Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Рекомендації парламентських слухань Про функціонування української мови в Україні

Про Рекомендації парламентських слухань Про функціонування української мови в Україні

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Рекомендації парламентських слухань
"Про функціонування української мови в Україні"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 38, ст.325 )

Зважаючи на висновки та пропозиції учасників парламентських слухань "Про функціонування української мови в Україні", Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань "Про функціонування української мови в Україні" (додаються).

2. Кабінету Міністрів України:

у процесі підготовки проекту Закону України про Державний бюджет України на 2004 рік, прийняття нормативно-правових актів і розробки державних програм щодо розвитку, функціонування та дослідження української мови врахувати зауваження та пропозиції, висловлені учасниками парламентських слухань;

на "Дні Уряду України" у жовтні 2003 року поінформувати Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій парламентських слухань, схвалених цією Постановою.

3. Видавництву Верховної Ради України підготувати та видати збірник матеріалів за результатами парламентських слухань "Про функціонування української мови в Україні". Управлінню справами Апарату Верховної Ради України профінансувати в установленому порядку витрати, пов'язані з виданням зазначеного збірника.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності.

Голова Верховної Ради України

В.ЛИТВИН

м. Київ, 22 травня 2003 року
N 886-IVСхвалено
Постановою Верховної Ради України
від 22 травня 2003 року N 886-IV

РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань "Про функціонування української мови в Україні"

Учасники парламентських слухань "Про функціонування української мови в Україні" (далі - учасники парламентських слухань), які відбулися 12 березня 2003 року, обговоривши мовну ситуацію в державі, відзначають, що на дванадцятому році незалежності українська мова як державна мова в Україні не набула належного поширення в усіх сферах суспільного життя.

Правовою основою для здійснення державної мовної політики в Україні є Конституція України, Закон України "Про мови в Українській РСР", Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України, а також інші законодавчі акти, зокрема закони України "Про національні меншини в Україні", "Про освіту", "Про інформацію", "Про телебачення і радіомовлення", "Про видавничу справу", "Про рекламу", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" тощо.

Таким чином, законодавча база в Україні з цього питання відповідає загальноприйнятій світовій практиці й узгоджується з відповідними міжнародно-правовими актами. Однак, на думку учасників парламентських слухань, сьогодні мовна ситуація в державі свідчить про те, що лише задекларованості державного статусу української мови для повноцінного та незворотнього утвердження її в усіх сферах суспільного життя недостатньо - необхідні механізми реалізації вищезазначених правових документів щодо функціонування української мови, а також врегулювання питань, пов'язаних з удосконаленням юридичної відповідальності за порушення законів, які регулюють питання використання державної мови.

Останнім часом, незважаючи на законодавче закріплення за українською мовою статусу державної, відбувається процес звуження сфери її застосування, що спричиняє соціальну напругу в суспільстві, породжує сепаратистські настрої, суперечить інтересам національної безпеки України та ставить під загрозу її суверенітет і державне самовизначення.

Попри відсутність міжнаціональних конфліктів, досягнуту стабільність і толерантність у міжетнічних стосунках, законодавче та реальне забезпечення прав усіх національних меншин в Україні мовне питання часто перетворюється на дестабілізуючий чинник суспільного життя, що гальмує процес творення суверенної, демократичної, правової держави.

Вважаючи, що державна мовна політика в Україні повинна відповідати конституційним нормам, положенням відповідних міжнародно-правових зобов'язань України та стратегії державотворення;

враховуючи необхідність вироблення послідовного та виваженого підходу у вирішенні мовних проблем, недопущення при цьому політичних спекуляцій і міжетнічних конфліктів та відзначаючи важливість збереження стабільності в державі;

усвідомлюючи, що застосування мов у державі має стати чинником єднання, а не розбрату, - учасники парламентських слухань рекомендують:

I. Президенту України:

створити в структурі центральних органів виконавчої влади центральний орган виконавчої влади з питань мовної політики;

створити консультативно-дорадчу раду з питань мовної політики, підзвітну Президентові України, включивши до її складу провідних фахівців - представників галузевих інститутів Національної академії наук України.

II. Верховній Раді України:

відкласти ратифікацію Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин до прийняття Верховною Ради України закону України про розвиток і застосування мов в Україні, яким буде передбачено реальний механізм захисту і утвердження української мови як державної в усіх сферах суспільного життя;

запровадити починаючи з 2004 року щорічні парламентські слухання, присвячені розвитку та функціонуванню української мови в Україні.

III. Кабінету Міністрів України:

1. Розробити та внести на розгляд Верховної Ради України:

а) проект Концепції державної мовної політики України;

б) проект загальнодержавної Програми розвитку, функціонування та дослідження української мови на 2004-2010 роки;

внести на розгляд Верховної Ради України до 1 липня 2003 року проект закону України про розвиток і застосування мов в Україні;

розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів України про внесення змін до відповідних законів України з метою:

а) заборони заснування в Україні засобів масової інформації іноземними юридичними і фізичними особами та особами без громадянства;

б) забезпечення україномовній продукції не менш як 70 відсотків часу трансляції та місця на шпальтах друкованих засобів масової інформації;

в) відмови телеорганізаціям, які порушують закони, що регулюють питання використання державної мови, в отриманні чи продовженні ліцензії на право користування каналами мовлення;

г) запровадження пільгового оподаткування та іншої фінансової підтримки україномовної друкованої продукції, періодичних видань, кіно- та аудіопродукції;

ґ) передбачення відповідальності за порушення законів, що регулюють питання застосування державної мови в Україні, зокрема для посадових осіб, які при виконанні своїх посадових обов'язків використовують як засіб спілкування іншу, не державну мову;

д) передбачення у законодавстві про національні меншини положення про обов'язковість володіння державною мовою громадянами, які належать до національних меншин і постійно проживають в Україні;

створити у структурі Кабінету Міністрів України управління з питань мовної політики;

враховувати щорічно при підготовці проекту закону України про Державний бюджет України на відповідний рік видатки на забезпечення виконання заходів, пов'язаних з розвитком, функціонуванням та дослідженням української мови, в тому числі за межами України;

передбачити починаючи з 2004 року збільшення асигнувань на розвиток та дослідження української мови, реалізацію додаткових заходів щодо розширення сфери її функціонування як державної;

фінансувати своєчасно і в повному обсязі витрати, передбачені на проведення заходів з розвитку, функціонування та дослідження української мови;

посилити контроль за цільовим використанням бюджетних коштів на реалізацію заходів, пов'язаних з розвитком, функціонуванням та дослідженням української мови;

розробити систему проходження курсів української мови для державних службовців;

запровадити поетапний механізм атестації державних службовців і викладачів навчальних закладів державної та комунальної форм власності на знання української мови;

сприяти збільшенню кількості та накладів видань художніх творів національної і світової класики, науково-популярної, технічної, довідкової літератури українською мовою для різних вікових груп населення;

розробити заходи щодо підтримки випуску національної кіно-, відео-, аудіопродукції, тиражування кращих українських фільмів, а також дублювання і озвучення українською мовою творів світового кіномистецтва;

розробити систему моніторингу та здійснити аналіз динаміки і характерних тенденцій розвитку етномовних процесів, функціонування української мови у різних сферах суспільного життя та регіонах України;

розробити і здійснити заходи щодо поліпшення якості перекладів на українську мову кращих творів світової драматургії, підвищення відповідальності художніх керівників за дотримання театром мовного статусу і чистоти мови з метою підвищення рівня мовної культури у театрально-видовищних закладах України державної та комунальної форм власності;

вважати першочерговою державною справою розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень та розробок у галузі лінгвістичної технології та створення інтелектуальних мовно-інформаційних систем нового покоління;

підготувати комплексну програму робіт з вивчення, подальшого вдосконалення європейських мов працівниками органів державної влади, державних установ та організацій, до обов'язків яких входять питання забезпечення європейської інтеграції України;

розглянути і затвердити у двомісячний термін підготовлений Національною академією наук України, Міністерством освіти і науки України та Міністерством оборони України проект міжгалузевої науково-технічної програми - Інформація. Мова. Інтелект;

сприяти забезпеченню фінансування державних програм із створення національної словникової бази, зокрема програми "Словники України", а також підготовки до друку багатотомних енциклопедичних видань та створення їх електронних варіантів:

а) Українського енциклопедичного словника у трьох томах;

б) Української літературної енциклопедії у п'яти томах;

в) академічної граматики української мови;

г) енциклопедії "Географічні назви України";

ґ) енциклопедії "Українська мова";

д) Шевченківської енциклопедії в чотирьох томах;

е) повного зібрання творів Т.Г. Шевченка у дванадцяти томах;

є) словника українських діалектів у п'ятнадцяти томах;

ж) Лексичного атласу української мови;

з) серії "Найкращі українські книжки для дошкільнят";

сприяти підготовці та реалізації видавничої програми "Українська бібліотечна серія" на умовах бюджетного фінансування;

забезпечити представлення української мови у багатотомних міжнародних проектах: Загальнослов'янський лінгвістичний атлас, Лексичний атлас Європи, Атлас східнослов'янських мов;

забезпечити створення україномовних програм у комп'ютерній мережі Інтернет та на лазерних дисках;

сприяти перекладам українською мовою ліцензованої відеопродукції;

забезпечити впровадження української мови в усі сфери навчально-виховного процесу та позанавчальної діяльності навчальних закладів державної та комунальної форм власності.

2. З метою забезпечення належного функціонування української мови, розвитку української культури та освіти українською мовою в Автономній Республіці Крим -

передбачати щороку у відповідній постанові Кабінету Міністрів України державне замовлення Таврійському національному університету ім. В.І. Вернадського у кількості 50 чоловік на підготовку фахівців з української мови і літератури заочної форми навчання для державних потреб;

вжити заходів щодо забезпечення в першочерговому порядку підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів Автономної Республіки Крим, які навчаються українською мовою;

передбачити у проекті закону України про Державний бюджет України на 2004 рік кошти:

а) 60 тис. гривень - для Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського на придбання підручників, навчальних посібників і наукової літератури українською мовою;

б) 3 млн. гривень - на будівництво школи-гімназії з українською мовою навчання у м. Сімферополі;

в) 1 млн. гривень - на будівництво школи-гімназії з українською мовою навчання у м. Ялті;

г) 4 млн. гривень - на ремонт Кримського українського музичного театру;

ґ) 1,5 млн. гривень - Державному вокально-хореографічному ансамблю України "Таврія" ім. Л.Д. Чернишової для капітального ремонту будинку і придбання костюмів, інструментів, світло- та звукоапаратури;

виділяти щороку 300 тис. гривень на фінансування україномовної газети "Кримська світлиця";

забезпечити виконання у 2003 році пункту другого постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1996 року про забезпечення належним приміщенням Всеукраїнського інформаційно-культурного центру у м. Сімферополі.

3. У зв'язку з відзначенням у 2004 році 190-ї річниці від дня народження генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка та враховуючи значення його особистості і творчої спадщини у збереженні та розвитку духовних цінностей, національної самосвідомості українців -

сприяти виданню двомовних видань (українською та іноземною мовами: російською, англійською, французькою, німецькою, іспанською тощо) творів Т.Г. Шевченка та інших видатних українських письменників для популяризації літературної спадщини українського народу за кордоном;

забезпечити фінансування реконструкції приміщення музею Т.Г. Шевченка та будівництва спеціального сховища для збереження рукописів класиків української літератури на території Шевченківського національного заповідника у м. Каневі.

IV. Телерадіоорганізаціям незалежно від форм власності та друкованим засобам масової інформації в Україні:

дотримуватися у своїй діяльності встановлених квот україномовного мовлення, національних фільмів та передач або програм національного виробництва відповідно до законів;

запровадити на радіо та телебаченні цикл постійних передач про традиції, звичаї і побут українського народу та пропаганду української мови;

продовжити обговорення в засобах масової інформації актуальних проблем сучасного стану функціонування української мови в Україні та завдань щодо підвищення її авторитету і престижу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry