Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про схвалення Висновків і пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на 2007 рік

Про схвалення Висновків і пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на 2007 рік

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про схвалення Висновків і пропозицій до проекту
закону про Державний бюджет України на 2007 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 48, ст.483 )

Заслухавши доповідь голови Комітету Верховної Ради України з
питань бюджету, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Висновки і пропозиції Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету до проекту закону про Державний бюджет
України на 2007 рік як Бюджетні висновки Верховної Ради України
(додаються).
2. Кабінету Міністрів України доопрацювати проект закону про
Державний бюджет України на 2007 рік з урахуванням схвалених
Бюджетних висновків Верховної Ради України та подати його на
розгляд Верховної Ради України не пізніше 20 листопада 2006 року.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 31 жовтня 2006 року
N 283-V

Схвалено
Постановою Верховної Ради України
від 31 жовтня 2006 року
N 283-V
БЮДЖЕТНІ ВИСНОВКИ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Представлений Кабінетом Міністрів України на пленарному
засіданні Верховної Ради України 21 вересня 2006 року проект
закону про Державний бюджет України на 2007 рік розглянутий та
опрацьований у Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету
щодо його відповідності положенням Конституції України
( 254к/96-ВР ), Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), законів
України, постанов Верховної Ради України, інших
нормативно-правових актів.
Опрацювання проекту закону про Державний бюджет України на
2007 рік відбулося відповідно до графіка його розгляду за участю
уповноважених представників Кабінету Міністрів України,
Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України,
Державної податкової адміністрації України, Державної митної
служби України, Національного банку України, Рахункової палати,
місцевих державних адміністрацій, інших органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування.
Відповідно до рішень Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету (протоколи N 7 від 20 вересня 2006 року, N 9 від 11, 12,
13, 17, 18, 20, 25, 26 та 27 жовтня 2006 року) підготовлені
Висновки і пропозиції до проекту закону про Державний бюджет
України на 2007 рік, поданого Кабінетом Міністрів України для
розгляду Верховною Радою України.
У поданому Кабінетом Міністрів України проекті закону про
Державний бюджет України на 2007 рік більшість пунктів пропозицій
і доручень Верховної Ради України, визначених у Постанові
Верховної Ради України від 27 липня 2006 року N 42-V ( 42-16 )
"Про Основні напрями бюджетної політики на 2007 рік", враховано.
У процесі оцінки та детального опрацювання проекту закону про
Державний бюджет України на 2007 рік проведені засідання робочих
груп щодо розгляду пропозицій 30 головних розпорядників коштів
державного бюджету, відбулися комітетські слухання щодо прогнозних
показників місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин на наступний
рік за участю представників Автономної Республіки Крим, 24
областей, міст Києва і Севастополя. Одночасно опрацьовано
пропозиції народних депутатів України, комітетів Верховної Ради
України, депутатських фракцій у Верховній Раді України, звернення
головних розпорядників коштів державного бюджету, місцевих органів
влади та інших учасників бюджетного процесу. Це дало змогу
підготувати обґрунтовані висновки і пропозиції до зазначеного
законопроекту з метою уточнення та визначення більш реальних
бюджетних показників і забезпечення збалансованості державного та
місцевих бюджетів на 2007 рік.
1. Пропонується врахувати такі зміни до проекту закону про
Державний бюджет України на 2007 рік при його доопрацюванні до
другого читання.
До розділу II
"ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ"
Пункт 2 статті 2 доповнити словами "(крім податку на прибуток
підприємств комунальної власності)".
Частину другу статті 3 після слів "Кабінетом Міністрів
України" доповнити словами "за погодженням з Комітетом Верховної
Ради України з питань бюджету".
Внести зміни до статті 9:
пункт 5 викласти у такій редакції:
"5) разом з поданням податкової звітності за відповідний
період платники податку надають податковому органу в електронному
вигляді розшифровки податкового кредиту та податкових зобов'язань
у розрізі контрагентів за відповідний звітний період. Зазначені
розшифровки є складовою частиною податкової декларації з цього
податку. Платники податку на додану вартість, у яких річний обсяг
оподатковуваних операцій становить не більше 2.100 тисяч гривень,
надають податковому органу розшифровку податкового кредиту та
податкових зобов'язань у розрізі контрагентів за відповідний
період в електронному або паперовому вигляді за власним вибором.
Форма і порядок надання розшифровки податкового кредиту та
податкових зобов'язань у розрізі контрагентів встановлюється
центральним податковим органом.
Податковий орган розробляє і розміщує на своїй офіційній
сторінці (веб-сайті) у глобальній мережі передачі даних
(Інтернеті) програму ведення обліку податкового кредиту та
податкових зобов'язань у розрізі контрагентів в електронному
вигляді та забезпечує її безкоштовне розповсюдження (включаючи
необхідні зміни та доповнення) шляхом надання доступу до
копіювання такої програми як через Інтернет, так і шляхом запису
на магнітні носії інформації платника податку за його запитом.
Форма розшифровки податкового кредиту та податкових
зобов'язань у розрізі контрагентів не може містити даних щодо
опису (номенклатури) товарів (робіт, послуг) та їх кількості
(обсягу, об'єму), а також ціни поставки.
Форма розшифровки податкового кредиту та податкових
зобов'язань у розрізі контрагентів повинна містити виключно такі
дані:
а) ідентифікаційний код платника податку - контрагента
(юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або фізичної особи згідно з
ДРФО);
б) податковий номер платника податку - контрагента;
в) повну та скорочену назву контрагента, зазначену у
статутних документах;
г) суму нарахованого (сплаченого) податку в цілому за звітний
період по кожному контрагенту";
пункт 6 виключити;
пункт 7 після слів "надавати митним органам" доповнити
словами "а митні органи зобов'язані прийняти", слова "один
примірник якого" замінити словами "один примірник вказаного
векселя" та доповнити абзацом такого змісту:
"Для цілей цього пункту під товарами виробничого призначення
розуміються основні фонди групи 3, визначені статтею 8 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ),
та/або виробничі запаси, що підлягають оприбуткуванню для
використання їх у виробничому обороті в ході операційного циклу
без наступної реалізації у незмінному стані. Перелік таких товарів
із зазначенням кодів за УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ) затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням
профільного міністерства";
пункт 8 виключити;
у пункті 11 слова "окремого об'єкта" виключити, слова "такого
об'єкта" замінити словами "об'єктів такої групи";
пункт 13 викласти у такій редакції:
"13) страховики (інші резиденти), які здійснюють виплати у
межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому
числі страхування життя) на користь нерезидентів, зобов'язані
оподатковувати суми такого страхування або перестрахування таким
чином:
при укладенні договорів страхування або перестрахування
ризику безпосередньо із страховиками та
перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фінансової надійності
(стійкості) яких відповідає вимогам, установленим спеціально
уповноваженим органом виконавчої влади з регулювання ринків
фінансових послуг (в тому числі через або за посередництвом
перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному спеціально
уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків
фінансових послуг, підтверджують, що перестрахування здійснено у
перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого
відповідає вимогам, установленим спеціально уповноваженим органом
виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг), а
також при укладенні договорів перестрахування з обов'язкового
страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки
за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, -
за ставкою 0 відсотків;
в інших випадках - за ставкою 12 відсотків від суми таких
виплат за власний рахунок у момент здійснення перерахування таких
виплат".
Доповнити статтю 10 частиною другою такого змісту:
"Ці кошти додатково обліковуються у Державному казначействі
України на окремому відповідному рахунку як фінансовий резерв для
зняття з експлуатації атомних блоків".
До розділу III
"ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ"
Друге речення статті 16 доповнити словами "з щомісячним
обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з
питань бюджету".
Статтю 17 після слів "внутрішні довгострокові" доповнити
словами "та зовнішні".
Внести зміни до статті 18:
частину першу після слів "Кабінетом Міністрів України"
доповнити словами "за погодженням з Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету";
доповнити частиною третьою такого змісту:
"Установити, що у 2007 році надання гарантій Ради міністрів
Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого
самоврядування не здійснюється".
Статтю 19 після слів "здійсненням запозичень" доповнити
словами "передбачених цим Законом".
Частину другу статті 20 викласти у такій редакції:
"Якщо угодою з позичальником передбачається зобов'язання з
погашення та обслуговування іноземних кредитів, залучених державою
або під державні гарантії, невиконання або неналежне виконання
позичальником таких зобов'язань тягне за собою перехід до держави
права стягнення простроченої заборгованості у повному обсязі
незалежно від стану виконання державою зобов'язань за такими
кредитами".
Статтю 21 доповнити частиною другою такого змісту:
"Міністерство фінансів України щомісяця інформує Верховну Раду
України про здійснені операції з державним боргом України.
Детальний перелік здійснених операцій з державним боргом України
включається окремим додатком до річного звіту про виконання закону
про Державний бюджет України, який подається до Верховної Ради
України".
Статтю 22 після слова "здійснювати" доповнити словами "на
конкурсних засадах", після слів "Кабінетом Міністрів України"
доповнити словами "за погодженням з Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету".
Пункт 2 статті 23 викласти у такій редакції:
"2) кошти, одержані від приватизації державного майна та
інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації
та кредитуванням підприємств, а також кошти, які надійдуть від
сплати штрафів та пені за невиконання власниками приватизованих
об'єктів умов договорів їх купівлі-продажу, з урахуванням пункту 2
статті 24 цього Закону".
У статті 24 пункт 2 виключити; пункт 3 вважати відповідно
пунктом 2.
До розділу IV
"ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ"
Частину другу статті 30 викласти у такій редакції:
"У процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках
за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів державного
бюджету Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл
видатків за бюджетною програмою у розрізі економічної класифікації
в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по
загальному та спеціальному фондах державного бюджету, а
перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах
загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету
окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюється лише за
погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статті
23 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), перерозподіл бюджетних
призначень на централізовані заходи і програми між
адміністративно-територіальними одиницями здійснюються за
погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету в
порядку, визначеному Міністерством фінансів України".
Статтю 31 доповнити словами "за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету".
У частині другій статті 38 цифри "338.349,0" замінити цифрами
"390.017,5" та виключити слова та цифри "для місцевих бюджетів
відповідного рівня, за рахунок коштів яких утримуються підрозділи
місцевої міліції, - 51.668, 5 тис. гривень".
Частину другу статті 39 доповнити словами "з наступним
інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету".
Статтю 40 викласти у такій редакції:
"Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на які згідно
із законами України мають право окремі категорії працівників
бюджетних установ, військовослужбовці та особи рядового і
начальницького складу, щодо знижки плати за користування житлом
(квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні
послуги (водопостачання, водовідведення, газ, електрична та
теплова енергія), безоплатний проїзд усіма видами міського
пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним
транспортом загального користування у сільській місцевості, а
також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та
автобусами приміських маршрутів надаються у разі, якщо зазначені
працівники мають право на податкову соціальну пільгу.
Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з
грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищувати
величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу".
Внести зміни до статті 44:
пункт 7 викласти у такій редакції:
"7) державну підтримку підприємств з видобутку кам'яного
вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу на будівництво, технічне
переоснащення та капітальний ремонт гірничошахтного обладнання (за
рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону)";
у пункті 8 слова "розміщення вільних коштів на депозитах та
придбання цінних паперів" виключити;
пункт 31 після слова "заходів" доповнити словами "вітчизняних
виконавців";
пункт 35 викласти у такій редакції:
"35) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного
майна відповідно до Державної програми приватизації ( 1723-14 )
(за рахунок 10 відсотків джерел, визначених пунктом 2 статті 24
цього Закону)";
у пункті 49 слова "надання кредитів на" виключити;
у пункті 50 слова "надання кредитів на розвиток" замінити
словами "державну підтримку розвитку";
пункт 51 розділити на пункти 51 і 51-1 та викласти у такій
редакції:
"51) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних
вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку
споживання води і теплової енергії (за рахунок джерел, визначених
пунктом 28 статті 12 цього Закону);
51-1) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених
пунктів, у першу чергу сільських (за рахунок джерел, визначених
пунктом 28 статті 12 цього Закону)";
у пункті 52 цифри "3502040" виключити.
До розділу V
"ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ"
У частині п'ятій статті 48 слова "зменшення фактичних
диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі
бюджетних установ" замінити словами "вирівнювання фінансової
забезпеченості місцевих бюджетів"; доповнити частину словами
"показників діючої мережі бюджетних установ".
Частину другу статті 49 викласти у такій редакції:
"Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання
та використання коштів зазначеної субвенції".
Статтю 50 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити
словами "за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з
питань бюджету".
Статтю 53 викласти у такій редакції:
"Стаття 53. Затвердити субвенцію з державного бюджету
місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, спрямованих
на соціально-економічний розвиток регіонів та на виконання заходів
з попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у
житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах
комунальної власності, у сумі 1.000.000 тис. гривень згідно з
додатком N 7 до цього Закону.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання
зазначеної субвенції, а також її розподіл за об'єктами. При
розподілі коштів субвенції за об'єктами передбачити спрямування 50
відсотків коштів на виконання заходів з попередження аварій і
запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному
господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності.
Розподіл коштів зазначеної субвенції здійснюється
за пропозиціями народних депутатів України, узгодженими з
відповідними місцевими органами влади і органами місцевого
самоврядування. При визначенні переліку об'єктів
інвестиційних проектів врахувати в першу чергу необхідність
завершення будівництва, розпочатого у минулих роках, будівництва
об'єктів із ступенем будівельної готовності понад 80 відсотків та
будівництва об'єктів із підготовленою проектно-кошторисною
документацією".
У частині третій статті 55 слова "квартальної", "квартальну"
та "кварталом" замінити словами "місячної", "місячну" та "місяця"
відповідно.
Частину першу статті 56 доповнити реченням такого змісту:
"Місячний обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами
щоденних відрахувань не повинен становити більше однієї
дванадцятої річної суми, визначеної у додатку N 6 до цього
Закону".
В абзаці другому частини другої статті 60 виключити слова та
цифри "за умови, якщо сукупний дохід сім'ї, у складі якої на
утриманні знаходяться до двох непрацездатних осіб, не перевищує
5000 гривень, до трьох непрацездатних осіб 6000 гривень, чотирьох
і більше непрацездатних осіб 7000 гривень".
Пункт 12 статті 64 розділити на пункти 12 і 12-1 та викласти
у такій редакції:
"12) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних
вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку
споживання води і теплової енергії;
12-1) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених
пунктів, у першу чергу сільських".
Розділ V доповнити статтями 64-1, 64-2 , 64-3 і 64-4 такого
змісту:
"Стаття 64-1. Затвердити субвенцію з державного бюджету
місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі
оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків
засобами обліку споживання води і теплової енергії у сумі _______
тис. гривень згідно з додатком N 7 до цього Закону.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання
та використання коштів зазначеної субвенції.
Розподіл коштів зазначеної субвенції за об'єктами
здійснюється за пропозиціями народних депутатів України,
узгодженими з відповідними місцевими органами влади та органами
місцевого самоврядування.
Стаття 64-2. Затвердити субвенцію з державного бюджету
місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та
газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських,
у сумі ________тис. гривень згідно з додатком N 7 до цього Закону.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання
та використання коштів зазначеної субвенції, а також її розподіл
за об'єктами.
Розподіл коштів зазначеної субвенції за об'єктами
здійснюється за пропозиціями народних депутатів України,
узгодженими з відповідними місцевими органами влади та органами
місцевого самоврядування. При визначенні переліку цих об'єктів
врахувати в першу чергу ступінь газифікації населених пунктів,
необхідність завершення пускових об'єктів, продовження розпочатого
будівництва у минулих роках та будівництва об'єктів з
підготовленою проектно-кошторисною документацією.
Стаття 64-3. Затвердити субвенцію з державного бюджету
місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт
автомобільних доріг комунальної власності у сумі 500.000 тис.
гривень згідно з додатком N 7 до цього Закону.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання
та використання коштів зазначеної субвенції, а також її розподіл
за об'єктами.
Розподіл коштів зазначеної субвенції за об'єктами
здійснюється за пропозиціями народних депутатів України,
узгодженими з відповідними місцевими органами влади та органами
місцевого самоврядування.
Стаття 64-4. Затвердити субвенцію з державного бюджету
місцевим бюджетам на збереження історичної забудови міст, об'єктів
історико-культурної спадщини, впорядкування історичних населених
місць України та соціальний розвиток у сумі 70.000 тис. гривень
згідно з додатком N 7 до цього Закону.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання
та використання коштів зазначеної субвенції, а також її розподіл
за об'єктами".
До розділу VI
"ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ"
Внести зміни до статті 67:
частину першу після слова "державні" доповнити словами "(крім
Державного підприємства обслуговування повітряного руху України
відповідно до Закону України ( 1341-15 ) "Про приєднання України
до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів")";
частину першу доповнити реченням такого змісту: "Відрахування
частини прибутку (доходу) здійснюється у розмірі 15 відсотків
чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку";
частину третю доповнити словами "пропорційну частці
комунальної власності у їх статутному фонді";
у частині шостій слова "Порядок і норматив відрахування"
замінити словами "Порядок відрахування".
Абзац п'ятий статті 70 доповнити словами "крім інвестиційного
податкового кредиту з податку на прибуток підприємств".
Частину другу статті 71 викласти у такій редакції:
"Установити, що у 2007 році від плати за харчування дитини у
державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до
Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259; 2002 р., N 12-13,
ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250;
2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) звільняються сім'ї,
середньомісячний дохід яких не перевищує середнього прожиткового
мінімуму на одну особу".
Частину третю статті 72 викласти у такій редакції:
"Установити, що у 2007 році пільги по платі за землю,
визначені пунктами 3 і 4 частини першої статті 12 Закону України
"Про плату за землю" ( 2535-12 ), застосовуються до:
бюджетних установ, які повністю утримуються за рахунок коштів
державного бюджету;
бюджетних установ, які повністю утримуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів, громадських організацій інвалідів, підприємств
і організацій інвалідів, закладів фізичної культури та спорту,
спортивних споруд, що використовуються ними за цільовим
призначенням, спортивних баз олімпійської та паралімпійської
підготовки, дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів -
за рішенням органів місцевого самоврядування.
При цьому земельні ділянки, які використовуються не за
цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, які
використовуються мисливськими товариствами, військовими
лісництвами, базами відпочинку, що належать міністерствам і
відомствам, а також надані в оренду, або земельні ділянки під
будівлями (спорудами), наданими в оренду третім особам,
обкладаються земельним податком у встановленому порядку".
Внести зміни до статті 76:
пункт 34 виключити;
у пункті 36 слова і цифри "абзаців третього та шостого
частини третьої статті 34" замінити словами та цифрами "абзацу
шостого частини третьої статті 34", виключити слова та цифри
"статті 35 (у частині надання постійного житла та виплати грошової
компенсації витрат для створення належних умов)";
пункт 41 виключити;
пункт 51 виключити;
пункт 67 виключити;
у пункті 73 слова та цифри "абзацу третього пункту 13.6
статті 13" замінити словами та цифрами "абзацу першого - третього
пункту 13.6 статті 13";
пункт 74 виключити;
пункт 75 виключити;
доповнити пунктами 77 та 78 такого змісту:
"77) абзацу 6 пункту 2 статті 32, пункту 3 та абзаців 8 і 9
пункту 5 статті 63 Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) в
частині відкриття рахунків у банківських установах, збереження
коштів на депозитних рахунках у банках та користування
банківськими кредитами;
78) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо місцевої міліції" ( 1577-15 ).
Частину першу статті 88 доповнити словами "та на субвенцію з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів з
передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери
Міністерства оборони України у комунальну власність".
Внести зміни до статті 89:
абзац перший після слова "використовуються" доповнити словами
"за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань
бюджету";
абзац дванадцятий виключити.
Внести зміни до статті 92:
абзац другий підпункту 2 пункту 2 після слів "(акції, паї)"
доповнити словами "об'єкти незавершеного будівництва та
законсервовані об'єкти";
пункт 9 після слів "(акції, паї)" доповнити словами "об'єкти
незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти".
Статтю 93 доповнити пунктами 9-1 та 9-2 такого змісту:
"9-1. Перше речення частини другої статті 27 доповнити
абзацом тринадцятим такого змісту:
"подальшого використання земельної ділянки відповідно до
вимог Земельного кодексу України ( 2768-14 ).
9-2. Частину дев'яту статті 27 доповнити словами "включаючи
земельну ділянку".
Внести зміни до статті 94:
абзац другий пункту 1 після слів "(акції, паї)" доповнити
словами "об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані
об'єкти";
пункт 2 після слів "(акції, паї)" доповнити словами "об'єкти
незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти".
Статтю 96 доповнити частиною другою такого змісту:
"Поширити умови дії експерименту в частині збору на розвиток
рекреаційного комплексу на інші території, в яких знаходяться
рекреаційні зони, курорти".
У частині першій статті 98 слово "скорочення" виключити.
У частині п'ятій статті 100 слова "безготівкової іноземної
валюти за гривню на міжбанківському валютному ринку України
уповноваженими банками" замінити словами "уповноваженими банками
безготівкової іноземної валюти за гривню на міжбанківському
валютному ринку України".
У пункті 3 статті 104 цифри "5,2" замінити цифрами "3,8".
Частину другу статті 108 виключити.
Частину першу статті 109 викласти у такій редакції:
"Установити, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких
поширюється дія Митного кодексу України ( 92-15 ), законів України
"Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про Національний банк України"
( 679-14 ), "Про дипломатичну службу" ( 2728-14 ), "Про службу в
органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ), "Про прокуратуру"
( 1789-12 ), "Про статус суддів" ( 2862-12 ), "Про судову
експертизу" ( 4038-12 ), "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ),
"Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний
захист журналістів" ( 540/97-ВР ), "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ) та Постанови Верховної Ради України від
13 жовтня 1995 року N 379/95-ВР ( 379/95-ВР ) "Про затвердження
Положення про помічника-консультанта народного депутата України",
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ), достроково призначена пенсія за віком з
урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ), підпункту "в" статті 12 Закону
України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з
експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого
четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему"
( 309-14 ) та статті 21 Закону України "Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні" ( 3721-12 ) у період до досягнення пенсійного
віку, передбаченого законодавством для відповідної категорії осіб,
не виплачується".
Статтю 110 виключити.
У статті 114 слова "або від розміру прожиткового мінімуму"
виключити.
Статтю 116 виключити.
Частину першу статті 121 виключити.
У статті 122 слова "народним депутатам України" виключити.
У статті 126 слова "не лише з причини, що залежить від
роботодавця, а і" виключити.
Статтю 130 викласти у такій редакції:
"Стаття 130. Установити, що у 2007 році путівки до
санаторно-курортного закладу (в тому числі спеціалізованого
оздоровчого закладу) застрахованим особам та членам їх сімей за
рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності надаються з оплатою:
50 відсотків вартості путівки - особам, заробітна плата
(дохід) яких перевищує подвійний розмір прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого на дату одержання путівки;
30 відсотків вартості путівки - особам, заробітна плата
(дохід) яких становить від одного до двох (включно) прожиткових
мінімумів для працездатних осіб, встановленого на дату одержання
путівки;
20 відсотків вартості путівки - особам, заробітна плата
(дохід) яких менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
встановленого на дату одержання путівки;
10 відсотків вартості путівки - до реабілітаційних відділень
санаторно-курортного закладу".
Частину першу статті 131 після слів "на оздоровлення і
відпочинок дітей" доповнити словами "відповідно до державних
соціальних програм", після слів "на сім'ю" доповнити словами
"(крім багатодітних сімей)".
Внести зміни до статті 132:
у частині першій слова "які мають страховий стаж менше шести
місяців протягом календарного року" замінити словами "які
сплачували страхові внески менше шести місяців протягом останніх
дванадцяти місяців";
частину другу після слів "втрати працездатності" доповнити
словами "та фізичні особи-підприємці, що сплачують єдиний
податок", після слів "страхових внесків" доповнити словами
"(встановленого розміру єдиного податку)".
У статті 136 слова "протягом року" замінити словами "до кінця
бюджетного року".
У частині третій статті 138 цифру і слово "2-х місячний"
замінити цифрою і словом "3-місячний", слова "бюджетними
установами" замінити словами "укладених бюджетними установами,
Пенсійним фондом України та його органами".
Статтю 139 виключити.
Статтю 140 виключити.
Статтю 141 виключити.
Частину другу статті 142 виключити.
Статтю 144 після слів "об'єктів незавершеного будівництва"
доповнити словами "визначених Законом України "Про особливості
приватизації об'єктів незавершеного будівництва" ( 1953-14 ) та
доповнити реченням такого змісту: "У разі якщо земельна ділянка,
на якій розташований такий об'єкт, перебуває в комунальній
власності, кошти від її продажу спрямовуються до відповідного
місцевого бюджету".
Частину другу статті 146 доповнити словами "за погодженням з
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету".
Статтю 147 викласти у такій редакції:
"Стаття 147. Установити, що державне замовлення на підготовку
робітничих кадрів формується Міністерством економіки України разом
з Міністерством праці та соціальної політики України та
Міністерством освіти і науки України, іншими державними
замовниками виходячи з реальних потреб держави у робітниках певних
професій з урахуванням стану регіональних ринків праці".
До додатку N 1:
Внести зміни до показників доходів проекту Державного бюджету
України на 2007 рік за такими видами:
збір за спеціальне водокористування (код 13020000) -
збільшити на 8.000 тис. гривень по загальному фонду;
акцизний збір із вироблених в Україні товарів
(код 14020000) - збільшити на 170.000 тис. гривень по загальному
фонду;
плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого
державного майна (код 22080000) - збільшити на 20.000 тис. гривень
по загальному фонду;
плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза
місцем розташування митних органів або поза робочим часом,
установленим для митних органів (код 22200000), - зменшити на
93.000 тис. гривень по загальному фонду;
митні збори (код 22100000) - передбачити в обсязі
523.000 тис. гривень по загальному фонду;
плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах
річок загальнодержавного значення (код 22120000), - збільшити на
500 тис. гривень по загальному фонду;
доходи від операцій з кредитування та надання гарантій
(код 24110000) - збільшити на 20.000 тис. гривень.
З урахуванням вищезазначених пропозицій уточнити показники у
відповідних підсумкових кодах додатку N 1.
До додатку N 2:
Внести такі зміни до показників фінансування проекту
Державного бюджету України на 2007 рік:
надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів,
для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до
Державної програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ) та
інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації
та кредитування (код 501000) - збільшити по загальному фонду на
20.000 тис. гривень за рахунок вилучення таких коштів із
спеціального фонду;
з урахуванням вищезазначеної пропозиції уточнити показники у
відповідних підсумкових кодах додатку N 2.
До додатку N 3:
Виключити бюджетну програму "Засновницький внесок до
статутного фонду (капіталу) Аграрного банку" (код 2801090) у сумі
60.000 тис. гривень.
Назву бюджетної програми за кодом 1801160 викласти у такій
редакції: "Фінансова підтримка гастрольних заходів вітчизняних
виконавців на загальнодержавному рівні".
До додатку N 4:
Бюджетні програми за кодом 2801350 "Надання кредитів на
розвиток виноградарства, садівництва та ягідництва" та за кодом
2801510 "Надання кредитів на розвиток хмелярства" виключити,
передбачивши у додатку N 3 видатки по спеціальному фонду за
бюджетними програмами "Закладання і нагляд за молодими садами,
виноградниками та ягідниками" та "Фінансова підтримка розвитку
хмелярства" у відповідних обсягах.
Виключити бюджетну програму "Створення фонду державного
соціального медичного страхування" (код 2301550) у сумі 20.000
тис. гривень.
До додатку N 8:
Рядок "Фонд державного майна України" доповнити кодом
"24050000".
У рядку "Міністерство оборони України" виключити код
"16020000".
До додатку N 10:
Нормативи збору за спеціальне водокористування у частині
використання підземних вод збільшити на 2 копійки за 1 куб. метр.
До додатку N 11:
До переліку об'єктів, які підлягають приватизації у 2007
році, включити Державне підприємство "Севастопольський
хлібокомбінат імені Кірова" (код 381675).
2. Доручення Кабінету Міністрів України
Кабінету Міністрів України під час доопрацювання проекту
закону про Державний бюджет України на 2007 рік (далі - проекту
Закону) до другого читання розглянути можливість:
1) здійснення перегляду статей та показників проекту Закону з
урахуванням зазначених пропозицій і доручень;
2) врахування пропозицій народних депутатів України,
комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій до додатків
N 3-7 до проекту Закону, які враховані у порівняльній таблиці
поправок до проекту Закону;
3) визначення термінів затвердження всіх нормативно-правових
актів на виконання проекту Закону після його прийняття;
щодо доходів державного бюджету:
4) врахування необхідності встановлення рентної плати за
нафту, видобуту з родовищ із важковидобувними і виснаженими
запасами;
5) уточнення редакції статті 5 проекту Закону в частині
встановлення рентної плати за транспортування нафти і
нафтопродуктів залежно від відстані транспортування;
6) зменшення ставки рентної плати за транзитне
транспортування аміаку з 5,1 до 3,8 гривні за одну тонну на кожні
100 кілометрів відстані;
7) врегулювання спільно з Національним банком України питання
щодо проблеми погашення заборгованості Кабінету Міністрів України
перед Національним банком України за відстроченими кредитами,
одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в
іноземній валюті, та внести відповідні пропозиції;
8) списання безнадійних боргів, по яких минув строк позовної
давності, та боргів, що виникли внаслідок обставин непереборної
сили (форс-мажорних обставин) згідно з пунктами "в" та "г"
підпункту 18.2.1 пункту 18.2 статті 18 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) шляхом уточнення
редакції абзацу другого статті 70 та пункту 6 статті 76 проекту
Закону;
9) реструктуризації заборгованості енергогенеруючих компаній
з погашення, обслуговування та плати за надання гарантій за
позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою на
впровадження спільного з Міжнародним банком та Європейським банком
реконструкції та розвитку проекту розвитку ринку
електроенергетики, яка реструктуризується рівними частинами до
2013 року за умови своєчасних розрахунків за цими зобов'язаннями
шляхом уточнення редакції абзацу третього статті 70 проекту
Закону;
10) зарахування штрафів за порушення вимог Закону України
"Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"
( 98/96-ВР ) до місцевих бюджетів за місцем плати за торговий
патент та відповідно виключення пункту 5 статті 76 проекту Закону;
11) перенесення положень статей проекту Закону, які
стосуються змін податкового законодавства, в окремий законопроект
про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування
і подання його разом з детальними розрахунками та поясненнями до
Верховної Ради України з подальшим опрацюванням і прийняттям
такого законопроекту в єдиному пакеті з проектом закону про
Державний бюджет України на 2007 рік;
12) збереження у 2007 році дії статті 4 Закону України "Про
стимулювання виробництва автомобілів в Україні" ( 535/97-ВР );
13) перегляду базових нормативів плати за користування
надрами, визначених у додатку N 9 до проекту Закону, з урахуванням
геологічних особливостей родовищ, процесу видобутку та переробки
корисних копалин, які використовуються в економіці для різних
цілей (щодо піщано-гравійної сировини, будівельного каменю та
марганцевої руди);
14) збільшення визначених у додатку N 10 до проекту Закону
нормативів збору за спеціальне водокористування в частині
використання підземних та поверхневих вод суб'єктами
господарювання, які виробляють напої, у 10 разів;
15) збільшення базових нормативів плати за користування
надрами для видобування залізної руди;
16) встановлення на 2007 рік ставки акцизного збору на
бензини моторні сумішеві у розмірі 45 євро за 1000 кг;
17) застосування пільг по платі за землю до громадських
організацій інвалідів та підприємств громадських організацій
інвалідів відповідно до пункту 3 статті 12 Закону України "Про
плату за землю" ( 2535-12 ) без додаткових умов;
щодо фінансування державного бюджету та державного боргу:
18) додаткового включення у додаток N 11 до проекту Закону
граф стосовно пакета акцій, який належить державі, пакета акцій,
що пропонується для продажу, номінальної вартості пакета акцій, що
пропонується для продажу;
19) перегляду переліку об'єктів, які підлягають приватизації
у 2007 році, зокрема у частині доповнення його великими та
середніми підприємствами, привабливими для інвесторів (включаючи
підприємства, пакети акцій яких було передано до статутного фонду
Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України",
Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат, Відкрите акціонерне
товариство "Азмол", Відкрите акціонерне товариство "Одеський
припортовий завод"), та визначення реальних обсягів відповідних
надходжень до державного бюджету;
20) здавати в оренду та здійснювати приватизацію
теплоелектроцентралей, які перебувають у державній та комунальній
власності;
21) спрямування частини коштів, передбачених у додатку N 3 до
проекту Закону за бюджетною програмою "Стабілізаційний фонд"
(код 3511380), на покриття дефіциту Державного бюджету України;
щодо видатків та кредитування державного бюджету:
22) виділення бюджетних коштів на виконання указів Президента
України від 14 квітня 2006 року N 304 ( 304/2006 ) "Про
відзначення 1100-річчя заснування міста Переяслава-Хмельницького",
від 29 квітня 2005 року N 732 ( 732/2005 ) "Про невідкладні заходи
щодо розвитку Національного заповідника "Хортиця", від
30 грудня 2005 року N 1881 ( 1881/2005 ) "Про невідкладні заходи
щодо відродження Софії Київської як загальнонаціонального
духовного центру" та розпоряджень Президента України від 18 квітня
2005 року N 969 ( 969/2005-рп ) "Про створення державного
історико-архітектурного заповідника "Стара Умань", від
29 квітня 2005 року N 1016 ( 1016/2005-рп ) "Про відродження та
розвиток історичних і культурних центрів Черкащини";
23) передбачення видатків на будівництво в Україні заводу з
переробки плазми крові;
24) уточнення назв бюджетних програм, пов'язаних з наданням
компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, у частині передбачення відповідних виплат по
виконавчих листах за рішенням судів;
25) погашення заборгованості із заробітної плати працівникам
підприємств, які припинили діяльність та збанкрутіли;
26) виділення бюджетних коштів на поповнення статутного фонду
Відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк
України" та Відкритого акціонерного товариства "Державний
експортно-імпортний банк України" для забезпечення залучення
пільгових кредитів цього банку на реалізацію заходів, передбачених
положеннями Енергетичної стратегії України до 2030 року
( 145-2006-р ) щодо реконструкції тепломереж та
теплоелектроцентралей;
27) збільшення виплат щорічної разової допомоги відповідно до
законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ) та "Про жертви нацистських
переслідувань" ( 1584-14 ), передбачених статтею 33 проекту
Закону;
28) передбачення коштів на виконання державного замовлення з
одержання приросту запасів нафти і природного газу, фінансування
регіональних геолого-розвідувальних робіт та на буріння
артезіанських свердловин при розподілі видатків на розвиток
мінерально-сировинної бази;
29) уточнення редакції статті 41 проекту Закону з метою
недопущення погіршення умов та розміру нарахування пенсій
військовослужбовцям, які у термін до 24-х календарних місяців до
моменту звільнення були відкомандировані до відповідних органів
виконавчої влади, підприємств, установ чи організацій, перебували
у закордонному відрядженні і яким за основним місцем військової
служби у цей період не нараховувалося грошове забезпечення або
нараховувалося не в повному обсязі;
30) збільшення видатків на створення та функціонування
Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних
осіб та їх документування, виготовлення паспортів громадянина
України для виїзду за кордон із застосуванням цієї системи, в тому
числі шляхом передбачення коштів по спеціальному фонду державного
бюджету за рахунок спрямування частини державного мита, що
справляється за видачу паспорта громадянина для виїзду за кордон
або продовження строку дії цього паспорта на території України;
31) уточнення редакції частини четвертої статті 60 проекту
Закону в частині визначення граничного розміру середньомісячного
сукупного доходу сім'ї на одного члена сім'ї, який дає право на
отримання державної допомоги;
32) уточнення редакції статті 61 проекту Закону щодо
здійснення компенсаційних виплат військовослужбовцям (крім
військовослужбовців строкової служби), особам рядового і
начальницького складу в розмірі до п'ятирічного грошового
забезпечення у разі поранення, контузії, травми або захворювання,
отриманих під час виконання ними службових обов'язків або в період
проходження служби;
33) передбачення у додатку N 5 до проекту Закону розподілу
видатків за бюджетними програмами "Розвиток та реконструкція
централізованих систем водопостачання та водовідведення"
(код 2701140) та "Загальнодержавна програма реформування і
розвитку житлово-комунального господарства" (код 2701180) між
адміністративно-територіальними одиницями;
34) здійснення головними розпорядниками коштів державного
бюджету за відповідними критеріями максимального розподілу коштів
між адміністративно-територіальними одиницями за бюджетними
програмами, заходи з яких виконуються на відповідних територіях;
35) доопрацювання редакції пункту 39 статті 76 проекту Закону
та подання додатково відповідних пропозиції;
36) уточнення редакції пункту 71 статті 76 та частин другої і
третьої статті 80 проекту Закону щодо визначення оптимальної
тривалості виплати допомоги по безробіттю (у календарних днях) з
метою посилення мотивації до праці при одночасному забезпеченні
належного соціального захисту безробітних;
37) вилучення із статті 89 проекту Закону положень щодо
дотації за реалізовану продукцію рослинництва і тваринництва;
38) перегляду максимального розміру пенсії для інших
категорій пенсіонерів, визначених у частині першій статті 108
проекту Закону;
39) невстановлення максимального розміру пенсій, призначених
відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ), згідно з яким пенсія по інвалідності призначається у
розмірі фактичних збитків;
40) використання стабілізаційного фонду шляхом внесення змін
до закону про Державний бюджет України;
41) спрямування частини коштів від збору за спеціальне
водокористування на забезпечення утримання
водопровідно-каналізаційного господарства у належному стані;
щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин:
42) збільшення видатків загального фонду місцевих бюджетів на
утримання соціально-культурної сфери та органів місцевого
самоврядування і зростання обсягу місцевих бюджетів у зведеному
бюджеті України за загальним фондом, урахувавши у повному обсязі
збільшення видатків на виплату заробітної плати працівникам
бюджетних установ;
43) виключення зі складу видатків місцевих бюджетів, що
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів,
централізованих програм і заходів (насамперед щодо реалізації
Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат,
передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним,
науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних
закладів" ( 1994-15 ), програми "Цукровий діабет та заходи з
лікування нецукрового діабету") та передбачення джерелом
здійснення цих видатків субвенцій з державного бюджету;
44) збільшення видатків для закупівлі інсулінів згідно з
Комплексною програмою "Цукровий діабет та заходи з лікування
нецукрового діабету" з урахуванням зростання кількості хворих та
цін на медикаменти;
45) відновлення практики перерахування до місцевих бюджетів
50 відсотків коштів від обсягу перевиконання планових показників
доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок яких
здійснюється перерахування місцевим бюджетам дотацій вирівнювання,
з метою стимулювання місцевих органів влади та органів місцевого
самоврядування до нарощування доходів державного бюджету;
46) компенсації втрат місцевих бюджетів внаслідок надання
державою податкових пільг із плати за землю та податку з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів або
призупинення дії законодавства, яким надаються такі пільги;
47) збільшення до 30 відсотків нормативу відрахувань до
місцевих бюджетів коштів, отриманих від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають
приватизації;
48) збільшення до 50 відсотків нормативу відрахувань до
місцевих бюджетів збору за забруднення навколишнього природного
середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності. При цьому не
скорочувати видатки проекту державного бюджету, які статтею 44
проекту Закону передбачено здійснювати за рахунок такого джерела;
49) перенесення до загального фонду державного бюджету
субвенції спеціального фонду на оснащення сільських амбулаторій та
фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої
медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров'я та на
придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають
у сільській місцевості;
50) розширення напрямів використання коштів субвенції на
придбання шкільних автобусів для перевезення дітей в сільській
місцевості, врахувавши необхідність забезпечення шкільними
автобусами селищ міського типу та шахтарських міст;
51) відокремлення та визначення обсягу субвенції на
компенсацію підприємствам міського електротранспорту втрат доходів
від пільгового перевезення громадян;
52) збільшення загальних обсягів субвенцій на:
виплату допомог, пільг та житлових субсидій населенню;
виконання інвестиційних проектів, спрямованих на
соціально-економічний розвиток регіонів;
збереження історичної забудови міст, об'єктів
історико-культурної спадщини, впорядкування історичних населених
місць України та соціальний розвиток;
здійснення заходів з передачі житлового фонду та об'єктів
соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у
комунальну власність;
придбання вагонів для комунального електротранспорту
(тролейбусів і трамваїв);
придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що
проживають у сільській місцевості;
будівництво і придбання житла військовослужбовцям;
будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг
комунальної власності;
53) запровадження нових видів субвенцій на:
погашення заборгованості громадян за житлово-комунальні
послуги та енергоносії в рахунок часткової компенсації втрат від
знецінення грошових заощаджень;
закупівлю лікувально-діагностичного обладнання, медикаментів
та на виконання медичних заходів державних і національних програм;
покриття витрат, що виникають у процесі передачі у комунальну
власність об'єктів соціальної сфери та відомчого житлового фонду;
придбання кіно- та відеопроекційних комплексів;
фінансування проведення позачергових виборів до органів
місцевого самоврядування;
надання пільгових медикаментів та пільгове протезування;
проведення капітального ремонту житлового фонду комунальної
та державної власності на умовах співфінансування;
реконструкцію, будівництво та введення в дію загальноосвітніх
навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, закладів
культури у сільській місцевості;
розвиток місцевого телефонного зв'язку;
здійснення робіт із налагодження обліку об'єктів комунальної
власності, створення реєстрів комунального майна та майна спільної
власності територіальних громад;
54) запровадження субвенції на погашення заборгованості
минулих років з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з
водопостачання та водовідведення, що постачалися населенню, яка
виникла у зв'язку з невідповідністю вартості послуг їх
собівартості;
55) забезпечення реальними фінансовими ресурсами реалізації
Загальнодержавної програми розвитку малих міст;
56) зарахування податку з власників транспортних засобів та
інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві,
до доходів Київського міського бюджету в повному обсязі та
внесення відповідних змін до редакції пункту 2 статті 64 проекту
Закону;
57) передбачення коштів Запорізькій області на виконання
Комплексного плану заходів з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації на території 275 артилерійської бази ракет і боєприпасів
Міністерства оборони України у Мелітопольському районі, врахувавши
24.000 тис. гривень на вирішення соціальних питань у населених
пунктах, які постраждали під час вибухів;
58) переведення обсягу субвенції бюджету міста Києва на
виконання функцій столиці відповідно до Закону України "Про
столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) до видатків, що
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;
59) удосконалення Формули розподілу обсягу міжбюджетних
трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до
державного бюджету):
а) щодо застосування коефіцієнта вирівнювання (альфа):
запровадити коефіцієнт у розмірі 0,6 до обсягу коштів, що
передаються до державного бюджету, для п'ятьох місцевих
бюджетів-донорів, у яких обсяг таких коштів є найвищим;
здійснювати розрахунок додаткового фінансового ресурсу з
урахуванням показників нарощування дохідної частини бюджетів
адміністративно-територіальних одиниць без врахування приведених
до умов 2006 року показників доходів і видатків та додаткових
коригуючих коефіцієнтів;
б) щодо розрахунку обсягу доходів, що враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів:
врахувати вимоги статті 98 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) стосовно використання даних про фактичне виконання
відповідних місцевих бюджетів за 2003-2005 роки та не
застосовувати показник очікуваного виконання за 2006 рік;
виключити із фактичних даних за усі періоди, що беруться за
базу розрахунку, обсяги разових надходжень, зокрема сум податку з
доходів фізичних осіб в результаті погашення заборгованості із
заробітної плати минулих років, насамперед підприємствами
вугільної галузі;
врахувати зменшення податку з доходів фізичних осіб внаслідок
надання податкової соціальної пільги, погодженої з відповідними
органами місцевого самоврядування, у розрізі бюджетів міст
обласного значення і районів з урахуванням кількості її
одержувачів;
врахувати особливості формування місцевих бюджетів:
монофункціональних міст (насамперед міст, на території яких
знаходяться атомні електростанції); міст, на території яких
відбулося закриття шахт; територій, де були розформовані військові
частини;
в) щодо розрахунку обсягу видатків, що враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів:
збільшити втричі коригуючі коефіцієнти для гірських
територій;
- на утримання органів місцевого самоврядування (включаючи
управління охорони здоров'я, освіти та соціального захисту):
здійснити розрахунок видатків виходячи з нормативу видатків
на одного працівника або з урахуванням фактичної кількості
місцевих рад (у тому числі на районному рівні) та нормативних
штатів, приведених у відповідність до обсягу функціональних
обов'язків, покладених на зазначені органи;
- на дошкільну освіту:
врахувати чисельність дітей у віці 0-6 років без коригування
на фактичне охоплення дітей дошкільними закладами та врахувати
чисельність дітей, які відвідують сезонні дошкільні заклади;
- на загальну середню освіту:
поширити на малокомплектні школи в шахтарських селищах та
містах районного підпорядкування розрахунок видатків для шкіл
сільської місцевості;
збільшити коефіцієнт приведення кількості учнів денних
загальноосвітніх шкіл сільської місцевості до кількості учнів усіх
загальноосвітніх шкіл (встановити максимальний коефіцієнт 3
замість 1,684, розмір якого переглядати щорічно залежно від
середньої наповнюваності класів і класів-комплектів на підставі
результатів аналізу звітності про мережу та контингенти
загальноосвітніх шкіл);
замінити розподіл кількості учнів міської і сільської
місцевості на розподіл кількості учнів залежно від наповнюваності
класів та застосувати коефіцієнт приведення учнів, що підвозяться
до шкіл, розрахувавши його залежно від питомої ваги таких учнів до
загальної кількості учнів;
- на вищу освіту:
передбачити окремою складовою видатки на утримання вищих
навчальних закладів (встановити фінансовий норматив бюджетної
забезпеченості на одного студента, що навчається на умовах
державного замовлення);
- на охорону здоров'я:
запровадити екологічний коефіцієнт, що має врахувати
збільшення видатків регіонам із погіршеною екологією (із
застосуванням показників смертності працездатного населення,
захворюваності, забруднення повітря), коефіцієнт запобігання
онкологічним захворюванням та коефіцієнт надання медичної допомоги
лікувальними закладами малих міст;
- на соціальний захист та соціальне забезпечення:
врахувати кошти на компенсаційні виплати фізичним особам, які
надають соціальні послуги згідно із Законом України "Про соціальні
послуги" ( 966-15 ), на утримання центрів ранньої соціальної
реабілітації дітей-інвалідів, а також закладів, створених
відповідно до Закону України "Про соціальну роботу з дітьми та
молоддю" ( 2558-14 ), Указу Президента України від
11 липня 2005 року N 1086 ( 1086/2005 ) "Про першочергові заходи
щодо захисту прав дітей";
при розрахунку видатків на утримання територіальних центрів
врахувати кількість громадян, що потребують соціальної допомоги у
сільській місцевості, відносно відповідних контингентів у міській
місцевості окремо по кожній адміністративно-територіальній
одиниці;
- на культуру і мистецтво:
врахувати наявність установ культури, які є пам'ятками
архітектури та мистецтва, театрально-видовищних закладів, музеїв;
визначити окремою складовою видатки на театри, а також
зоопарки;
розрахувати фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
окремо для міського і сільського населення;
- на фізичну культуру і спорт:
залишити коефіцієнт питомої ваги видатків на фізичну культуру
і спорт для обласних бюджетів на рівні 0,5;
здійснити окремо розрахунок за видатками на утримання
існуючої мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл та на проведення
навчально-тренувальних зборів і змагань;
визначити розрахунковий обсяг видатків на утримання шкіл
вищої спортивної майстерності за формулою, яка враховує кількість
учнів постійного складу, скориговану на кількість підготовлених
спортсменів до збірних команд України;
60) врахування в розрахунку обсягу видатків на утримання
територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян для Березнівського району
Рівненської області уточнених даних по контингенту виявлених
одиноких непрацездатних громадян, інвалідів, що потребують надання
різних видів допомог, у кількості 1240 осіб замість врахованої -
688 осіб;
61) доопрацювання питання включення видатків на позашкільну
освіту до тих, які враховуються при визначенні міжбюджетних
трансфертів, при внесенні пропозицій щодо змін до Бюджетного
кодексу України ( 2542-14 ).
3. Кабінету Міністрів України:
1) разом з Національним банком України розробити порядок
сплати до державного бюджету сум перевищення кошторисних доходів
над кошторисними видатками Національного банку України,
передбачивши у 2008 році відмову від щоквартальної такої сплати, з
дотриманням статті 5 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 );
2) внести пропозиції щодо змін до Закону України "Про рентні
платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат" ( 1456-15 ) з
метою забезпечення його впровадження починаючи з 2008 року;
3) внести пропозиції щодо змін до Закону України "Про
страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 2272-14 ) в
частині зниження страхових тарифів відповідно до статті 102
проекту Закону;
4) вжити заходів щодо сприяння переобладнанню підприємств
спиртової галузі для виробництва біоетанолу;
5) при підготовці проекту Державного бюджету України на 2008
рік розглянути питання щодо зниження збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування, що сплачується з операцій купівлі-продажу
безготівкової валюти;
6) у порядку встановлення орендної плати за державне та
комунальне майно відповідно до статті 138 проекту Закону врахувати
особливі умови надання в оренду такого майна для бюджетних установ
та визначити стартовою при проведенні конкурсів орендну плату,
визначену за відповідною методикою розрахунку;
7) розглянути доцільність відновлення пільгового
оподаткування відповідно до законів України "Про стимулювання
виробництва автомобілів в Україні" ( 535/97-ВР ), "Про розвиток
автомобільної промисловості України" ( 1624-15 ) та "Про державну
підтримку літакобудівної промисловості в Україні" ( 2660-14 );
8) подати проект Податкового кодексу України, при підготовці
якого опрацювати питання щодо запровадження прогресивної шкали
оподаткування доходів фізичних осіб та майна (крім отриманого або
побудованого до 1991 року), заміни податку на додану вартість
податком з чистої реалізації, заборони списання податкового боргу;
9) підготувати і внести одночасно з проектом Закону до
другого читання пропозиції з урегулювання питання функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон та територій пріоритетного
розвитку (передбачивши механізм створення ефективних інвестиційних
та інноваційних проектів, забезпечивши при цьому жорстке
регламентування порядку їх реалізації і посилення державного
контролю за виконанням відповідних проектів);
10) переглянути норми проекту Закону, які пов'язані із
спеціальним режимом оподаткування податком на додану вартість
операцій з продажу (поставки) сільськогосподарськими
підприємствами сільськогосподарської продукції, у зв'язку з
прийняттям 19 жовтня 2006 року відповідного закону та провести
коригування доходів і видатків загального фонду проекту державного
бюджету на державну підтримку виробничих програм в
агропромисловому комплексі, передбачивши у проекті Закону норму,
аналогічну статті 74 Закону України "Про Державний бюджет України
на 2006 рік" ( 3235-15 );
11) проаналізувати і надати пропозиції щодо діючого порядку
перерахування, виплати та оподаткування дивідендів емітентами
корпоративних прав та інвестиційних доходів, виплачуваних
компаніями, що управляють активами інститутів спільного
інвестування, з метою усунення факторів, які стримують виплату
вказаних дивідендів та інвестиційних доходів;
12) внести пропозиції щодо змін та доповнень до законів
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) та
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) в частині
визначення терміну "інвестиційний податковий кредит", основних
умов його надання та максимального строку, на який такий кредит
надається, розміру ставки (процентів) за користування таким
кредитом, видів забезпечення зобов'язань платника податку щодо
повернення такого кредиту;
13) опрацювати питання щодо запровадження збору у вигляді
цільової надбавки до тарифу на телекомунікаційні послуги та внести
відповідні пропозиції;
14) доопрацювати редакцію пункту 65 статті 76 і додаток N 12
до проекту Закону та подати додаткові пропозиції про внесення змін
до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності,
що не підлягають приватизації" ( 847-14 ) як окремий законопроект;
15) разом з Фондом державного майна України терміново подати
на розгляд Верховної Ради України проект Державної програми
приватизації на 2007-2009 роки;
16) внести пропозиції щодо комплексного врегулювання порядку
забезпечення житлом державних службовців та інших категорій
громадян, які мають таке право згідно з діючим законодавством;
17) додатково вивчити питання щодо напрямів використання
коштів, передбачених у проекті Закону на створення недержавного
пенсійного фонду працівників бюджетних установ;
18) до 1 травня 2007 року спільно з Комітетом Верховної Ради
України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів підготувати
та подати законопроект щодо комплексного врегулювання питань
пенсійного забезпечення усіх категорій громадян;
19) підготувати та подати проект закону про податок на
нерухоме майно громадян, передбачивши зарахування зазначеного
податку до доходів загального фонду бюджетів місцевого
самоврядування, що не враховуються при визначенні міжбюджетних
трансфертів;
20) внести пропозиції щодо розширення повноважень органів
місцевого самоврядування стосовно встановлення ставок та переліку
місцевих податків і зборів, а також збільшення базового нормативу,
що є основою визначення їх ставок;
21) внести пропозиції щодо встановлення працівникам охорони
здоров'я надбавок за вислугу років, виплат щорічної грошової
винагороди, допомоги на оздоровлення, доплат за роботу у сільських
та селищних закладах охорони здоров'я, надбавок за тривалість
безперервної роботи у фельдшерсько-акушерських та фельдшерських
пунктах одночасно із запровадженням реформи системи охорони
здоров'я;
22) надати інформацію щодо розрахунку фінансових нормативів
бюджетної забезпеченості галузей соціально-культурної сфери, що
утримується з місцевих бюджетів, та органів місцевого
самоврядування за складовими щодо заробітної плати з нарахуваннями
та інших видатків, у тому числі на оплату енергоносіїв, придбання
продуктів харчування та медикаментів;
23) уточнити обсяг бюджетних коштів на реалізацію Закону
України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат,
передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним,
науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних
закладів" ( 1994-15 ) виходячи із звітних даних про кредиторську
заборгованість станом на 1 січня 2006 року;
24) визначити перелік закладів ранньої соціальної
реабілітації дітей-інвалідів, утримання яких здійснюватиметься у
2007 році за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів, та
виділити необхідні видатки у додатку N 3 окремим рядком за
відповідною бюджетною програмою цього Фонду. Крім того, надати
інформацію щодо обсягу коштів, необхідних для здійснення видатків
на утримання усіх центрів ранньої соціальної реабілітації
дітей-інвалідів, як за рахунок цього Фонду, так і за рахунок
місцевих бюджетів;
25) надати інформацію щодо методики розрахунку доходів
загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється
перерахування місцевим бюджетам дотації вирівнювання, у розрізі
адміністративно-територіальних одиниць;
26) здійснити у додатку N 7 проекту Закону розподіл між
бюджетами адміністративно-територіальних одиниць обсягів
субвенцій на:
стимулювання розвитку регіонів, у тому числі депресивних
територій;
збереження історичної забудови міст, об'єктів
історико-культурної спадщини, впорядкування історичних населених
місць України та соціальний розвиток;
заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних
вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку
споживання води і теплової енергії, та будівництво газопроводів
(відокремивши субвенцію на будівництво газопроводів-відводів та
газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських, та
визначивши її обсяг);
та надати інформацію щодо критеріїв такого розподілу;
27) надати інформацію щодо критеріїв розподілу між бюджетами
адміністративно-територіальних одиниць субвенцій на:
соціально-економічний розвиток;
здійснення заходів з передачі житлового фонду та об'єктів
соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у
комунальну власність;
будівництво та розвиток мережі метрополітенів;
будівництво та придбання житла для військовослужбовців;
придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що
проживають у сільській місцевості;
придбання вагонів для комунального електротранспорту
(тролейбусів і трамваїв);
28) здійснити розподіл субвенції на будівництво та розвиток
мережі метрополітенів безпосередньо бюджетам міст, які мають
метрополітени;
29) розробити та затвердити методику визначення обсягів
компенсаційних виплат на пільговий проїзд окремих категорій
громадян в усіх видах міського та приміського транспорту, у тому
числі залізничного, морського і річкового транспорту, з
урахуванням фактично перевезених пасажирів;
30) надати аргументовану інформацію щодо доцільності
проведення експерименту стосовно фінансування професійно-технічних
училищ у Харківській і Львівській областях та місті Києві з
відповідних місцевих бюджетів;
31) впорядкувати та затвердити до 1 грудня 2006 року типові
штати виконавчих органів рад, врахувавши структуру виконавчих
органів рад (апарат ради, виконавчі комітети, управління, відділи)
та здійснення повноважень, що належать до їх відання згідно із
законодавством;
32) розробити та затвердити державні соціальні стандарти і
нормативи, на базі яких відповідно до вимог Закону України "Про
державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії"
( 2017-14 ) мають розраховуватися мінімальні обсяги місцевих
бюджетів;
33) опрацювати питання щодо запровадження стабільної системи
фінансової підтримки інвестиційної діяльності органів місцевого
самоврядування на довготривалий період на основі затверджених
програм;
34) розробити заходи з удосконалення казначейського
обслуговування місцевих бюджетів, зокрема розглянути можливість
запровадження програмного забезпечення автоматизованої системи
"Клієнт - Казначейство" та встановлення вартісної межі проведення
платежів розпорядниками коштів місцевих бюджетів в обсязі 5 тис.
гривень без здійснення органами Державного казначейства України
процедур попереднього контролю;
35) утворити робочу групу для перевірки застосування
нормативів бюджетної забезпеченості на прикладі одного бюджету
міста обласного значення, бюджету району та обласного бюджету, що
мають усереднені показники кількості споживачів соціальних послуг
та інфраструктуру бюджетних установ, до складу якої включити
народних депутатів України, представників Кабінету Міністрів
України, Секретаріату Президента України, Асоціації міст України
та громад, а також органів місцевого самоврядування. До 1 січня
2007 року робочій групі підготувати пропозиції щодо нормативів
бюджетної забезпеченості за напрямами делегованих повноважень для
їх врахування при розрахунку міжбюджетних трансфертів виходячи з
вимог Конституції України ( 254к/96-ВР ) та чинного законодавства
стосовно ресурсного забезпечення делегованих місцевому
самоврядуванню повноважень у повному обсязі.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry