Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про державну підтримку космічної діяльності

Про державну підтримку космічної діяльності

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про державну підтримку космічної діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 22, ст.172 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,
N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552
Законом
N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018, ВВР, 2018, N 30, ст.239 }

Цей Закон визначає засади державної підтримки космічної
діяльності в Україні і спрямований на збереження, розвиток та
ефективне використання створеного високого науково-технічного,
виробничого та експортного потенціалу космічної галузі як
пріоритетної складової високотехнологічного сектора економіки для
забезпечення національних інтересів держави.
Стаття 1. Визначення термінів і понять
У цьому Законі наведені нижче терміни і поняття вживаються у
такому значенні:
агрегат, система та їх комплектуючі для космічних комплексів,
космічних ракет-носіїв, космічних апаратів і наземних сегментів
космічних систем - повний або частковий набір компонентів і
складових частин, необхідних для створення (виробництва) одного
космічного ракетного комплексу (космічної ракети-носія),
космічного апарата та наземного сегмента космічних систем. Окремі
компоненти та складові частини можуть бути з'єднані між собою
довільно, у тому числі з використанням технологічних допоміжних
деталей, а для зручності транспортування можуть бути згруповані у
партії залежно від виду упаковки. Одна упаковка може містити
декілька складових частин одного найменування з партії;
космічна система - сукупність складових частин, систем,
агрегатів (приладів) космічного та наземного спеціального
комплексів, які забезпечують функціонування та виконання завдань
відповідно до тактико-технічного завдання на космічну систему;
космічний комплекс - сукупність складових частин, систем,
агрегатів (приладів), які забезпечують функціонування та виконання
завдань відповідно до тактико-технічного завдання на космічний
комплекс.
Інші поняття і терміни вживаються в цьому Законі у значеннях,
визначених законодавством України.
Стаття 2. Сфера дії Закону
Дія цього Закону поширюється на суб'єктів космічної
діяльності, які здійснюють цю діяльність відповідно до Закону
України "Про космічну діяльність" ( 502/96-ВР ).
Стаття 3. Мета державної підтримки космічної діяльності
Метою державної підтримки космічної діяльності в Україні є:
збереження і подальший розвиток науково-технічного,
технологічного та виробничого потенціалу космічної галузі як
одного з факторів національної безпеки;
підвищення експортного потенціалу космічної галузі та
конкурентоспроможності розробок (виробів) вітчизняних суб'єктів
космічної діяльності;
створення економічних умов і надання гарантій для залучення
інвестицій (у тому числі іноземних) в розвиток космічної галузі.
Стаття 4. Заходи державної підтримки космічної діяльності
Кошти на фінансування космічної діяльності для державних
потреб виділяються у Державному бюджеті України окремими рядками.
Кабінет Міністрів України забезпечує своєчасне та повне
виділення коштів для виконання Загальнодержавної (Національної)
космічної програми України та договорів, що укладені згідно з нею.
Стаття 5. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законодавчих актів України у відповідність з
цим Законом вони застосовуються і діють у частині, що не
суперечить цьому Закону.
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Підпункт 1 пункту 3 статті 5 втратив чинність на підставі
Кодексу N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

{ Підпункт 2 пункту 3 статті 5 втратив чинність на підставі
Закону N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018 }

{ Підпункт 3 пункту 3 статті 5 втратив чинність на підставі
Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

4) у Законі України "Про космічну діяльність" ( 502/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 1, ст. 2):
статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:
"унікальні об'єкти космічної діяльності - складні
науково-технічні комплекси та системи, випробувальна та спеціальна
апаратура, з унікальними параметрами, що використовуються для
реалізації Загальнодержавної (Національної) космічної програми
України, які за своїми експлуатаційними характеристиками не мають
аналогів у світі або відповідають світовому рівню аналогічної
техніки (засоби керування та контролю за космічними апаратами;
засоби приймання та оброблення службової та наукової інформації;
експериментальна та науково-технологічна база для виготовлення та
випробувань космічної техніки з моделюванням факторів космічного
простору; наземні засоби контролю за космічними об'єктами штучного
та неземного походження; наземний сегмент засобів моніторингу
земної поверхні, систем попередження техногенних та природних
катастроф; наземні засоби космічних телекомунікацій)";
статтю 4 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім
такого змісту:
"державна підтримка комерціалізації космічної діяльності та
залучення інвестицій в космічну галузь України".
У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий, п'ятий вважати
відповідно абзацами четвертим, п'ятим, шостим;
статтю 6 після абзацу одинадцятого доповнити новими абзацами
дванадцятим, тринадцятим, чотирнадцятим такого змісту:
"веде Державний реєстр унікальних об'єктів космічної
діяльності, здійснює державний нагляд за їх станом і
використанням, вживає заходів для їх підтримки;
здійснює координацію та контроль зовнішньоекономічної
діяльності в космічній галузі України на відповідність
законодавству та міжнародним договорам України;
надає підтримку в підготовці та реалізації міжнародних
проектів у сфері дослідження та використання космічного простору".
У зв'язку з цим абзаци дванадцятий, тринадцятий,
чотирнадцятий, п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами
п'ятнадцятим, шістнадцятим, сімнадцятим, вісімнадцятим;
статтю 11 після частини третьої доповнити новою частиною
четвертою такого змісту:
"Витрати на здійснення міжнародної космічної діяльності (у
тому числі фінансування участі України в міжнародних космічних
форумах, представництва в міжнародних організаціях тощо) та
витрати на фінансування заходів щодо утримання і збереження
унікальних об'єктів космічної діяльності, які включено до
Державного реєстру унікальних об'єктів космічної діяльності,
передбачаються в Державному бюджеті України окремими рядками".
У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;
статтю 13 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"З метою забезпечення функціонування, збереження та
подальшого розвитку унікальних об'єктів космічної діяльності
запроваджується Державний реєстр унікальних об'єктів космічної
діяльності, а також встановлюється державний нагляд за їх станом,
використанням та здійснюються відповідні заходи підтримки
цільового фінансування цих об'єктів згідно з порядком,
встановленим Кабінетом Міністрів України";

{ Підпункт 5 пункту 3 статті 5 втратив чинність на підставі
Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Підпункт 6 пункту 3 статті 5 втратив чинність на підставі
Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
розробити і привести свої нормативно-правові акти у
відповідність з цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади прийнятих ними
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 березня 2000 року
N 1559-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry