Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх ...

Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх ...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2735-VI ( 2735-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 21, ст.144 }
Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету
Міністрів України "Про державний нагляд за
додержанням стандартів, норм і правил
та відповідальність за їх порушення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 29, ст.219 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 289/95-ВР від 11.07.95, ВВР, 1995, N 29, ст.220 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний
нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та
відповідальність за їх порушення" ( 30-93 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 23, ст. 247) такі зміни і доповнення:
1. Абзац другий статті 4 після слів "норм і правил" доповнити
словами "крім будівельних норм і правил".
2. У статті 6:
а) в абзаці першому пункту 1 слова "і перебувають під
захистом держави" виключити;
друге речення підпункту 3 викласти в такій редакції:
"Вартість відібраних зразків, якщо внаслідок випробування вони
стали непридатними для подальшого використання за прямим
призначенням, а також вартість випробувань зразків відносяться до
витрат суб'єкта, який є виробником цієї продукції";
підпункт 7 після слова "забороняти" доповнити словом
"виробництво";
підпункт 8 викласти в такій редакції: "8) забороняти випуск і реалізацію продукції, що підлягає
обов'язковій сертифікації, але не пройшла її у встановлені строки,
а також продукції, виробництво якої проводилося без спеціального
дозволу (ліцензії), якщо це передбачено законодавством";
доповнити пункт 1 підпунктом 14 такого змісту: "14) під час виконання службових обов'язків безплатно
користуватися за службовими посвідченнями на території України
всіма видами міського пасажирського транспорту, за винятком
таксі";
б) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту: "Поновлення виробництва, випуску та реалізації продукції
проводиться на підставі позитивних висновків повторної перевірки
державним інспектором, витрати на яку оплачує підприємець".
3. Доповнити Декрет новим розділом VI такого змісту:
"Р о з д і л VI
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДЕРЖСТАНДАРТУ
УКРАЇНИ ТА ЙОГО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ
Стаття 9. Відносини Держстандарту України та його
територіальних органів з правоохоронними органами
Працівники правоохоронних органів сприяють посадовим особам
Держстандарту України та його територіальних органів у виконанні
ними службових обов'язків, пов'язаних з державним наглядом за
додержанням стандартів, норм і правил.
Стаття 10. Охорона особистих і майнових прав посадових осіб
Держстандарту України та його територіальних
органів
1. Посадові особи Держстандарту України та його
територіальних органів під час виконання своїх службових
обов'язків, пов'язаних з державним наглядом за додержанням
стандартів, норм і правил, перебувають під захистом закону. Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та
майна посадових осіб і членів їх сімей від злочинних посягань та
інших протиправних дій.
2. Посадові особи Держстандарту України та його
територіальних органів, на яких покладено здійснення державного
нагляду за додержанням стандартів, норм і правил, підлягають
обов'язковому державному страхуванню. Порядок та умови страхування посадових осіб визначаються
Кабінетом Міністрів України.
3. У разі каліцтва чи інвалідності, що сталися у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, посадовій особі виплачується
компенсація в розмірі від річного до п'ятирічного грошового
утримання (залежно від ступеня втрати працездатності), а в разі
її загибелі - сім'ї загиблого виплачується одноразова допомога в
розмірі десятирічного грошового утримання за останньою посадою,
яку він займав. Збитки, завдані майну посадової особи Держстандарту України
та його територіальних органів або членів її сім'ї у зв'язку з
виконанням нею службових обов'язків, компенсуються в повному
обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням
цієї суми з винних осіб". У зв'язку з цим розділ VI вважати розділом VII, а статтю 9 -
статтею 11.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 1995 року
N 288/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry