Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про введення в дію Закону України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі

Про введення в дію Закону України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України
"Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 33 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 488/97-ВР від 18.07.97, ВВР, 1997, N 40, ст.269
Законом
N 1771-III ( 1771-14 ) від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 37, ст.307 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" ( 3687-12 ) з 1 липня 1994 року.
2. До приведення законодавства у відповідність із Законом
України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" чинні акти
застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Встановити, що: цей Закон застосовується до правовідносин, що виникли після
введення його в дію; авторські свідоцтва СРСР на винаходи є чинними в Україні; автори спільно з заявниками можуть клопотати про видачу
патентів України на винаходи, що охороняються авторськими
свідоцтвами СРСР. У випадках видачі таких патентів дія відповідних
авторських свідоцтв СРСР в Україні припиняється. Строк дії
зазначених патентів становить 20 років від дати подання заявки на
видачу авторського свідоцтва. Спори щодо видачі патентів України
на винаходи, що охороняються авторськими свідоцтвами СРСР,
розв'язуються у судовому порядку; будь-яка особа, яка до дати подання клопотання про видачу
патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом
СРСР, сумлінно в інтересах своєї справи або свого підприємства
використала в Україні зазначений винахід або здійснила необхідні
для цього приготування, має право продовжити використання
винаходу або використати його відповідно до таких приготувань без
укладання угоди з власником патенту. При цьому авторам винаходу
виплачується винагорода в порядку, встановленому для виплати
винагороди за винаходи, що охороняються авторськими свідоцтвами
СРСР; авторське свідоцтво СРСР чи патент України на винахід може
бути визнано недійсним у порядку, встановленому цим Законом, у
разі невідповідності винаходу умовам охороноспроможності,
визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки; заявки на видачу патентів України на винаходи, діловодство за
якими не завершено на 1 липня 1994 року, розглядаються у порядку,
встановленому цим Законом. При цьому відповідність винаходів
умовам патентоспроможності визначається згідно з законодавством,
що діяло на дату подання заявки; чинні патенти України на винаходи, видані відповідно до
законодавства, що діяло до 1 липня 1994 року, прирівнюються щодо
правового режиму до патентів на винаходи, виданих згідно з цим
Законом; Кабінет Міністрів України може встановлювати на підставі
міждержавних угод інший порядок реалізації прав, ніж той, що
передбачений пунктом 2 статті 4 цього Закону;

( Абзац десятий пункту 3 втратив чинність на підставі Закону
N 1771-III ( 1771-14 ) від 01.06.2000 )

( Абзац одинадцятий пункту 3 втратив чинність на підставі
Закону N 1771-III ( 1771-14 ) від 01.06.2000 )

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Закону N 1771-III
( 1771-14 ) від 01.06.2000 )

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 23 грудня 1993 року
N 3769-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry