Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про охорону дитинства

Про внесення змін до Закону України Про охорону дитинства

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про охорону дитинства"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 11, ст.202 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про охорону дитинства"
( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30,
ст. 142) такі зміни:
1. Статтю 19 після частини шостої доповнити двома новими
частинами такого змісту:
"Для дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, які потребують
опіки і стороннього догляду, органи управління освітою, за згодою
батьків дітей або осіб, які їх замінюють, забезпечують навчання в
загальноосвітніх та спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладах за відповідними навчальними програмами, у тому числі і в
домашніх умовах.
Діти-інваліди та інваліди з дитинства, які перебувають у
реабілітаційних закладах, закладах та установах системи охорони
здоров'я, системи праці та соціального захисту населення, мають
право на здобуття освіти за індивідуальними навчальними
програмами, які узгоджуються з індивідуальними програмами
реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства".
У зв'язку з цим частини сьому - дев'яту вважати відповідно
частинами дев'ятою - одинадцятою.
2. У статті 21:
частину четверту після слів "Забороняється залучення дітей
до" доповнити словами "найгірших форм дитячої праці";
після частини четвертої доповнити новою частиною такого
змісту:
"До найгірших форм дитячої праці належать:
усі форми рабства або практика, подібна до рабства, зокрема,
продаж дітей та торгівля ними, боргова залежність, а також
примусова чи обов'язкова праця, включаючи примусове чи обов'язкове
вербування дітей для використання їх у збройних конфліктах;
використання, вербування або пропонування дитини для зайняття
проституцією, виробництва порнографічної продукції чи
порнографічних вистав;
використання, вербування або пропонування дитини для
незаконної діяльності;
робота, яка за своїм характером чи умовами, в яких вона
виконується, може завдати шкоди фізичному або психічному здоров'ю
дитини".
У зв'язку з цим частини п'яту - восьму вважати відповідно
частинами шостою - дев'ятою.
3. Частину десяту статті 24 викласти у такій редакції:
"Посередницька, комерційна діяльність щодо усиновлення дітей,
передання їх під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї
громадян України, іноземців або осіб без громадянства
забороняється".
4. Статтю 26 після частини четвертої доповнити двома новими
частинами такого змісту:
"Діти-інваліди мають право на безоплатне матеріальне,
соціально-побутове і медичне забезпечення, а також забезпечення
медикаментами, технічними й іншими засобами індивідуальної
корекції відповідно до законодавства.
Діти-інваліди, які мають порушення опорно-рухового апарату,
за наявності відповідного висновку медико-соціальної експертизи,
що підтверджує їх право на забезпечення автомобілем (у разі
необхідності з ручним керуванням), і яким виповнилося 5 років,
забезпечуються автотранспортними засобами на пільгових умовах.
Право на управління таким автотранспортним засобом, за наявності
відповідного документа на право управління автомобілем, набуває
один із повнолітніх членів сім'ї (або найближчих родичів)
інваліда".
У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною сьомою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
пунктів 1 і 4 розділу I, якими вносяться зміни відповідно до
статей 19 та 26 Закону України "Про охорону дитинства"
( 2402-14 ), які набирають чинності з 1 січня 2006 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 лютого 2005 року
N 2414-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry