Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах

Про внесення змін до Закону України Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,
N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }
Про внесення змін до Закону України
"Про операції з давальницькою сировиною
у зовнішньоекономічних відносинах"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 27, ст.291 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про операції з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 40) такі
зміни:
1. У статті 1:
абзац шостий виключити;
в абзаці сьомому:
слова "по ТН ЗЕД" замінити словами "згідно з УКТ ЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )";
доповнити реченням такого змісту: "З урахуванням
технологічних особливостей переробки Кабінет Міністрів України за
поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної
політики може відносити до операцій з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах окремі види операцій, якщо не
відбувається зміна коду згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 )".
2. У статті 7:
у частині першій слова і цифру "належать до операцій з
давальницькою сировиною, зазначених в абзаці шостому статті 1
цього Закону" замінити словами і цифрою "належать до операцій з
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах,
зазначених в абзаці сьомому статті 1 цього Закону";
у частині другій слова "в абзаці шостому" замінити словами "в
абзаці сьомому".
3. У тексті Закону ( 327/95-ВР ) слова "Міністерство
економіки та з питань європейської інтеграції України" в усіх
відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади з
питань економічної політики" у відповідному відмінку.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього
Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом;
розробити і затвердити порядок віднесення Кабінетом Міністрів
України окремих видів операцій до операцій з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах у разі, якщо не
відбувається зміна коду згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4099-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry