Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих орг...

Про внесення змін до Закону України Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих орг...

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 42, ст.529)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 p., № 35, ст. 484; 2010 р., № 9, ст. 90) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити абзацами такого змісту:

"арбітражні випробування ГМО - лабораторні дослідження, що проводяться на вимогу особи, яка оскаржує результати попереднього лабораторного дослідження;

референтні зразки ГМО - еталонний (референтний) матеріал ГМО, значення властивостей якого є достатньо однорідним та придатним, щоб оцінювати метод вимірювання чи встановлювати певні властивості матеріалу;

цільовий таксон - відособлена група організмів, до якої належать ГМО, які споріднені між собою спільністю ознак і властивостей, у результаті чого таким організмам може бути присвоєна таксономічна категорія;

трансформаційна подія - зміна генетичного матеріалу організму за допомогою штучних прийомів переносу генів, які не відбуваються у природних умовах".

2. Абзац п’ятий статті 5 після слів "введення в обіг" доповнити словами "і подальший обіг".

3. Статтю 6 після слів "виконавчої влади" доповнити словами "та науково-методологічний центр з питань випробувань ГМО".

4. Статтю 7 доповнити абзацами такого змісту:

"визначає за поданням Національної академії наук України наукову установу, уповноважену на виконання функцій науково-методологічного центру з питань випробувань ГМО;

визначає функції науково-методологічного центру з питань випробувань ГМО".

5. У статті 15:

назву доповнити словами "та вимоги щодо їх відстежуваності";

доповнити частинами другою - четвертою такого змісту:

"Суб’єкти господарювання, які вперше вводять в обіг продукцію, що містить ГМО або отримана з їх використанням, складають у довільній формі письмову декларацію, в якій в обов’язковому порядку зазначаються відомості про суб’єкта господарювання, зазначається інформація, що така продукція містить ГМО або отримана з їх використанням, а також наводиться номер такої продукції у Державному реєстрі ГМО.

Суб’єкти господарювання під час проведення всіх операцій з передачі продукції, що містить ГМО або отримана з їх використанням, забезпечують надання суб’єктам господарювання, яким вони передають таку продукцію, копії декларації, зазначеної в частині другій цієї статті.

Суб’єкти господарювання зобов’язані зберігати протягом п’яти років з дня передачі продукції, що містить ГМО або отримана з їх використанням, декларацію, зазначену в частині другій цієї статті, або її копію, а також документацію, яка дає змогу ідентифікувати:

суб’єкта господарювання, який передав їм відповідну продукцію;

суб’єкта господарювання, якому вони передали відповідну продукцію".

6. Доповнити статтею 15-1 такого змісту:

"Стаття 15-1. Державний контроль за обігом ГМО та продукції, що отримана з використанням ГМО

З метою здійснення державного контролю за обігом ГМО та продукції, що отримана з використанням ГМО, центральні органи виконавчої влади, відповідальні за виконання цього Закону, створюють за відповідними напрямами мережу випробувальних лабораторій з визначення вмісту ГМО у продукції.

Положення про мережу випробувальних лабораторій з визначення вмісту ГМО у продукції затверджується Кабінетом Міністрів України.

Науково-методична координація діяльності випробувальних лабораторій з визначення вмісту ГМО у продукції здійснюється науково-методологічним центром з питань випробувань ГМО.

Науково-методологічний центр з питань випробувань ГМО є державною науковою установою, яка:

забезпечує одержання та підготовку референтних зразків ГМО і зразків контрольних цільових таксонів з метою створення їх колекції, а також їх зберігання, утримання та надання випробувальним лабораторіям для використання в їхній діяльності;

забезпечує проведення міжлабораторного порівняння результатів дослідження продукції для визначення в ній вмісту ГМО;

здійснює тестування та атестацію в установленому порядку методик ідентифікації ГМО, дає оцінку ефективності таких методик, включаючи відбір зразків (проб) та ідентифікацію трансформаційних подій;

проводить арбітражні випробування ГМО на вимогу особи, яка оскаржує результати попередніх випробувань ГМО.

Положення про науково-методологічний центр з питань випробувань ГМО затверджується Кабінетом Міністрів України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

визначити наукову установу, уповноважену на виконання функцій науково-методологічного центру з питань випробувань ГМО;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
23 лютого 2012 року
№ 4441-VI


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry