Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про наукову і науково-технічну експертизу

Про внесення змін до Закону України Про наукову і науково-технічну експертизу

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про наукову і науково-технічну експертизу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 45, ст.400 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про наукову і науково-технічну
експертизу" ( 51/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995
р., N 9, ст. 56) такі зміни:
1. Частину другу статті 1 доповнити словами "які акредитовані
на цей вид діяльності".
2. У статті 4:
у частині другій слово "самоврядування" замінити словами
"органи місцевого самоврядування";
у частині шостій:
в абзаці другому слова "органи державної виконавчої влади"
замінити словами "органи виконавчої влади";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"окремі експерти, групи експертів та експертні ради";
доповнити статтю після частини сьомої новою частиною такого
змісту:
"Експертні ради обов'язково створюються для проведення
наукової і науково-технічної експертизи проектів міждержавних,
державних і національних програм. Положення про експертну раду
затверджується Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною дев'ятою.
3. У статті 5:
частину третю після абзацу восьмого доповнити новими абзацами
такого змісту:
"права на об'єкти інтелектуальної власності, включаючи їх
вартісну оцінку;
ефективність науково-технічних та інноваційних проектів".
У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом одинадцятим,
виклавши його в такій редакції:
"інші об'єкти наукової і науково-технічної діяльності, щодо
яких виникає потреба у проведенні експертизи, отриманні науково
обгрунтованих експертних висновків".
4. Абзац другий статті 6 викласти в такій редакції:
"рішення органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, прийняті в межах їх повноважень".
5. Статтю 7 викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Державна акредитація фізичних та юридичних осіб на
право проведення наукової і науково-технічної
експертизи
Фізичні особи, які на постійній або професійній основі
здійснюють діяльність, пов'язану з наданням експертних послуг,
крім осіб, зазначених у частині другій цієї статті, та юридичні
особи, статутом яких передбачено таку діяльність, повинні пройти
державну акредитацію і отримати свідоцтво, що підтверджує
кваліфікацію його отримувача з питання організації та проведення
наукової і науково-технічної експертизи.
Порядок державної акредитації, форма свідоцтва і перелік
документів державного зразка осіб, які мають право на здійснення
експертної діяльності та експертних послуг без отримання
свідоцтва, визначаються центральним органом виконавчої влади,
уповноваженим Кабінетом Міністрів України".
6. В абзаці другому частини першої статті 10 слова "органи
державної виконавчої влади" замінити словами "органи виконавчої
влади".
7. В абзаці п'ятому частини першої статті 19 слова
"проміжними і остаточними" виключити.
8. В абзаці другому частини другої статті 20 слово
"сертифікати" замінити словом "свідоцтва".
9. У статті 21:
у частині першій:
доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого
змісту:
"брати участь у проведенні експертизи або відмовитися від
участі в ній, якщо це не пов'язано з прямим виконанням службових
обов'язків".
У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий і шостий вважати
відповідно абзацами п'ятим, шостим і сьомим;
в абзаці шостому слова "становлять наукову, науково-технічну,
комерційну чи іншу таємницю, що охороняється законом" замінити
словами "не підлягають розголошенню";
в абзаці другому частини восьмої слово "сертифікати" замінити
словом "свідоцтва".
10. Частину другу статті 25 виключити.
11. У частині другій статті 28 слово "відомства" замінити
словами "інші центральні органи виконавчої влади".
12. У статті 30:
назву статті викласти в такій редакції:
"Стаття 30. Компетенція місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування";
абзац перший після слова "органи" доповнити словом
"місцевого";
в абзаці другому слова "народних депутатів" виключити.
13. У статті 31:
у частині четвертій слово "сертифікації" замінити словами
"державній акредитації", а слово "органом" замінити словами
"центральним органом виконавчої влади";
у частині п'ятій слово "відомств" замінити словами "інших
центральних органів виконавчої влади", а слово "сертифікації"
замінити словами "державної акредитації".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Державні сертифікати у сфері наукової та науково-технічної
експертизи, видані до набрання чинності цим Законом, обміну на
відповідні свідоцтва не підлягають і дійсні протягом терміну, на
який вони видані.
3. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 вересня 1999 року
N 1069-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry