Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до окремих положень Регламенту Верховної Ради України (щодо прийняття рішень)

Про внесення змін до окремих положень Регламенту Верховної Ради України (щодо прийняття рішень)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови ВР
N 3547-IV ( 3547-15 ) від 16.03.2006, ВВР, 2006, N 23,
N 24-25, ст.202 }
Про внесення змін до окремих положень Регламенту
Верховної Ради України (щодо прийняття рішень)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 26, ст.365 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до окремих положень Регламенту Верховної Ради
України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ), виклавши частини першу та
другу статті 3.2.1, частину першу статті 3.7.3, статті 3.7.6,
4.3.3, частини другу, четверту та п'яту статті 4.3.4 в редакції,
що діяла станом на 28 червня 1996 року (редакція статей
додається
).
У зв'язку з цим у частині другій статті 3.2.5 Регламенту
Верховної Ради України ( 129а/94-ВР ) виключити цифри "3.7.1,
3.7.5, 4.3.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7".
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 24 березня 2004 року
N 1660-IV

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 24 березня 2004 року N 1660-IV
ТЕКСТ
частин першої та другої статті 3.2.1,
частини першої статті 3.7.3, статей 3.7.6, 4.3.3,
частин другої, четвертої та п'ятої статті 4.3.4
Регламенту Верховної Ради України ( 129а/94-ВР )
в редакції, що діяла станом на 28 червня 1996 року

Стаття 3.2.1.
"1. Рішення Верховної Ради з будь-якого питання приймається
на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття
рішення без обговорення питання на пленарному засіданні
допускається лише у випадках, зазначених у цьому Регламенті.
2. Рішення Верховної Ради може прийматися без подальшого
обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з народних
депутатів України не заперечує на пленарному засіданні проти
цього; при цьому застосовується порядок, зазначений у ст. 3.4.3".
Стаття 3.7.3.
"1. Вибори, призначення і затвердження вважаються такими, що
відбулися, якщо бюлетені для таємного голосування одержали не менш
як 2/3 депутатів від їх фактичної кількості. У разі, коли бюлетені
для таємного голосування одержали менше 2/3 депутатів, проводяться
повторні вибори, призначення чи затвердження з новим висуненням
кандидатів".
"Стаття 3.7.6.
1. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить
до протоколу, який підписують всі присутні її члени. В разі
незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з протоколом він у
письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до
протоколу і оголошується на пленарному засіданні.
2. Про результати таємного голосування голова Лічильної
комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному
засіданні, відповідає на запитання депутатів. Якщо відповідно до
положень ст. 3.7.7 Верховною Радою не буде прийнято рішення про
переголосування, проведення нових виборів або повторного
голосування, головуючий на засіданні оголошує на підставі доповіді
Лічильної комісії прийняте за результатами таємного голосування
рішення, яке у разі необхідності оформляється як відповідний акт
Верховної Ради без додаткового голосування".
"Стаття 4.3.3.
1. На обговорення кожної кандидатури на посаду Голови
Верховної Ради відводиться дві години сесійного часу, в тому числі
для доповіді кандидата - 30 хвилин. За рішенням Верховної Ради час
обговорення може бути продовжено. Положення ст. 3.3.3 не
застосовуються. Час обговорення кандидатур може бути скорочено за
рішенням Верховної Ради відповідно до положень ст. 3.4.9. Право на
обговорення кандидатур мають лише народні депутати України.
2. Кандидати виступають на пленарному засіданні з доповідями
про програми майбутньої діяльності і відповідають на запитання (в
порядку висунення їх кандидатур). У виступах депутатів всі
кандидатури обговорюються одночасно. Депутати мають право ставити
запитання кандидатам, висловлювати думку щодо їх програм, їх
політичних, ділових та особистих якостей, агітувати за або проти
кожного з них. Головуючий на засіданні з урахуванням черговості
депутатів на виступ надає рівні можливості для виступаючих за
кожного кандидата. У заключному слові кожний кандидат також дає
згоду на включення своєї кандидатури до бюлетеня для таємного
голосування або заявляє про самовідвід; про самовідвід він може
заявити в будь-який час перед цим, для чого головуючий на
засіданні надає йому слово позачергово.
3. Таємне голосування щодо кандидатур та визначення
результатів і наслідків голосування проводиться відповідно до
порядку, встановленого в главі 3.7.
4. Про обрання Голови Верховної Ради України Верховна Рада
приймає відповідну постанову (ч. 2 ст. 3.7.6, ст. 3.7.8)".
Стаття 4.3.4.
"2. У разі відкликання Голови Верховної Ради або розгляду
питання про дачу згоди на притягнення його до відповідальності
(глава 9.6) чи про дострокове припинення його депутатських
повноважень (глава 9.8) заступники Голови Верховної Ради не вправі
вести засідання. В цьому разі пленарне засідання веде обраний
Верховною Радою ad hoc головуючий на засіданні з числа народних
депутатів України (з урахуванням вимоги, викладеної в ч. 2
ст. 4.3.5); питання про обрання головуючого на засіданні до
порядку денного окремо не включається, а після скороченого
обговорення вирішується без попередньої підготовки в комісіях
Верховної Ради".
"4. Рішення щодо включення до порядку денного сесії Верховної
Ради питання про відкликання Голови Верховної Ради приймається на
пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої
пропозиції. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради
включається за звичайних обставин до розкладу засідань Верховної
Ради не раніш як на п'ятнадцятий день після включення цього
питання до порядку денного сесії. До розгляду на пленарному
засіданні питання про відкликання Голови Верховної Ради ведення
пленарних засідань здійснюють особи, зазначені в ч. 1 ст. 3.1.2, а
під час розгляду цього питання - зазначені в ч. 2 ст. 4.3.4.
5. Голова Верховної Ради не пізніш як на десятий день після
включення до порядку денного сесії питання про його відкликання
подає до Президії Верховної Ради і постійної комісії Верховної
Ради з питань бюджету докладний письмовий звіт про фактичні
витрати за кошторисом Верховної Ради у поточному році. Цей звіт, а
також висновки постійної комісії з питань бюджету про фактичні
витрати та їх відповідність затвердженому кошторису поширюються
Секретаріатом Верховної Ради серед депутатів не пізніш як за 3 дні
до розгляду питання на пленарному засіданні".

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry