Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про прийняття у другому читанні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік

Про прийняття у другому читанні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про прийняття у другому читанні проекту
Закону України про Державний бюджет
України на 2003 рік
( Про скасування результатів голосування за Постанову
Верховної Ради України від 21 листопада 2002 року
"Про прийняття у другому читанні проекту Закону
України про Державний бюджет України на 2003 рік"
додатково див. Постанову ВР
N 343-IV ( 343-15 ) від 17.12.2002, ВВР, 2003, N 1, ст.9 )

Заслухавши доповідь Міністра фінансів України щодо
доопрацьованого відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради
України ( 183-15 ) проекту Закону України про Державний бюджет
України на 2003 рік та доповідь Голови Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету про Висновки Комітету щодо врахування
Кабінетом Міністрів України Бюджетних висновків Верховної Ради
України при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет
України на 2003 рік до другого читання, відповідно до частини
другої статті 43 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити у другому читанні статтю 1 проекту Закону України
про Державний бюджет України на 2003 рік у такій редакції Комітету
Верховної Ради України з питань бюджету:
"Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на
2003 рік у сумі 54.766.901,4 тис. гривень, у тому числі доходи
загального фонду Державного бюджету України - у сумі 41.415.600,2
тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету
України - у сумі 13.351.301,2 тис. гривень, згідно з додатком N 1
до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2003 рік у
сумі 54.199.011,4 тис. гривень, у тому числі видатки загального
фонду Державного бюджету України - у сумі 40.757.490,8 тис.
гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України -
у сумі 13.441.520,6 тис. гривень.
Визначити граничний розмір профіциту Державного бюджету
України на 2003 рік у сумі 567.890 тис. гривень, у тому числі
профіцит загального фонду Державного бюджету України - у сумі
658.109,4 тис. гривень та дефіцит спеціального фонду Державного
бюджету України - у сумі 90.219,4 тис. гривень, згідно з додатком
N 2 до цього Закону".
2. Схвалити у другому читанні узгоджену редакцію таких статей
проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік:
2 (пункти 2-4, 7, 8, 10-24, 26, 28), 4, 5, 6, 9 (пункти 4, 6-10,
12-15, 17-21, 26), 12, 22 (пункт 1), 23, 28, 30, 32, 33, 35, 36
(пункти 2-6, 8-20, 24, 26, 30-33), 37 (за винятком абзацу 8), 38
(пункти 5-7, 9, 10, 14, 16, абзаци 19-21), 39, 41, 42, 43, 45 (за
винятком пункту 2), 47, 49, 52, 54, 55, 56 (пункти 1-17, 19, 20,
22-24, 26-37), 60.
3. Виключити із проекту Закону України про Державний бюджет
України на 2003 рік статті: 9 (пункти 1, 11, 22, 23), 20, 22
(пункти 2, 3, 4), 36 (пункти 1, 7, 27, 29), 37 (абзац 8), 38
(пункт 3), 44-1,56 (пункт 25).
4. Схвалити у другому читанні у редакції Бюджетних висновків
Верховної Ради України такі статті: 2 (пункти 5, 6, 9, 24, 25, 27,
28), 8, 9 (пункти 1, 2, 4, 22, 23), 21, 36 (пункти 17-19, 21), 38
(пункт 16), 56 (пункти 14, 31, 32) - за нумерацією Бюджетних
висновків.
5. Схвалити у другому читанні узгоджену редакцію статей
проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік з
урахуванням таких змін, внесених Комітетом Верховної Ради України
з питань бюджету:
1) у статті 2:
у пункті 1 слова "відповідно до пункту 1 статті 9 цього
Закону" виключити;
у пункті 27 слова "(крім військового)" замінити словами
"(крім військового майна і майна Національної Академії наук
України)";
2) у статті 3:
після слів "нафтогазодобувні підприємства" доповнити словами
"(крім державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз")";
цифри та слова "28,9 гривні за 1 000 куб. метрів" замінити
цифрами та словами "14,45 гривні за 1 000 куб. метрів";
3) у статті 9:
у пункті 16 слова "плата за оренду військового майна"
замінити словами "плата за оренду військового майна і майна
Національної Академії наук України";
пункт 24 доповнити словами "нарахування яких визначено
Законом України "Про електроенергетику";
пункт 25 доповнити словами "що визначаються пунктом 22.23
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";
4) статтю 10 викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Установити на 31 грудня 2003 року граничний
розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 12.780.158,1
тис. гривень та в сумі 1.317.121,1 тис. доларів США, граничний
розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі,
еквівалентній 7.993.079,7 тис. доларів США";
5) статтю 24 доповнити словами "при цьому часткова
компенсація втрат міського бюджету міста Севастополя здійснюється
з Державного бюджету України";
6) пункт 4 статті 38 викласти в такій редакції:
"4) кошти, що передаються до Державного бюджету України з
бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських
бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення, районних бюджетів, Київського міського
бюджету, - у сумі 2.399.879,9 тис. гривень";
7) пункт 2 статті 45 викласти в такій редакції:
"2) податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів, що зараховується у розмірі
15 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних
бюджетів, 85 відсотків до міських, селищних та сільських бюджетів,
100 відсотків до бюджету міста Києва у разі реєстрації
транспортних засобів на відповідній території";
8) у статті 56:
пункт 18 після слів "загальноосвітніх навчальних закладів"
доповнити словами "крім дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених
сімей";
у частині другій слова "реалізуються в розмірах і порядку"
замінити словами "частини шостої статті 25 Закону України "Про
охорону дитинства" реалізуються в розмірах і порядку".
6. Схвалити у другому читанні у редакції Бюджетних висновків
Верховної Ради України статті з такими змінами, внесеними
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету:
1) пункт 30 статті 2 викласти в такій редакції:
"30) кошти, одержані від приватизації державного майна та
інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації
та кредитуванням підприємств, з урахуванням норм статті 9-1 цього
Закону та в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону";
2) пункт 21 статті 9 викласти в такій редакції:
"21) кошти, одержані від приватизації державного майна та
інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації
та кредитуванням підприємств, з урахуванням норм статті 9-1 цього
Закону та в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону";
3) в пункті 23 статті 9 слова "Харківської області"
виключити;
4) пункти 1 та 2 статті 38 викласти в такій редакції:
"1) дотацію вирівнювання з державного бюджету обласним
бюджетам, районним бюджетам та міським бюджетам міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення,
міському бюджету міста Севастополя - у сумі 5.425.720,6
тис. гривень;
2) додаткову дотацію, яка враховує фактичні диспропорції між
місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних
установ, - у сумі 217.028,8 тис. гривень. Зазначена дотація
розподіляється між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного
значення та районними бюджетами відповідно у таких пропорціях: до
обласного бюджету - 25 відсотків, до бюджетів міст обласного
значення та районних бюджетів - 75 відсотків";
5) статтю 45-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 45-1. За наявності касових розривів у місцевих
бюджетах, пов'язаних з фінансуванням захищених статей бюджету,
такі касові розриви покриваються Державним казначейством України
на безоплатній основі в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з
питань бюджету".
7. Схвалити такі зміни до проекту Закону України про
Державний бюджет України на 2003 рік, внесені Комітетом Верховної
Ради України з питань бюджету:
1) статтю 2 доповнити пунктами 27-1 та 27-2:
"27-1) прибутковий податок з категорій громадян, перелічених
у підпункті "д" пункту 1 статті 5 та підпункті "б" пункту 4 статті
6 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року
N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян;
27-2) вилучення частини прибутку державних підприємств";
2) доповнити проект Закону статтями 7-1, 9-1 та 34-2 такого
змісту:
"Стаття 7-1. Установити, що з 1 січня 2003 року:
- операції з ввезення природного газу на митну територію
України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених
на виконання міжнародних договорів України, звільняються від
оподаткування податком на додану вартість;
- операції з продажу ввезеного природного газу на митну
територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів,
укладених на виконання міжнародних договорів України, крім
операцій з продажу такого газу для населення та бюджетних установ,
оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість";
"Стаття 9-1. Фонду державного майна України забезпечити у
2003 році надходження до Державного бюджету України коштів,
отриманих:
- від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких
передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної
програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень,
безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування
підприємств, у сумі не менш як 2.065.740 тис. гривень, з яких:
600.000 тис. гривень - до загального фонду, 1.465.740 тис. гривень
- до спеціального фонду;
- від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що
споруджувалися відповідно до Чорнобильської будівельної програми,
у сумі не менш як 500 тис. гривень - до спеціального фонду;
- від продажу акцій відкритих акціонерних товариств за
переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації
наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова у сумі не менш
як 35.000 тис. гривень - до спеціального фонду";
"Стаття 34-2. Встановити, що у 2003 році прибутковий податок
з категорій громадян, перелічених у підпункті "д" пункту 1 статті
5 та підпункті "б" пункту 4 статті 6 Декрету Кабінету Міністрів
України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з
громадян", залучається до загального фонду Державного бюджету
України і спрямовується на компенсацію втрат цим категоріям
громадян";
3) статтю 56 доповнити пунктом 38-1 такого змісту:
"38-1) пільг, які відповідно до законів про вільні економічні
зони надаються в процесі справляння податків, зборів (обов'язкових
платежів) по товарних групах за кодами 1-24, що ввозяться на митну
територію України".
8. Схвалити у другому читанні додатки N 1, N 2, N 4 до
проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік у
редакції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
9. Схвалити проект Закону України про Державний бюджет
України на 2003 рік у другому читанні, за винятком статей, розгляд
яких перенесений на третє читання.
10. Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
доопрацювати проект Закону України про Державний бюджет України на
2003 рік та внести його на розгляд Верховної Ради України у
третьому читанні 28 листопада 2002 року.
11. Кабінету Міністрів України терміново:
подати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
обсяги видатків на компенсацію втрат категоріям громадян,
переліченим у підпункті "д" пункту 1 статті 5 та підпункті "б"
пункту 4 статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня
1992 року N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян",
за головними розпорядниками коштів Державного бюджету України;
розробити порядок адміністрування податку на додану вартість
при запровадженні нульової ставки відповідно до статті 7-1 проекту
Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік, у тому
числі порядок запровадження окремого обліку сплаченого податку в
складі ціни придбаних товарів (послуг), які будуть
використовуватися для проведення операцій з продажу природного
газу і включатися до складу податкового кредиту при визначенні
податкових зобов'язань платника за нульовою ставкою;
розробити прозорий механізм використання субвенції, що
передбачається у державному бюджеті місцевим бюджетам для надання
пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби,
ветеранам органів внутрішніх справ, передбачених чинним
законодавством (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування,
оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та
рідких нечистот), та для компенсації з пільгового проїзду у
міському та приміському електро- та автотранспорті окремих
категорій громадян, та подати Комітету Верховної Ради України з
питань бюджету для підготовки окремої статті з цього питання;
подати розподіл коштів за субвенцією на створення нових
робочих місць працівникам вугільної промисловості, які
вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, визначивши головного
розпорядника цих коштів, а також за субвенцією на передачу
житлового фонду вугледобувних підприємств шахтарських міст у
комунальну власність з переліком конкретних об'єктів;
визначити обсяг та обгрунтувати розподіл субвенції
відповідним місцевим бюджетам на передачу об'єктів
соціально-культурної сфери у комунальну власність внаслідок
закриття Чорнобильської АЕС;
подати пропозиції щодо реалізації військового майна за участю
Фонду державного майна України і підготувати відповідні зміни до
Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах
України";
надати інформацію щодо обсягів кредиторської заборгованості
за отримане військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та
надані послуги у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів
за 1999-2002 роки.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 21 листопада 2002 року
N 226-IV

Додаток N 1
до проекту Закону України
про Державний бюджет України на 2003 рік
Доходи Державного бюджету України на 2003 рік

тис. грн ----------------------------------------------------------------------- Код |Найменування показників | Всього | Загальний |Спеціальний |згідно з бюджетною | | фонд | фонд |класифікацією | | | ----------------------------------------------------------------------- 100000 Податкові надходження 34 232 307,0 32 035 529,0 2 196 778,0 110000 Податки на доходи, 11 302 442,0 11 302 442,0
податки на прибуток,
податки на збільшення
ринкової вартості 110100 Прибутковий податок з 626 000,0 626 000,0
громадян 110200 Податок на прибуток 10 676 442,0 10 676 442,0
підприємств
130000 Збори за спеціальне 798 445,0 798 445,0
використання природних
ресурсів 130100 Збір за спеціальне 50 000,0 50 000,0
використання лісових
ресурсів та користування
земельними ділянками
лісового фонду 130101 Збір за спеціальне 50 000,0 50 000,0
використання лісових
ресурсів державного
значення 130200 Збір за спеціальне 320 300,0 320 300,0
використання водних
ресурсів та збір за
користування водами для
потреб гідроенергетики і
водного транспорту 130300 Платежі за користування 64 900,0 64 900,0
надрами 130301 Платежі за користування 64 900,0 64 900,0
надрами
загальнодержавного
значення 130400 Збір за 362 000,0 362 000,0
геологорозвідувальні
роботи, виконані за
рахунок державного
бюджету 130700 Плата за використання 1 245,0 1 245,0
інших природних ресурсів
140000 Внутрішні податки на 19 194 270,0 17 263 804,0 1 930 466,0 товари та послуги 140100 Податок на додану 14 848 000,0 14 848 000,0
вартість 140200 Акцизний збір із 3 601 532,0 2 299 000,0 1 302 532,0 вироблених в Україні
товарів 140300 Акцизний збір із 682 538,0 54 604,0 627 934,0 ввезених на територію
України товарів 140600 Плата за ліцензії на 62 200,0 62 200,0
певні види господарської
діяльності 140602 Плата за видачу ліцензій 30 000,0 30 000,0
та сертифікатів 140605 Плата за ліцензії на 5 000,0 5 000,0
виробництво спирту
етилового, коньячного і
плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових
виробів 140606 Плата за ліцензії на 600,0 600,0
право експорту, імпорту
та оптової торгівлі
спирту етилового,
коньячного та плодового 140607 Плата за ліцензії на 5 000,0 5 000,0
право експорту, імпорту
алкогольними напоями та
тютюновими виробами 140608 Плата за видачу дозволу 100,0 100,0
на здійснення діяльності
з випуску та обігу
цінних паперів 140610 Плата за ліцензії на 3 900,0 3 900,0
право оптової торгівлі
алкогольними напоями та
тютюновими виробами 140612 Грошовий (ліцензійний) 3 000,0 3 000,0
збір за видачу ліцензій
за кабельне мовлення,
ретрансляцію, проводове
(кабельне) мовлення і
час мовлення 140614 Плата за видачу ліцензій 14 000,0 14 000,0
на використання
радіочастот 140615 Плата за ліцензії, 600,0 600,0
видані Національною
комісією регулювання
електроенергетики
150000 Податки на міжнародну 2 786 850,0 2 637 538,0 149 312,0 торгівлю та зовнішні
операції 150100 Ввізне мито 2 570 400,0 2 440 000,0 130 400,0 150101 Мито на товари, що 2 292 400,0 2 292 400,0
ввозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності
150102 Мито на товари, які 147 600,0 147 600,0
ввозяться
(пересилаються)
громадянами 150105 Мито на нафтопродукти, 130 400,0 130 400,0 транспортні засоби та
шини до них, що
ввозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності та
громадянами
150200 Вивізне мито 24 600,0 24 600,0
150201 Мито на товари, що 24 600,0 24 600,0
вивозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності 150300 Кошти, отримані за 191 850,0 172 938,0 18 912,0 вчинення консульських
дій
160000 Інші податки 150 300,0 33 300,0 117 000,0 160200 Надходження плати за 10 300,0 10 300,0
надання послуг з
оформленням документів
на право виїзду за
кордон 160300 Податки, не віднесені до 23 000,0 23 000,0
інших категорій 160600 Збір на розвиток 117 000,0 117 000,0 виноградарства,
садівництва і хмелярства
200000 Неподаткові надходження 17 085 381,1 6 844 191,3 8 241 189,8 210000 Доходи від власності та 7 718 702,0 5 679 830,0 2 038 872,0 підприємницької
діяльності 210200 Надходження від 700 000,0 700 000,0
перевищення валових
доходів над видатками
Національного банку
України 210300 Надходження від грошово- 75 000,0 75 000,0
речових лотерей 210500 Дивіденди (доход), 325 000,0 325 000,0
нараховані на акції
(частки, паї)
господарських товариств 210501 Дивіденди (доход), 325 000,0 325 000,0
нараховані на акції
(частки, паї)
господарських товариств,
які є у державній
власності 210600 Рентна плата 2 934 830,0 2 934 830,0
210601 Рентна плата за нафту, що 142 170,0 142 170,0
видобувається в Україні 210602 Рентна плата за 348 000,0 348 000,0
природний газ, що
видобувається в Україні 210605 Рентна плата за транзит 2 243 250,0 2 243 250,0
природного газу через
територію України 210606 Рентна плата за 181 310,0 181 310,0
транспортування нафти
магістральними
нафтопроводами 210607 Рентна плата за 20 100,0 20 100,0
транспортування аміаку
через територію України
аміакопроводом
210700 Надходження від 2 101 240,0 600 000,0 1 501 240,0 приватизації державного
майна 210701 Надходження від 2 065 740,0 600 000,0 1 465 740,0 приватизації державного
майна (крім об'єктів,
для яких передбачено
окремий розподіл коштів
відповідно до Державної
програми приватизації
на 2000-2002 роки) та
інших надходжень,
безпосередньо пов'язаних
з процесом приватизації
та кредитування
210702 Надходження від 500,0 500,0 приватизації об'єктів
незавершеного будівни-
цтва, що споруджувались
відповідно до
Чорнобильської буді-
вельної програми
210703 Надходження від 35 000,0 35 000,0 приватизації, отримані
від продажу акцій від-
критих акціонерних
товариств за переліком,
визначеним Кабінетом
Міністрів України, для
ліквідації наслідків
аварії на очисних
спорудах міста Харкова
210800 Інші надходження 582 632,0 45 000,0 537 632,0 211200 Вилучення частини 1 000 000,0 1 000 000,0
прибутку державних
підприємств 220000 Адміністративні збори та 479 401,3 479 401,3
платежі, доходи від
некомерційного та
побічного продажу 220600 Плата за надання послуг 2 600,0 2 600,0
службою дозвільної
системи органів
внутрішніх справ 220700 Виконавчий збір 96 000,0 96 000,0
220800 Плата за оренду цілісних 265 551,3 265 551,3
майнових комплексів та
іншого майна 220900 Державне мито 70 250,0 70 250,0
221100 Єдиний збір, який 45 000,0 45 000,0
справляється у пунктах
пропуску через державний
кордон України 230000 Надходження від штрафів 236 300,0 236 300,0
та фінансових санкцій 230100 Суми, стягнені з винних 700,0 700,0
осіб за шкоду, заподіяну
підприємству, установі,
організації 230200 Перерахування 1 000,0 1 000,0
підприємцями частки
вартості виготовленої
нестандартної продукції,
з дозволу на тимчасове
відхилення від вимог
відповідних стандартів
щодо якості продукції,
виданого Державним
комітетом України по
стандартизації,
метрології і
сертифікації 230300 Адміністративні штрафи 233 000,0 233 000,0
та інші санкції 230400 Надходження штрафних 1 600,0 1 600,0
санкцій за порушення
правил пожежної безпеки 240000 Інші неподаткові 3 371 352,7 448 660,0 2 922 692,7 надходження 240100 Надходження коштів від 55 000,0 55 000,0
реалізації
конфіскованого майна 240200 Надходження коштів від
реалізації товарів та
інших предметів
конфіскованих за
матеріалами
правоохороних та інших
уповноважених органів 240300 Надходження сум 14 000,0 14 000,0
кредиторської та
депонентської
заборгованості
підприємств, організацій
та установ, щодо яких
минув строк позовної
давності 240400 Надходження коштів від 6 500,0 6 500,0 реалізації матеріальної
частини виробів
військового призначення,
що належать
Національному космічному
агентству України 240500 Надходження коштів від 732 862,1 196 350,0 536 512,1 реалізації надлишкового
озброєння, військової
та спеціальної техніки,
іншого майна Збройних
Сил України та інших,
утворених згідно з
законодавством
військових формувань 240600 Інші надходження 106 650,0 73 310,0 33 340,0 240602 Збори за послуги, 6 050,0 6 050,0
пов'язані з охороною
прав на інтелектуальну
власність 240603 Інші надходження 38 000,0 38 000,0
240605 Відрахування від суми 2 000,0 2 000,0
коштів, витрачених на
рекламу тютюнових
виробів та/або
алкогольних напоїв 240614 Збір за використання 22 000,0 22 000,0
радіочастотного ресурсу 240615 Надходження до 15 000,0 3 000,0 12 000,0 Державного
спеціалізованого фонду
фінансування
загальнодержавних витрат
на авіаційну діяльність
та участь України у
міжнародних авіаційних
організаціях 240617 Портовий 22 600,0 2 260,0 20 340,0 (адміністративний) збір 240618 Надходження до 1 000,0 1 000,0 страхового фонду безпеки
авіації 240800 Відрахування від сум 80 000,0 80 000,0
перевищення
розрахункової величини
фонду оплати праці 240810 Відрахування від сум 80 000,0 80 000,0
перевищення
розрахункової величини
фонду оплати праці на
підприємствах-
монополістах 241100 Доходи від операцій з 30 340,6 30 000,0 340,6 кредитування та надання
гарантій 241102 Плата за користування 30 000,0 30 000,0 0,0 позиками, наданими за
рахунок коштів,
залучених державою 241104 Відсотки за користування 340,6 340,6 пільговим довгостроковим
державним кредитом,
наданим молодим сім'ям
та одиноким молодим
громадянам на
будівництво
(реконструкцію) житла 241200 Кошти, отримані у складі 70 000,0 70 000,0 ціни продажу електричної
енергії як цільова
надбавка в розмірі 0,75
відсотка до діючого
тарифу на електричну
енергію, що продається
виробниками електричної
енергії на опотовому
ринку електричної
енергії України 241300 Кошти, отримані у складі 676 000,0 676 000,0 ціни продажу електричної
та теплової енергії як
цільова надбавка до
діючого тарифу на
електричну та теплову
енергію 241400 Додаткові збори на 1 600 000,0 1 600 000,0 виплату пенсій 241401 Сплата збору з купівлі- 979 700,0 979 700,0 продажу валюти 241402 Сплата збору з торгівлі 5 400,0 5 400,0 ювелірними виробами із
золота (крім обручок),
платини і дорогоцінного
каміння 241403 Сплата збору при 202 000,0 202 000,0 відчуженні легкових
автомобілів 241404 Сплата збору з 173 800,0 173 800,0 виробництва та імпорту
тютюнових виробів 241405 Сплата збору з операцій 60 800,0 60 800,0 купівлі-продажу
нерухомого майна 241406 Сплата збору з послуг 178 300,0 178 300,0 стільникового рухомого
зв'язку 250000 Власні надходження 5 279 625,1 5 279 625,1 бюджетних установ 250100 Плата за послуги, що 5 223 156,0 5 223 156,0 надаються бюджетними
установами 250200 Інші джерела власних 56 469,1 56 469,1 надходжень бюджетних
установ
300000 Доходи від операцій з 751 050,0 136 000,0 615 050,0 капіталом 310000 Надходження від продажу 66 000,0 66 000,0
основного капіталу 310100 Надходження коштів від 60 000,0 60 000,0
реалізації безхазяйного
майна, майна, що за
правом спадкоємства
перейшло у власність
держави, та скарбів,
знахідок, а також
валютні цінності і
грошові кошти, власники
яких невідомі 310200 Надходження коштів від 6 000,0 6 000,0
Державного фонду
дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння 320000 Надходження від 675 050,0 60 000,0 615 050,0 реалізації державних
запасів товарів 320100 Надходження від 615 050,0 615 050,0 реалізації матеріальних
цінностей державного
резерву 320200 Надходження від 50 000,0 50 000,0
реалізації
розброньованих
матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву 330000 Надходження від продажу 20 000,0 20 000,0
землі і нематеріальних
активів
400000 Офіційні трансферти 145 562,9 145 562,9 420000 Від урядів зарубіжних 145 562,9 145 562,9 країн та міжнародних
організацій 420100 Надходження від 145 562,9 145 562,9 секретаріату ООН за
участь українського
контингенту у
миротворчих операціях
500000 Цільові фонди 152 720,5 152 720,5 500700 Платежі до Фонду України 100 000,0 100 000,0 соціального захисту
інвалідів 500800 Збір за забруднення 52 720,5 52 720,5 навколишнього природного
середовища
Разом доходів (без 52 367 021,5 39 015 720,3 13 351 301,2 урахування міжбюджетних
трансфертів)
400000 Офіційні трансферти 2 399 879,9 2 399 879,9
410101 Кошти, що надходять до 2 399 879,9 2 399 879,9
Державного бюджету з
інших бюджетів
ВСЬОГО ДОХОДІВ 54 766 901,4 41 415 600,2 13 351 301,2

Додаток N 2
до проекту Закону України
про Державний бюджет України на 2003 рік
Фінансування Державного бюджету України на 2003 рік

(тис. грн.) ---------------------------------------------------------------------- Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний | | | фонд | фонд ---------------------------------------------------------------------- Загальне фінансування -567 890,0 -658 109,4 90 219,4
400000 Внутрішнє фінансування -44 913,8 -126 119,1 81 205,3
401000 Довгострокові -1 124 089,8 -1 124 089,8
зобов'язання
401200 погашення -1 124 089,8 -1 124 089,8
402000 Середньострокові 1 161 290,2 1 080 084,9 81 205,3 зобов'язання
402100 випуск 1 275 026,2 1 193 820,9 81 205,3
402200 погашення -113 736,0 -113 736,0
403000 Короткострокові -82 114,2 -82 114,2
зобов'язання та векселі
403100 випуск 1 482 840,0 1 482 840,0
403200 погашення -1 564 954,2 -1 564 954,2
500000 Зовнішнє фінансування -522 976,2 -531 990,3 9 014,1
501000 Довгострокові -522 976,2 -531 990,3 9 014,1 зобов'язання
501100 випуск 5 618 822,6 5 072 176,5 546 646,1
501200 погашення -6 141 798,8 -5 604 166,8 -537 632,0

Додаток N 4
до проекту Закону України про Державний
бюджет України на 2003 рік
Показники
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між
державним та місцевими бюджетами на 2003 рік

--------------------------------------------------------------------------------- |Назва місцевого | Міжбюджетні трансферти |бюджету Дотація |---------------------------------------------------- Код бюджету|адміністративно-| Дотація вирівнювання з |Кошти, що передбачаються |територіальної | державного бюджету | до державного бюджету |одиниці |-------------------------+-------------------------- | |Всього |Норматив |Всього |Норматив | |(тис. грн.)|щоденного |(тис. грн.)|щоденного | | |відрахування | |відрахування | | |(у відсотках | |(у відсотках | | |від обсягу | |від розрахун- | | |надходжень | |кового обсягу | | |на території | |доходів за- | | |Автомної | |гального фон- | | |Республіки | |ду місцевих | | |Крим та об- | |бюджетів, що | | |ластей до- | |враховуються | | |ходів дер- | |при визначенні | | |жавного бюд- | |міжбюджетних | | |жету, що є | |трансфертів) | | |джерелом | | | | |перерахування| | | | |дотацій, та | | | | |коштів, що | | | | |передаються з| | | | |місцевих бюд-| | | | |жетів до дер-| | | | |жавного | | | | |бюджету | | --------------------------------------------------------------------------------- 05202000000 м. Авдіївка 5349,9 37,67 01202000000 м. Алушта 33,8 0,3 12202000000 м. Алчевськ 9813,3 26,43 12203000000 м. Антрацит 10517,6 1,44
01203000000 м. Армянськ 654,3 7,77 05203000000 м. Артемівськ 1303,3 0,06
10202000000 м. Біла Церква 19805,9 1,46
06202000000 м. Бердичів 10297,1 3,07
08202000000 м. Бердянськ 3008,6 0,22
07202000000 м. Берегове 1523,7 0,4
10201000000 м. Березань 3272,6 0,24
15202000000 м. Білгород-
Дністров-
ський 1175,5 0,06 09202000000 м. Болехів 4971,6 1,48
13202000000 м. Борислав 2034,6 0,14
10203000000 м. Бориспіль 15261,1 50,11 10204000000 м. Бровари 501,4 2,22 12204000000 м. Брянка 8225,1 1,13
10205000000 м. Васильків 4112,5 0,3
23202000000 м. Ватутіне 3401,9 0,84
04202000000 м. Вільногірськ 4413,4 40,47 02201000000 м. Вінниця 2407 2,89 14202000000 м. Вознесенськ 3995,5 0,56
03202000000 м. Володимир-
Волинський 3412,5 0,73 05204000000 м. Вугледар 3038,8 37,23 18202000000 м. Глухів 5057,3 0,65
05205000000 м. Горлівка 8261,9 0,36
05206000000 м. Дебальцеве 4805,2 32,14 01204000000 м. Джанкой 1786,8 19,37 05207000000 м. Дзержинськ 6890,6 0,3
05208000000 м. Димитров 940,2 0,04
04203000000 м. Дніпродзер-
жинськ 7191 10,8 04201000000 м. Дніпропет-
ровськ 97876,2 40,68 05209000000 м. Добропілля 2005,6 10,64 05210000000 м. Докучаєвськ 28,7
05201000000 м. Донецьк 85562,6 49,53 13203000000 м. Дрогобич 4320,8 0,3
05211000000 м. Дружківка 459,4 0,02
17202000000 м. Дубно 6098,3 1,07
08203000000 м. Енергодар 18490,7 59,08 01205000000 м. Євпаторія 3299,2 0,43
05212000000 м. Єнакієве 4710,8 0,21
05213000000 м. Жданівка 464,3 0,02
06201000000 м. Житомир 5175,3 1,54
02202000000 м. Жмеринка 3731 31,75 04204000000 м. Жовті Води 3537,6 0,16
08201000000 м. Запоріжжя 155483,6 44,97 11202000000 м. Знам'янка 4110,8 39,7 23203000000 м. Золотоноша 2456,2 0,61
09201000000 м. Івано-
Франківськ 4886,8 7,79 15203000000 м. Ізмаїл 1603,9 0,08
20202000000 м. Ізюм 7197,4 0,31
15204000000 м. Іллічівськ 29860,7 60 10206000000 м. Ірпінь 4342,3 0,32
09203000000 м. Калуш 434,9 2,44 22202000000 м. Кам'янець-
Подільський 8467,3 1,61 23204000000 м. Канів 1176,5 0,29
21202000000 м. Каховка 638,3 9,18 01206000000 м. Керч 3715,1 0,48
11201000000 м. Кіровоград 11054,7 5,80
12205000000 м. Кіровськ 7601,4 1,04
05214000000 м. Кіровське 153,9 2,22 03203000000 м. Ковель 4182,1 0,9
02203000000 м. Козятин 5649,8 49,14 09204000000 м. Коломия 1402,4 12,31 16202000000 м. Комсомольськ 9165,7 39,75 18203000000 м. Конотоп 1721,2 0,22
06203000000 м. Коростень 1943,3 0,58
05215000000 м. Костян-
тинівка 8508,7 0,37 15205000000 м. Котовськ 1752,7 0,09
05216000000 м. Краматорськ 20863,2 29,87 05217000000 м. Красний
Лиман 2343,8 0,1 12206000000 м. Красний Луч 15760,4 2,16
05218000000 м. Красно-
армійськ 11686,4 35,93 12207000000 м. Краснодон 13400,3 1,84
01207000000 м. Красно-
перекопськ 403,4 4,8 16203000000 м. Кременчук 33955,4 59,28 04205000000 м. Кривий Ріг 62014,9 25,58 17203000000 м. Кузнецовськ 8396,4 47,17 20203000000 м. Куп'янськ 247,8 0,01
02204000000 м. Ладижин 2817 0,54
18204000000 м. Лебедин 494,3 0,06
12208000000 м. Лисичанськ 95 0,01
20204000000 м. Лозова 6213,2 0,27
16204000000 м. Лубни 4332,5 0,35
12201000000 м. Луганськ 7586,5 8,11 03201000000 м. Луцьк 2428,6 0,52
13201000000 м. Львів 60963,7 25,59 20205000000 м. Люботин 3388,5 0,15
05219000000 м. Макіївка 27426,4 1,2
04206000000 м. Марганець 5193,9 0,23
05220000000 м. Маріуполь 95745,7 44,56 08204000000 м. Мелітополь 9463,5 0,69
14201000000 м. Миколаїв 44018,9 27,36 16205000000 м. Миргород 1729,2 20,42 02205000000 м. Могилів-
Подільський 1996,4 0,38 07203000000 м. Мукачеве 2715 10,29 04207000000 м. Нікополь 7985,4 19,45 22203000000 м. Нетішин 5378,8 41,78 25202000000 м. Ніжин 8200,2 0,95
21203000000 м. Нова Каховка 6167,1 3,06
03204000000 м. Нововолинськ 6412,4 1,38
06204000000 м. Новоград-
Волинський 7427,6 2,21 05221000000 м. Новогродівка 437,2 9,61 24202000000 м. Новодні-
стровськ 196,3 0,1 04208000000 м. Новомосковськ 6657,5 0,3
15201000000 м. Одеса 99489,4 33,57 11203000000 м. Олександрія 10794,1 5,66
04209000000 м. Орджонікідзе 341,4 0,02
17204000000 м. Острог 632,9 0,11
18205000000 м. Охтирка 2685,2 15,67 14203000000 м. Очаків 27,7
04210000000 м, Павлоград 1736,3 0,08
12209000000 м. Первомайськ
(Луганська) 9888,8 1,36 14204000000 м. Первомайськ
(Миколаїв-
ська) 7334 1,03 20206000000 м. Перво-
майський 4396,2 0,19 10207000000 м. Переяслав-
Хмельницький 4002,9 0,29 04211000000 м. Першо-
травенськ 3774,6 32,98 16201000000 м. Полтава 44906,9 55,89 25203000000 м. Прилуки 11395,4 40,37 17201000000 м. Рівне 236,3 0,39 10208000000 м. Ржищев 840,3 0,06
12210000000 м. Ровеньки 2093,8 8,8 18206000000 м. Ромни 4774,2 0,61
12211000000 м. Рубіжне 5257,8 0,72
01208000000 м. Саки 1300,8 0,17
13204000000 м. Самбір 2065,5 0,14
12212000000 м. Свердловськ 7964,9 1,09
11204000000 м. Світловодськ 6330,8 3,32
05222000000 м. Селидове 7081,6 0,31
12213000000 м. Северо-
донецьк 1197 0,16 04212000000 м. Синель-
никове 433,1 0,02 01201000000 м. Сімферополь 29252,3 53,43 22204000000 м. Славута 3314 0,63
10209000000 м. Славутич 10447,2 58,61 05223000000 м. Слов'янськ 4626,8 0,2
23205000000 м. Сміла 2080 0,51
05224000000 м. Сніжне 10807,2 0,47
22205000000 м. Старо-
костянтинів 2733,2 0,52 12214000000 м. Стаханов 7258,5 1
13205000000 м. Стрий 490,3 0,03
01209000000 м. Судак 461,1 0,06
18201000000 м. Суми 22897,9 25,32 15206000000 м. Теплоаар 1713,7 0,09
04213000000 м. Тернівка 3958,3 34,07 19201000000 м. Тернопіль 41,9 0,02
08205000000 м. Токмак 5167,6 0,38
05225000000 м. Торез 13056,1 0,57
13206000000 м. Трускавець 693 9,27 07201000000 м. Ужгород 11080,4 26,7 23206000000 м. Умань 8780,6 2,17
10210000000 м. Фастів 276,8 2,2 01210000000 м. Феодосія 3356,7 11,89 20201000000 м. Харків 110748,6 46,28 05226000000 м. Харцизьк 5226 17,7 21201000000 м. Херсон 2717,4 1,35
22201000000 м. Хмельницький 8408,9 1,60
02206000000 м. Хмільник 199 0,04
07204000000 м. Хуст 1188,1 15,46 13207000000 м. Черввноград 10011,1 0,70
23201000000 м. Черкаси 19017,3 21,77 24201000000 м. Чернівці 8116,6 15,94 25201000000 м. Чернігів 2539,3 5,87 20207000000 м. Чугуїв 4223,5 0,18
05227000000 м. Шахтарськ 6355,9 0,28
22206000000 м. Шепетівка 6158,6 1,17
18207000000 м. Шостка 16119,9 2,06
15207000000 м. Южне 22509,3 60 14205000000 м. Южно-
українськ 8933,1 52,11 01211000000 м. Ялта 14612,1 35,86 09205000000 м. Яремче 5071,7 1,51
05228000000 м. Ясинувата 4331,4 34,17 05301000000 Амвросі-
ївський р-н 8274 0,36 15301000000 Ананьїв-
ський р-н 6651,1 0,34 06301000000 Андрушів-
ський р-н 7559,5 2,25 12301000000 Антраци-
тівський р-н 5332,8 0,73 04301000000 Апосто-
лівський р-н 7638,1 0,34 14301000000 Арбу-
зинський р-н 4928,9 0,69 05302000000 Артемів-
ський р-н 8048,9 0,35 15302000000 Арцизський р-н 9830,7 0,51
20301000000 Балаклій-
ський р-н 2952,6 15,98 15303000000 Балтськнй р-н 8660,6 0,45
06302000000 Баранів-
ський р-н 8885,3 2,65 20302000000 Барвінків-
ський р-н 5948,8 0,26 10301000000 Баришів-
ський р-н 6320,5 0,46 02301000000 Барський р-н 10953,2 2,09
25301000000 Бахмацький р-н 7674,4 0,89
01301000000 Бахчисарай-
ський р-н 12567,1 1,64 14302000000 Баштанський р-н 7315,9 1,03
06303000000 Бердичів-
ський р-н 8195,2 2,44 08301000000 Бердян-
ський р-н 4885 0,36 07301000000 Берегів-
ський р-н 13704,3 3,6 19301000000 Бережан-
ський р-н 7488,1 3,20 14303000000 Березан-
ський р-н 4036,8 0,57 15304000000 Березів-
ський р-н 7700,8 0,4 17301000000 Березнів-
ський р-н 17392,5 3,05 14304000000 Березнегуват-
ський р-н 4866,8 0,69 21301000000 Берислав-
ський р-н 11497,7 5,7 02302000000 Бершадський р-н 12053,7 2,3
15305000000 Бідгород-
Дністров-
ський р-н 12375,1 0,64 12302000000 Біловод-
ський р-н 5251,6 0,72 01302000000 Білогір-
ський р-н
(Автономна
Республіка
Крим) 12532,2 1,63 22301000000 Білогір-
ський р-н
(Хмельницька
обл.) 7534,6 1,43 21302000000 Білозер-
ський р-н 12505,9 6,2 12303000000 Білокуракин-
ський р-н 5409,1 0,74 18301000000 Білопіль-
ський р-н 9374 1,2 10302000000 Білоцерків-
ський р-н 10010,1 0,74 15306000000 Біляївський р-н 18008,9 0,93
20303000000 Близнюків-
ський р-н 6108,1 0,26 11301000000 Бобринець-
кий р-н 6155,2 3,23 25302000000 Бобровиць-
кий р-н 6869,1 0,79 20304000000 Богодухів-
ський р-н 7326,6 0,31 00301000000 Богородчан-
ський р-н 14988,9 4,45 10303000000 Богуслав-
ський р-н 7203,6 0,53 15307000000 Болдград-
ський р-н 15473,4 0,8 25303000000 Борзнян-
ський р-н 8373,3 0,97 10304000000 Бориспіль-
ський р-н 7370,6 0,54 20305000000 Борівський р-н 4098,8 0,18
10305000000 Бородян-
ський р-н 8386,1 0,62 19302000000 Борщівський р-н 14875,7 6,37
14305000000 Братський р-н 4803,4 0,68
10306000000 ароварський р-н 4015,2 0,3
13301000000 Бродівськнй р-н 10292,9 0,72
06304000000 Брусилів-
ський р-н 4302,8 1,28 18302000000 Буринський р-н 6796,3 0,87
13302000000 Буський р-н 11931,5 0,83
19303000000 Бучацький р-н 14242,5 6,09
20306000000 Валківськнй р-н 5172,4 0,22
25304000000 Варвинськнй р-н 1645,3 0,19
08302000000 Василів-
ський р-н 7050,5 0,52 04302000000 Васильків-
ський р-н
(Дніпропет-
ровська обл.) 7005,3 0,32 10307000000 Васильків-
ський р-н
(Київська обл.) 9291,7 0,68 16301000000 Великобагачан-
ський р-н 4433,7 0,35 07302000000 Великоберез-
нянський р-н 5253 1,38 08303000000 Великобілозер-
ський р-н 1360,5 0,10 20307000000 Великобур-
луцький р-н 4564,1 0,2 21303000000 Великолепе-
тиський р-н 3731,6 1,85 15308000000 Великомихайлів-
ський р-н 7326,4 0,38 05303000000 Великоново-
сілківський р-н 8562,1 0,38 21304000000 Великоолександ-
рівський р-н 7052,6 3,5 18303000000 Великописарів-
ський р-н 5350,4 0,68 04303000000 Верхньодніпров-
ський р-н 5130,3 0,23 21305000000 Верхньорога-
чицький р-н 2848,9 1,41 09302000000 Верховин-
ський р-н 9884,3 2,94 14306000000 Веселинів-
ський р-н 5555,8 0,78 08304000000 Веселів-
ський р-н 4721,9 0,35 24301000000 Вижницький р-н 13180,8 6,58
07303000000 Виноградів-
ський р-н 22258 5,84 21306000000 Високопіль-
ський р-н 3913,1 1,94 10308000000 Вишгород-
ський р-н 4022,4 0,3 08305000000 Вільнян-
ський р-н 6272,1 0,46 11302000000 Вільшан-
ський р-н 3443,9 1,81 02303000000 Вінницький р-н 7961,7 1,52
22302000000 Віньковець-
кий р-н 6615,8 1,26 20308000000 Зовчанський р-н 8752,8 0,38
14307000000 Вознесен-
ський р-н 5620,3 0,79 05304000000 Волнова-
ський р-н 5402,5 0,24 07304000000 Воловецький р-н 6202,9 1,63
05305000000 Володар-
ський р-н
(Донецька обл.) 3326,7 0,15 10309000000 Володар-
ський р-н
(Київська обл.) 3927,5 0,29 06305000000 Володарсько-
Волинський р-н 6066,1 1,81 03301000000 Володимир-
Волинський р-н 6266,3 1,35 17302000000 Володимирець-
кий р-н 18277,7 3,2 22303000000 Волочиський р-н 10456,9 1,99
14308000000 Врадіїв-
ський р-н 4560,7 0,64 16302000000 Гадяцький р-н 10174,4 0,81
11303000000 Гайворон-
ський р-н 6565,2 3,44 02304000000 Гайсинський р-н 10304 1,97
09303000000 Галицький р-н 10418,7 3,09
21307000000 Генічеський р-н 10598,6 5,25
24302000000 Герцатась-
кий р-н 8365,1 4,18 24303000000 Глибоцький р-н 16367,3 8,18
16303000000 Глобинський р-н 10463,5 0,84
18304000000 Глухівський р-н 5838,7 0,75
11304000000 Голованів-
ський р-н 5656,1 2,97 21308000000 Голопристан-
ський р-н 11981,1 5,94 21309000000 Горностаїв-
ський р-н 4938,7 2,45 09304000000 Городенків-
ський р-н 13539,3 4,02 23301000000 Городншен-
ський р-н 7714 1,91 25305000000 Городнян-
ський р-н 7656,2 0,88 13303000000 Городоцький р-н 15519,9 1,08
22304000000 Городоцький р-н 12037,4 2,29
03302000000 Горохів-
ський р-н 11902,5 2,56 17303000000 Гощанський р-н 8851,9 1,55
16304000000 Гребінків-
ський р-н 2506,5 0,20 08306000000 Гуляйпіль-
ський р-н 4366,4 0,32 19304000000 Гусятин-
ський р-н 12559 5,37 20309000000 Дворічан-
ський р-н 4378,7 0,19 17304000000 Демидів-
ський р-н 3516,6 0,62 22305000000 Деражнян-
ський р-н 8389,1 1,59 20310000000 Дергачів-
ський р-н 12178 0,52 01303000000 Джанкой-
ський р-н 22822,5 2,97 06306000000 Дзержин-
ський р-н 7917,5 2,36 16305000000 Диканський р-н 2666,4 0,21
04304000000 Дніпропетров-
ський р-н 7871,3 0,35 05306000000 Добропіль-
ський р-н 2974,6 0,13 11305000000 Добровеличюв-
ський р-н 5750,6 3,02 09305000000 Долинський р-н
(Івано-Франків-
ська обл.) 9527,6 2,83 11306000000 Долинський р-н
(Кіровоград-
ська обл.) 6105,5 3,20 14309000000 Доманів-
ський р-н 6373,8 0,9 23302000000 Драбівський р-н 7769,3 1,92
13304000000 Дрогобиць-
кий р-н 17625,8 1,23 17305000000 Лубенський р-н 10064,1 1,76
17306000000 Дубровиць-
кий р-н 13944,5 2,44 22306000000 Дунасвець-
кий р-н 14379,1 2,73 14310000000 Єланецький р-н 4502,7 0,63
06307000000 Ємільчинсь-
кий р-н 11649,9 3,47 23303000000 Жашківський р-н 8913,8 2,2
13305000000 Жидячівсь-
кий р-н 12455,3 0,87 06308000000 Житомирсь-
кий р-н 10642,3 3,17 02305000000 Жмеринський р-н 11537,2 2,2
13306000000 Жовківський р-н 23476,8 1,64
14311000000 Жовтневий р-н 10200,9 1,44
19305000000 Залішицький р-н 11199,7 4,80
08307000000 Запорізький р-н 9110 0,67
17307000000 Зарічненсь-
кий р-н 9973,1 1,75 24304000000 Заставківсь-
кий р-н 12283,9 6,14 20311000000 Зачепилівсь-
кий р-н 3843 0,16 19306000000 Збаразький р-н 12992,5 5,56
19307000000 Зборівський р-н 10488,6 4,49
23304000000 Звенигород-
ський р-н 10462,3 2,59 10310000000 Згурівський р-н 4380,9 0,32
17308000000 Здолбунів-
ський р-н 6685,9 1,17 16306000000 Зінківський р-н 7834,1 0,63
20312000000 Зміївський р-н 9012,3 0,39
11307000000 Знам'ян-
ський р-н 8544,8 4,48 23305000000 Золотонісь-
кий р-н 6816,9 1,69 13307000000 Золочів-
ський р-н
(Львівська
обл.) 14411,8 1,01 20313000000 Зопочів-
ський р-н
(Харків-
ська обл.) 6092,1 0,26 03303000000 Іваничів-
ський р-н 7721,8 1,66 15309000000 Іванівський р-н
(Одеська обл.) 5799,6 0,3 21310000000 Іванівський р-н
(Херсон-
ська обл.) 4516,4 2,24 15310000000 Ізмаїль-
ський р-н 10207,5 0,53 10311000000 Іванків-
ський р-н 232,7 0,02 20314000000 Ізюмський р-н 4326,5 0,19
22307000000 Ізяслав-
ський р-н 11377,3 2,16 02306000000 Іллінецький р-н 7980,8 1,52
07305000000 Іршавський р-н 24458,3 6,42
25306000000 Ічнянський р-н 7291,6 0,84
10312000000 Кагарлиць-
кий р-н 6103,2 0,45 14312000000 Казанівсь-
кий р-н 5882,4 0,83 21311000000 Каланчаць-
кий р-н 4731,1 2,34 02307000000 Калинівсь-
кий р-н 11220,5 2,14 09306000000 Калуський р-н 15751,6 4,68
22308000000 Кам'янець-
Полільський р-н 13507,3 2,57 08308000000 Кам'янсько-Дні-
провський р-н 6146,7 0,45 03304000000 Камінь-
Каширський р-н 16804,5 3,62 13308000000 Кам'янка-
Бузький р-н 8575,9 0,6 23306000000 Кам'янський р-н 5827 1,44
23307000000 Канівський р-н 8263,1 2,04
16307000000 Карлівський р-н 5818,3 0,47
23308000000 Катерино-
пільський р-н 5262,4 1,3 21312000000 Каховський р-н 11522,2 5,71
20315000000 Кегичівсь-
кий р-н 3109,1 0,13 24305000000 Кельменець-
кий р-н 9057,2 4,52 10313000000 Києво-Святошин-
ський р-н 732,50 0,05 03305000000 Ківерцівсь-
кий р-н 13547,9 2,91 15311000000 Кілійський р-н 10637,1 0,55
11308000000 Кіровоград-
ський р-н 5726,6 3,00 01304000000 Кіровський р-н 10321,8 1,34
24306000000 Кіцманський р-н 13527,6 6,76
16308000000 Кобеляцький р-н 10322,5 0,83
03306000000 Ковельський р-н 10187,2 2,19
15312000000 Кодимський р-н 7389,6 0,38
25307000000 Козелецькнй р-н 10496,3 1,21
16309000000 Козельщинсь-
кий р-н 5395,8 0,43 19308000000 Козівський р-н 9443,7 4,04
02308000000 Козятин-
ський р-н 12195,8 2,33 20316000000 Коломацький р-н 1107,9 0,05
09307000000 Коломийсь-
кий р-н 30989,6 9,2 15313000000 Комінтернів-
ський р-н 8269,8 0,43 11309000000 Компаніїв-
ський р-н 3919,9 2,06 18305000000 Конотоп-
ський р-н 6455,9 0,82 17309000000 Корецький р-н 9339,4 1,64
25308000000 Коропський р-н 6466,8 0,75
06309000000 Коростен-
ський р-н 7814,9 2,33 06310000000 Коростишів-
ський р-н 5979,9 1,78 23309000000 Корсунь-
Шевченків-
ський р-н 7346 1,82 25309000000 Сорюків-
ський р-н 5168,8 0,6 09308000000 Косівський р-н 23150,9 6,88
17310000000 Костопіль-
ський р-н 12621,1 2,21 05307000000 Костянтинів-
ський р-н 3568,2 0,16 16326000000 Котелев-
ський р-н 3946,1 0,32 15314000000 Котовський р-н 4919,9 0,25
22309000000 Красилів-
ський р-н 11414,1 2,17 05308000000 Красноармій-
ський р-н 6623,4 0,29 01305000000 Красногвардій-
ський р-н 15196,5 1,98 20317000000 Красноград-
ський р-н 2075,3 18,66 12304000000 Краснодон-
ський р-н 4407,8 38,98 20318000000 Краснокут-
ський р-н 5873,3 0,25 15315000000 Красноокнян-
ський р-н 5252,8 0,27 01306000000 Красноперекоп-
ський р-н 6742,9 0,88 18306000000 Краснопіль-
ський р-н 6723,7 0,86 19309000000 Кременець-
кий р-н 15203,9 6,51 16310000000 Кременчуць-
кий р-н 5916,1 0,47 12305000000 Кремінський р-н 9573,5 1,31
14313000000 Кривоозерсь-
кий р-н 5902,3 0,83 04305000000 Криворізь-
кий р-н 4703,5 0,21 02309000000 Крижопіль-
ський р-н 6725,1 1,28 04306000000 Криничан-
ський р-н 8024,3 0,36 18307000000 Кролевець-
кий р-н 7727,3 0,99 08309000000 Куйбншев-
ський р-н 3559,7 0,26 25310000000 Куликів-
ський р-н 4354,3 0,5 20319000000 Куп'янський р-н 6211,7 0,27
19310000000 Лановецький р-н 7921,6 3,39
18308000000 Лебединсь-
кий р-н 8224 1,05 01307000000 Ленінський р-н 10926 1,42
22310000000 Летичівсь-
кий р-н 6853,7 1,30 02310000000 Лиловецький р-н 8282,7 1,58
18309000000 Липоводолин-
ський р-н 4771,8 0,61 23310000000 Лисянський р-н 6014,4 1,49
02311000000 Літинський р-н 9418,8 1,8
20320000000 Лозівський р-н 6551,8 0,28
03307000000 Локачин-
ський р-н 5833,6 1,26 16311000000 Лохвицький р-н 7534,5 0,6
16312000000 Лубенський р-н 6515,4 0,52
06311000000 Лугинський р-н 4888,9 1,46
12306000000 Лутугинський р-н 6421,5 0,88
03308000000 Луцький р-н 9193,8 1,98
06312000000 Любярський р-н 7648 2,28
15316000000 Любашів-
ський р-н 6833,8 0,35 03309000000 Любешів-
ський р-н 10469,4 2,25 03310000000 Любомль-
ський р-н 8220,9 1,77 05309000000 Мар'їнський р-н 7747,3 0,34
04307000000 Магдалинів-
ський р-н 6337 0,29 10314000000 Макарів-
ський р-н 9049 0,67 06313000000 Малинський р-н 7605,1 2,27
11310000000 Маловисківський р-н 8403 4,41
03311000000 Маневнцький р-н 14474,4 3,11
23311000000 Маньків-
ський р-н 7090,2 1,75 12307000000 Марківський р-н 3789,7 0,52
16313000000 Машівський р-н 3668,5 0,29
04308000000 Межівський р-н 5369,2 0,24
08310000000 Мелітополь-
ський р-н 9674,6 0,71 25311000000 Менський р-н 7726,1 0,89
13309000000 Миколаїв-
ський р-н
(Львівська
обл.) 17039,8 1,19 14314000000 Миколаїв-
ський р-н
(Миколаїв-
ська обл.) 6737 0,95 15317000000 Миколаїв-
ський р-н
(Одеська обл.) 4397,4 0,23 16314000000 Миргород-
ський р-н 13286,4 1,06 10315000000 Миронів-
ський р-н 4885,3 0,36 08311000000 Михайлів-
ський р-н 5025,5 0,37 07306000000 Міжгірський р-н 13579,9 3,56
12308000000 Міловський р-н 3184,8 0,44
17311000000 Млинівський р-н 9628,1 1,69
02312000000 Могилів-
Подільськкй р-н 8367,2 1,6 23312000000 Монастерищен-
ський р-н 8248 2,04 19311000000 Монастири-
ський р-н 7450,6 3,18 13310000000 Мостиський р-н 13824,9 0,97
07307000000 Мукачів-
ський р-н 19228,2 5,05 02313000000 Мурованокурило-
вецький р-н 7371,1 1,41 04309000000 Нікополь-
ський р-н 5975,9 0,27 09309000000 Надвірнян-
ський р-н 20441,3 6,07 06314000000 Народицький р-н 2870,3 0,86
18310000000 Недригайлів-
ський р-н 6795,5 0,87 02314000000 Немирів-
ський р-н 10267,2 1,96 01308000000 Нижньогір-
ський р-н 9867,7 1,28 21313000000 Нижньосіро-
гозький р-н 4209,9 2,09 25312000000 Ніжинський р-н 6169,4 0,71
11311000000 Новгородків-
ський р-н 3656,8 1,92 25313000000 Новгород-Сі-
верський р-н 6059,4 0,7 05310000000 Новоазов-
ський р-н 4388,7 0,19 12309000000 Новоайдар-
ський р-н 5592,3 0,77 11312000000 Новоархангель-
ський р-н 6773,6 3,55 14315000000 Новобузький р-н 6445 0,91
20321000000 Нововодо-
лазький р-н 6381,3 0,27 21314000000 Нововоронцов-
ський р-н 4510,6 2,24 06315000000 Новоград-Волин-
ський р-н 12237,4 3,65 08312000000 Новомиколаїв-
ський р-н 2794 0,21 11313000000 Новомиргород-
ський р-н 7393,5 3,88 04310000000 Новомосков-
ський р-н 10403 0,47 14316000000 Новооде-
ський р-н 7696,9 1,09 12310000000 Новопсков-
ський р-н 5798 0,8 16315000000 Новосанжар-
ський р-н 7568,6 0,61 24307000000 Новоселиць-
кий р-и 17252,4 8,62 21315000000 Новотроїць-
кий р-н 9225,9 4,57 11314000000 Новоукраїн-
ський р-н 7364,9 3,86 22311000000 Новоушиць-
кий р-н 7878,2 1,50 25314000000 Носівський р-н 6861,2 0,79
10316000000 Обухівський р-н 4642,5 24,24 15318000000 Овідіополь-
ський р-н 3879,1 0,2 06316000000 Овруцький р-н 12613 3,76
06317000000 Олевський р-н 12090,1 3,60
05311000000 Олександрів-
ський р-н
(Донецька обл.) 4595,4 0,2 11315000000 Олександрів-
ський р-н
(Кіровоград-
ська обл.) 6001,6 3,15 11316000000 Олександрів-
ський р-н 8522,8 4,47 11317000000 Онуфріїв-
ський р-н 4314,8 2,26 02315000000 Оратівський р-н 6489,3 1,24
16317000000 Оржицький р-н 5385,3 0,43
08313000000 Оріхівський р-н 8664 0,64
17312000000 Острозький р-н 9007,4 1,58
18311000000 Охтирський р-н 4399,2 0,56
14317000000 Очаківський р-н 5212,4 0,73
04311000000 Павлоград-
ський р-н 5520,5 0,25 05312000000 Першо-
травневий р-н 1996,7 0,09 01309000000 Республіка Крим 8220,5 1,07
14318000000 Первомай-
ський р-н
(Миколаїв-
ська обл.) 7692 1,08 20322000000 Первомай-
ський р-н
(Харківська
обл.) 3375,4 0,14 12311000000 Переваль-
ський р-н 8952,9 1,23 13311000000 Перемишлян-
ський р-н 10550,2 0,74 07308000000 Перечин-
ський р-н 6016,3 1,58 10317000000 Переяслав-
Хмельниць-
кий р-н 7384,5 0,54 04312000000 Петриків-
ський р-н 3986,4 0,18 11318000000 Петрівський р-н 3850 2,02
04313000000 Петропавлів-
ськнй р-н 6839 0,31 23023000000 Печенізький р-н 1867,4 0,08
16318000000 Пирятин-
ський р-н 6051,4 0,48 19312000000 Підволочи-
ський р-н 9749,4 4,17 19313000000 Підгаєцький р-н 5382,2 2,30
02316000000 Піщанський р-н 5273,8 1,01
02317000000 Погребишен-
ський р-н 7870,5 1,5 04314000000 Покровський р-н 4746,3 0,21
10318000000 Поліський р-н 2162,6 0,16
08314000000 Пологів-
ський р-н 3899,1 0,29 22312000000 Полонський р-н 9205,9 1,75
16319000000 Полтавський р-н 8757 0,7
12312000000 Попаснян-
ський р-н 1499 0,21 06318000000 Попільнян-
ський р-н 7029,6 2,10 08315000000 Приазов-
ський р-н 5229,4 0,38 25315000000 Прилуцький р-н 8034,4 0,93
08316000000 Приморський р-н 5087,2 0,37
13312000000 Пустомитів-
ський р-н 18891 1,32 18312000000 Путивль-
ський р-н 5870 0,75 24308000000 Путильський р-н 7134,4 3,56
04315000000 П'ятихат-
ський р-н 7003,3 0,32 13313000000 Радехів-
ський р-н 12076,6 0,84 17313000000 Радивилів-
ський р-н 8315,7 1,46 06319000000 Радомишль-
ський р-н 7785,5 2,32 03312000000 Ратнівський р-н 13088,8 2,82
07309000000 Рахівський р-н 22063,1 5,79
15319000000 Ренійський р-н 5775,4 0,3
16320000000 Решетилів-
ський р-н 6624,2 0,53 17314000000 Рівненський р-н 14741,3 2,58
25316000000 Ріпкинський р-н 7013,4 0,81
09310000000 Рогатин-
ський р-н 10677,5 3,17 03313000000 Рожищен-
ський р-н 9395,9 2,02 09311000000 Рожнятів-
ський р-н 18238,2 5,42 15320000000 Роздільнян-
ський р-н 9918,8 0,51 01310000000 Роздольнен-
ський р-н 6435,4 0,84 08317000000 Розівський р-н 1718,5 0,13
17315000000 Рокитнів-
ський р-н 13875,5 2,43 10319000000 Рокитнян-
ський р-н 6318,1 0,46 18313000000 Роменський р-н 8618 1,1
06320000000 Ружинський р-н 6995 2,09
15321000000 Савранський р-н 4508,6 0,23
01311000000 Сакський р-н 15577,1 2,03
13314000000 Самбірський р-н 18421,6 1,29
15322000000 Саратський р-н 9540,5 0,49
17316000000 Сарненський р-н 23853,5 4,18
20324000000 Сахновщин-
ський р-н 5476,9 0,24 07310000000 Свалявський р-н 9866,4 2,59
12313000000 Сватівський р-н 7676,3 1,05
11319000000 Світловод-
ський р-н 2925,3 1,53 16321000000 Семенів-
ський р-н
(Полтавська
обл.) 7263,9 0,58 25317000000 Семенів-
ський р-н
(Чернігів-
ська обл.) 5286,7 0,61 18314000000 Середино-
Будський р-н 4333,3 0,55 04316000000 Синельників-
ський р-н 9910,9 0,45 01312000000 Сімферополь-
ский р-н 20504,3 2,67 21316000000 Скадовський р-н 7380 3,66
10320000000 Сквирський р-н 5878,7 0,43
13315000000 Сколівський р-н 14382,7 1,01
22313000000 Славутський р-н 8171,5 1,55
12314000000 Слов'яно-
сербський р-н 7283,4 1 05313000000 Слов'ян-
ський р-н 5508,2 0,24 23313000000 Смілян-
ський р-н 6645,8 1,64 14319000000 Снігурів-
ський р-н 8986,9 1,27 09312000000 Снятинський р-н 15882,8 4,72
01313000000 Совєтський р-н 6948,9 0,9
13316000000 Сокальський р-н 16330,4 1,14
24309000000 Сокирян-
ський р-н 10501,2 5,25 04317000000 Солонян-
ський р-н 7181,3 0,32 25318000000 Сосницький р-н 4597,4 0,53
04318000000 Софіївський р-н 6139,6 0,28
25319000000 Срібнян-
ський р-н 2972,4 0,34 05314000000 Старобешів-
ський р-н 3934,1 0,17 10321000000 Ставишен-
ський р-н 6053,3 0,44 12315000000 Станично-
Лугакський р-н 7983,6 1,1 12316000000 Старобіль-
ський р-н 10354,7 1,42 03314000000 Старовижів-
ський р-н 8481,6 1,82 22314000000 Старокостян-
тинівський р-н 12697,4 2,41 13317000000 Старосамбір-
ський р-н 21986,7 1,54 22315000000 Старосиняв-
ський р-н 5607,6 1,07 24310000000 Сторожинець-
кий р-н 21807,6 10,89 13318000000 Стрийський р-н 10149,8 0,71
18315000000 Сумський р-н 11064,3 1,41
25320000000 Талалаїв-
ський р-н 3802,4 0,44 23314000000 Тальнів-
ський р-н 8374,9 2,07 10322000000 Таращан-
ський р-н 7344,4 0,54 15323000000 Тарутин-
ський р-н 10891,8 0,56 15324000000 Татарбунар-
ський р-н 7988,7 0,41 05315000000 Тельманів-
ський р-н 4658,6 0,2 22316000000 Теофіполь-
ський р-н 6861,3 1,30 02318000000 Теплицький р-н 7885,3 1,50
19314000000 Теребовлян-
ський р-н 14356,7 6,14 19315000000 Тернопіль-
ський р-н 11341 4,85 10323000000 Тетіївський р-н 7227,7 0,53
02319000000 Тиврівськмй р-н 9667,4 1,85
09313000000 Тисмениць-
кий р-н 14449,4 4,29 09314000000 Тлумацький р-н 12103,7 3,59
08318000000 Токмацький р-н 4166,8 0,31
04319000000 Томаків-
ський р-н 4723,3 0,21 02320000000 Томашпіль-
ський р-н 7436,1 1,42 12317000000 Троїцький р-н 5997,7 0,82
02321000000 Тростянець-
кий р-н 6392,6 1,22 18316000000 Тростянець-
кий р-н 3535,3 0,45 02322000000 Тульчин-
ський р-н 11393,1 2,17 03315000000 Турійський р-н 6482,7 1,39
13319000000 Турківський р-н 16966,2 1,19
07311000000 Тячівський р-н 41042,2 10,77
07312000000 Ужгород-
ський р-н 3611,9 0,95 11320000000 Ульянов-
ський р-н 5976,5 3,13 23315000000 Уманський р-н 10505,8 2,60
11321000000 Устинів-
ський р-н 3679,4 1,93 10324000000 Фастівський р-н 7885,7 0,58
15325000000 Фрунзів-
ський р-н 5355,4 0,28 20325000000 Харківський р-н 20131,4 0,86
22317000000 Хмельниць-
кий р-н 8523,2 1,62 02323000000 Хмільниць-
кий р-н 13462 2,57 16322000000 Хорольський р-н 6395,3 0,51
24311000000 Хотинський р-н 14421,4 7,20
23316000000 Христинів-
ський р-н 5492,3 1,36 07313000000 Хустський р-н 27407,3 7,19
04320000000 Царичан-
ський р-н 5247,9 0,24 21317000000 Цюрупин-
ський р-н 13872,9 6,87 21318000000 Чаплин-
ський р-н 8714,5 4,32 22318000000 Чемеровець-
кий р-н 10221,9 1,94 06321000000 Червоно-
армійський р-н 6408,1 1,91 23317000000 Черкаський р-н 12974,8 3,21
02324000000 Чернівець-
кий р-н 5914,3 1,13 08319000000 Чернігівсь-
кий р-н
(Запорізька
обл.) 3765,6 0,28 25321000000 Чернігів-
ський р-н
(Чернігівська
обл.) 8744 1,01 06322000000 Черняхів-
ський р-н 7459,3 2,22 02325000000 Чечельниць-
кий р-н 6221,1 1,19 23318000000 Чигиринсь-
кий р-н 6660,2 1,65 23319000000 Чорнобаїв-
ський р-н 7179,2 1,78 01314000000 Чорномор-
ський р-н 1413,9 0,18 16323000000 Чорнухин-
ський р-н 4094,7 0,33 19316000000 Чортків-
ський р-н 15219,7 6,51 20326000000 Чугуївський р-н 7120,2 0,31
06323000000 Чуднівський р-н 9602,4 2,86
16324000000 Чугівський р-н 5094,1 0,41
02326000000 Шаргородсь-
кий р-н 14861 2,84 05316000000 Шахтарський р-н 4308,3 0,19
03316000000 Шацький р-н 3636,2 0,78
20327000000 Шевченків-
ський р-н 4058,3 0,17 22319000000 Шепетів-
ський р-н 10212,2 1,94 04321000000 Широків-
ський р-н 4664,5 0,21 15326000000 Ширяївський р-н 6890,2 0,35
16325000000 Шишацький р-н 3065,6 0,25
18317000000 Шосткин-
ський р-н 909 0,12 23320000000 Шполянський р-н 8249,4 2,04
19317000000 Шумський р-н 8604,2 3,69
25322000000 Щорський р-н 4994,5 0,58
04322000000 Юр'ївський р-н 3130,8 0,14
13320000000 Яворівський р-н 23215,3 1,62
10325000000 Яготинський р-н 5331,3 0,39
08320000000 Якимівськин р-н 6480,5 0,48
02327000000 Змпільський р-н
(Вінницька
обл.) 8438,1 1,61 18318000000 Ямпільський р-н
(Сумська обл.) 5131,7 0,66 22320000000 Ярмолинець-
кий р-н 7831,4 1,49 05317000000 Ясинуват-
ський р-н 3092,2 0,14 01100000000 Бюджет
Автономної
Республіки
Крим 15862
02100000000 Обласний
бюджет
Вінницької
області 58491,4 11,16 03100000000 Обласний
бюджет
Волинської
області 42524,3 9,15 04100000000 Обласний бюджет
Дніпропетров-
ської області 85534
05100000000 Обласний бюджет
Донецької
області 63089,7
06100000000 Обласний бюджет
Житомирської
області 67222,5 20,04 07100000000 Обласний бюджет
Закарпатської
області 48286,6 12,67 08100000000 Обласний бюджет
Запорізької
області 27823,2
09100000000 Обласний бюджет
Івано-Франків-
ської області 44836,9 13,32 10100000000 Обласний бюджет
Київської
області 28704,4 2,11 11100000000 Обласний бюджет
Кіровоградської
області 36803,9 19,30 12100000000 Обласний бюджет
Луганської
області 50415,8 6,9 13100000000 Обласний бюджет
Львівської
області 46760,3 3,27 14100000000 Обласний бюджет
Миколаївської
області 20606,6 2,9 15100000000 Обласний бюджет
Одеської
області 8222,7
16100000000 Обласний бюджет
Полтавської
області 16187,9 1,29 17100000000 Обласний бюджет
Рівненської
області 42254,9 7,41 18100000000 Обласний бюджет
Сумської
області 28142,6 3,59 19100000000 Обласний бюджет
Тернопільської
області 45085,9 19,30 20100000000 Обласний бюджет
Харківської
області 9492,8 0,4 21100000000 Обласний бюджет
Херсонської
області 46375,2 22,98 22100000000 Обласний бюджет
Хмельницької
області 57347,6 10,89 23100000000 Обласний бюджет
Черкаської
області 41588 10,28 24100000000 Обласний бюджет
Чернівецької
області 39545,4 19,75 25100000000 Обласний бюджет
Чернігівської
області 45749 5,28 26000000000 Міський бюджет
міста Києва 902915
27000000000 Міський бюджет
міста
Севастополя 5018,3 0,58
ВСЬОГО 5425720,6 2399879,9

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry