Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантування прав концесіонерів

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантування прав концесіонерів

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо гарантування прав концесіонерів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 30, ст.275 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину другу статті 134 Земельного кодексу України
( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4,
ст. 27) після абзацу двадцять першого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"використання земельних ділянок для здійснення концесійної
діяльності".
У зв'язку з цим абзац двадцять другий вважати абзацом
двадцять третім.
2. У Законі України "Про концесії" ( 997-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 372; 2002 р., N 16,
ст. 114, N 48, ст. 362; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 19,
ст. 254; 2005 р., N 26, ст. 349, N 51, ст. 554; 2009 р., N 25,
ст. 312, N 27, ст. 351, N 42, ст. 634; 2010 р., N 40, ст. 524;
2011 р., N 11, ст. 71):
1) частину шосту статті 3 викласти в такій редакції:
"6. У разі розташування об'єкта концесії на земельній ділянці
державної або комунальної власності, повноваження щодо
розпорядження якою здійснює концесієдавець, така земельна ділянка
надається в оренду концесіонеру разом з об'єктом концесії на строк
дії концесійного договору відповідно до Земельного кодексу України
( 2768-14 ) та Закону України "Про оренду землі" ( 161-14 ). Право
власності на відповідну земельну ділянку здійснюється
концесієдавцем відповідно до закону";
2) доповнити розділом IV-1 такого змісту:
"Розділ IV-1
ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ
Стаття 24-1. Гарантії прав концесіонерів
1. Держава гарантує додержання встановлених актами
законодавства умов для провадження концесіонерами діяльності,
пов'язаної з виконанням концесійних договорів, захист їхніх прав і
законних інтересів.
Зміни, що вносяться до законодавства, не повинні погіршувати
умов для провадження концесіонерами діяльності з реалізації
проектів на умовах концесії.
2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність
концесіонерів, пов'язану з виконанням концесійних договорів, крім
випадків, якщо таке втручання передбачено законодавством,
концесійним договором і здійснюється в межах їх повноважень.
3. Майнові та фінансові ресурси концесіонерів, які виконують
концесійні договори в Україні, не можуть бути примусово відчужені,
крім випадків, установлених законом. Зазначені ресурси можуть
використовуватися винятково для здійснення рятівних заходів у разі
надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру. У
такому разі концесіонер має право на компенсацію відповідно до
закону.
4. У разі прийняття органами державної влади або органами
місцевого самоврядування рішень, що порушують права концесіонерів,
збитки, завдані їм внаслідок прийняття таких рішень, підлягають
відшкодуванню у порядку, встановленому законом".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 23 грудня 2010 року
N 2880-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry