Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про інформацію Кабінету Міністрів України про роботу з реалізації законодавства в агропромисловому секторі економіки України та про стан підготовки до провед...

Про інформацію Кабінету Міністрів України про роботу з реалізації законодавства в агропромисловому секторі економіки України та про стан підготовки до провед...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію Кабінету Міністрів України
про роботу з реалізації законодавства
в агропромисловому секторі економіки України
та про стан підготовки до проведення
весняно-польових робіт у 2006 році
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 29, ст.247 )

Заслухавши інформацію Кабінету Міністрів України про роботу з
реалізації законодавства в агропромисловому секторі економіки
України та про стан підготовки до проведення весняно-польових
робіт у 2006 році, Верховна Рада України зазначає таке.
Кабінетом Міністрів України на виконання вимог законодавства
здійснюються соціально-економічні перетворення в аграрному секторі
економіки України, спрямовані на формування організаційно-правових
структур ринкового типу і створення умов для розвитку
конкурентоспроможного агропромислового виробництва.
Однак внаслідок того, що Кабінетом Міністрів України
недостатньо вжито заходів, спрямованих на реалізацію положень
законів України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"
( 3235-15 ), "Про державну підтримку сільського господарства
України" ( 1877-15 ), "Про зерно та ринок зерна в Україні"
( 37-15 ), а також проігноровано виконання окремих вимог постанов
Верховної Ради України, що стосуються агропромислового комплексу
України, Аграрним фондом не сформовано державний продовольчий
резерв зерна та цукру в обсягах, передбачених законодавством,
стримується направлення бюджетних коштів на державну підтримку
сільськогосподарських товаровиробників, помісячний розпис видатків
по пріоритетних бюджетних програмах розвитку села не враховує
фактору сезонності сільськогосподарського виробництва.
Недостатньо проводиться робота щодо розробки технічних
регламентів і стандартів та їх гармонізації з вимогами
Європейського Союзу та Російської Федерації, що призводить до
виникнення складних ситуацій на ринках зерна, цукру, м'яса, молока
і молочних продуктів, втрати традиційних ринків збуту.
Недотримання законів та відсутність достатнього фінансового
забезпечення державної підтримки сільського господарства,
зростання цін на пально-мастильні матеріали, сільськогосподарську
техніку, мінеральні добрива, засоби захисту рослин та інші
матеріали призвели до значного росту собівартості
сільськогосподарської продукції та збитковості виробництва
сільськогосподарських культур, ускладнення ситуації на селі, яка
щодалі продовжує загострюватися.
Відсутній належний контроль за ввезенням на митну територію
України продукції тваринницького походження. Мають місце факти
ввезення на митну територію України продовольчих товарів з
порушенням правил митного контролю. Потребують удосконалення норми
законодавчого та нормативного врегулювання при ввезенні товарів
1-24 групи за УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) в операціях з давальницькою
сировиною.
Враховуючи зазначене, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Роботу Кабінету Міністрів України з реалізації
законодавства в агропромисловому секторі економіки України та щодо
стану підготовки до проведення весняно-польових робіт у 2006 році
визнати незадовільною.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
2.1. Розробити та до 10 березня 2006 року прийняти
нормативно-правові акти на виконання Закону України "Про Державний
бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) щодо фінансової підтримки
розвитку агропромислового виробництва і соціальної сфери села.
Внести зміни до помісячного розпису видатків державного бюджету на
2006 рік Міністерству аграрної політики України, передбачивши на
перше півріччя не менше 60 відсотків, у тому числі на перший
квартал - 40 відсотків видатків року.
2.2. Розробити та до 10 березня 2006 року внести на розгляд
Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік",
передбачивши збільшення видатків Міністерству аграрної політики
України для забезпечення проведення комплексу весняно-польових
робіт на:
здешевлення підприємствам агропромислового комплексу
коротко- та довгострокових кредитів в обсязі 300,0 млн гривень, у
тому числі короткострокових - 150,0 млн гривень;
формування резервного насіннєвого фонду сортового та
гібридного насіння - 30,0 млн гривень.
2.3. Виділити з резервного фонду Державного бюджету України
50,0 млн гривень для часткової компенсації сільськогосподарським
підприємствам втрат, пов'язаних із загибеллю озимих культур.
2.4. Передбачити для державних сільськогосподарських
підприємств, при затвердженні Порядку і нормативів відрахування
господарськими організаціями до загального фонду Державного
бюджету України частини прибутку (доходу) за результатами
фінансово-господарської діяльності у 2005 році та щоквартальної
фінансово-господарської діяльності у 2006 році, норматив
відрахування чистого прибутку в розмірі 15 відсотків за підсумками
роботи за рік.
2.5. Для стабілізації ситуації на ринку молока та молочних
продуктів розробити та прийняти нормативно-правові акти щодо:
надання сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм
власності та господарювання, до завершення переговорного процесу з
Російською Федерацією та врегулювання встановлених нею обмежень на
ринку тваринницької продукції, дотації в розмірі 0,40 гривні на
1 кг реалізованого переробним підприємствам молока;
проведення фінансових інтервенцій в обсязі до 100 млн гривень
для вилучення з ринку масла тваринного та молока сухого.
2.6. Прискорити розробку технічних регламентів та стандартів,
гармонізованих з вимогами Європейського Союзу та Російської
Федерації. Наблизити терміни введення нових стандартів на молоко і
молочні продукти.
2.7. Розробити та до 1 березня 2006 року внести на розгляд
Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до
Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" для
врегулювання питань, порушених у зверненні Федерації роботодавців
України і Всеукраїнських громадських організацій та промислових
підприємств харчової промисловості.
2.8. Опрацювати та затвердити Комплексну програму розвитку
українського села на 2006-2010 роки, передбачивши комплекс заходів
для підвищення якості агропромислової продукції з урахуванням
досвіду країн Європейського Союзу.
2.9. У терміновому порядку провести детальний аналіз стану
дотримання вимог законодавства при здійсненні операцій із ввезення
на митну територію України товарів 1-24 груп за УКТ ЗЕД
( 2371а-14 ) у 2005 році та до 1 березня 2006 року внести на
розгляд Верховної Ради України законодавчі пропозиції щодо
правового врегулювання порядку ввезення та обігу товарів
зазначених груп і виробництва товарів з давальницької сировини на
митній території України.
2.10. Здійснити товарні інтервенції для стабілізації цінової
ситуації на ринку цукру відповідно до Закону України "Про державну
підтримку сільського господарства України" ( 1877-15 ).
2.11. Розробити та до 1 березня 2006 року внести на розгляд
Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" щодо ліцензування оптової торгівлі цукром і експортних
операцій з цукром, виробленим у межах квоти "А" для забезпечення
потреб внутрішнього ринку.
2.12. Доручити Антимонопольному комітету України перевірити
формування цін на ринку цукру для запобігання монополії окремих
суб'єктів цього ринку.
3. Розглянути у лютому-березні 2006 року у визначеному
Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР )
порядку такі законопроекти ( 3390-15 ):
про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2006 рік" щодо фінансової підтримки розвитку
тваринництва (реєстр. N 9021);
про внесення змін до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів
України "Про акцизний збір" щодо пального для
сільськогосподарських товаровиробників (реєстр. N 8088);
про внесення змін до деяких законів України (реєстр. N 1315);
про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику"
(реєстр. N 3128);
про систему інженерно-технічного забезпечення
агропромислового комплексу України (реєстр. N 7728);
про рибне господарство та промислове рибальство
(реєстр. N 8492);
про ресурсне забезпечення сільського господарства
нафтопродуктами (реєстр. N 7431);
про державну підтримку виробництва мінеральних добрив
(реєстр. N 7424);
про розвиток виробництва та споживання біологічних видів
палива (реєстр. N 4444);
про внесення змін до Закону України "Про стимулювання
розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового
комплексу" щодо визначення продукції вітчизняного походження
(реєстр. N 8654).
4. Кабінету Міністрів України у квітні 2006 року
поінформувати Верховну Раду України про хід виконання цієї
Постанови.
5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 21 лютого 2006 року
N 3442-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry