Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення 7 березня 2004 року проміжних виборів народного депутата України в одномандат...

Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення 7 березня 2004 року проміжних виборів народного депутата України в одномандат...

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
29.12.2003 N 72
Про Календарний план основних організаційних
заходів з підготовки та проведення 7 березня 2004 року
проміжних виборів народного депутата України в
одномандатному виборчому окрузі N 61
(Донецька область)

Керуючись пунктом 1 частини другої статті 22 Закону України
"Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ), статтями 11,
12 та пунктом 1 статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію" ( 733/97-ВР ), Центральна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Календарний план основних організаційних
заходів з підготовки та проведення 7 березня 2004 року проміжних
виборів народного депутата України в одномандатному виборчому
окрузі N 61 (Донецька область).
2. Надіслати Календарний план окружній виборчій комісії
одномандатного виборчого округу N 61, Донецькій обласній раді та
Донецькій обласній державній адміністрації, Міністерству
внутрішніх справ України, Міністерству закордонних справ України,
Міністерству оборони України, Міністерству транспорту України,
Міністерству фінансів України, Міністерству юстиції України,
Державному комітету архівів України, Державному комітету зв'язку
та інформатизації України, Державному комітету інформаційної
політики, телебачення та радіомовлення України, Головному
контрольно-ревізійному управлінню, Державному казначейству
України, Державній податковій адміністрації України, Національному
банку України, Державному департаменту України з питань виконання
покарань.
3. Опублікувати Календарний план у газетах "Голос України" та
"Урядовий кур'єр".

Головуючий на засіданні
Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 29 грудня 2003 року N 72
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
основних організаційних заходів з підготовки та
проведення 7 березня 2004 року проміжних виборів
народного депутата України в одномандатному виборчому
окрузі N 61 (Донецька область)
------------------------------------------------------------------ N | Зміст заходів та їх | Строки | Виконавці п.п.|обгрунтування відповідно до| виконання | |Закону України "Про вибори | | |народних депутатів України"| | | ( 2766-14 ) | | ------------------------------------------------------------------ 1. Оголошення початку З дня Центральна виборча
виборчого процесу проміжних опублікування комісія виборів народного депутата постанови України (частина шоста Центральної статті 15 Закону) виборчої
комісії про їх
призначення
(з 8 січня
2004 року)
2. Висування, самовисування Початок - Політична партія,
кандидатів у народні наступного дня виборчий блок
депутати України (частина після політичних партій, шоста статті 40, частина опублікування обласний осередок третя статті 83, частина постанови (організація) п'ята статті 84 Закону) Центральної партії, обласні
виборчої осередки
комісії про (організації)
призначення партій, що входять
проміжних до виборчого блоку
виборів політичних партій,
народного громадянин України
депутата
України,
закінчення -
за 40 днів до
дня виборів
(з 9 січня до
26 січня
2004 року
(включно)
3. Повідомлення у письмовій Не пізніш Керівник
формі Центральній виборчій як за 2 дні до політичної партії, комісії про час і місце дня проведення керівники проведення з'їзду (зборів, з'їзду політичних партій, конференції) політичної (зборів, що входять до партії або міжпартійного конференції) виборчого блоку з'їзду (зборів, політичних партій конференції) політичних партій, що входять до виборчого блоку політичних партій, з метою висунення кандидатів у народні депутати України (частина дев'ята статті 40 Закону)
4. Затвердження розподілу У п'ятиденний Центральна виборча
коштів та середніх норм строк з дня комісія видатків виборчих комісій. опублікування Затвердження кошторису постанови видатків Центральної Центральної виборчої комісії (частини виборчої третя, п'ята статті 33 комісії про Закону) призначення
проміжних
виборів
народного
депутата
України
(не пізніше
12 січня
2004 року)
5. Внесення до Центральної Не пізніш як Центральні керівні
виборчої комісії подань за 53 дні до органи політичних політичних партій (виборчих дня виборів партій, виборчих блоків політичних партій) - (не пізніше блоків політичних суб'єктів виборчого процесу 13 січня партій - суб'єктів останніх виборів народних 2004 року) виборчого процесу депутатів України до складу виборів народних окружної виборчої комісії депутатів України (частина третя статті 84 31 березня Закону) 2002 року
6. Утворення окружної виборчої Не пізніш як Центральна виборча
комісії (частина третя за 50 днів до комісія статті 83, частина третя дня виборів статті 84 Закону) (не пізніше
16 січня
2004 року)
7. Визначення установи банку, Не пізніш як Центральна виборча
в якій відкриваються за 50 днів до комісія рахунки виборчих фондів дня виборів кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі (частина третя статті 34 Закону)
8. Проведення першого Не пізніш як Голова окружної
засідання окружної виборчої на третій виборчої комісії
комісії (частина третя робочий день
статті 25 Закону) після дня
утворення
окружної
виборчої
комісії
(не пізніше
19 січня
2004 року)
9. Оприлюднення в засобах Не пізніш як Центральна виборча
масової інформації в на п'ятий комісія регіоні рішення про день з дня утворення окружної виборчої прийняття комісії (частина восьма рішення статті 20 Закону)
10. Складання єдиного кошторису У Окружна виборча
видатків для підготовки і десятиденний комісія
проведення проміжних строк з дня
виборів народного депутата утворення
України із включенням окружної
видатків окружної виборчої виборчої
комісії та видатків для комісії
потреб дільничних виборчих (не пізніше
комісій одномандатного 26 січня
виборчого округу (частина 2004 року)
шоста статті 33 Закону)
11. Затвердження єдиного У п'ятиденний Центральна виборча
кошторису видатків для строк з дня комісія підготовки і проведення надходження проміжних виборів народного до депутата України (частина Центральної шоста статті 33 Закону) виборчої
комісії від
окружної
виборчої
комісії
єдиного
кошторису
видатків
12. Подання документів до Закінчується Особи, висунуті
окружної виборчої комісії за 30 днів до кандидатами у
для реєстрації кандидатів у дня виборів народні депутати
народні депутати України в (не пізніше України в
одномандатному виборчому 24 години одномандатному
окрузі (частина шоста 5 лютого виборчому окрузі
статті 84 Закону) 2004 року)
13. Звернення окружної виборчої Невідкладно Окружна виборча
комісії до органів після комісія
Державної податкової подання
адміністрації України щодо документів
перевірки достовірності до окружної
відомостей, внесених до виборчої
декларації про майно та комісії
доходи кандидата у народні
депутати України та членів
його сім'ї (частина друга
статті 44 Закону)
14. Перевірка органами Невідкладно Органи Державної
Державної податкової після подання податкової
адміністрації України документів адміністрації
достовірності відомостей, окружною України
внесених до декларації про виборчою
майно та доходи кандидата у комісією,
народні депутати України та але не
членів його сім'ї (частина пізніше ніж
друга статті 44 Закону) за 5 днів до
дня виборів
15. Друкування в місцевих Починаючи за Окружна виборча
газетах та транслювання по 30 днів до комісія, редакції
місцевому радіо і дня виборів місцевих державних телебаченню двічі на (з 6 лютого і комунальних тиждень тексту роз'яснення 2004 року) газет та теле- щодо заборони надання радіоорганізацій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей
16. Прийняття рішення про Не пізніш як Окружна виборча
реєстрацію кандидата в на п'ятий комісія
народні депутати України в день з дня
одномандатному виборчому прийняття
окрузі або про відмову в заяви.
його реєстрації (частина Закінчується
п'ята статті 46, частина за 25 днів до
шоста статті 84 Закону) дня виборів
(не пізніше
10 лютого
2004 року)
17. Видача посвідчення У триденний Окружна виборча
кандидату в народні строк з дня комісія
депутати України, прийняття
зареєстрованому в рішення про
одномандатному виборчому реєстрацію
окрузі, разом з копією
рішення окружної виборчої
комісії про його реєстрацію
(частина сьома статті 46
Закону)
18. Подання до Центральної Не пізніше Окружна виборча
виборчої комісії списку наступного комісія
кандидатів у народні дня після
депутати України, закінчення
зареєстрованих в встановленого
одномандатному виборчому Законом
окрузі (частина восьма строку
статті 46 Закону) реєстрації
кандидатів у
народні
депутати
України
19. Оприлюднення в газетах У п'ятиденний Центральна виборча
"Голос України" та строк після комісія "Урядовий кур'єр" за закінчення поданням окружної виборчої реєстрації комісії списку кандидатів у кандидатів у народні депутати України, народні зареєстрованих в депутати одномандатному виборчому України в окрузі (частина восьма одно- статті 46 Закону) мандатному
виборчому
окрузі
20. Внесення подання до Після Кандидати в
окружної виборчої комісії реєстрації народні депутати
про реєстрацію довірених кандидата в України,
осіб кандидатів у народні народні зареєстровані в
депутати України, депутати одномандатному
зареєстрованих в України в виборчому окрузі
одномандатному виборчому одно-
окрузі (частина четверта мандатному
статті 58 Закону) виборчому
окрузі
21. Реєстрація довірених осіб Протягом Окружна виборча
кандидатів у народні трьох днів комісія
депутати України, після дня
зареєстрованих в надходження
одномандатному виборчому подання
окрузі, та видача їм кандидата у
посвідчень (частина народні
четверта статті 58 Закону) депутати
України,
зареєстро-
ваного в
одно-
мандатному
виборчому
окрузі
22. Затвердження форми Не пізніш як Центральна виборча
виборчого бюлетеня для за 24 дні до комісія голосування в дня одномандатному виборчому проведення окрузі (частина п'ята проміжних статті 83 Закону) виборів
(не пізніше
11 лютого
2004 року)
23. Повідомлення окружній Не пізніше Установа банку
виборчій комісії про наступного
відкриття та реквізити робочого дня
рахунка виборчого фонду після дня
кандидата в народні відкриття
депутати України, рахунка
зареєстрованого в
одномандатному виборчому
окрузі (частина шоста
статті 34 Закону)
24. Опублікування інформації Невідкладно Окружна виборча
про відкриття рахунків після комісія
виборчих фондів та їх отримання
реквізити в одному з повідомлень
державних або комунальних установи
місцевих друкованих засобів банку про
масової інформації за відкриття
рахунок коштів Державного кандидатами
бюджету України, що у народні
виділяються на підготовку депутати
та проведення виборів України,
(частина сьома статті 34 зареєстро-
Закону) ваними в
одно-
мандатному
виборчому
окрузі,
рахунків
виборчих
фондів та їх
реквізити
25. Проведення жеребкування Не пізніше Окружна виборча
щодо дати і часу виходу в 10 лютого комісія
ефір за рахунок коштів 2004 року
Державного бюджету України,
що виділяються на
підготовку та проведення
виборів, передвиборних
агітаційних теле-,
радіопрограм кандидата в
народні депутати України,
зареєстрованого в
одномандатному виборчому
окрузі (частина сьома
статті 54 Закону)
26. Проведення жеребкування Не пізніше Окружна виборча
щодо черговості друкування 10 лютого комісія
у місцевих державних чи 2004 року
комунальних засобах масової
інформації за рахунок
коштів Державного бюджету
України, що виділяються на
підготовку та проведення
виборів, передвиборних
програм кандидатів у
народні депутати України,
зареєстрованих в
одномандатному виборчому
окрузі (частина третя
статті 55 Закону)
27. Оприлюднення результатів У триденний Окружна виборча
жеребкування щодо надання строк після комісія
кандидатам у народні проведення
депутати України, жеребкування
зареєстрованим в та
одномандатному виборчому затвердження
окрузі, ефірного часу для його
проведення передвиборної результатів
агітації та друкування
передвиборних програм за
рахунок коштів Державного
бюджету України, що
виділяються на підготовку
та проведення виборів, у
місцевих державних чи
комунальних засобах масової
інформації (частина восьма
статті 54 та частина
четверта статті 55 Закону)
28. Відкриття рахунка виборчого Не пізніш як Кандидати в
фонду кандидата в народні за 24 дні до народні депутати
депутати України, дня виборів України,
зареєстрованого в (не пізніше зареєстровані в
одномандатному виборчому 11 лютого одномандатному
окрузі (частина перша 2004 року) виборчому окрузі
статті 34, частина сьома
статті 84 Закону)
29. Відведення місць та Не пізніш як Місцеві органи
обладнання стендів, дощок за 24 дні до виконавчої влади,
оголошень у людних місцях дня виборів органи місцевого
для розміщення матеріалів (не пізніше самоврядування
передвиборної агітації 11 лютого
(частина восьма статті 52 2004 року)
Закону)
30. Проведення передвиборної Початок - за Суб'єкти виборчого
агітації (частина друга 24 дні до процесу, за статті 50, частина сьома дня виборів, винятком органів статті 84 Закону) закінчення - та осіб,
о 24 годині зазначених у
останньої частині першій
п'ятниці статті 56 Закону
перед днем
виборів
(з 11 лютого
до 24 години
5 березня
2004 року)
31. Затвердження тексту Не пізніш як Окружна виборча
виборчого бюлетеня для за 20 днів до комісія
голосування в дня виборів
одномандатному виборчому (не пізніше
окрузі (частина п'ята 15 лютого
статті 83 Закону) 2004 року)
32. Утворення виборчих дільниць Не пізніш як Окружна виборча
(частина третя статті 83, за 19 днів до комісія
частина друга статті 84 дня виборів
Закону) (не пізніше
16 лютого
2004 року)
33. Оприлюднення в друкованих Не пізніш як Окружна виборча
засобах масової інформації на п'ятий комісія
або, при неможливості, в день після
інший спосіб рішення про дня прийняття
утворення виборчих дільниць рішення
із зазначенням їх номерів,
меж, місцезнаходження
відповідних дільничних
виборчих комісій (частина
восьма статті 17 Закону)
34. Реалізація права на Не пізніш як Політичні партії,
звернення до окружної за 15 днів до виборчі блоки
виборчої комісії політичної дня виборів політичних партій, партії, виборчого блоку (не пізніше які висунули політичних партій, які 20 лютого кандидатів у висунули кандидата в 2004 року) народні депутати народні депутати України в України одномандатному виборчому окрузі, про скасування рішення щодо реєстрації кандидата в народні депутати України (пункт 2 частини третьої статті 49 Закону)
35. Забезпечення виготовлення Не пізніш як Окружна виборча
інформаційних плакатів за 15 днів до комісія
кандидатів у народні дня виборів
депутати України, (не пізніше
зареєстрованих в 20 лютого
одномандатному виборчому 2004 року)
окрузі, за рахунок коштів
Державного бюджету України,
що виділяються на
підготовку і проведення
виборів (частина третя
статті 52, частина восьма
статті 84 Закону)
36. Передача дільничним Після Окружна виборча
виборчим комісіям утворення комісія
інформаційних плакатів дільничних
кандидатів у народні виборчих
депутати України, комісій
зареєстрованих в
одномандатному виборчому
окрузі (частина четверта
статті 52 Закону)
37. Внесення до окружної Не пізніше Кандидати в
виборчої комісії подань як за 15 днів народні депутати
щодо осіб для включення їх до дня України,
до складу конкретних виборів зареєстровані в
дільничних виборчих комісій (не пізніше одномандатному
із зазначенням конкретних 20 лютого виборчому окрузі
осіб на посаду голови, 2004 року)
заступника голови і
секретаря комісії та заяв
зазначених осіб про їх
згоду на участь у роботі
комісії (стаття 21, частина
четверта статті 84 Закону)
38. Заборона поширювати Протягом Засоби масової
інформацію про результати останніх інформації усіх
опитувань громадської думки 15 днів перед форм власності
щодо кандидатів у народні днем виборів
депутати України, (з 21 лютого
зареєстрованих в 2004 року)
одномандатному виборчому
окрузі (частина
чотирнадцята статті 56
Закону)
39. Утворення дільничних Не пізніш як Окружна виборча
виборчих комісій (стаття за 12 днів до комісія
21, частина третя статті дня виборів
83, частина четверта статті (не пізніше
84 Закону) 23 лютого
2004 року)
40. Скликання першого засідання Не пізніш як Голова дільничної
дільничної виборчої комісії на третій виборчої комісії
(частина третя статті 25 робочий день
Закону) після дня
утворення
дільничної
виборчої
комісії
41. Оприлюднення в друкованих Не пізніш як Окружна виборча
засобах масової інформації на третій комісія
або, при неможливості, в день з дня
інший спосіб рішення про утворення
утворення дільничних дільничних
виборчих комісій (частина виборчих
тринадцята статті 21 комісій
Закону)
42. Подання до Центральної Не пізніш як Іноземні держави
виборчої комісії пропозицій за 10 днів до та міжнародні
щодо реєстрації офіційних дня виборів організації
спостерігачів від іноземних (не пізніше безпосередньо
держав, міжнародних 25 лютого або через
організацій (частина перша 2004 року) Міністерство
статті 61 Закону) закордонних
справ України
43. Подання до окружної Не пізніш як Кандидати в
виборчої комісії по одному за 7 днів з народні депутати
примірнику кожного дня України,
друкованого матеріалу виготовлення зареєстровані в
передвиборної агітації, друкованого одномандатному
виготовленого за рахунок матеріалу виборчому окрузі
коштів виборчого фонду та передвиборної
із застосуванням майна, що агітації
їм належить (частина шоста
статті 52 Закону)
44. Складання списків виборців, Не пізніш як Виконавчі органи
їх уточнення та передача за 10 днів до сільських,
дільничним виборчим дня виборів селищних, міських
комісіям (частина четверта (не пізніше (у містах, де
статті 83, частина дев'ята 25 лютого немає районних у
статті 84 Закону) 2004 року) місті рад),
районних у містах
рад або органи
(посадові особи),
які відповідно до
закону здійснюють
їх повноваження
45. Подання списку виборців для Негайно Дільнична
загального ознайомлення після виборча комісія
(частина перша статті 31 отримання
Закону) списку
виборців
від органу,
який його
складав та
уточнював
46. Забезпечення виготовлення в Не пізніш як Центральна виборча
централізованому порядку за 10 днів до комісія виборчих бюлетенів (частина дня виборів перша статті 63 Закону) (не пізніше
25 лютого
2004 року)
47. Повідомлення виборців про Не пізніш як Дільничні виборчі
час і місце голосування за 10 днів до комісії
(частина друга статті 66 дня
Закону) проведення
голосування
(не пізніше
25 лютого
2004 року)
48. Прийняття рішення щодо Не пізніш як Центральна виборча
реєстрації офіційних за 5 днів до комісія спостерігачів від іноземних дня виборів держав, міжнародних (не пізніше організацій (частина друга 1 березня статті 61 Закону) 2004 року)
49. Складання списків виборців Не пізніш як Відповідні
на виборчих дільницях, за 5 днів до дільничні виборчі
утворених у стаціонарних дня виборів комісії
лікувальних закладах, (не пізніше
установах 1 березня
кримінально-виконавчої 2004 року)
системи та в інших місцях
тимчасового перебування
виборців з обмеженими
можливостями пересування, а
також на виборчих
дільницях, утворених
відповідно до частини
четвертої статті 17 Закону
на територіях військових
частин (формувань), і
подання цих списків для
загального ознайомлення
(частина четверта статті
30, частина десята статті
84 Закону)
50. Внесення до окружної Не пізніш як Кандидати в
виборчої комісії подання за 5 днів до народні депутати
про реєстрацію офіційних дня виборів України,
спостерігачів від (не пізніше зареєстровані в
кандидатів у народні 1 березня одномандатному
депутати України, 2004 року) виборчому окрузі
зареєстрованих в
одномандатному виборчому
окрузі (частина четверта
статті 60 Закону)
51. Утворення у виняткових Не пізніш як Центральна
випадках виборчих дільниць за 5 днів до виборча комісія
та дільничних виборчих дня виборів
комісій (частина сьома (не пізніше
статті 17, частина 1 березня
дванадцята статті 21 2004 року)
Закону)
52. Складання списку виборців у Не пізніш як Дільнична виборча
разі утворення виборчої за 4 дні до комісія
дільниці у винятковому дня виборів
випадку (частина шоста (не пізніше
статті 30 Закону) 2 березня
2004 року)
53. Подання списку виборців для Не пізніш як Дільнична виборча
загального ознайомлення на за 3 дні до комісія
виборчій дільниці, дня виборів
утвореній у винятковому (не пізніше
випадку (частина перша 3 березня
статті 31 Закону) 2004 року)
54. Приймання виборчих Після Окружна виборча
бюлетенів від Центральної отримання комісія
виборчої комісії на виборчих
засіданні окружної виборчої бюлетенів
комісії (частина перша Центральною
статті 64 Закону) виборчою
комісією від
підприємства-
виготовлювача
55. Передача виборчих бюлетенів Не раніш як Окружна виборча
дільничним виборчим за 3 дні до комісія
комісіям на засіданні дня виборів
окружної виборчої комісії (не раніше
(частина друга статті 64 4 березня
Закону) 2004 року)
56. Оприлюднення рішень про Не пізніш як Центральна виборча
утворення виборчих дільниць за 2 дні до комісія у виняткових випадках дня виборів (частина восьма статті 17 (не пізніше Закону) 4 березня
2004 року)
57. Реалізація права кандидата Не пізніш як Кандидати у
в народні депутати України, за день до народні депутати
зареєстрованого в дня виборів України,
одномандатному виборчому зареєстровані в
окрузі, на звернення до одномандатному
окружної виборчої комісії виборчому окрузі
із письмовою заявою про
відмову від балотування в
цьому окрузі (пункт 1
частини третьої статті 49
Закону)
58. Зняття передвиборних З 24 години Відповідні служби
агітаційних матеріалів, що 5 березня місцевих органів
розміщувалися на території 2004 року виконавчої влади
населених пунктів та органів
одномандатного виборчого місцевого
округу (частина самоврядування
вісімнадцята статті 56
Закону)
59. Припинення витрачання За день до Розпорядники
коштів з рахунка виборчого дня виборів виборчого фонду
фонду (частина восьма (з 6 березня
статті 34 Закону) 2004 року)
60. Реалізація права виборця на Не пізніш як Виборці, які за
подання письмової заяви до за 12 годин станом здоров'я не дільничної виборчої комісії до початку можуть прибути до з проханням забезпечити голосування приміщення для йому голосування за межами (не пізніше голосування приміщення для голосування 20 години (частина перша статті 67 6 березня Закону) 2004 року)
61. Проведення голосування З восьмої до Дільничні виборчі
(частина перша статті 66 двадцятої комісії
Закону) години
7 березня
2004 року
62. Підрахунок голосів виборців Відразу Дільничні виборчі
на виборчій дільниці після комісії
(частини перша, друга закінчення
статті 68 Закону) голосування
(після
двадцятої
години
7 березня
2004 року)
63. Доставка до окружної Невідкладно Голова або
виборчої комісії пакетів з після заступник голови
протоколами дільничної закінчення та інші два
виборчої комісії про засідання члени дільничної
підрахунок голосів виборців дільничної виборчої комісії,
на виборчій дільниці, виборчої які повинні бути
виборчими бюлетенями, комісії, представниками
контрольними талонами і на якому різних політичних
предметами, списками здійснювався партій, виборчих
виборців, а також, за підрахунок блоків політичних
наявності, окремими думками голосів партій, у
членів виборчої комісії, виборців супроводі
викладеними у письмовій на виборчій працівника органів формі, актами, заявами, дільниці внутрішніх справ скаргами та рішеннями, прийнятими дільничною виборчою комісією (частина десята статті 69, частина перша статті 71 Закону)
64. Встановлення підсумків Невідкладно Окружна виборча
голосування в після комісія
одномандатному виборчому прийняття і
окрузі та складання розгляду
протоколу про підсумки протоколів
голосування (частини дільничних
друга - шоста статті 74 виборчих
Закону) комісій про
підрахунок
голосів
виборців на
виборчих
дільницях
одно-
мандатного
виборчого
округу
65. Встановлення результатів Після Окружна виборча
проміжних виборів в складання комісія
одномандатному виборчому протоколу
окрузі (частина дев'ята окружної
статті 74 Закону) виборчої
комісії про
підсумки
голосування
виборців в
одно-
мандатному
виборчому
окрузі
66. Надсилання до Центральної Невідкладно Окружна виборча
виборчої комісії рішення після комісія
про результати проміжних прийняття
виборів в одномандатному рішення
виборчому окрузі разом з
документами, зазначеними в
частині сьомій статті 74
Закону (частина одинадцята
статті 74 Закону)
67. Подання до окружної Не пізніш як Розпорядник
виборчої комісії на п'ятий виборчого фонду
фінансового звіту про день після кандидата в
надходження та використання дня виборів народні депутати
коштів виборчого фонду (не пізніше України,
кандидата в народні 12 березня зареєстрованого в
депутати України, 2004 року) одномандатному
зареєстрованого в виборчому окрузі
одномандатному виборчому
окрузі (частина четверта
статті 35 Закону)
68. Офіційне оприлюднення Не пізніш Центральна виборча
результатів проміжних як на п'ятий комісія виборів народного депутата день з дня України в одномандатному встановлення виборчому окрузі в газетах результатів "Голос України" та проміжних "Урядовий кур'єр" (частина виборів перша статті 78 Закону) народного
депутата
України
7 березня
2004 року в
одно-
мандатному
виборчому
окрузі
69. Перерахування у безспірному У триденний Установа банку
порядку до Державного строк з дня
бюджету України коштів офіційного
виборчого фонду, не оприлюднення
використаних кандидатом у результатів
народні депутати України, проміжних
зареєстрованим в виборів
одномандатному виборчому народного
окрузі (частина тринадцята депутата
статті 36 Закону) України
7 березня
2004 року в
одно-
мандатному
виборчому
окрузі або
рішення про
визнання
виборів
у цьому
окрузі
недійсними
70. Подання до Центральної У Окружна виборча
виборчої комісії десятиденний комісія
фінансового звіту про строк з дня
надходження та використання офіційного
коштів Державного бюджету оприлюднення
України на підготовку і результатів
проведення проміжних проміжних
виборів народного депутата виборів
України 14 березня народного
2004 року в одномандатному депутата
виборчому окрузі (частина України
дев'ята статті 33 Закону) 7 березня
2004 року в
одно-
мандатному
виборчому
окрузі
71. Подання особою, обраною Не пізніш як Особа, обрана
народним депутатом України, на двадцятий народним депутатом до Центральної виборчої день з дня України комісії документа про її офіційного звільнення з роботи оприлюднення (посади), несумісної з результатів депутатським мандатом, та проміжних (або) копії зареєстрованої виборів заяви про припинення дії народного іншого представницького депутата мандата, поданої до України відповідної ради (частина 7 березня перша статті 79 Закону) 2004 року в
одно-
мандатному
виборчому
окрузі
72. Прийняття рішення про При отриманні Центральна виборча
реєстрацію обраного від особи, комісія народного депутата України обраної (частина третя статті 79 народним Закону) депутатом
України,
документа про
її звільнення
з роботи
(посади),
несумісної з
депутатським
мандатом, та
(або) копії
зареєстро-
ваної заяви
про
припинення
дії іншого
представ-
ницького
мандата,
поданої до
відповідної
ради
73. Видача особі, Не пізніш як Центральна виборча
зареєстрованій народним на сьомий комісія депутатом України, день з дня тимчасового посвідчення реєстрації народного депутата України особи (частина шоста статті 79 народним Закону) депутатом
України
74. Видача посвідчення Не пізніш як Центральна виборча
народного депутата України на сьомий комісія (стаття 80 Закону) день після
складення
народним
депутатом
України
присяги
народного
депутата
України
75. Передача виборчої та іншої Після Центральна виборча
документації до відповідної офіційного комісія, окружна державної архівної установи оприлюднення виборча комісія (частина перша статті 86 результатів Закону) проміжних
виборів
народного
депутата
України
7 березня
2004 року в
одно-
мандатному
виборчому
окрузі
76. Припинення повноважень Через десять Окружна та
окружної та дільничних днів після дільничні виборчі
виборчих комісій (частина офіційного комісії
перша статті 27 Закону) оприлюднення
результатів
проміжних
виборів
народного
депутата
України
7 березня
2004 року в
одно-
мандатному
виборчому
окрузі
В.о. секретаря
Центральної виборчої комісії В.СПІВАК

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry