Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення у 2008 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Про призначення у 2008 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення у 2008 році іменних стипендій
Верховної Ради України
для найталановитіших молодих учених
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 6, ст.54 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про
встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для
найталановитіших молодих учених" ( 774-16 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2007 р., N 17, ст. 257) призначити у 2008 році
іменні стипендії Верховної Ради України найталановитішим молодим
ученим:
10 стипендій у розмірі 2 тис. гривень щомісяця кожна для
докторів наук (віком до 35 років) та молодих учених, які успішно
пройшли захист докторської дисертації:
БОРЖІЄВСЬКОМУ Андрію Цезаровичу - професору кафедри урології
Львівського національного медичного університету ім. Данила
Галицького;
ДАЦІЮ Олександру Івановичу - професору, головному науковому
співробітнику відділу інвестиційної політики та розвитку місцевого
самоврядування Ради по вивченню продуктивних сил України
НАН України;
ЗАСЄКІНІЙ Ларисі Володимирівні - професору кафедри загальної
і соціальної психології Волинського національного університету
ім. Лесі Українки;
МОКІНУ Віталію Борисовичу - доценту, завідувачу кафедри
моделювання та моніторингу складних систем Вінницького
національного технічного університету;
МУСІЄНКУ Максиму Павловичу - професору кафедри
комп'ютеризованих та інформаційних технологій у приладобудуванні
Черкаського державного технологічного університету;
ПАТРИЛЯК Любові Казимирівні - провідному науковому
співробітнику Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН України;
ПРИКАРПАТСЬКОМУ Яремі Анатолійовичу - старшому науковому
співробітнику Інституту математики НАН України;
РОНТІ Андрію Миколайовичу - провідному науковому
співробітнику Інституту математики НАН України;
СМИНТИНІ Олені Валентинівні - професору, завідувачу кафедри
археології та етнології України Одеського національного
університету ім. І.І. Мечникова;
ФЕДІРКО Наталії Вікторівні - доценту кафедри фізіології
людини і тварин Львівського національного університету
ім. Івана Франка;
10 стипендій у розмірі 2 тис. гривень щомісяця кожна для
докторантів та здобувачів наукового ступеня доктора наук віком до
35 років, матеріали докторської дисертації яких прийняті до
розгляду спеціалізованою вченою радою для захисту докторських
дисертацій:
ВАХНЕНКО Тетяні Петрівні - провідному науковому співробітнику
відділу фінансового та бюджетного прогнозування Інституту
економіки та прогнозування НАН України;
ГОНЧАРОВІЙ Оксані Миколаївні - доценту кафедри економічної
кібернетики Таврійського національного університету
ім. В.І. Вернадського;
ЗАВЕРУСІ Ірині Богданівні - доценту кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права Львівського національного
університету ім. Івана Франка;
ЄВСТИГНЄЄВУ Максиму Павловичу - доценту кафедри фізики
Севастопольського національного технічного університету;
КОРЧИНСЬКІЙ Оксані Олександрівні - доценту кафедри акушерства
та гінекології Ужгородського національного університету;
КСЕНДЗУКУ Олександру Володимировичу - доценту кафедри
проектування радіоелектронних систем літальних апаратів
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського;
КУЦИКУ Андрію Степановичу - доценту кафедри електроприводу і
автоматизації промислових установок Національного університету
"Львівська політехніка";
ОПАРІНУ Олексію Анатолійовичу - доценту кафедри терапії та
клінічної фармакології Харківської медичної академії
післядипломної освіти;
ПЕТЕРГЕРІ Юлії Сергіївні - доценту кафедри промислової
електроніки Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут";
СЕМЕНЕНКУ Євгену Володимировичу - старшому науковому
співробітнику відділу геодинамічних систем та вібраційних
технологій Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова
НАН України.
2. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України
забезпечити виплату іменних стипендій Верховної Ради України для
найталановитіших молодих учених.
3. Ця Постанова набирає чинності з дня внесення відповідних
змін до Постанови Верховної Ради України "Про встановлення іменних
стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих
учених" ( 774-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р.,
N 17, ст. 257 ) в частині розміру іменних стипендій для
докторантів та здобувачів наукового ступеня доктора наук віком до
35 років, матеріали докторської дисертації яких прийняті до
розгляду спеціалізованою вченою радою для захисту докторських
дисертацій.

Голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК
м. Київ, 4 вересня 2008 року
N 498-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry