Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 36-37,
ст.278 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до розділу I Закону України "Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України" ( 107-17 ) (Відомості Верховної Ради України,
2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 25, ст. 241, N 27-28, ст. 253) такі
зміни:
1. У статті 1:
частини першу та другу викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на
2008 рік у сумі 221.161.617,3 тис. гривень, у тому числі доходи
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
174.012.503,9 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного
бюджету України - у сумі 47.149.113,4 тис. гривень, згідно з
додатком N 1 до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2008 рік у
сумі 237.174.228,8 тис. гривень, у тому числі видатки загального
фонду Державного бюджету України - у сумі
190.785.361,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду
Державного бюджету України - у сумі 46.388.867 тис. гривень";
в абзаці третьому частини третьої цифри "3.377.260,2" та
"518.028" замінити відповідно цифрами "4.377.260,2" та
"1.518.028".
2. Доповнити статтею 25-1 такого змісту:
"Стаття 25-1. Установити, що видатки Державної служби
автомобільних доріг України на розвиток мережі й утримання
автомобільних доріг загального користування у сумі
801.905 тис. гривень, у тому числі 46.474,6 тис. гривень за
загальним фондом та 755.430,4 тис. гривень за спеціальним фондом,
спрямовуються на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося
23-27 липня 2008 року, на об'єктах дорожнього господарства
державної власності у Вінницькій, Івано-Франківській,
Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій
областях. Пооб'єктний розподіл та перерозподіл цих бюджетних
призначень у 2008 році здійснюється Кабінетом Міністрів України з
наступним інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету".
3. Пункт 1 статті 37 доповнити абзацом шостим такого змісту:
"ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня
2008 року, на об'єктах дорожнього господарства державної власності
у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській,
Тернопільській та Чернівецькій областях (за рахунок коштів,
визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 7 цього Закону)".
4. Доповнити статтею 42-1 такого змісту:
"Стаття 42-1. Затвердити субвенції з Державного бюджету
України обласним бюджетам Вінницької, Івано-Франківської,
Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької
областей, міському бюджету міста Чернівці для ліквідації наслідків
стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року, у загальному
обсязі 2.000.320 тис. гривень згідно з додатком N 3 до цього
Закону".
5. Внести зміни до додатків N 1, N 3 та N 4 до розділу I
Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про
внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 )
відповідно до додатків N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. З метою забезпечення моніторингу стану ліквідації
наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року у
Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській,
Тернопільській та Чернівецькій областях, контролю за цільовим та
ефективним використанням виділених на цю мету коштів державного
бюджету та інформування Верховної Ради України про перебіг
ліквідації наслідків стихійного лиха утворюється тимчасова
спеціальна комісія Верховної Ради України.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 31 липня 2008 року
N 341-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України"
Зміни до додатку N 1
до розділу I Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2008 рік"

тис.грн. -------------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний | | | згідно з бюджетною | | фонд | фонд | | | класифікацією | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |Всього доходів: |221 161 617,3|174 012 503,9| 47 149 113,4| |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |Разом доходів (без урахування |213 738 418,2|166 589 304,8| 47 149 113,4| |міжбюджетних трансфертів) | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |10000000|Податкові надходження |163 511 537,1|148 891 176,7| 14 620 360,4| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14000000|Внутрішні податки на товари|105 406 249,7| 98 414 493,6| 6 991 756,1| | |та послуги | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010000|Податок на додану вартість | 91 116 090,3| 89 094 794,6| 2 021 295,7| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010300|Податок на додану вартість | 62 701 694,6| 62 701 694,6| | | |із ввезених на територію | | | | | |України товарів | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14030000|Акцизний збір із ввезених | 2 573 125,4| 450 035,0| 2 123 090,4| | |на територію України | | | | | |товарів | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України"
Зміни до додатку N 3
до розділу I Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України
на 2008 рік"

(тис.грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | | прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| | |рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | | дер- | | | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| | Всього |190 785 361,8|156 924 535,8| 30 802 540,8| 2 136 547,1|31 790 826,0|46 388 867,0|22 085 676,2|1 479 486,7| 365 657,8| 24 303 190,8| 237 174 228,8| |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2800000| |Міністерство аграрної | 8 342 187,5| 2 393 970,2| 679 157,5| 21 678,2| 5 948 217,3| 3 074 492,8| 867 601,4| 133 424,2| 13 659,4| 2 206 891,4| 11 416 680,3| | | |політики України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801000| |Апарат Міністерства | 7 152 721,8| 1 364 852,7| 269 156,0| 9 985,2| 5 787 869,1| 2 608 571,5| 483 090,1| 28 874,2| 3 221,4| 2 125 481,4| 9 761 293,3| | | |аграрної політики | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801240| 0421 |Здійснення фінансової | 1 100 000,0| | | | 1 100 000,0| 300 000,0| | | | 300 000,0| 1 400 000,0| | | |підтримки підприємств | | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | | |комплексу через механізм| | | | | | | | | | | | | | |здешевлення кредитів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3110000| |Державна служба | 57 503,0| 10 884,4| 6 534,7| 832,1| 46 618,6| 9 410 708,5| 1 609 360,4| | | 7 801 348,1| 9 468 211,5| | | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3111000| |Апарат Державної служби | 57 503,0| 10 884,4| 6 534,7| 832,1| 46 618,6| 9 410 708,5| 1 609 360,4| | | 7 801 348,1| 9 468 211,5| | | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3111020| 0456 |Розвиток мережі і | 46 474,6| | | | 46 474,6| 6 606 978,4| 5 630,3| | | 6 601 348,1| 6 653 453,0| | | |утримання автомобільних | | | | | | | | | | | | | | |доріг загального | | | | | | | | | | | | | | |користування | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| | | |в тому числі для | 153,4| | | | 153,4| 2 486,6| | | | 2 486,6| 2 640,0| | | |ліквідації у Вінницькій | | | | | | | | | | | | | | |області наслідків | | | | | | | | | | | | | | |стихійного лиха, | | | | | | | | | | | | | | |що сталося 23-27 липня | | | | | | | | | | | | | | |2008 року | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| | | |в тому числі для | 20 341,5| | | | 20 341,5| 330 658,5| | | | 330 658,5| 351 000,0| | | |ліквідації в | | | | | | | | | | | | | | |Івано-Франківській | | | | | | | | | | | | | | |області наслідків | | | | | | | | | | | | | | |стихійного лиха, | | | | | | | | | | | | | | |що сталося 23-27 липня | | | | | | | | | | | | | | |2008 року | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| | | |в тому числі для | 1 627,9| | | | 1 627,9| 26 457,1| | | | 26 457,1| 28 085,0| | | |ліквідації у | | | | | | | | | | | | | | |Закарпатській області | | | | | | | | | | | | | | |наслідків стихійного | | | | | | | | | | | | | | |лиха, що сталося | | | | | | | | | | | | | | |23-27 липня 2008 року | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| | | |в тому числі для | 2 156,2| | | | 2 156,2| 35 043,8| | | | 35 043,8| 37 200,0| | | |ліквідації у Львівській | | | | | | | | | | | | | | |області наслідків | | | | | | | | | | | | | | |стихійного лиха, | | | | | | | | | | | | | | |що сталося 23-27 липня | | | | | | | | | | | | | | |2008 року | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| | | |в тому числі для | 1 168,5| | | | 1 168,5| 18 981,5| | | | 18 981,5| 20 150,0| | | |ліквідації у | | | | | | | | | | | | | | |Тернопільській області | | | | | | | | | | | | | | |наслідків стихійного | | | | | | | | | | | | | | |лиха, що сталося | | | | | | | | | | | | | | |23-27 липня 2008 року | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| | | |в тому числі для | 21 027,1| | | | 21 027,1| 341 802,9| | | | 341 802,9| 362 830,0| | | |ліквідації у | | | | | | | | | | | | | | |Чернівецькій області | | | | | | | | | | | | | | |наслідків стихійного | | | | | | | | | | | | | | |лиха, що сталося | | | | | | | | | | | | | | |23-27 липня 2008 року | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3510000| |Міністерство фінансів | 60 808 266,5| 57 290 266,5| | | 1 448 000,0| 8 424 846,2| 8 086 962,4| | | 337 883,8| 69 233 112,7| | | |України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3511000| |Міністерство фінансів | 33 238 610,4| 29 720 610,4| | | 1 448 000,0| 2 337 883,8| 2 000 000,0| | | 337 883,8| 35 576 494,2| | | |України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3511030| 0133 |Резервний фонд | 2 070 000,0| | | | | | | | | | 2 070 000,0| |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3511420| 0180 |Субвенція з державного | 104 000,0| 52 000,0| | | 52 000,0| | | | | | 104 000,0| | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | | | |м. Чернівці для | | | | | | | | | | | | | | |ліквідації наслідків | | | | | | | | | | | | | | |стихійного лиха, | | | | | | | | | | | | | | |що сталося 23-27 липня | | | | | | | | | | | | | | |2008 року | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |7720000| |Вінницька обласна | 173 205,2| 145 388,8| 77 723,7| 3 342,0| 27 816,4| 2 701,2| 2 561,2| 1 043,5| 206,5| 140,0| 175 906,4| | | |державна адміністрація | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |7721000| |Апарат Вінницької | 173 205,2| 145 388,8| 77 723,7| 3 342,0| 27 816,4| 2 701,2| 2 561,2| 1 043,5| 206,5| 140,0| 175 906,4| | | |обласної державної | | | | | | | | | | | | | | |адміністрації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |7721020| 0180 |Субвенція з державного | 49 850,0| 24 925,0| | | 24 925,0| | | | | | 49 850,0| | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | | | |бюджету Вінницької | | | | | | | | | | | | | | |області для ліквідації | | | | | | | | | | | | | | |наслідків стихійного | | | | | | | | | | | | | | |лиха, що сталося | | | | | | | | | | | | | | |23-27 липня 2008 року | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |7770000| |Закарпатська обласна | 104 607,4| 89 288,8| 47 571,0| 3 912,0| 15 318,6| 1 145,2| 995,2| 491,0| 59,1| 150,0| 105 752,6| | | |державна адміністрація | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |7771000| |Апарат Закарпатської | 104 607,4| 89 288,8| 47 571,0| 3 912,0| 15 318,6| 1 145,2| 995,2| 491,0| 59,1| 150,0| 105 752,6| | | |обласної державної | | | | | | | | | | | | | | |адміністрації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |7771020| 0180 |Субвенція з державного | 26 600,0| 13 300,0| | | 13 300,0| | | | | | 26 600,0| | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | | | |бюджету Закарпатської | | | | | | | | | | | | | | |області для ліквідації | | | | | | | | | | | | | | |наслідків стихійного | | | | | | | | | | | | | | |лиха, що сталося | | | | | | | | | | | | | | |23-27 липня 2008 року | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |7790000| |Івано-Франківська | 1 031 827,6| 555 549,5| 51 561,5| 2 744,9| 476 278,1| 2 018,3| 1 847,3| 775,6| 223,9| 171,0| 1 033 845,9| | | |обласна державна | | | | | | | | | | | | | | |адміністрація | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |7791000| |Апарат | 1 031 827,6| 555 549,5| 51 561,5| 2 744,9| 476 278,1| 2 018,3| 1 847,3| 775,6| 223,9| 171,0| 1 033 845,9| | | |Івано-Франківської | | | | | | | | | | | | | | |обласної державної | | | | | | | | | | | | | | |адміністрації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |7791020| 0180 |Субвенція з державного | 949 270,0| 474 635,0| | | 474 635,0| | | | | | 949 270,0| | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | | | |бюджету Івано- | | | | | | | | | | | | | | |Франківської області | | | | | | | | | | | | | | |для ліквідації наслідків| | | | | | | | | | | | | | |стихійного лиха, | | | | | | | | | | | | | | |що сталося 23-27 липня | | | | | | | | | | | | | | |2008 року | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |7830000| |Львівська обласна | 356 223,0| 228 190,0| 65 385,6| 2 488,7| 128 033,0| 2 881,4| 2 636,4| 1 117,4| 143,5| 245,0| 359 104,4| | | |державна адміністрація | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |7831000| |Апарат Львівської | 356 223,0| 228 190,0| 65 385,6| 2 488,7| 128 033,0| 2 881,4| 2 636,4| 1 117,4| 143,5| 245,0| 359 104,4| | | |обласної державної | | | | | | | | | | | | | | |адміністрації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |7831020| 0180 |Субвенція з державного | 252 500,0| 126 250,0| | | 126 250,0| | | | | | 252 500,0| | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | | | |бюджету Львівської | | | | | | | | | | | | | | |області для ліквідації | | | | | | | | | | | | | | |наслідків стихійного | | | | | | | | | | | | | | |лиха, що сталося | | | | | | | | | | | | | | |23-27 липня 2008 року | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |7890000| |Тернопільська обласна | 180 464,2| 130 699,4| 52 344,4| 2 557,7| 49 764,8| 2 029,5| 1 919,0| 780,8| 95,6| 110,5| 182 493,7| | | |державна адміністрація | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |7891000| |Апарат Тернопільської | 180 464,2| 130 699,4| 52 344,4| 2 557,7| 49 764,8| 2 029,5| 1 919,0| 780,8| 95,6| 110,5| 182 493,7| | | |обласної державної | | | | | | | | | | | | | | |адміністрації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |7891020| 0180 |Субвенція з державного | 96 900,0| 48 450,0| | | 48 450,0| | | | | | 96 900,0| | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | | | |бюджету Тернопільської | | | | | | | | | | | | | | |області для ліквідації | | | | | | | | | | | | | | |наслідків стихійного | | | | | | | | | | | | | | |лиха, що сталося | | | | | | | | | | | | | | |23-27 липня 2008 року | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |7940000| |Чернівецька обласна | 579 877,9| 315 794,0| 34 476,8| 1 909,2| 264 083,9| 1 880,5| 1 689,6| 757,6| 40,1| 190,9| 581 758,4| | | |державна адміністрація | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |7941000| |Апарат Чернівецької | 579 877,9| 315 794,0| 34 476,8| 1 909,2| 264 083,9| 1 880,5| 1 689,6| 757,6| 40,1| 190,9| 581 758,4| | | |обласної державної | | | | | | | | | | | | | | |адміністрації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |7941020| 0180 |Субвенція з державного | 521 200,0| 260 600,0| | | 260 600,0| | | | | | 521 200,0| | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | | | |бюджету Чернівецької | | | | | | | | | | | | | | |області для ліквідації | | | | | | | | | | | | | | |наслідків стихійного | | | | | | | | | | | | | | |лиха, що сталося | | | | | | | | | | | | | | |23-27 липня 2008 року | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 3
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України"
Зміни до додатку N 4
до розділу I Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 )
"Повернення кредитів до Державного бюджету України
та розподіл надання кредитів з
Державного бюджету України в 2008 році"

(тис.грн.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування згідно з | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування - всього | |програ-|функ-| програмною |-----------------------------------+-------------------------------------+----------------------------------| | мної | ціо-| класифікацією | Загальний |Спеціальний| Разом | Загальний|Спеціальний | Разом | Загальний|Спеціальний| Разом | |класи- |наль-| видатків та | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |фікації| ної | кредитування | | | | | | | | | | |видат- |кла- | державного бюджету | | | | | | | | | | |ків та |сифі-| | | | | | | | | | | |креди- |кації| | | | | | | | | | | |тування|вида-| | | | | | | | | | | |держав-|тків | | | | | | | | | | | | ного | та | | | | | | | | | | | |бюджету|кре- | | | | | | | | | | | | |диту-| | | | | | | | | | | | |вання| | | | | | | | | | | | |дер- | | | | | | | | | | | | |жав- | | | | | | | | | | | | |ного | | | | | | | | | | | | |бюд- | | | | | | | | | | | | |жету | | | | | | | | | | | |-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| | | |Всього: |1 518 028,0|2 859 232,2|4 377 260,2|-368 234,0|-1 199 425,6|-1 567 659,6 |1 149794,0|1 659 806,6|2 809 600,6| |-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| |2800000| |Міністерство аграрної |1 170 000,0|1 901 561,2|3 071 561,2| |-1 006 561,2|-1 006 561,2 |1 170000,0| 895 000,0|2 065 000,0| | | |політики України | | | | | | | | | | |-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| |2801000| |Апарат Міністерства |1 170 000,1|1 851 561,2|3 021 561,2| |-1 006 561,2|-1 006 561,2 |1 170000,0| 845 000,0|2 015 000,0| | | |аграрної політики | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | |-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| |2801560|0421 |Формування державного |1 000 000,0|1 623 000,0|2 623 000,0| | | |1 000000,0|1 623 000,0|2 623 000,0| | | |продовольчого резерву | | | | | | | | | | | | |Аграрним фондом, | | | | | | | | | | | | |здійснення державних | | | | | | | | | | | | |форвардних закупівель, | | | | | | | | | | | | |товарних та фінансових | | | | | | | | | | | | |інтервенцій на | | | | | | | | | | | | |організованому | | | | | | | | | | | | |аграрному ринку | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry