Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та Закону України Про оплату праці

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та Закону України Про оплату праці

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
та Закону України "Про оплату праці"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 5, ст.34 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2456-VI ( 2456-17 ) від 08.07.2010, 2010, N 50-51, ст.572 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2456-VI ( 2456-17 ) від 08.07.2010 }

2. У статті 10 Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17,
ст. 121):
у частині першій слова "під час затвердження Державного
бюджету України" замінити словами "у законі про Державний бюджет
України";
у частині другій слова "переглядається" замінити словами
"може переглядатися при внесенні змін до закону про Державний
бюджет України";
доповнити частиною третьою такого змісту:
"Зміни розміру мінімальної заробітної плати іншими законами
України та нормативно-правовими актами є чинними виключно після
внесення змін до закону про Державний бюджет України на
відповідний рік".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
пунктів 11, 12, 13 розділу I щодо внесення змін до статей 64, 65,
66, які набирають чинності з 1 січня 2004 року.
2. Кабінету Міністрів України до 1 жовтня 2003 року
підготувати та внести на розгляд до Верховної Ради України
пропозиції щодо приведення нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 липня 2003 року
N 1086-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry