Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін і доповнень до Закону України Про оборону України

Про внесення змін і доповнень до Закону України Про оборону України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень
до Закону України "Про оборону України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 44, ст.420 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про оборону України" ( 1932-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 9, ст. 106) такі
зміни і доповнення:
1. Абзац третій частини першої статті 2 викласти в такій
редакції: "прогнозування та оцінку воєнної загрози чи загрози воєнного
нападу, здійснення відповідних заходів на міжнародній арені для
запобігання агресії".
2. У статті 4: абзац п'ятий частини третьої викласти в такій редакції: "кандидатури на посади Міністра оборони України і начальника
Генерального штабу Збройних Сил України"; абзац шостий частини третьої доповнити словами "символіку
Збройних Сил України"; абзац сьомий частини третьої доповнити словами "її
фінансування"; в абзаці третьому частини четвертої слова "запроваджує
воєнний стан на території України" замінити словами "вводить
воєнний стан на всій території України чи в окремих її
місцевостях" та після слів "воєнного нападу" доповнити словами
"або загрози воєнного нападу"; абзац четвертий частини четвертої викласти в такій редакції: "визначає військові звання, свято - День Збройних Сил
України, присвоює найменування кораблям першого і другого рангу".
3. У статті 5: у частинах першій і другій слово "Головнокомандуючий"
замінити словами "Верховний Головнокомандуючий"; абзац другий частини другої після слів "загальної структури"
доповнити словами "та чисельного складу"; абзац третій частини другої викласти в такій редакції: "пропонує на затвердження Верховної Ради України кандидатури
для призначення ним на посади Міністра оборони України і
начальника Генерального штабу Збройних Сил України"; абзаци шостий і сьомий частини другої викласти в такій
редакції: "затверджує план розвитку та стратегічні плани використання
Збройних Сил України, плани їх дислокації та розташування, а також
положення про Генеральний штаб Збройних Сил України; у разі воєнного нападу або загрози воєнного нападу на Україну
приймає рішення про оголошення стану війни, введення воєнного
стану на всій території України чи в окремих її місцевостях,
рішення про їх припинення або відміну, укладення миру і
невідкладно вносить ці питання на розгляд Верховної Ради України,
а також оголошує загальну або часткову мобілізацію на території
України у разі оголошення стану війни, приймає рішення про
демобілізацію"; в абзаці десятому частини другої слова "а також про
мобілізацію військовозобов'язаних у воєнний час та про
демобілізацію" виключити; доповнити частину другу новим абзацом дванадцятим такого
змісту: "встановлює військові свята".
4. У статті 7:
в абзаці третьому слово "дійсну" виключити;
в абзаці сьомому слова "при виконанні службових обов'язків"
замінити словами "під час проходження служби".
5. У частині другій статті 8: в абзаці четвертому слово "воєнного" замінити словом
"оборонного"; абзац п'ятий після слів "пропозиції щодо" доповнити словами
"загальної структури та чисельного складу Збройних Сил України,
обсягу бюджетних";
в абзаці чотирнадцятому слово "дійсну" виключити.
6. У назві статті 10 та її тексті слова "Кримської АРСР"
замінити словами "Республіки Крим".
7. У статті 13: у частині першій слово "нападу" замінити словами "воєнного
нападу або загрози воєнного нападу", а слова "Службою національної
безпеки України та іншими військовими формуваннями" замінити
словами "іншими військовими формуваннями, створеними відповідно до
законодавства України, та Службою безпеки України"; у частині третій слова "чисельність та склад" замінити
словами "склад, загальна структура та чисельність", а слова "та
мобілізації" замінити словами "мобілізації та демобілізації".
8. У статті 15: слова "запроваджується" і "запровадженням" замінити
відповідно словами "вводиться" і "введенням"; частину п'яту викласти в такій редакції: "Порядок введення і правовий режим воєнного стану
визначаються Законом України".
9. У статті 16: назву статті доповнити словами "та демобілізація"; частину другу після слова "мобілізації" доповнити словами
"та демобілізації".
10. Статтю 17 доповнити новою частиною такого змісту: "Положення про територіальну оборону затверджується
Президентом України".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 21 жовтня 1993 року
N 3547-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry