Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України

Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР,
2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }
Про внесення змін і доповнень до
Кримінально-процесуального кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 2, ст. 8 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України
(1002-05, 1003-05 ) такі зміни і доповнення:
1. У статті 112:
у частині другій:
цифри "81 - 83" замінити словами і цифрами "частинами 2, 3, і
4 статей 81, 82, частинами 2 і 3 статті 83, статтями"; цифри "108-1 " виключити; цифри "140 - 144" замінити словами і цифрами "частинами 2, 3
і 4 статей 140 і 141, статтею 142, частинами 2 і 3 статті 143,
статтею 144"; слова і цифри "статтями 148-2, 148-3, 148-4" замінити словами
і цифрами "статтею 148-2, частиною 2 статті 148-4, статтями"; слова і цифри "частинами 1, 2 і 3 статті 154" замінити
словами і цифрами "частинами 2 і 3 статті 154"; слова і цифри "статтею 155-2" замінити словами і цифрами
"частиною 2 статті 155-2"; слова і цифри "статтями 155-5, 155-6, 155-7" замінити словами
і цифрами "частиною 2 статті 155-5, частинами 2 і 3 статей 155-6 і
155-7, статтями"; цифри "199" замінити словами і цифрами "частинами 3 і 4
статті 199, статтею"; у частині третій слово і цифри "статтями 80" замінити словами
і цифрами "частиною 2 статті 80, статтями".
2. У статті 425:
після слова "передбачені" доповнити словами і цифрами
"частинами 1 статей 80, 81, 82 і 83"; після слів і цифр "частиною 1 статті 89" доповнити словом і
цифрами "статтею 108-1"; після слова і цифр "статтею 114" доповнити словами і цифрами
"частинами 1 статей 140, 141 і 143"; після слів і цифр "частиною 1 статті 148" доповнити словами і
цифрами "статтею 148-3, частиною 1 статті 148-4"; після слова і цифр "статтею 149" доповнити словами і цифрами
"частиною 1 статті 154"; після слів і цифр "частиною 1 статті 155-1" доповнити словами
і цифрами "частиною 1 статті 155-2"; після слів і цифр "частиною 1 статті 155-3" доповнити словами
і цифрами "частинами 1 статей 155-5, 155-6 і 155-7"; після слова і цифр "статтею 196-1" доповнити словами і
цифрами "частинами 1 і 2 статті 199".
3. Частину першу статті 426 доповнити реченням: "У виняткових
випадках, в разі неможливості у десятиденний строк зібрати
необхідні матеріали, цей строк може бути продовжено відповідним
прокурором, але не більш як до двадцяти днів".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л. КУЧМА
м.Київ, 16 грудня 1994 року
N 299/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry