСІНОВ Станіслав Анатолійович
108. КОСЬЯНЕНКО Олександр Володимирович
109. КРАВЧУК Леонід Макарович
110. КРУГЛОВ Микола Петрович
111. КРУК Юрій Борисович
112. КУЗЬМЕНКО Петро Павлович
113. КУЗЬМУК Олександр Іванович
114. КУКОБА Анатолій Тихонович
115. КУРАС Іван Федорович
116. ЛАПІН Євген Васильович
117. ЛАНДИК Валентин Іванович
118. ЛЄЩИНСЬКИЙ Олександр Олегович
119. ЛІСІН Микола Павлович
120. ЛИТВИН Вадим Валентинович
121. ЛУКАШУК Олег Григорович
122. ЛЬОВІН Анатолій Іванович
123. МАЗУРЕНКО Володимир Іванович
124. МАЙКО Віталій Іванович
125. МАРТИНОВСЬКИЙ Валерій Павлович
126. МАТВІЄНКО Павло Володимирович
127. МАТВІЄНКОВ Сергій Анатолійович
128. МЕЛЬНИКОВ Микола Петрович
129. МЕЛЬНИЧУК Валентин Васильович
130. МИРИМСЬКИЙ Лев Юлійович
131. МОВЧАН Володимир Петрович
132. МОКРОУСОВ Анатолій Олексійович
133. МХІТАРЯН Нвєр Мнацаканович
134. НАДРАГА Василь Іванович
135. НАКОНЕЧНИЙ Володимир Леонтійович
136. НЕМИРОВСЬКИЙ Олег Анатолійович
137. НЕЧИПОРУК Володимир Павлович
138. НОЩЕНКО Микола Петрович
139. ОЛУЙКО Віталій Миколайович
140. ОНІЩУК Микола Васильович
141. ОНОПЕНКО Василь Васильович
142. ОСИКА Сергій Григорович
143. ПАВЛЮК Микола Пантелеймонович
144. ПАНАСОВСЬКИЙ Олег Григорович
145. ПАПІЄВ Михайло Миколайович
146. ПЕКЛУШЕНКО Олександр Миколайович
147. ПЕТРОВ Олег Володимирович
148. ПЄХОТА Володимир Юлійович
149. ПИСАРЕНКО Анатолій Григорович
150. ПИСАРЧУК Петро Іванович
151. ПІНЧУК Віктор Михайлович
152. ПЛОХОЙ Ігор Іванович
153. ПЛЮТИНСЬКИЙ Володимир Антонович
154. ПЛУЖНИКОВ Ігор Олександрович
155. ПОДОБЄДОВ Сергій Миколайович
156. ПОЛІЩУК Кирило Ананійович
157. ПОЛЯКОВА Лариса Євгеніївна
158. ПОПЛАВСЬКИЙ Михайло Михайлович
159. ПОТАПОВ Василь Іванович
160. ПОТЕБЕНЬКО Михайло Олексійович
161. ПРАВДЕНКО Сергій Макарович
162. ПРОШКУРАТОВА Тамара Сергіївна
163. ПУСТОВОЙТЕНКО Валерій Павлович
164. РАЗВАДОВСЬКИЙ Віктор Йосипович
165. РАЙКОВ Борис Сергійович
166. РАХАНСЬКИЙ Анатолій Варфоломійович
167. РЕЗНІК Ігор Йосипович
168. РИБАК Володимир Васильович
169. РІЗАК Іван Михайлович
170. РІШНЯК Іван Миколайович
171. РУДЕНКО Геннадій Борисович
172. РУДКОВСЬКИЙ Дмитро Олександрович
173. РЯБІКА Володимир Леонідович
174. РЯБІКІН Павло Борисович
175. САВИЦЬКИЙ Валентин Вікторович
176. САЛМІН Олег Володимирович
177. САЛИГІН Васілій Вікторович
178. САМОПЛАВСЬКИЙ Валерій Іванович
179. САМОФАЛОВ Геннадій Григорович
180. САНДЛЕР Дмитро Михайлович
181. САФІУЛЛІН Равіль Афонович
182. САЦЮК Володимир Миколайович
183. СВАТКОВ Леонід Борисович
184. СВЯТАШ Дмитро Володимирович
185. СЕРГІЄНКО Леонід Григорович
186. СІВКОВИЧ Володимир Леонідович
187. СІГАЛ Євген Якович
188. СКУДАР Георгій Маркович
189. СЛАУТА Віктор Андрійович
190. СМІЯНЕНКО Ігор Миколайович
191. СОЛОШЕНКО Микола Павлович
192. СТАШЕВСЬКИЙ Станіслав Телісфорович
193. СТРЕБКО Станіслав Кирилович
194. СУПРУН Людмила Павлівна
195. СУРКІС Григорій Михайлович
196. СУХИЙ Ярослав Михайлович
197. СУШКЕВИЧ Валерій Михайлович
198. СЯТИНЯ Михайло Лукович
199. ТАБАЧНИК Дмитро Володимирович
200. ТЕРЕЩУК Сергій Миколайович
201. ТИМОШЕНКО Віктор Анатолійович
202. ТІГІПКО Сергій Леонідович
203. ТОЛОЧКО Петро Петрович
204. ТОЛСТОУХОВ Анатолій Володимирович
205. ТОПОЛОВ Віктор Семенович
206. ТУРМАНОВ Віктор Іванович
207. ФЕЛЬДМАН Олександр Борисович
208. ФРАНЧУК Анатолій Романович
209. ФРАНЧУК Ігор Анатолійович
210. ФОМЕНКО Катерина Олександрівна
211. ХОМУТИННИК Віталій Юрійович
212. ЦАРЕНКО Олександр Михайлович
213. ЦАРЬОВ Олег Анатолійович
214. ЦКІТІШВІЛІ Енвер Омарович
215. ЧИКАЛ Адам Васильович
216. ЧЕЛОМБІТКО Ігор Васильович
217. ЧЕТВЕРІКОВ Іван Антонович
218. ШАРОВ Ігор Федорович
219. ШВЕДЕНКО Микола Миколайович
220. ШЕВЧЕНКО Олександр Олександрович
221. ШЕВЧУК Сергій Володимирович
222. ШЕПЕТІН Володимир Леонідович
223. ШЕРШУН Микола Харитонович
224. ШКІРЯ Ігор Миколайович
225. ШКЛЯР Володимир Борисович
226. ШПАК Василь Федорович
227. ШПИГ Федір Іванович
228. ШУФРИЧ Нестор Іванович
229. ЩЕРБАНЬ Володимир Петрович
230. ЯНКОВСЬКИЙ Микола Андрійович
231. ЯРОСЛАВСЬКИЙ Олексій Владиленович

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry