Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення 30 травня 2004 року проміжних виборів народного депутата України в одномандат...

Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення 30 травня 2004 року проміжних виборів народного депутата України в одномандат...

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
25.03.2004 N 25
Про Календарний план основних організаційних
заходів з підготовки та проведення 30 травня 2004 року
проміжних виборів народного депутата України в
одномандатному виборчому окрузі N 136
(Одеська область)

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 22 Закону
України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ),
керуючись статтями 11, 12 та пунктом 1 статті 14 Закону України
"Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ), Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Календарний план основних організаційних
заходів з підготовки та проведення 30 травня 2004 року проміжних
виборів народного депутата України в одномандатному виборчому
окрузі N 136 (Одеська область).
2. Надіслати Календарний план окружній виборчій комісії
одномандатного виборчого округу N 136, Одеській обласній раді та
Одеській обласній державній адміністрації, Міністерству внутрішніх
справ України, Міністерству закордонних справ України,
Міністерству оборони України, Міністерству транспорту України,
Міністерству фінансів України, Міністерству юстиції України,
Державному комітету архівів України, Державному комітету зв'язку
та інформатизації України, Державному комітету телебачення і
радіомовлення України, Головному контрольно-ревізійному управлінню
України, Державному казначейству України, Державній податковій
адміністрації України, Національному банку України, Державному
департаменту України з питань виконання покарань.
3. Опублікувати Календарний план у газетах "Голос України" та
"Урядовий кур'єр".
Голова Центральної
виборчої комісії С.КІВАЛОВ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 25 березня 2004 року N 25
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
основних організаційних заходів з підготовки
та проведення 30 травня 2004 року проміжних виборів
народного депутата України в одномандатному
виборчому окрузі N 136 (Одеська область)
-------------------------------------------------------------------------- N |Зміст заходів відповідно до | Строки виконання | Виконавці п.п.|Закону України "Про вибори | | |народних депутатів України" | | | ( 2766-14 ) | | -------------------------------------------------------------------------- 1. Оголошення початку виборчого З дня опублікування Центральна
процесу проміжних виборів постанови виборча комісія народного депутата України Центральної (частини п'ята, шоста статті виборчої комісії 15) про призначення
проміжних виборів
народного депутата
України
2. Висування, самовисування Початок - Політична партія, кандидатів у народні наступного дня виборчий блок депутати України після опублікування політичних партій, (частина шоста статті 40, постанови обласний осередок частина третя статті 83, Центральної (організація) частина п'ята статті 84) виборчої комісії партії, обласні про призначення осередки
проміжних виборів (організації)
народного депутата партій, що входять України, до виборчого блоку закінчення - за 40 політичних партій, днів до дня виборів громадянин України (до 19 квітня 2004
року включно)
3. Надання повідомлення у Не пізніш як за 2 Керівник політичної письмовій формі Центральній дні до дня партії, керівники виборчій комісії про час і проведення з'їзду політичних партій, місце проведення з'їзду (зборів, що входять до (зборів, конференції) конференції) виборчого блоку політичної партії або політичних партій міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) політичних партій, що входять до виборчого блоку політичних партій, з метою висунення кандидатів у народні депутати України (частина дев'ята статті 40)
4. Внесення до Центральної Не пізніш як за 53 Центральні керівні виборчої комісії подань дні до дня виборів органи політичних політичних партій (виборчих (не пізніше 6 партій, виборчих блоків політичних партій) - квітня блоків політичних суб'єктів виборчого процесу 2004 року) партій - суб'єктів останніх виборів народних виборчого процесу депутатів України до складу виборів народних окружної виборчої комісії депутатів України (частина третя статті 84) 31 березня 2002 року
5. Утворення окружної виборчої Не пізніш як за 50 Центральна виборча комісії днів до дня виборів комісія (частина третя статті 83, (не пізніше 9 частина третя статті 84) квітня
2004 року)
6. Затвердження розподілу Не пізніше як за 50 Центральна виборча коштів та середніх норм днів до дня комісія видатків виборчих комісій. виборів (не пізніше Затвердження кошторису 9 квітня 2004 року) видатків Центральної виборчої комісії (частини третя, п'ята статті 33)
7. Визначення установи банку, в Не пізніш як за 50 Центральна виборча якій відкриваються рахунки днів до дня виборів комісія виборчих фондів кандидатів у (не пізніше народні депутати України, 9 квітня 2004 року) зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі (частина третя статті 34)
8. Проведення першого засідання Не пізніш як на Голова окружної окружної виборчої комісії третій робочий день виборчої комісії (частина третя статті 25) після дня утворення
окружної
виборчої комісії
9. Оприлюднення в засобах Не пізніш як на Центральна виборча масової інформації в регіоні п'ятий день з дня комісія рішення про утворення прийняття рішення окружної виборчої комісії (частина восьма статті 20)
10. Складання єдиного кошторису У десятиденний Окружна виборча видатків для підготовки і строк з дня комісія проведення проміжних виборів утворення окружної народного депутата України виборчої комісії із включенням видатків окружної виборчої комісії та видатків для потреб дільничних виборчих комісій одномандатного виборчого округу (частина шоста статті 33)
11. Затвердження єдиного У п'ятиденний строк Центральна виборча кошторису видатків окружної з дня надходження комісія виборчої комісії для до Центральної підготовки і проведення виборчої комісії проміжних виборів народного від окружної депутата України виборчої комісії (частина шоста статті 33) єдиного кошторису
видатків
12. Подання документів до Закінчується за 30 Особи, висунуті окружної виборчої комісії днів до дня виборів кандидатами в для реєстрації кандидатів у (не пізніше 24 народні депутати народні депутати України в години України в одномандатному виборчому 29 квітня 2004 одномандатному окрузі року) виборчому окрузі (частина шоста статті 84)
13. Звернення окружної виборчої Невідкладно після Окружна виборча комісії до органів Державної подання документів комісія податкової адміністрації до окружної України щодо перевірки виборчої комісії достовірності відомостей, внесених до декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України та членів його сім'ї (частина друга статті 44)
14. Перевірка органами Державної Невідкладно після Органи Державної податкової адміністрації подання документів податкової України достовірності окружною виборчою адміністрації відомостей, внесених до комісією, але не України декларації про майно та пізніш як за 5 днів доходи кандидата в народні до дня виборів депутати України та членів його сім'ї (частина друга статті 44)
15. Друкування в місцевих Починаючи за 30 Окружна виборча газетах та транслювання по днів до дня виборів комісія, редакції місцевому радіо і (з 30 квітня 2004 місцевих державних телебаченню двічі на тиждень року) і комунальних газет тексту роз'яснення щодо та телерадіо- заборони надання грошей чи організацій безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей
16. Прийняття рішення про Не пізніш як на Окружна виборча реєстрацію кандидата в п'ятий день з дня комісія народні депутати України в прийняття заяви. одномандатному виборчому Закінчується за 25 окрузі або про відмову в днів до дня виборів його реєстрації (не пізніше (частина п'ята статті 46, 4 травня частина шоста статті 84) 2004 року)
17. Видача посвідчення кандидату У триденний строк з Окружна виборча в народні депутати України, дня прийняття комісія зареєстрованому в рішення про одномандатному виборчому реєстрацію окрузі, разом з копією рішення окружної виборчої комісії про його реєстрацію (частина сьома статті 46)
18. Подання до Центральної Не пізніше Окружна виборча виборчої комісії списку наступного дня комісія кандидатів у народні після закінчення депутати України, встановленого зареєстрованих в Законом строку одномандатному виборчому реєстрації окрузі кандидатів у (частина восьма статті 46) народні депутати
України
19. Оприлюднення в газетах У п'ятиденний строк Центральна виборча "Голос України" та "Урядовий після закінчення комісія кур'єр" за поданням окружної реєстрації виборчої комісії списку кандидатів у кандидатів у народні народні депутати депутати України, України в зареєстрованих в одномандатному одномандатному виборчому виборчому окрузі окрузі (частина восьма статті 46)
20. Внесення подання до окружної Після реєстрації Кандидати в народні виборчої комісії про кандидата в народні депутати України, реєстрацію довірених осіб депутати України в зареєстровані в кандидатів у народні одномандатному одномандатному депутати України, виборчому окрузі виборчому окрузі зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі (частина четверта статті 58)
21. Реєстрація довірених осіб Протягом трьох днів Окружна виборча кандидатів у народні після дня комісія депутати України, надходження подання зареєстрованих в кандидата в народні одномандатному виборчому депутати України, окрузі, та видача їм зареєстрованого в посвідчень одномандатному (частина четверта статті 58) виборчому окрузі
22. Затвердження форми виборчого Не пізніш як за 24 Центральна виборча бюлетеня для голосування в дні до дня комісія одномандатному виборчому проведення окрузі проміжних виборів (частина п'ята статті 83) (не пізніше 5
травня
2004 року)
23. Відкриття рахунка виборчого Не пізніш як за 24 Кандидати в народні фонду кандидата в народні дні до дня виборів депутати України, депутати України, (не пізніше 5 зареєстровані в зареєстрованого в травня одномандатному одномандатному виборчому 2004 року) виборчому окрузі окрузі (частина перша статті 34, частина сьома статті 84)
24. Повідомлення окружній Не пізніше Установа банку виборчій комісії про наступного робочого відкриття та реквізити дня після дня рахунка виборчого фонду відкриття рахунка кандидата в народні депутати України, зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі (частина шоста статті 34)
25. Опублікування інформації про Невідкладно після Окружна виборча відкриття рахунків виборчих отримання комісія фондів та їх реквізити в повідомлень одному з державних або установи банку про комунальних місцевих відкриття друкованих засобів масової кандидатами в інформації за рахунок коштів народні депутати Державного бюджету України, України, що виділяються на підготовку зареєстрованими в та проведення виборів одномандатному (частина сьома статті 34) виборчому окрузі,
рахунків виборчих
фондів та їх
реквізити
26. Проведення жеребкування щодо Не пізніше 5 Окружна виборча дати і часу виходу в ефір за травня комісія рахунок коштів Державного 2004 року бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм кандидата в народні депутати України, зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі (частина сьома статті 54, частина сьома статті 84)
27. Проведення жеребкування щодо Не пізніше 5 травня Окружна виборча черговості друкування в 2004 року комісія місцевих державних чи комунальних засобах масової інформації за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, передвиборних програм кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі (частина третя статті 55, частина сьома статті 84)
28. Оприлюднення результатів У триденний строк Окружна виборча жеребкування щодо надання після проведення комісія кандидатам у народні жеребкування та депутати України, затвердження його зареєстрованим в результатів одномандатному виборчому окрузі, ефірного часу для проведення передвиборної агітації та друкування передвиборних програм за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, у місцевих державних чи комунальних засобах масової інформації (частина восьма статті 54, частина четверта статті 55)
29. Відведення місць та Не пізніш як за 24 Місцеві органи обладнання стендів, дощок дні до дня виборів виконавчої влади, оголошень у людних місцях (не пізніше 5 органи місцевого для розміщення матеріалів травня самоврядування передвиборної агітації 2004 року) (частина восьма статті 52, частина сьома статті 84)
30. Проведення передвиборної Початок - за 24 дні Суб'єкти виборчого агітації до дня виборів, процесу, за (частина друга статті 50, закінчення - о винятком органів частина сьома статті 84) 24 годині останньої державної влади та п'ятниці перед днем органів місцевого виборів самоврядування, а (з 6 травня до 24 також осіб, години 28 травня зазначених у 2004 року) частині першій статті 56
31. Затвердження тексту Не пізніш як за 20 Окружна виборча виборчого бюлетеня для днів до дня виборів комісія голосування в одномандатному (не пізніше 9 виборчому окрузі травня (частина п'ята статті 83) 2004 року)
32. Утворення виборчих дільниць Не пізніш як за 19 Окружна виборча (частина третя статті 83, днів до дня виборів комісія частина друга статті 84) (не пізніше 10
травня
2004 року)
33. Оприлюднення в друкованих Не пізніш як на Окружна виборча засобах масової інформації п'ятий день після комісія або, при неможливості, в дня прийняття інший спосіб рішення про рішення утворення виборчих дільниць із зазначенням їх номерів, меж, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій (частина восьма статті 17)
34. Реалізація права на Не пізніш як за 15 Політичні партії, звернення до окружної днів до дня виборів виборчі блоки виборчої комісії політичної (не пізніше 14 політичних партій, партії, виборчого блоку травня які висунули політичних партій, які 2004 року) кандидатів у висунули кандидата в народні народні депутати депутати України в України одномандатному виборчому окрузі, про скасування рішення щодо реєстрації кандидата в народні депутати України (пункт 2 частини третьої статті 49)
35. Забезпечення виготовлення Не пізніш як за 15 Окружна виборча інформаційних плакатів днів до дня комісія кандидатів у народні виборів депутати України, (не пізніше 14 зареєстрованих в травня одномандатному виборчому 2004 року) окрузі, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів (частина третя статті 52, частина восьма статті 84)
36. Передача дільничним виборчим Після утворення Окружна виборча комісіям інформаційних дільничних виборчих комісія плакатів кандидатів у комісій народні депутати України, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі (частина четверта статті 52)
37. Внесення до окружної Не пізніше як за 15 Кандидати в народні виборчої комісії подань щодо днів до дня виборів депутати України, осіб для включення їх до (не пізніше 14 зареєстровані в складу конкретних дільничних травня одномандатному виборчих комісій із 2004 року) виборчому окрузі зазначенням конкретних осіб на посаду голови, заступника голови і секретаря комісії та заяв зазначених осіб про їх згоду на участь у роботі комісії (частини п'ята, шоста статті 21, частина четверта статті 84)
38. Заборона поширювати Протягом останніх Засоби масової інформацію про результати 15 днів перед днем інформації усіх опитувань громадської думки виборів форм власності щодо кандидатів у народні (з 15 травня 2004 депутати України, року) зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі (частина чотирнадцята статті 56)
39. Утворення дільничних Не пізніш як за 12 Окружна виборча виборчих комісій днів до дня виборів комісія (стаття 21, частина третя (не пізніше 17 статті 83, частина четверта травня статті 84) 2004 року)
40. Скликання першого засідання Не пізніш як на Голова дільничної дільничної виборчої комісії третій робочий день виборчої комісії (частина третя статті 25) після дня утворення
дільничної виборчої
комісії
41. Оприлюднення в друкованих Не пізніш як на Окружна виборча засобах масової інформації третій день з дня комісія або, при неможливості, в утворення інший спосіб рішення про дільничних виборчих утворення дільничних комісій виборчих комісій (частина тринадцята статті 21)
42. Подання до Центральної Не пізніш як за 10 Іноземні держави та виборчої комісії пропозицій днів до дня виборів міжнародні щодо реєстрації офіційних (не пізніше 19 організації спостерігачів від іноземних травня безпосередньо або держав, міжнародних 2004 року) через Міністерство організацій закордонних справ (частина перша статті 61) України
43. Подання до окружної виборчої Не пізніш як за 7 Кандидати в комісії по одному примірнику днів з дня народні депутати кожного друкованого виготовлення України, матеріалу передвиборної друкованого зареєстровані в агітації, виготовленого за матеріалу одномандатному рахунок коштів виборчого передвиборної виборчому окрузі фонду та із застосуванням агітації майна, що їм належить (частина шоста статті 52)
44. Складання списків виборців, Не пізніш як за 10 Виконавчі органи їх уточнення та передача днів до дня виборів сільських, дільничним виборчим комісіям (не пізніше 19 селищних, міських (частина четверта статті 83, травня (у містах, де немає частина дев'ята статті 84) 2004 року) районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження
45. Подання списку виборців для Негайно після Дільнична виборча загального ознайомлення отримання списку комісія (частина перша статті 31) виборців від
органу, який його
складав та
уточнював
46. Забезпечення виготовлення в Не пізніш як за 10 Центральна виборча централізованому порядку днів до дня комісія виборчих бюлетенів виборів (частина перша статті 63) (не пізніше 19
травня
2004 року)
47. Повідомлення виборців про Не пізніш як за 10 Дільничні виборчі час і місце голосування днів до дня комісії (частина друга статті 66) проведення
голосування
(не пізніше 19
травня
2004 року)
48. Прийняття рішення щодо Не пізніш як за 5 Центральна виборча реєстрації офіційних днів до дня виборів комісія спостерігачів від іноземних (не пізніше 24 держав, міжнародних травня 2004 року) організацій (частина друга статті 61)
49. Складання списків виборців Не пізніш як за 5 Відповідні
на виборчих дільницях, днів до дня виборів дільничні виборчі утворених у стаціонарних (не пізніше 24 комісії лікувальних закладах, травня установах 2004 року) кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, а також на виборчих дільницях, утворених відповідно до частини четвертої статті 17 Закону на територіях військових частин (формувань), і подання цих списків для загального ознайомлення (частина четверта статті 30, частина десята статті 84)
50. Внесення до окружної Не пізніш як за 5 Кандидати в народні виборчої комісії подання про днів до дня виборів депутати України, реєстрацію офіційних (не пізніше 24 зареєстровані в спостерігачів від кандидатів травня одномандатному у народні депутати України, 2004 року) виборчому окрузі зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі (частина четверта статті 60)
51. Утворення у виняткових Не пізніш як за 5 Центральна виборча випадках виборчих дільниць днів до дня виборів комісія та дільничних виборчих (не пізніше 24 комісій травня (частина сьома статті 17, 2004 року) частина дванадцята статті 21)
52. Складання списку виборців у Не пізніш як за 4 Дільнична виборча разі утворення виборчої дні до дня виборів комісія дільниці у винятковому (не пізніше 25 випадку травня (частина шоста статті 30) 2004 року)
53. Подання списку виборців для Не пізніш як за 3 Дільнична виборча загального ознайомлення на дні до дня виборів комісія виборчій дільниці, утвореній (не пізніше 26 у винятковому випадку травня (частина перша статті 31) 2004 року)
54. Приймання виборчих бюлетенів Після отримання Окружна виборча від Центральної виборчої виборчих бюлетенів комісія комісії на засіданні Центральною окружної виборчої комісії виборчою комісією (частина перша статті 64) від підприємства-
виготовлювача
55. Передача виборчих бюлетенів Не раніш як за 3 Окружна виборча дільничним виборчим комісіям дні до дня виборів комісія на засіданні окружної (не раніше 27 виборчої комісії травня (частина друга статті 64) 2004 року)
56. Оприлюднення рішень про Не пізніш як за 2 Центральна виборча утворення виборчих дільниць дні до дня виборів комісія у виняткових випадках (не пізніше 27 (частина восьма статті 17) травня
2004 року)
57. Реалізація права кандидата в Не пізніш як за Кандидати в народні народні депутати України, день до дня виборів депутати України, зареєстрованого в (не пізніше зареєстровані в одномандатному виборчому 28 травня 2004 одномандатному окрузі, на звернення до року) виборчому окрузі окружної виборчої комісії із письмовою заявою про відмову від балотування в цьому окрузі (пункт 1 частини третьої статті 49)
58. Зняття передвиборних З 24 години 28 Відповідні служби агітаційних матеріалів, що травня 2004 року місцевих органів розміщувалися на території виконавчої влади та населених пунктів органів місцевого одномандатного виборчого самоврядування округу (частина вісімнадцята статті 56)
59. Припинення витрачання коштів За день до дня Розпорядники
з рахунка виборчого фонду виборів виборчого фонду (частина восьма статті 34) (з 29 травня 2004
року)
60. Реалізація права виборця на Не пізніш як за 12 Виборці, які за подання письмової заяви до годин до початку станом здоров'я не дільничної виборчої комісії голосування можуть прибути до з проханням забезпечити йому (не пізніше 20 приміщення для голосування за межами години голосування приміщення для голосування 29 травня 2004 (частина перша статті 67) року)
61. Проведення голосування З восьмої до Дільничні виборчі (частина перша статті 66) двадцятої години 30 комісії
травня
2004 року
62. Підрахунок голосів виборців Відразу після Дільничні виборчі на виборчій дільниці закінчення комісії (частини перша, друга статті голосування 68) (після двадцятої
години
30 травня 2004
року)
63. Доставка до окружної Невідкладно після Голова або виборчої комісії пакетів з закінчення заступник голови та протоколами дільничної засідання інші два члени виборчої комісії про дільничної виборчої дільничної виборчої підрахунок голосів виборців комісії, на якому комісії, які на виборчій дільниці, здійснювався повинні бути виборчими бюлетенями, підрахунок голосів представниками контрольними талонами і виборців на різних політичних предметами, списками виборчій дільниці партій, виборчих виборців, а також, за блоків політичних наявності, окремими думками партій, у супроводі членів виборчої комісії, працівника органів викладеними у письмовій внутрішніх справ формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими дільничною виборчою комісією (частина десята статті 69, частина перша статті 71)
64. Встановлення підсумків Невідкладно після Окружна виборча голосування в одномандатному прийняття і комісія виборчому окрузі та розгляду протоколів складання протоколу про дільничних виборчих підсумки голосування комісій про (частини друга - шоста підрахунок голосів статті 74) виборців на
виборчих дільницях
одномандатного
виборчого округу
65. Встановлення результатів Після складання Окружна виборча проміжних виборів в протоколу окружної комісія одномандатному виборчому виборчої комісії окрузі про підсумки (частина дев'ята статті 74) голосування
виборців в
одномандатному
виборчому окрузі
66. Надсилання до Центральної Невідкладно після Окружна виборча виборчої комісії рішення про прийняття рішення комісія результати проміжних виборів в одномандатному виборчому окрузі разом з документами, зазначеними в частині сьомій статті 74 Закону (частина одинадцята статті 74)
67. Подання до окружної виборчої Не пізніш як на Розпорядник
комісії фінансового звіту п'ятий день після виборчого фонду про надходження та дня виборів кандидата в народні використання коштів (не пізніше 4 депутати України, виборчого фонду кандидата в червня зареєстрованого в народні депутати України, 2004 року) одномандатному зареєстрованого в виборчому окрузі одномандатному виборчому окрузі (частина четверта статті 35)
68. Офіційне оприлюднення Не пізніш як на Центральна виборча результатів проміжних п'ятий день з дня комісія виборів народного депутата встановлення України в одномандатному результатів виборів виборчому окрузі в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" (частина перша статті 78)
69. Перерахування у безспірному У триденний строк з Установа банку порядку до Державного дня офіційного бюджету України коштів оприлюднення виборчого фонду, не результатів виборів використаних кандидатом у або рішення про народні депутати України, визнання виборів зареєстрованим в недійсними одномандатному виборчому окрузі (частина тринадцята статті 36)
70. Подання до Центральної У десятиденний Окружна виборча виборчої комісії фінансового строк з дня комісія звіту про надходження та офіційного використання коштів оприлюднення Державного бюджету України результатів виборів на підготовку та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі (частина дев'ята статті 33)
71. Подання особою, обраною Не пізніш як на Особа, обрана
народним депутатом України, двадцятий день з народним депутатом до Центральної виборчої дня офіційного України комісії документа про її оприлюднення звільнення з роботи результатів виборів (посади), несумісної з депутатським мандатом, та (або) копії зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої до відповідної ради (частина перша статті 79)
72. Прийняття рішення про При отриманні від Центральна виборча реєстрацію обраного особи, обраної комісія народного депутата України народним депутатом (частина третя статті 79) України, документа
про її звільнення з
роботи (посади),
несумісної з
депутатським
мандатом, та (або)
копії
зареєстрованої
заяви про
припинення дії
іншого
представницького
мандата, поданої
до відповідної ради
73. Видача особі, зареєстрованій Не пізніш як на Центральна виборча народним депутатом України, сьомий день з дня комісія тимчасового посвідчення реєстрації особи народного депутата України народним депутатом (частина шоста статті 79) України
74. Видача посвідчення народного Не пізніш як на Центральна виборча депутата України сьомий день після комісія встановленого зразка складення народним (стаття 80) депутатом України
присяги народного
депутата України
75. Передача виборчої та іншої Після офіційного Центральна виборча документації до відповідної оприлюднення комісія, окружна державної архівної установи результатів виборів виборча комісія (частина перша статті 86)
76. Припинення повноважень Через десять днів Окружна та окружної та дільничних після офіційного дільничні виборчі виборчих комісій оприлюднення комісії (частина перша статті 27) результатів виборів
Секретар Центральної
виборчої комісії В.ЗАВАЛЕВСЬКА

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry