Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо обмеження державного регулювання
господарської діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 11, ст.69 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45,
N 46-47, N 48, ст.552
Законами
N 5204-VI ( 5204-17 ) від 06.09.2012, ВВР, 2013, N 31, ст.369
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) в абзаці першому частини четвертої статті 57 слово
"(ліцензії)" виключити;
2) в абзаці першому частини третьої статті 82-7 слова "мають
ліцензії на здійснення діяльності" замінити словами "здійснюють
діяльність";
3) у назві та частині першій статті 145 слова "поштового
зв'язку" виключити.

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

3. У частині третій статті 8 Закону України "Про транспорт"
( 232/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51,
ст. 446; 2006 р., N 22, ст. 184) слово "пошти" виключити.
4. Назву, частини першу і другу статті 9 Закону України "Про
пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., N 14, ст. 91; 2004 р., N 26, ст. 362) викласти в
такій редакції:
"Стаття 9. Діяльність, пов'язана з виробництвом і торгівлею
пестицидами та агрохімікатами
Господарська діяльність у сфері торгівлі пестицидами та
агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) провадиться на
підставі ліцензії в порядку, встановленому законом.
Ліцензії на торгівлю пестицидами та агрохімікатами (тільки
регуляторами росту рослин) видають спеціально уповноважені
центральні органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів
України".
5. У Законі України "Про державне регулювання видобутку,
виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння та контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2004 р., N 19,
ст. 256; 2006 р., N 22, ст. 184):
1) в абзаці третьому частини першої статті 3 слово
"виробництвом" і слова "виготовленням виробів з дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею
виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння" виключити;
2) у статті 4:
у частині першій слово "виробництво" і слова "виготовлення
виробів з них" виключити;
у частині третій слова "які мають ліцензію на виробництво
дорогоцінних металів, одержану в порядку, встановленому
законодавством України" виключити;
3) абзац другий частини другої статті 14 виключити;
4) в абзаці четвертому частини першої статті 19 слово
"виробництвом" і слова "виготовленням виробів з дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею
виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння" виключити.
6. Абзац одинадцятий статті 8, статті 14 і 15, абзац п'ятий
статті 23 та абзац четвертий частини другої статті 26 Закону
України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"
( 353-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6,
ст. 46; 2003 р., N 27, ст. 209, N 30, ст. 247; 2006 р., N 22,
ст. 184, ст. 199; 2010 р., N 18, ст. 136) виключити.
7. Частину другу статті 3 Закону України "Про трансплантацію
органів та інших анатомічних матеріалів людині" ( 1007-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 377)
доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин
людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони
здоров'я України".
8. У Законі України "Про державну геологічну службу України"
( 1216-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51,
ст. 456; 2006 р., N 22, ст. 184; 2009 р., N 29, ст. 391):
1) в абзаці дев'ятому частини другої статті 6 слова "на пошук
(розвідку) корисних копалин, на видобування корисних копалин із
родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до
Державного фонду родовищ корисних копалин, а також" виключити;
2) у частині десятій статті 7 слова "ліцензійних умов"
виключити.
9. В абзаці другому частини другої статті 7 та частині першій
статті 9 Закону України "Про племінну справу у тваринництві"
( 3691-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 6-7,
ст. 37; 2010 р., N 37, ст. 494) слова "з виробництва племінних
(генетичних) ресурсів, збереження племінних (генетичних) ресурсів"
виключити.
10. У Законі України "Про меліорацію земель" ( 1389-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 11, ст. 90; 2006 р.,
N 22, ст. 184, ст. 199):
1) в абзаці восьмому статті 13 слова "видачі суб'єктам
господарювання ліцензій на провадження діяльності з проектування,
будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем"
виключити;
2) абзац восьмий статті 16 виключити;
3) у першому реченні частини третьої статті 21 слова "які
одержали в установленому законодавством порядку ліцензію на
провадження відповідного виду діяльності" виключити;
4) у частині першій статті 22 слова "які одержали відповідно
до законодавства ліцензію" виключити.

{ Пункт 11 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

12. У Законі України "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 39; 2010 р.,
N 34, ст. 482):
1) абзац п'ятий статті 7 виключити;
2) у статті 8:
абзац другий частини шостої виключити;
у частині восьмій:
пункт 2 виключити;
у пункті 3 слова "ліцензійних умов" виключити;
частину тринадцяту виключити;
3) у частині другій статті 17 слова "номер і строк дії
ліцензії на надання послуг поштового зв'язку" виключити.
13. У Законі України "Про туризм" ( 324/95-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., N 13, ст. 180):
1) в абзаці третьому частини другої статті 5 слова "і які в
установленому порядку отримали ліцензію на турагентську
діяльність" виключити;
2) у статті 17:
у частині першій слова "та турагентської" виключити;
у другому реченні частини другої слова "без отримання
ліцензії на турагентську діяльність" виключити;
частину четверту викласти в такій редакції:
"Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві
використовувати слово "туроператор" без отримання ним ліцензії на
здійснення туроператорської діяльності";
у частині п'ятій слова "чи турагентську" виключити;
3) у пункті 3 частини четвертої статті 20 слова "наявність
ліцензії на здійснення туристичної діяльності" замінити словами
"наявність у туроператора ліцензії на здійснення туроператорської
діяльності";
4) у частині другій статті 37 слова "ліцензій на здійснення
відповідної діяльності" замінити словами "ліцензії на здійснення
туроператорської діяльності".

{ Пункт 14 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 5204-VI ( 5204-17 ) від 06.09.2012 }

15. У Законі України "Про організацію формування та обігу
кредитних історій" ( 2704-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2005 р., N 32, ст. 421):
1) частину другу статті 15 викласти в такій редакції:
"2. У разі якщо Бюро передбачає здійснювати діяльність із
збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію,
воно починає здійснення такої діяльності з моменту отримання
відповідної ліцензії";
2) у пункті 1 частини третьої статті 16 слова "з ведення
кредитних історій" замінити словами "із збирання та використання
інформації, яка складає кредитну історію".
16. У Законі України "Про автомобільний транспорт"
( 2344-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 32,
ст. 273):
1) в абзацах п'ятому та шостому частини сьомої статті 6 слово
"вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів";
2) у частині першій, абзацах першому, п'ятому, дев'ятому
частини четвертої та частині шостій статті 9 слово "вантажів"
замінити словами "небезпечних вантажів".
17. У Законі України "Про хімічні джерела струму" ( 3503-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 33, ст. 279;
2010 р., N 1, ст. 6, N 33, ст. 471):
1) в абзацах дев'ятому і десятому частини першої статті 2
слова "отримав ліцензії на здійснення заготівлі та утилізації
відпрацьованих хімічних джерел струму і" виключити;
2) абзац четвертий частини першої статті 7 і статтю 8
виключити;
3) у частині першій статті 14 слова "та отримали ліцензію на
здійснення діяльності з виробництва хімічних джерел струму згідно
із законом" виключити;
4) частину другу статті 18 та частину третю статті 20
виключити;
5) в абзаці третьому частини першої статті 22 слова
"ліцензування діяльності у сфері хімічних джерел струму"
виключити.
18. Статтю 8 Закону України "Про фізичну культуру і спорт"
( 3808-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 7,
ст. 50) виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
пунктів 17 і 18 розділу І цього Закону, які набирають чинності з
1 січня 2011 року. { Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5204-VI ( 5204-17 ) від 06.09.2012 }
2. Зупинити дію статті 27-1 Закону України "Про фізичну
культуру і спорт" ( 3808-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 14, ст. 80; 2006 р., N 22, ст. 184).
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити внесення змін чи скасування міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 19 жовтня 2010 року
N 2608-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry