Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про подолання кризового стану в агропромисловому комплексі

Про подолання кризового стану в агропромисловому комплексі

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про подолання кризового стану
в агропромисловому комплексі

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 25, ст.201 )

У зв'язку з триваючим спадом виробництва в агропромисловому
комплексі і рівня продовольчого постачання населення країни
внаслідок незадовільного забезпечення матеріально-технічними,
енергетичними та фінансовими ресурсами, подальшого порушення
цінового паритету, поглиблення платіжно-розрахункової кризи,
зниження купівельної спроможності населення і штучного скорочення
попиту на продовольство на внутрішньому ринку Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Національному банку України разом з Кабінетом Міністрів
України та комерційними банками вирішити питання про надання
банківських цільових адресних кредитів: заготівельним організаціям, підприємствам переробної
промисловості, оптової торгівлі, легкої промисловості та іншим
заготівельникам сільськогосподарської сировини - до 10 липня - 4,9 трлн. крб. на погашення заборгованості
сільськогосподарським товаровиробникам за поставлену
сільськогосподарську продукцію, сировину і продовольство з
подальшим використанням їх на попередню оплату продукції
сільського господарства згідно з укладеними договорами і
погодженими графіками; до 1 липня - для виплати належної частини бюджетної позички
під 50-відсотковий аванс державного контракту на зерно, олійні
культури, цукрові буряки, насіння сільськогосподарських культур і
племінну худобу, яйця та птицю за вибором товаровиробника; до 10 липня - 1,0 трлн. крб. на витрати, пов'язані з їх
підготовкою до сезону заготівель, зберігання і переробки продукції
і сировини. Сільськогосподарським товаровиробникам, включаючи рибгоспи,
та підприємствам обслуговуючих їх галузей - на покриття сезонного
розриву у витратах на виробництво і надходження виручки від
реалізації продукції, в першу чергу на придбання
матеріально-технічних і енергетичних ресурсів, комбікормів,
молодняка худоби і птиці, техніки, обладнання і устаткування в
сумах, що не покриваються фактично одержаними грошовими та
матеріальними авансами під поставку продукції до державних
ресурсів та наявними власними обіговими коштами. Національному банку України надати цільові кредити
комерційним банкам за ставкою 30 відсотків річних для кредитування
підприємств і організацій агропромислового комплексу згідно з
пунктом 1 цієї Постанови.
2. Національному банку України, комерційним банкам припинити
нарахування пені по господарствах агропромислового комплексу за
несвоєчасне повернення кредитів та не відшкодовувати на
нараховану.
3. Передбачити в уточненому проекті Державного бюджету
України на 1994 рік 6,3 трлн. крб. асигнувань на закладку до
державного резерву у червні - серпні 1994 року 90 тис. тонн масла
тваринного і 30 тис. тонн м'яса, зокрема в червні -
2,1 трлн. карбованців.
4. Забезпечити пріоритетне фінансування заходів щодо
розвитку агропромислового комплексу, передбачених у Державному
бюджеті України на 1994 рік в першу чергу для остаточних
розрахунків за зерно, олійні культури і цукрові буряки та насіння
сільськогосподарських культур.
5. Кабінету Міністрів України: В строк до 1 липня 1994 року затвердити механізм
ціноутворення на сільськогосподарську продукцію і сировину, що
забезпечує оптимальні економічні умови для розширеного
відтворення, зокрема передбачивши в ньому встановлення
гарантованих цін на продукцію, що надходить до державних ресурсів
за державним контрактом і державним замовленням, виходячи з норм
прибутку, їх попередню прогнозну щомісячну індексацію на зміну цін
на матеріально-технічні і енергетичні ресурси та послуги, що
споживаються сільським господарством, та інші здорожчуючі фактори
та оплату 30 відсотків вартості худоби, птиці і молока за рахунок
бюджету. З метою стримування зростання роздрібних цін на продовольство
звільнити з 1 червня 1994 року сільськогосподарські заготівельні і
переробні підприємства від сплати податку на добавлену вартість на
продукцію тваринництва, рибництва, насіння і садивний матеріал
сільськогосподарських культур та племінну продукцію.
Сільськогосподарським товаровиробникам включити податок на
добавлену вартість на продукцію тваринництва в закупівельні ціни. У зв'язку із значним сезонним перевищенням сплаченого податку
на добавлену вартість на покупні матеріально-технічні ресурси над
його надходженням в реалізації сільськогосподарської продукції і
відволіканням з цієї причини обігових коштів товаровиробників
встановити, що перевищення сплаченого податку на добавлену
вартість над одержаним за 1993 рік та аналогічне щомісячне
перевищення за 1994 рік сільськогосподарським товаровиробникам
всіх форм власності відшкодовується з державного бюджету. Відшкодувати сільськогосподарським підприємствам з 1 липня
1994 року 30 відсотків вартості комбікормів та їх компонентів
промислового виробництва із державних ресурсів за рахунок
державного бюджету, передбачивши необхідну суму асигнувань при
його уточненні на друге півріччя поточного року. До 1 липня 1994 року виділити джерела фінансування державних
централізованих капітальних вкладень в обсязі 60 відсотків від
річного ліміту, передбаченого Державним бюджетом України на 1994
рік, та відшкодувати сільськогосподарським товаровиробникам
витрачені власні кошти на будівництво об'єктів соціальної сфери
села в 1993 році.
6. Забезпечити своєчасні та в повній потребі поставки
сільському господарству і переробній промисловості
матеріально-технічних і енергетичних ресурсів, в першу чергу
паливно-мастильних матеріалів, мінеральних добрив, засобів захисту
рослин і тварин за регульованими державою цінами, які забезпечили
б виконання комплексу робіт по заготівлі кормів, збиранню урожаю,
підготовку заготівельних організацій, підприємств переробної
промисловості, оптової торгівлі, обслуговуючих їх галузей до
сезону приймання, зберігання і переробки сільськогосподарської
продукції і сировини та проведення осінніх робіт під урожай 1995
року. Передбачити пріоритетне та повне виділення
матеріально-технічних та кредитних ресурсів в першу чергу
господарствам, спеціалізованим на виробництві продукції
тваринництва на промисловій основі, насіння сільськогосподарських
культур, вирощуванні племінної худоби, птиці і риби, та
фінансування з державного бюджету цільових програм селекції,
захисту рослин і тварин.
7. Установити, що експорт сільськогосподарської продукції,
сировини та продуктів її переробки не підлягає квотуванню і
ліцензуванню за умови виконання їх виробниками державного
контракту і державного замовлення на поставку до державних
ресурсів цієї продукції.
8. Звільнити сільськогосподарських товаровиробників від
обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку 50
відсотків валютних коштів (крім 10 відсотків обов'язкових
відрахувань у валютний резерв Національного банку), які будуть
надходити від реалізованої на експорт понад державний контракт і
державне замовлення сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки, виготовлених як на власних
потужностях, так і на давальницьких умовах, включаючи спирт,
лікеро-горілчані вироби, вино та виноматеріали. Дозволити
здійснювати конвертацію всієї валютної виручки за комерційним
курсом.
9. Враховуючи велику заборгованість перед товаровиробником за
сировину та складне становище з реалізацією тваринного масла,
м'яса яловичини, дозволити здійснювати поставку її на експорт в
червні - вересні ц.р. з оплатою в іншій валюті та національній.
10. З метою захисту сільськогосподарського товаровиробника
щоквартально встановлювати квоти та митні тарифи на ввезення
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.
11. Національному банку України в десятиденний строк
розробити особливості формування лімітів залишків готівки в касах
сільськогосподарських підприємств всіх форм власності.
12. Встановити, що приватизація майна державних підприємств і
підприємств із змішаною формою власності в агропромисловому
комплексі здійснюється виключно на засадах, передбачених Декретом
Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року N 51-93 "Про
особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі". Заборонити Фонду державного майна України і місцевим органам
приватизації укладати договори оренди майна підприємств і
організацій агропромислового комплексу та додаткові угоди на право
його викупу без участі сільськогосподарських товаровиробників.
13. Доручити Кабінету Міністрів України розробити і внести
пропозиції про внесення змін і доповнень до окремих постанов
Верховної Ради України, декретів Кабінету Міністрів України та
законів України в частині оподаткування підприємств
агропромислового комплексу, маючи на увазі надання їм окремих
економічно обгрунтованих пільг.
14. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комісію
з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів і
соціального розвитку села, Комісію фінансів і банківської
діяльності та Комісію з питань бюджету.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 17 червня 1994 року
N 59/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry