Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан справ в агропромисловому комплексі України

Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан справ в агропромисловому комплексі України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан
справ в агропромисловому комплексі України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 48, ст.497 )

Заслухавши інформацію Кабінету Міністрів України про стан
справ в агропромисловому комплексі України, Верховна Рада України
зазначає таке.
В Україні відбуваються глибокі соціально-економічні
перетворення, спрямовані на перехід аграрного сектору економіки до
ринкових відносин. Здійснено роздержавлення сільськогосподарських
підприємств, переважна більшість земель сільськогосподарського
призначення передана у приватну власність, формуються нові
організаційно-правові структури ринкового типу, створюються умови
для розвитку конкурентоспроможного агропромислового виробництва.
Проте внаслідок того, що Урядом України не розроблено
нормативно-правових актів, направлених на реалізацію положень
законів України "Про зерно та ринок зерна в Україні" ( 37-15 ),
"Про державну підтримку сільського господарства України"
( 1877-15 ), а також Постанови Верховної Ради України "Про
Рекомендації парламентських слухань "Про законодавче забезпечення
розвитку бурякоцукрового комплексу в Україні та заходи щодо його
покращання" ( 2465-15 ), послаблено державне управління розвитком
агропромислового комплексу, що призводить до руйнування
матеріально-технічного потенціалу аграрного комплексу, погіршення
фінансового стану сільськогосподарських товаровиробників,
згортання соціально-економічних процесів у аграрній сфері, масової
відмови суб'єктів господарювання в агропромисловому комплексі від
оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення,
ускладнення ситуації на селі, яка щодалі продовжує загострюватися.
Недотримання законів та відсутність чітких механізмів
державної підтримки сільського господарства, зростання цін на
пально-мастильні матеріали, сільськогосподарську техніку,
мінеральні добрива, засоби захисту рослин та інші матеріали
призвело до значного росту собівартості сільськогосподарської
продукції та збитковості виробництва сільськогосподарських
культур, а також практичного знищення тваринництва. При цьому слід
відзначити низьку платоспроможність сільського населення та ріст
заборгованості по заробітній платі цієї категорії населення.
Кабінетом Міністрів України ігноруються рішення Верховної
Ради України щодо основних напрямів бюджетної політики на 2005 рік
та на 2006 рік, якими передбачалося щорічне виділення коштів в
обсязі не менше 10 відсотків видаткової частини Державного бюджету
України на підтримку розвитку аграрного сектору та забезпечення
соціальної сфери села.
Помісячний розпис видатків Державного бюджету України на
2005 рік ( 2285-15 ) не враховує специфіку сільського господарства
щодо його сезонності.
Невиконання повною мірою вимог законів з питань регулювання
ринку зерна та державної підтримки сільського господарства,
невідпрацювання при цьому чітких механізмів їх реалізації шляхом
здійснення заставних та інтервенційних операцій з об'єктами
державного цінового регулювання створило нестабільну цінову
ситуацію на ринку зерна та цукру.
Це може призвести до масового банкрутства значної кількості
сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств.
Зважаючи на складне становище в агропромисловому комплексі,
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати стан справ у агропромисловому комплексі України
таким, що є кризовим.
2. Розглянути у жовтні - листопаді 2005 року, передбачивши
для цього окремі пленарні засідання Верховної Ради України, у
визначеному Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР,
129б/94-ВР ) порядку такі законопроекти:
про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення
державного цінового регулювання (реєстр. N 8102);
про внесення змін до Закону України "Про податок на додану
вартість" (реєстр. N 8203);
про ресурсне забезпечення сільського господарства
нафтопродуктами (реєстр. N 7431);
про м'ясо та м'ясні продукти (реєстр. N 8060);
про систему інженерно-технічного забезпечення
агропромислового комплексу України (реєстр. N 7728);
про внесення змін до статті 9 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" (реєстр.
N 7437)
;
про внесення змін до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів
України "Про акцизний збір" (реєстр. N 8088);
про державну підтримку виробництва мінеральних добрив
(реєстр. N 7424);
про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику"
(реєстр. N 3128);
про рибне господарство та регулювання рибальства (реєстр.
N 8133)
;
про внесення змін до деяких законів України про
оподаткування, виробництво та обіг підакцизних товарів (щодо
стимулювання виробництва біопалива) (реєстр. N 8073);
про внесення змін до статті 4 Закону України "Про податок з
доходів фізичних осіб" (реєстр. N 8089);
про професійні і міжпрофесійні об'єднання в агропродовольчій
сфері (реєстр. N 5702);
про введення мораторію на демонтаж або розкомплектування
цукрових заводів (реєстр. N 6113);
про внесення змін до деяких законів України (реєстр. N 1315);
про Основні засади державної аграрної політики (реєстр.
N 5080)
;
про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну
медицину" (реєстр. N 7602);
про внесення змін до статті 1 Закону України "Про
стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для
агропромислового комплексу" (реєстр. N 6128);
про внесення змін до деяких законів України про оподаткування
виробництво та обіг підакцизних товарів (реєстр. N 7100);
про продовольчу безпеку України (реєстр. N 8098);
про Загальнодержавну програму ведення сільськогосподарського
виробництва на території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2005-2015 роки (реєстр.
N 7133)
.
3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
3.1. Передбачити в структурі Кабінету Міністрів України
посаду віце-прем'єр-міністра з питань агропромислового комплексу.
3.2. Розробити та подати до 1 жовтня 2005 року на розгляд
Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2005 рік", передбачивши
збільшення видатків державного бюджету на такі цілі:
формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом
для здійснення інтервенційних та заставних операцій на ринку зерна
та цукру - 1200 млн гривень;
фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу
через механізм здешевлення короткострокових та довгострокових
кредитів - 120 млн гривень;
часткову компенсацію витрат сільськогосподарських підприємств
з посіву озимих зернових культур - 600 млн гривень;
фінансову підтримку виробництва продукції рослинництва і
тваринництва - 305 млн гривень.
3.3. При доопрацюванні проекту закону про Державний бюджет
України на 2006 рік передбачити видатки Міністерству аграрної
політики України для підтримки розвитку аграрного сектору
економіки і соціальної сфери села в обсязі не менше 10 відсотків
його видаткової частини.
3.4. Прискорити прийняття таких програм:
Державної програми стабілізації та розвитку тваринництва на
2005-2010 роки;
Державної програми стабілізації та розвитку рослинництва на
2005-2010 роки;
Програми розвитку виробництва дизельного біопалива на період
до 2010 року;
Програми державної технічної політики на період
2006-2010 років;
Комплексної програми реструктуризації цукрових заводів і
розвитку бурякоцукрової галузі до 2010 року.
3.5. Розробити та прийняти до 1 січня 2006 року
нормативно-правові акти, необхідні для реалізації Закону України
"Про державну підтримку сільського господарства України"
( 1877-15 ).
3.6. В установленому порядку внести на розгляд Верховної Ради
України пропозиції щодо перегляду ставок ввізного та вивізного
мита на групу товарів 1-24 згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ),
передбачивши при цьому захист інтересів вітчизняних
товаровиробників.
3.7. Вирішити в установленому порядку питання про
встановлення мінімальної ціни за 1 тонну цукрових буряків на рівні
225 гривень та цукру із цукрового буряку - 3150 гривень з
урахуванням податку на додану вартість.
3.8. Розробити та внести на розгляд Верховної Ради України
проект закону про внесення змін до Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" щодо
недопущення закупівлі та забою маловагового поголів'я великої
рогатої худоби і свиней.
4. Кабінету Міністрів України у грудні 2005 року
поінформувати Верховну Раду України про хід виконання цієї
Постанови.
5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 23 вересня 2005 року
N 2921-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry