Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання міжнародного співробітництва у сфері запобігання фінансуванню тероризму

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання міжнародного співробітництва у сфері запобігання фінансуванню тероризму

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо удосконалення правового регулювання
міжнародного співробітництва у сфері
запобігання фінансуванню тероризму
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 12, ст.100 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1702-VII ( 1702-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2014, N 50-51, ст.2057 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1702-VII ( 1702-18 ) від 14.10.2014 }

2. У Законі України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6,
ст. 30; 2003 р., N 1, ст. 2):
1) статтю 60 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"Національний банк України видає нормативно-правові акти з
питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації,
що становить банківську таємницю, та надає роз'яснення щодо
застосування таких актів";
2) у статті 62:
а) пункт 5 частини першої викласти в такій редакції:
"5) спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з
питань фінансового моніторингу на його письмову вимогу стосовно
додаткової інформації про фінансову операцію, що стала об'єктом
фінансового моніторингу";
б) частини сьому та восьму викласти в такій редакції:
"Національний банк України відповідно до міжнародного
договору України або за принципом взаємності має право надати
інформацію, отриману при здійсненні нагляду за діяльністю банків,
органу банківського нагляду іншої держави, якщо є гарантії того,
що надана інформація буде використана виключно з метою
банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму.
Положення цієї статті не поширюються на випадки надання
спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань
фінансового моніторингу інформації про фінансові операції у
випадках, передбачених законом".
3. У Законі України "Про Національний банк України"
( 679-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29,
ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351; 2002 р., N 17, ст. 117):
1) статтю 7 після пункту 20 доповнити новими пунктами такого
змісту:
"21) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо
законодавчого врегулювання питань, спрямованих на виконання
функцій Національного банку України;
22) здійснює методологічне забезпечення з питань зберігання,
захисту, використання та розкриття інформації, що становить
банківську таємницю".
У зв'язку з цим пункт 21 вважати пунктом 23;
2) статтю 51 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Національний банк України має право подавати Президенту
України у встановленому порядку пропозиції щодо законодавчого
врегулювання питань, спрямованих на виконання функцій
Національного банку України";
3) статтю 52 доповнити частиною сьомою такого змісту:
"Національний банк України має право подавати Кабінету
Міністрів України у встановленому порядку пропозиції щодо
законодавчого врегулювання питань, спрямованих на виконання
функцій Національного банку України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.
2. Кабінету Міністрів України та Національному банку України
у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 1 грудня 2005 року
N 3163-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry