Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Митного кодексу України щодо стабілізації платіжного балансу

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо стабілізації платіжного балансу

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо стабілізації платіжного балансу

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 4, ст.21)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 p., №№ 44-48, ст. 552) такі зміни:

1) у частині третій статті 48 слова "компенсаційне або спеціальне" замінити словами "компенсаційне, спеціальне або додатковий імпортний збір";

2) частину першу статті 270 доповнити словами "окремим законом щодо встановлення додаткового імпортного збору";

3) пункт 4 частини другої статті 271 доповнити словами "додатковий імпортний збір";

4) у статті 275:

частину першу доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) додатковий імпортний збір";

частину другу виключити;

абзац перший частини третьої доповнити словами "відповідно до Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну";

доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Додатковий імпортний збір встановлюється законом відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року (далі - ГАТТ-1994) та Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо платіжного балансу у разі значного погіршення стану платіжного балансу або істотного скорочення золотовалютних резервів, або досягнення ними мінімального розміру з метою забезпечення рівноваги платіжного балансу та збільшення розміру золотовалютних резервів";

5) у статті 282:

в абзаці другому пункту 19 частини першої слово "ввізне" виключити;

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"2. Звільняються від оподаткування особливими видами мита товари, зазначені у пунктах 6, 10, 19 частини першої статті 282, частинах першій та четвертій статті 287 цього Кодексу".

У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;

6) пункт 1 частини першої статті 283 після слів "ввізним митом" доповнити словами "додатковим імпортним збором";

7) у частині першій статті 288 слова "Спеціальне мито, антидемпінгове мито та компенсаційне мито" замінити словами "Особливі види мита";

8) у підпункті 4 пункту 4 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" слова та цифри "до 1 січня 2015 року" замінити словами та цифрами "до 1 січня 2018 року".

2. Цей Закон набирає чинності з моменту опублікування рішення Кабінету Міністрів України щодо завершення консультацій з міжнародними фінансовими організаціями.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
28 грудня 2014 року
№ 74-VIII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry