Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Державну програму приватизації

Про Державну програму приватизації

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Державну програму приватизації

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 19, ст.113 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Схвалити Державну програму приватизації на 1994 рік.
2. Верховній Раді Республіки Крим, Радам народних депутатів
розробити і затвердити до 1 березня 1994 року відповідно
республіканську (Республіки Крим) і місцеві програми приватизації
відповідно до вимог Державної програми приватизації на 1994 рік.
3. Кабінету Міністрів України разом з Комісією Верховної Ради
України з питань економічної реформи і управління народним
господарством та з іншими комісіями підготувати і подати до 1
березня 1994 року на розгляд Верховної Ради України: пропозиції про внесення змін і доповнень до законодавчих
актів України з метою створення умов для сприяння виконанню
Державної програми приватизації на 1994 рік, а також забезпечення
у процесі приватизації захисту інтересів соціально незахищених
верств населення України, депортованих та репресованих громадян,
інвалідів внаслідок трудового каліцтва.
4. Кабінету Міністрів України до 15 лютого 1994 року
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції
про внесення доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо встановлення
відповідальності за порушення законодавства про приватизацію.
5. Кабінету Міністрів України забезпечити до 1 квітня 1994
року створення єдиної комп'ютеризованої інформаційної мережі для
здійснення приватизації та єдиного банку даних про об'єкти
приватизації.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 26 січня 1994 року
N 3876-XII

Д О Д А Т О К
до Постанови Верховної Ради України
від 26 січня 1994 року N 3876-XII

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА ПРИВАТИЗАЦІЇ
на 1994 рік
Державна програма приватизації на 1994 рік (далі - Програма)
розроблена відповідно до Закону України "Про приватизацію майна
державних підприємств" ( 2163-12 ) і спрямована на широке
розгортання приватизації майна державних підприємств.
Ч а с т и н а I
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ
РОЗДІЛ 1. ПРІОРИТЕТИ ПРИВАТИЗАЦІЇ
На підставі результатів приватизаційного процесу в 1992-1993
роках визначаються такі пріоритети стосовно реалізації державної
політики у сфері приватизації: широкомасштабне проведення приватизації об'єктів груп А, Д; розгортання приватизації об'єктів груп Б, В, Г; забезпечення участі громадян України у приватизації через
використання ними приватизаційних депозитних рахунків; розвиток ринкової інфраструктури; створення умов для активізації процесу приватизації та
післяприватизаційного функціонування підприємств; створення умов для участі іноземних інвесторів у
приватизації; координація процесів приватизації майна, яке перебуває в
загальнодержавній, республіканській (Республіки Крим) та
комунальній власності, проведення з цією метою організаційних і
фінансових заходів. Завдання Програми є обов'язковими для виконання центральними
і місцевими органами державної виконавчої влади, органами
регіонального і місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ 2. ОБ'ЄКТИ ПРИВАТИЗАЦІЇ
2.1. Об'єкти приватизації класифікуються за групами залежно
від первісної (балансової) вартості основних фондів, зазначеної в
балансовому звіті за квартал, що передував даті прийняття органом
приватизації рішення про приватизацію об'єкта (далі - вартість), і
якісних ознак. Об'єкти класифікуються таким чином: група А - об'єкти, вартість яких у цінах на 1 серпня 1993
року не перевищує 700 млн. крб. (крім підприємств групи Г); група Б - об'єкти, вартість яких у цінах на 1 серпня 1993
року становить від 700 до 45000 млн. крб., а частка вартості
фондів, що припадає на одного працюючого, не перевищує номінальної
вартості приватизаційного майнового сертифіката більш як у 1,5
раза (крім підприємств групи Г); група В - об'єкти, вартість яких у цінах на 1 серпня 1993
року становить від 700 до 45000 млн. крб., а частка вартості
фондів, що припадає на одного працюючого, перевищує номінальну
вартість приватизаційного майнового сертифіката більш як у 1,5
раза (крім підприємств групи Г); група Г - підприємства-монополісти, що визнані такими у
встановленому порядку, незалежно від вартості; підприємства
військово-промислового комплексу, що підлягають конверсії згідно з
відповідною програмою, незалежно від вартості; підприємства,
приватизація яких здійснюється із залученням іноземних інвестицій
за міжнародними договорами України, незалежно від вартості;
підприємства, вартість яких перевищує 45000 млн. карбованців; група Д - законсервовані об'єкти і об'єкти незавершеного
будівництва; майно ліквідованих підприємств; група Е - частки (паї, акції), що належать державі в майні
підприємств із змішаною формою власності. У разі проведення індексації балансової вартості основних
фондів розмір вартості, за яким здійснюється класифікація об'єктів
приватизації, збільшується на коефіцієнт індексації
приватизаційних майнових сертифікатів. 2.2. Першочерговій приватизації підлягають об'єкти, які
найбільше впливають на розвиток споживчого ринку, а також ті,
перебування яких у державній власності стримує процес фінансової
стабілізації, гальмує економічний розвиток, формування ринкової
економіки. До таких об'єктів належать: підприємства роздрібної торгівлі, громадського харчування і
побутового обслуговування; експлуатаційні підприємства житлово-комунального
господарства, включаючи підприємства житлового, готельного
господарства, підприємства, що виконують роботи з благоустрою
населених пунктів, здійснюють ремонтно-будівельну діяльність; будівельні організації та підприємства промисловості
будівельних матеріалів; підприємства харчової промисловості, а також підприємства, що
спеціалізуються на переробці сільськогосподарської продукції і
сервісному обслуговуванні сільськогосподарського виробництва та
виробляють продукцію виробничо-технічного призначення для
аграрного сектора; підприємства місцевої промисловості; підприємства деревообробної і легкої промисловості; підприємства вантажного автотранспорту загального
користування, таксомоторні парки; підприємства тракторного і сільськогосподарського
машинобудування, а також ті, що виготовляють обладнання для
підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового
обслуговування і житлово-комунального господарства; підприємства матеріально-технічного постачання. Першочерговій приватизації також підлягають: збиткові підприємства всіх галузей, якщо їх збитковість не
зумовлена застосуванням державних фіксованих і регульованих цін і
тарифів; підприємства, що мають основні фонди, загальний знос яких
перевищує 70 відсотків; законсервовані об'єкти; об'єкти незавершеного будівництва, що фінансувалися за
рахунок державних капіталовкладень та дотацій з державного,
місцевих бюджетів, а також ті, терміни будівництва яких вже
минули. Рішення про приватизацію цих об'єктів органи приватизації
приймають з власної ініціативи. У разі приватизації організацій і підприємств будівельного
комплексу не допускається виділення з їх складу структурних
підрозділів, якщо це може призвести до порушення
виробничо-технологічних процесів.
2.3. Не підлягають приватизації: майно органів державної влади і управління (крім майнових
комплексів чи відокремленого майна, які забезпечують діяльність
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів
України, - за наявності відповідного дозволу зазначених органів),
майно Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки,
Прикордонних військ, правоохоронних і митних органів, майно
Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби вугільної
промисловості; об'єкти Національного космічного агентства при Кабінеті
Міністрів України; золотий та валютний фонди і запаси, державні матеріальні
резерви; емісійна система, підприємства й установи, що забезпечують
випуск та зберігання грошових знаків і цінних паперів; телевізійні і радіотрансляційні центри; аеронавігаційні об'єкти; підприємства геологічної, картографічної,
гідрометеорологічної служби, служби контролю за станом
навколишнього природного середовища; заклади освіти, фізичної культури, спорту і науки, що
фінансуються з бюджету, а також підрозділи, технологічно пов'язані
з навчальним та науковим процесом (крім закладів освіти, фізичної
культури і спорту, які належать підприємствам та відомствам і
можуть приватизуватися за умови збереження їх призначення); об'єкти культури, мистецтва, архітектури, меморіальні
комплекси, заповідники, парки тощо, які мають загальнонаціональне
значення; провідні книжкові і газетні видавництва, підприємства
поліграфії та інші організації (за окремим переліком, узгодженим
Державним комітетом у справах видавництв, поліграфії та
книгорозповсюдження з Фондом державного майна); об'єкти державних систем стандартизації, метрології та
сертифікації продукції; підприємства по виготовленню та ремонту всіх видів зброї та
іншої військової техніки, підприємства, що виробляють вибухові
речовини та ведуть буропідривні роботи; підприємства по випуску наркотичних, бактеріологічних,
біологічних, психотропних, сильнодіючих хімічних та отруйних
засобів; крематорії і кладовища; автомобільні дороги державного значення; метрополітени та міський електротранспорт; магістральні лінії електропередачі, нафто- і газопроводи,
інші об'єкти трубопровідного транспорту; об'єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст,
включаючи мережі, споруди, устаткування, які пов'язані з
виробництвом і постачанням споживачам води, газу, тепла, а також
відведенням і очищенням стічних вод; меліоративні та захисні споруди, водосховища та майно
організацій, які їх експлуатують; рухомий склад, на якому встановлено обладнання для виконання
спеціальних робіт (літаки-заправники, літаки, обладнані для
фотографування, спеціально обладнані залізничні вагони, пожежні
автомобілі тощо); підприємства, що виготовляють спирт, вина і лікеро-горілчані
вироби; протирадіаційні споруди; хлібоприймальні і хлібозаготівельні підприємства; портові споруди, навчальний та гідрографічний флот, майно
судноплавних інспекцій; полігони, будови, споруди та устаткування для захоронення
твердих промислових і побутових відходів, скотомогильники,
ветеринарно-санітарні заводи; підприємства з лісовідновлення, лісорозведення та охорони
лісу; підприємства соляної промисловості; об'єкти, розташовані на територіях зон відчуження та
безумовного обов'язкового відселення відповідно до Закону України
"Про статус територій, що зазнали радіоактивного забруднення
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС"; Київське виробниче об'єднання "Ізумруд", Вінницький завод
"Кристал" та Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат. 2.4. За погодженням з Кабінетом Міністрів України
приватизуються об'єкти групи Г, а також: об'єкти цивільної оборони, які підлягають перепрофілюванню;
підприємства атомного машинобудування; спеціалізовані елеватори, холодокомбінати, об'єкти
складського господарства, що забезпечують розміщення державних
резервів і зберігання мобілізаційних запасів; підприємства, що переробляють руди дорогоцінних металів,
коштовне та напівкоштовне каміння, радіоактивні та
рідкісноземельні елементи; підприємства і об'єднання паливно-енергетичного комплексу, в
тому числі вугле-, нафто- і газопереробні підприємства та
організації, об'єкти нафтопродуктозабезпечення і нафтосховища, що
мають міжобласне й загальнодержавне значення; експлуатаційні, ремонтні та інші підприємства наземного
залізничного транспорту загального користування, авіаційного,
морського, внутрішнього водного транспорту та автомобільного
господарства (за винятком включених до пункту 2.2 цього розділу); міський та приміський пасажирський автомобільний транспорт
загального користування; автотранспортні підприємства, що мають мобілізаційні
завдання; підприємства та об'єкти електроенергетики, гідростанції; підприємства з виробництва медичної техніки і медичних
виробів із скла, фарфору, пластмас, підприємства
хіміко-фармацевтичної промисловості; галузеві головні і територіальні науково-дослідні, проектні,
проектно-конструкторські та конструкторсько-технологічні
організації, підрядні реставраційні підприємства; телевізійні центри і радіоцентри; підприємства целюлозно-паперової промисловості; підприємства цукрової та олійно-жирової промисловості; хлібокомбінати, хлібозаводи, макаронні фабрики; машиновипробні станції; підприємства і організації, установи державної ветеринарної
медицини і Укрзооветпостачу; насінницькі, племінні заводи та підприємства, кінні заводи,
селекційно-гібридні центри, сортовипробувальні станції та
дільниці, науково-дослідні організації; нерестово-виросні рибницькі господарства; рибоводно-меліоративні станції.
2.5. Приватизація структурних підрозділів підприємств -
цехів, дільниць тощо (далі - підрозділи) здійснюється в порядку,
що встановлюється Фондом державного майна України та
Антимонопольним комітетом України. Окремо можуть приватизуватися також структурні одиниці тих
об'єднань, які не привели свій статус у відповідність із чинним
законодавством.
2.6. Обмеження щодо приватизації підприємств, зазначених у
пунктах 2.3 і 2.4, не поширюються на структурні підрозділи
неосновного профілю діяльності цих підприємств.
2.7. Об'єкти банківської сфери, соціально-культурного
призначення та Українська державна страхова комерційна організація
приватизуються на підставі рішень Кабінету Міністрів України, що
приймаються згідно з чинними актами законодавства.
РОЗДІЛ 3. ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ
3.1. Міністерство економіки України, Міністерство статистики
України, Фонд державного майна України, Антимонопольний комітет
України, інші міністерства і відомства разом з Урядом Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями забезпечують проведення секторного аналізу
економіки та використання його результатів під час прийняття
рішень щодо приватизації окремих об'єктів відповідних галузей
економіки. Для проведення секторного аналізу економіки утворюються
міжвідомчі комісії, які діють у відповідних галузях згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1993 року N 602
( 602-93-п ) "Про проведення секторного аналізу економіки".
3.2. За результатами секторного аналізу міжвідомчими
комісіями розробляються концепції приватизації підприємств різних
секторів (галузей) економіки, у яких повинні міститися пропозиції
щодо: способів приватизації; послідовності, темпів і масштабів приватизації підприємств з
урахуванням існуючих господарських зв'язків і рівня монополізму в
галузі; умов приватизації об'єктів групи Г; переліку об'єктів, які підлягають приватизації із залученням
іноземних інвесторів; переліку об'єктів, контрольні пакети акцій яких підлягають
продажу за конкурсом або залишаються в державній власності; порядку продажу акцій корпоратизованих підприємств; умов приватизації об'єктів групи Д; приватизації об'єктів галузі чи окремих підприємств
соціально-культурного призначення; способів підготовки до приватизації; визначення вимог до діяльності приватизованих підприємств і
форм контролю за додержанням цих вимог. Зазначені концепції розробляються протягом року за
визначеними Кабінетом Міністрів України графіками і затверджуються
спільним рішенням Фонду державного майна України, Міністерства
економіки України, Антимонопольного комітету України і
відповідного міністерства.
РОЗДІЛ 4. СПОСОБИ ПІДГОТОВКИ ПІДПРИЄМСТВ ДО ПРИВАТИЗАЦІЇ
4.1. Для забезпечення ефективності приватизації
застосовуються такі способи підготовки підприємств до цього
процесу: корпоратизація підприємств; ліквідація підприємств, визнаних банкрутами; фінансове оздоровлення підприємств; комерціалізація окремих підрозділів підприємств.
4.2. Корпоратизація - це перетворення державного підприємства
відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 року
N 210/93 у відкрите акціонерне товариство, акції якого належать
державі, засновником якого є відповідний орган, уповноважений
управляти державним майном.
4.3. Ліквідація підприємства, визнаного банкрутом відповідно
до Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 ), провадиться з
метою погашення державою боргів цього підприємства за рахунок
продажу закріпленого за ним майна. Приватизації підлягає майно ліквідованого
підприємства-банкрута, що залишилося після задоволення вимог
кредиторів і розрахунків по оплаті праці членів трудового
колективу цього підприємства.
4.4. Фінансове оздоровлення підприємства може здійснюватися
шляхом: проведення фінансових заходів відповідно до Положення про
порядок фінансового оздоровлення державних підприємств, що
затверджується Кабінетом Міністрів України; примусової зміни організаційної структури підприємства шляхом
відокремлення майна, утримання якого завдає збитків; передачі державної частки в майні підприємств із змішаною
формою власності в порядку, визначеному чинним законодавством, у
довірче управління недержавним юридичним особам для поліпшення
фінансового становища цього підприємства.
4.5. Комерціалізація - набуття структурними підрозділами
підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового
обслуговування статусу юридичної особи відповідно до чинного
законодавства.
РОЗДІЛ 5. ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦІЇ РІЗНИХ ГРУП ОБ'ЄКТІВ
5.1. Порядок приватизації об'єктів груп А і Д
5.1.1. Фонд державного майна України, органи приватизації
Республіки Крим та адміністративно-територіальних одиниць: щомісяця складають за поданням міністерств і відомств, інших
органів, уповноважених управляти державним майном, переліки
об'єктів групи А (не менше 2000 одиниць) і публікують їх в
інформаційних бюлетенях та у міській (районній) пресі за місцем
розташування об'єкта приватизації; на підставі розгляду заяв, що надійшли від покупців,
визначають і застосовують способи приватизації об'єктів цієї групи
відповідно до Положення про застосування способів приватизації
майна державних підприємств, затвердженого Фондом державного майна
України.
5.1.2. Товариство покупців, створене працівниками об'єкта
малої приватизації, яке не стало його власником у разі
застосування конкурентних способів приватизації, отримує повну
грошову компенсацію за об'єкти соціально-побутового призначення,
створені за рахунок коштів фонду соціального розвитку
підприємства, що приватизується (аналогічного фонду), а також
розподіляє між членами товариства неперсоніфікований
(невикористаний) прибуток, що залишився у розпорядженні
підприємства на момент приватизації. Зазначена сума виплачується з
позабюджетних фондів приватизації у порядку, що встановлюється
Фондом державного майна України.
5.1.3. Об'єкти групи Д, визначені згідно з Указом Президента
України від 14 жовтня 1993 року N 456/93 "Про приватизацію
об'єктів незавершеного будівництва", приватизуються у порядку,
передбаченому цим Указом. Приватизація інших об'єктів
незавершеного будівництва здійснюється за результатами розгляду
органами приватизації відповідних заяв на приватизацію цих
об'єктів. Фонд державного майна України щомісяця публікує переліки 40
об'єктів цієї групи, а органи приватизації Республіки Крим та
адміністративно-територіальних одиниць - 100 об'єктів. Майно ліквідованих підприємств продається на аукціонах та за
конкурсами. Об'єкти незавершеного будівництва, що є у республіканській
(Республіки Крим) чи комунальній власності, по яких органи
приватизації Республіки Крим та адміністративно-територіальних
одиниць протягом шести місяців після їх консервації чи зупинення
будівництва не прийняли рішення стосовно їх приватизації,
приватизуються Фондом державного майна України відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1993 року
N 894 ( 894-93-п ).
5.2. Порядок приватизації об'єктів груп Б, В і Г
5.2.1. Під час приватизації об'єктів груп Б, В і Г органи
приватизації реалізують плани розміщення акцій, що розробляються
відповідно до Положення про план приватизації, затвердженого
Фондом державного майна України. У цих планах передбачається першочерговий продаж акцій
громадянам України і фінансовим посередникам за приватизаційні
папери відповідно до Положення про застосування способів
приватизації майна державних підприємств, затвердженого Фондом
державного майна України. Приватизація об'єктів групи Б здійснюється шляхом викупу
майна державних підприємств трудовими колективами цих підприємств
за рішенням трудового колективу. Плани розміщення акцій складаються комісіями з приватизації з
урахуванням результатів секторного аналізу економіки та
бізнес-планів, що надійшли від стратегічних інвесторів. Стратегічними інвесторами визнаються юридичні особи, які є
покупцями згідно із статтею 8 Закону України "Про приватизацію
майна державних підприємств", виробляють аналогічну з державними
підприємствами або технологічно пов'язану продукцію, беруть
зобов'язання з додаткового інвестування після приватизації та
виявили бажання придбати їх майнові комплекси або контрольні
пакети акцій відкритих акціонерних товариств, що приватизуються. Бізнес-планом визнається документ, який містить зобов'язання
покупців щодо подальшої експлуатації об'єкта приватизації та
обгрунтування можливостей їх виконання відповідно до вимог, що
встановлюються Фондом державного майна України.
5.2.2. Протягом 1994 року органи приватизації здійснюють
продаж акцій 8000 акціонерних товариств, заснованих у процесі
приватизації та корпоратизації, лише за приватизаційні папери у
два етапи: перший - з 1 січня по 30 червня, другий - з 1 липня по
31 грудня.
5.2.3. Підготовка до першого етапу проводиться в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому з 1 січня
розпочинається продаж громадянам України і фінансовим посередникам
за приватизаційні майнові сертифікати акцій 90 відкритих
акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації, та 210
- у процесі приватизації. Продаж акцій за планом розміщення акцій за кошти здійснюється
органами приватизації лише після завершення першого етапу їх
продажу за приватизаційні папери (крім пільгового продажу
працівникам підприємства) протягом наступних етапів.
5.2.4. Підготовка до другого етапу продажу акцій проводиться
в такому порядку: а) Фонд державного майна України, органи приватизації
Республіки Крим та адміністративно-територіальних одиниць: до 5 квітня складають перелік 2000 відкритих акціонерних
товариств, створених у процесі приватизації, і 1500 - у процесі
корпоратизації;
до 15 квітня публікують цей перелік в інформаційному
бюлетені, інших друкованих засобах масової інформації та створюють
комісії з приватизації корпоратизованих підприємств; до 15 червня затверджують плани приватизації корпоратизованих
підприємств; до 1 липня публікують в інформаційному бюлетені та інших
друкованих засобах масової інформації повідомлення про відкритий
продаж акцій зазначених акціонерних товариств за приватизаційні
папери; створюють комісії з продажу акцій; б) міністерства та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України
органи, які уповноважені управляти майном, що є у
загальнодержавній власності: до 1 квітня подають для затвердження Фонду державного майна
України перелік 1500 заснованих ними в процесі корпоратизації
відкритих акціонерних товариств; до 1 червня передають Фонду державного майна України акції
зазначених відкритих акціонерних товариств відповідно до завдань,
встановлених цією Програмою; в) міжвідомчі комісії з питань проведення секторного аналізу
економіки подають до 15 травня Фонду державного майна України
пропозиції щодо планів розміщення акцій корпоратизованих
підприємств; г) органи приватизації Республіки Крим та
адміністративно-територіальних одиниць до 1 червня подають до
Фонду державного майна України плани розміщення акцій та
інформацію про випуск акцій 800 відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації підприємств, що
перебувають у комунальній власності і зареєстровані в місцевих
фінансових органах, з метою організації широкого інформування
населення про відкритий продаж цих акцій.
5.2.5. У разі прийняття рішення про продаж цілісних майнових
комплексів за конкурсом або реалізацію контрольних пакетів акцій
із здійсненням покупцями розрахунків за придбані об'єкти належними
їм або позиченими ними коштами органи приватизації організують
проведення таких конкурсів протягом липня-жовтня. З цією метою у
червні органи приватизації: визначають умови проведення конкурсів з урахуванням
пропозицій міжвідомчих комісій з питань секторного аналізу
економіки, місцевих Рад народних депутатів; публікують в інформаційних бюлетенях та інших друкованих
засобах масової інформації повідомлення про конкурси з продажу
контрольних пакетів акцій; створюють конкурсні комісії, які організують конкурси згідно
з Положенням про застосування способів приватизації майна
державних підприємств, затвердженим Фондом державного майна
України.
5.2.6. З 1 липня розпочинається другий етап продажу
громадянам України акцій 1500 відкритих акціонерних товариств,
створених під час корпоратизації, та 2000 - у процесі
приватизації, за приватизаційні майнові сертифікати. Органи приватизації разом з Міністерством економіки та іншими
органами, уповноваженими управляти державним майном, здійснюють
підготовку до третього етапу відкритого продажу акцій за
приватизаційні папери, що розпочнеться 1 січня 1995 року.
5.3. Особливості приватизації окремих об'єктів груп Б, В і Г
5.3.1. Приватизація об'єктів групи Г здійснюється за планами
приватизації у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів
України від 18 лютого 1993 року N 123 ( 123-93-п ) "Про
затвердження порядку погодження з Кабінетом Міністрів України
приватизації окремих об'єктів державної власності". 5.3.2. Органи приватизації до 1 червня 1994 року звертаються
до орендарів з пропозицією про приватизацію орендованого ними
майна. Приватизація державного майна, зданого в оренду, здійснюється
відповідно до чинного законодавства України. Оцінка орендованого майна, що приватизується, здійснюється за
методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
8 вересня 1993 року N 717 ( 717-93-п ).
5.3.3. Приватизація підприємств агропромислового комплексу
проводиться згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 17
травня 1993 року N 51-93 "Про особливості приватизації в
агропромисловому комплексі". Перелік груп переробних підприємств агропромислового
комплексу, на які поширюється дія цього Декрету, затверджується
Кабінетом Міністрів України. Протягом 1994 року органи приватизації в основному завершують
приватизацію майна радгоспів та інших державних
сільськогосподарських підприємств і організацій, що перетворюються
в колективні сільськогосподарські підприємства, за графіком, який
підлягає затвердженню Міністерством сільського господарства і
продовольства України до 1 лютого 1994 року. Це Міністерство до 1
березня 1994 року забезпечує комісії з приватизації інформацією
про вартість майна, що припадає на одного члена колективного
сільськогосподарського підприємства в Республіці Крим або області,
а також подає відповідним комісіям з приватизації пропозиції щодо
визначення квот пільгового продажу акцій підприємств
агропромислового комплексу особам, зазначеним у статті 1 Декрету
Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року N 51-93 "Про
особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі".
РОЗДІЛ 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У
ПРИВАТИЗАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИВАТИЗАЦІЙНИХ
ПАПЕРІВ
6.1. У 1994 році здійснюється широкомасштабна приватизація з
використанням громадянами України приватизаційних паперів. З цією
метою: закінчується формування та уточнення списків громадян
України, які мають право на відкриття приватизаційних депозитних
рахунків. Створені для складання таких списків комісії щомісяця
розглядають запити та скарги громадян України і приймають
відповідні рішення; формуються переліки категорій громадян, які мають право на
додаткове одержання приватизаційного сертифіката відповідно до
чинного законодавства; проводяться заходи для забезпечення отримання приватизаційних
сертифікатів депортованими громадянами; з цих питань з 1 квітня 1994 року розробляється і
затверджується Кабінетом Міністрів України Положення про порядок
використання приватизаційних паперів і здійснення операцій з
депозитними рахунками неповнолітніх та інших недієздатних осіб, а
також осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі; передбачаються додаткові пільги фінансовим посередникам, які
надають послуги соціально незахищеним верствам населення (фонди
соціального захисту); організуються інвестиційні торги із застосуванням електронних
засобів зв'язку. 6.2. Фонд державного майна України, органи приватизації
Республіки Крим та адміністративно-територіальних одиниць з метою
забезпечення прав громадян України на розміщення приватизаційних
паперів: пропонують для продажу громадянам за приватизаційні папери не
менше 70 відсотків загальної вартості майна, що підлягає
приватизації; у разі продажу об'єктів приватизації груп Б, В сприяють
першочерговій реалізації акцій покупцям за приватизаційні папери.
До зазначених об'єктів не належать підприємства, визнані за
підсумками секторного аналізу або відповідно до постанов Уряду
такими, які доцільно фінансово оздоровити чи запропонувати їх до
продажу стратегічним інвесторам, а також ті, контрольні пакети
яких виявили бажання придбати стратегічні інвестори; визначають не менше 10 відсотків об'єктів груп А і Д для
приватизації шляхом продажу на аукціонах, за комерційними і
некомерційними конкурсами лише за приватизаційні папери; встановлюють квоту застосування приватизаційних паперів під
час приватизації державного майна у розмірі не менше 70 відсотків
від вартості цього майна; пропонують для приватизації об'єкти групи Е через продаж за
приватизаційні майнові сертифікати, якщо для підприємств з
іноземними інвестиціями, майно яких приватизується, не встановлено
відповідних обмежень в їх установчих документах.
6.3. Продаж часток (паїв, акцій) об'єктів груп В, Г, Е
здійснюється відповідно до плану приватизації, затвердженого
органом приватизації, таким чином: працівникам підприємств, майно яких приватизується, - шляхом
пільгового продажу згідно з чинним законодавством за номінальною
вартістю на суму, що становить 1,5 вартості приватизаційного
майнового сертифіката; членам селянських (фермерських) господарств, працівникам
колективних і державних сільськогосподарських підприємств та іншим
сільськогосподарським товаровиробникам - згідно з Декретом
Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року N 51-93 "Про
особливості приватизації в агропромисловому комплексі"; директорам корпоратизованих підприємств та підприємств, що
акціонуються в процесі приватизації, їх заступникам, головним
спеціалістам, керівникам структурних підрозділів - у розмірі,
передбаченому Указом Президента України від 15 червня 1993 року N
210/93 "Про корпоратизацію підприємств"; громадянам України, товариствам покупців, інвестиційним
фондам, довірчим товариствам та іншим фінансовим посередникам -
шляхом відкритого продажу акцій за приватизаційні папери. Подальший продаж не реалізованих за приватизаційні папери
часток (паїв, акцій) здійснюється за кошти покупців.
6.4. Громадянам України надається право обміну
приватизаційних паперів на поліси страхових компаній, які мають
ліцензію Фонду державного майна України на здійснення
посередницьких операцій з приватизаційними паперами та
забезпечують обмін приватизаційних паперів на акції об'єктів
медицини, що приватизуються.
6.5. У разі зміни загального порядку обчислення відновної
вартості об'єктів приватизації обов'язковій індексації підлягають
номінальна вартість приватизаційних майнових сертифікатів та
розмір їх загальної емісії. Коефіцієнт їх індексації визначається
Фондом державного майна України, Міністерством економіки України,
Міністерством фінансів України, Міністерством статистики України
та Національним банком України і затверджується постановою
Кабінету Міністрів України.
6.6. Громадянам України надається можливість для необмеженого
вибору сфер приватизації та реалізації права на застосування
приватизаційних паперів одного виду в різних сферах приватизації
шляхом забезпечення їх взаємного конвертування. Конвертованість приватизаційних паперів у період приватизації
забезпечується встановленням коефіцієнтів для перерахунку
номінального значення паперу одного виду при його конвертуванні в
інший. До 1 березня 1994 року Фондом державного майна, Національним
банком України, Міністерством фінансів України, Міністерством
економіки України та Міністерством статистики України
встановлюються порядок та коефіцієнти конвертації різних видів
приватизаційних паперів, які переглядаються під час індексації
вартості майна, що приватизується.
6.7. Випуск приватизаційних паперів у 1994 році здійснюється
у формі безготівкових депозитів. Приватизаційні депозитні рахунки громадян України
відкриваються згідно з Положенням про порядок відкриття
приватизаційних депозитних рахунків і здійснення з них платежів,
затвердженим Національним банком України та Державним
спеціалізованим комерційним ощадним банком України, і Положенням
про порядок розрахунків за придбані об'єкти приватизації,
затвердженим Національним банком України і Фондом державного
майна України. Фонд державного майна України, Національний банк України
разом з Державним спеціалізованим комерційним ощадним банком
України, Міністерством зв'язку України, Міністерством фінансів
України забезпечують умови для реалізації громадянами України
своїх прав на використання ними приватизаційних паперів.
6.8. У 1994 році Міністерство фінансів України, Фонд
державного майна України, Національний банк України, Міністерство
економіки України, Міністерство юстиції України та Антимонопольний
комітет України завершать розроблення законодавства щодо участі
фінансових посередників у процесі приватизації державного майна.
Фонд державного майна України сприятиме створенню мережі таких
посередників і здійснюватиме у межах своєї компетенції контроль за
їх діяльністю з метою забезпечення прав власників приватизаційних
паперів.
6.9. Фонд державного майна України разом з Державним
комітетом у справах видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження
і Державною телерадіомовною компанією за участю державних засобів
масової інформації ведуть широку роз'яснювальну роботу щодо
державної політики у сфері приватизації, механізмів втілення її в
життя, прав і умов участі громадян України у приватизації
державного майна.
РОЗДІЛ 7. УМОВИ УЧАСТІ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ
У ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ
7.1. Іноземними інвесторами, які беруть участь у реалізації
Програми, є фізичні та юридичні особи, визначені згідно з Декретом
Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 55-93 "Про
режим іноземного інвестування". Об'єкти, які приватизуються за участю іноземних інвесторів,
визначаються з ініціативи цих іноземних інвесторів, рішеннями
органів приватизації або Уряду України. Оплата іноземними інвесторами об'єктів приватизації
провадиться у вільно конвертованій валюті відповідно до майнового
еквівалента; вартість майна України в 420 карбованців дорівнює 1 долару
США. 7.2. У разі виявлення ініціативи стосовно приватизації
іноземний інвестор подає до відповідного органу приватизації заяву
та бізнес-план: на придбання цілісного майнового комплексу або контрольного
пакета акцій підприємства, що приватизується; на створення спільного (за участю держави) підприємства
відповідно до положення, що затверджується Фондом державного майна
України.
7.3. Орган приватизації дає дозвіл іноземному інвестору брати
участь у приватизації об'єктів групи А за умови, якщо зазначені
об'єкти не були продані на конкурсних засадах вітчизняним
покупцям.
7.4. Іноземний інвестор бере участь у приватизації об'єктів,
віднесених цією Програмою до груп Б, В, Г і Е, на загальних
підставах, якщо продаж пакетів акцій (часток, паїв) здійснюється
на конкурсних засадах. Якщо планом приватизації, розробленим з ініціативи іноземного
інвестора, передбачено продаж контрольного пакета акцій цьому
інвестору на неконкурентних засадах, то приватизація об'єкта
здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України у
встановленому порядку.
7.5. Якщо об'єкти приватизації пропонуються для продажу
іноземним інвесторам, то планом приватизації може не передбачатися
застосування приватизаційних паперів при здійсненні платежів (крім
паперів членів трудового колективу), а також встановлюватися
особливий порядок використання майна, що не підлягає приватизації.
7.6. Оцінка (початкова оцінка) вартості майна проводиться як
вітчизняними, так і іноземними аудиторськими, консультаційними
фірмами або інвестиційними банками, які діють відповідно до вимог,
що затверджуються Фондом державного майна України. Витрати на
оплату зазначених послуг включаються в ціну продажу об'єкта
приватизації.
7.7. Фонд державного майна України здійснює в 1994 році
роботу по проведенню маркетингу з метою залучення іноземних
інвесторів до процесу приватизації, видає англійською мовою
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію, видає та
розповсюджує спеціальні інвестиційні проспекти, в яких дається
інформація про природні ресурси України та регіонів, економічні та
геополітичні умови, законодавчі та фінансові пільги,
кваліфікаційні характеристики населення, державні гарантії для
інвесторів тощо.
РОЗДІЛ 8. СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ
8.1. Для забезпечення максимальної ефективності приватизації
Кабінет Міністрів України в 1994 році: забезпечує розроблення необхідної нормативно-правової бази; сприяє діяльності комісій для складання та уточнення списків
громадян, які мають право на одержання приватизаційних паперів; створює систему інформування населення про хід приватизації
та умови участі громадян у процесі приватизації; проводить постійні консультації з профспілками (на основі
відповідних договорів), іншими громадськими організаціями з питань
приватизації.
8.2. Встановлюється система пільг щодо оподаткування
приватизованих підприємств, які до приватизації були збитковими
або малорентабельними.
8.3. Створюється єдина вертикальна система органів
приватизації.
8.4. Міністерство статистики України з 1 січня 1994 року
запроваджує державну систему статистичної звітності органів
приватизації про хід приватизаційного процесу у розрізі
міністерств, відомств, областей, Республіки Крим і в цілому по
Україні.

РОЗДІЛ 9. ПІСЛЯПРИВАТИЗАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ
ПРИВАТИЗАЦІЇ, ЧАСТКА МАЙНА ЯКИХ НАЛЕЖИТЬ ДЕРЖАВІ
9.1. З метою забезпечення ефективного управління частками
(паями, акціями) у майні підприємства, що залишилися після
реалізації плану приватизації, та подальшої приватизації цього
майна органи приватизації: передають частки державного майна в довірче управління
відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів
України; призначають своїх представників для участі в зборах
акціонерів і спостережних радах акціонерних товариств.
9.2. Об'єкти, які не підлягають приватизації і входять до
складу підприємств, що приватизуються, згідно з планами
приватизації залишаються у сфері управління міністерств, відомств
та інших органів, уповноважених управляти державним майном.

Ч а с т и н а II
Завдання та прогнози щодо зміни структури власності

РОЗДІЛ 1. ФОРМИ ВЛАСНОСТІ ТА ПРОГНОЗ ДИНАМІКИ ЇЇ СТРУКТУРИ
Внаслідок виконання Державної програми приватизації на 1994
рік змінюватиметься структура власності. Прогноз динаміки цього процесу в 1994-1996 роках наведено в
таблиці: ————————————————————————————————————————————————————————————————— | | Наявність основ- | Питома вага майна різних | | | них фондів на | форм власності у відсот- | | Майно | 1 серпня 1993 р. | ках до рівня на 1 січня | | | | 1994 р. (за роками) | | |——————————————————+——————————————————————————| | |млрд.крб.|відсотки| 1994 | 1995 | 1996 | |—————————————————+—————————+————————+———————+————————+—————————| |У державній влас-| | | | | | |ності (без майна | | | | | | |радгоспів і жит- | | | | | | |ла) | 99600 | 98 | 74 | 57 | 44 | | | | | | | | |У недержавній | | | | | | |власності | 6357 | 2 | 26 | 43 | 56 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
РОЗДІЛ 2. ПРОГНОЗ НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ТА НОРМАТИВИ ЇХ
РОЗПОДІЛУ
Передбачається, що в 1994 році внаслідок приватизації
державного майна до позабюджетного державного фонду приватизації,
позабюджетних фондів Республіки Крим та
адміністративно-територіальних одиниць надійде 36574 млрд. крб., у
тому числі готівкою 16490,4 млрд. карбованців. Приватизаційні майнові сертифікати, використані в процесі
приватизації, буде погашено. Зазначені кошти від приватизації
будуть використані у 1994 році на такі цілі (у відсотках):
(відсотки)
Відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією 11,8
Кредитування технічного переозброєння
приватизованих підприємств 16
Фінансове забезпечення Державної програми
приватизації (відповідно до розділу 7 частини
IV) 0,2
Утримання апарату та матеріально-технічне
забезпечення позабюджетного фонду приватизації 1
Утримання представництв Фонду державного майна
України 3
Створення нових робочих місць 11
Створення інфраструктури ринку 5
Виплати працівникам підприємств, які не стали
його покупцями 2
Відрахування до державного бюджету на погашення
внутрішнього державного боргу (від приватизації
майна, що знаходиться у загальнодержавній
власності), місцевих бюджетів (від приватизації
майна, що знаходиться у республіканській
(Республіка Крим), комунальній власності) 50

Прогнозоване мінімальне надходження коштів у вільно
конвертованій валюті становить 234,2 млн. доларів США, зокрема:
————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | Надходження коштів | | Показник | Кількість |—————————————————————————————| | | об'єктів | готівка | приватизаційні | | | |(млн.дола-| майнові сертифі- | | | | рів США) | кати (млрд. крб.)| |—————————————————————+———————————+——————————+——————————————————| |Приватизація об'єктів| | | | |групи А | 50 | 67,8 | - | |Приватизація об'єктів| | | | |групи Д | 50 | 47,8 | - | |Приватизація об'єктів| | | | |груп Б, В, Г, Е | 100 | 118,6 | 175 | |—————————————————————+———————————+——————————+——————————————————| | Всього | 200 | 234,2 | 175 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Кошти у вільно конвертованій валюті, що надходять до
позабюджетного державного фонду приватизації, позабюджетних фондів
Республіки Крим та адміністративно-територіальних одиниць, будуть
використані у 1994 році на такі цілі (у відсотках):
Поповнення Державного валютного фонду України,
позабюджетних фондів Республіки Крим та
адміністративно-територіальних одиниць 40
Поповнення валютного резерву Національного банку
України 30
Кредитування технічного оновлення та реконструкції
приватизованих підприємств 30

Ч а с т и н а III
ЗАВДАННЯ ЩОДО ПРИВАТИЗАЦІЇ
Виходячи з прогнозу зміни структури власності органам
приватизації встановлюються (як мінімальні) такі завдання з
приватизації на 1994 рік:
————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | Надходження коштів (млрд. крб.) | | |Кількість|——————————————————————————————————————| | Показник |об'єктів | | у тому числі | | | | |——————————————————————————| | | | всього | | приватизаційні | | | | | кошти | майнові серти- | | | | | | фікати | |——————————————+—————————+———————————+—————————+————————————————| |Приватизація | | | | | |об'єктів | | | | | |групи А | 20000 | 13000,0 | 11212,5 | 1787,5 | |Приватизація | | | | | |об'єктів | | | | | |групи Д | 1400 | 1974,0 | 1677,9 | 296,1 | |Приватизація | | | | | |об'єктів | | | | | |груп Б, В, Г,Е| 8000 | 21600,0 | 3600,0 | 18000,0 | |——————————————+—————————+———————————+—————————+————————————————| | Всього | 29400 | 36574,0 |16490,4 | 20083,6 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Оцінка діяльності Фонду державного майна України, органів
приватизації Республіки Крим та адміністративно-територіальних
одиниць, міністерств, відомств, інших державних органів виконавчої
влади по реалізації Програми здійснюється за показниками виконання
ними цих завдань.

РОЗДІЛ 1. ВИМОГИ ДО ОБСЯГІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА, ЩО
ПЕРЕБУВАЄ У РЕСПУБЛІКАНСЬКІЙ (РЕСПУБЛІКИ КРИМ)
І КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ, ТА ПРОГНОЗ НАДХОДЖЕННЯ
КОШТІВ

1.1. Вимоги до обсягів приватизації об'єктів групи А (малої
приватизації)
————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | Надходження коштів | | | Кількість об'єктів | (млрд. крб.) | | | |—————————————————————| |Республіка | | |у тому числі | |Крим, |—————————————————————————| всього|—————————————| |область, місто :Всьо-| у тому числі за | | |прива-| | | го | кварталами | |кошти |тиза- | | | |———————————————————| | |ційні | | | | I | II | III| IV | | |майно-| | | | | | | | | |ві | | | | | | | | | |серти-| | | | | | | | | |фікати| |———————————————+—————+————+————+————+————+———————+——————+——————| |Республіка | | | | | | | | | |Крим | 574 |120 |132 |149 |173 | 373,1 | 322,0| 51,1 | |Області: | | | | | | | | | |Вінницька | 629 |132 |145 |163 |189 | 408,9 | 352,9| 56,0 | |Волинська | 435 | 91 |100 |113 |131 | 282,8 | 244,1| 38,7 | |Дніпропет- | | | | | | | | | |ровська |1639 |344 |377 |426 |492 |1065,4 | 919,4|146,0 | |Донецька | 501 |105 |115 |130 |151 | 325,7 | 280,1| 45,6 | |Житомирська | 770 |161 |177 |200 |232 | 500,5 | 431,0| 69,5 | |Закарпатська | 442 | 93 |102 |115 |132 | 287,3 | 247,9| 39,4 | |Запорізька |1291 |271 |297 |336 |387 | 839,2 | 724,0|115,2 | |Івано-Фран- | | | | | | | | | |ківська |822 |173 |189 |213 |247 | 534,3 | 461,1| 73,2 | |Київська | 555 |117 |127 |144 |167 | 360,8 | 311,4| 49,4 | |Кіровоградська | 494 |104 |113 |128 |149 | 321,1 | 277,1| 44,0 | |Луганська | 492 |104 |113 |128 |147 | 319,8 | 276,0| 43,8 | |Львівська | 490 |104 |113 |128 |145 | 318,5 | 274,9| 43,6 | |Миколаївська | 413 | 86 | 95 |107 |125 | 268,5 | 231,7| 36,8 | |Одеська |1817 |382 |418 |472 |545 |1181,1 |1019,3|161,8 | |Полтавська | 267 | 56 | 61 | 70 | 80 | 173,6 | 149,8| 23,8 | |Рівненська | 412 | 86 | 95 |107 |124 | 267,8 | 230,1| 37,7 | |Сумська | 428 | 89 | 98 |112 |129 | 278,2 | 240,1| 38,1 | |Тернопільська | 378 | 79 | 87 | 98 |114 | 245,7 | 211,0| 34,7 | |Харківська | 734 |154 |168 |190 |220 | 477,1 | 411,7| 65,4 | |Херсонська | 763 |160 |175 |199 |229 | 496,0 | 427,0| 69,0 | |Хмельницька | 212 | 44 | 49 | 55 | 64 | 137,8 | 118,9| 18,9 | |Черкаська | 215 | 44 | 50 | 56 | 65 | 139,8 | 120,6| 19,2 | |Чернівецька | 564 |118 |129 |147 |170 | 366,0 | 315,9| 50,1 | |Чернігівська | 226 | 47 | 52 | 59 | 68 | 146,9 | 126,8| 20,1 | | | | | | | | | | | |м. Київ | 352 | 74 | 81 | 92 |105 | 228,8 | 197,5| 31,3 | |м. Севастополь | 85 | 18 | 20 | 22 | 25 | 55,3 | 47,7| 7,6 | |———————————————+—————+————+————+————+————+———————+——————+——————| | Всього |16000|3356|3678|4159|4807|10400,0|8970,0|1430,0| —————————————————————————————————————————————————————————————————

1.2. Вимоги до обсягів приватизації об'єктів груп Б, В, Г, Е ————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | Надходження коштів (млрд. крб.)| | | |————————————————————————————————| | Республіка Крим, | | | у тому числі | | область, місто |Кількість | всього |————————————————————| | |об'єктів | | | привати- | | | | | кошти | заційні | | | | | | майнові | | | | | | сертифі- | | | | | | кати | |———————————————————+——————————+———————————+————————+———————————| | Республіка Крим | 13 | 35,2 | 5,9 | 29,3 | | Області: | | | | | | Вінницька | 14 | 37,8 | 6,3 | 31,5 | | Волинська | 60 | 162,0 | 27,0 | 135,0 | | Дніпропетровська | 73 | 197,2 | 32,9 | 164,3 | | Донецька | 124 | 334,8 | 55,8 | 279,0 | | Житомирська | 6 | 16,2 | 2,7 | 13,5 | | Закарпатська | 14 | 37,8 | 6,3 | 31,5 | | Запорізька | 80 | 216,0 | 36,0 | 180,0 | | Івано-Франківська | 79 | 213,3 | 35,6 | 177,7 | | Київська | 34 | 91,8 | 15,3 | 76,5 | | Кіровоградська | 200 | 540,0 | 90,0 | 450,0 | | Луганська | 111 | 299,0 | 50,0 | 249,0 | | Львівська | 56 | 151,2 | 25,2 | 126,0 | | Миколаївська | 65 | 175,6 | 29,3 | 146,3 | | Одеська | 100 | 270,0 | 45,0 | 225,0 | | Полтавська | 20 | 54,0 | 9,0 | 45,0 | | Рівненська | 18 | 48,6 | 8,1 | 40,5 | | Сумська | 9 | 24,4 | 4,1 | 20,3 | | Тернопільська | 5 | 13,6 | 2,3 | 11,3 | | Харківська | 63 | 170,2 | 28,4 | 141,8 | | Херсонська | 68 | 183,6 | 30,6 | 153,0 | | Хмельницька | 137 | 370,0 | 61,7 | 308,3 | | Черкаська | 60 | 162,0 | 27,0 | 135,0 | | Чернівецька | 14 | 37,8 | 6,3 | 31,5 | | Чернігівська | 75 | 202,5 | 33,3 | 169,2 | | м. Київ | 92 | 248,4 | 41,4 | 207,0 | | м. Севастополь | 10 | 27,0 | 4,5 | 22,5 | |———————————————————+——————————+———————————+————————+———————————| | Всього | 1600 | 4320,0 | 720,0 | 3600,0 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
1.3. Місцеві органи приватизації звітують про виконання
завдань з приватизації у встановленому порядку.
1.4. Рада Міністрів Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації до 1 січня 1994 року
конкретизують передбачені цією Програмою завдання в розрізі
адміністративно-територіальних одиниць, доводять показники до
відповідних органів приватизації та інформують про це Кабінет
Міністрів України.

РОЗДІЛ 2. ЗАВДАННЯ ЩОДО ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ
У ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ, ТА ПРОГНОЗ
НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ
2.1. Завдання щодо приватизації об'єктів групи А (малої
приватизації)
————————————————————————————————————————————————————————————————— | | Надход. коштів | | (млрд. крб.) | Кількість об'єктів |—————————————————————— Республіка Крим, | | |у тому числі область, місто |————————————————————————|всього|——————————————— |всьо-| у тому числі за | | |привати- | го | кварталами | |кошти |заційні | |——————————————————| | |майнові | | I | II | III| IV | | |сертифі- | | | | | | | |кати —————————————————+—————+———+————+————+————+——————+——————+———————— Республіка Крим |135 | 28| 31 | 35 | 41 | 89,7 | 77,2| 12,5 Області: | | | | | | | | Вінницька |128 | 27| 29 | 33 | 39 | 85,5 | 73,8| 11,78 Волинська | 91 | 19| 21 | 24 | 27 | 58,7 | 48,8| 9,92 Дніпропетровська |238 | 50| 55 | 62 | 71 | 58,0 | 136,3| 21,73 Донецька |260 | 55| 60 | 68 | 77 | 71,4 | 147,7| 23,74 Житомирська |135 | 28| 31 | 35 | 41 | 89,6 | 77,1| 12,51 Закарпатська |102 | 21| 23 | 26 | 32 | 67,0 | 58,0| 9,01 Запорізька |163 | 34| 37 | 43 | 49 | 08,0 | 93,2| 14,87 Івано-Франківська|100 | 21| 23 | 26 | 30 | 62,0 | 53,4| 8,65 Київська |145 | 30| 33 | 37 | 45 | 94,7 | 81,8| 12,94 Кіровоградська |114 | 24| 26 | 30 | 34 | 70,0 | 60,2| 9,85 Луганська |200 | 42| 46 | 52 | 60 |131,6 | 113,6| 18,07 Львівська |205 | 42| 47 | 54 | 62 |135,6 | 117,0| 18,66 Миколаївська |135 | 28| 31 | 35 | 41 | 89,6 | 77,1| 12,52 Одеська |266 | 55| 61 | 69 | 81 |176,3 | 152,2| 24,15 Полтавська |134 | 28| 31 | 35 | 40 | 88,2 | 76,1| 12,17 Рівненська |114 | 24| 26 | 30 | 34 | 70,0 | 60,2| 9,81 Сумська |120 | 25| 28 | 31 | 36 | 79,0 | 68,2| 10,86 Тернопільська | 86 | 18| 20 | 22 | 26 | 56,5 | 48,8| 7,71 Харківська |258 | 55| 60 | 68 | 75 |171,0 | 147,7| 23,39 Херсонська |145 | 30| 33 | 37 | 45 | 94,7 | 84,1| 10,69 Хмельницька | 86 | 18| 20 | 22 | 26 | 56,5 | 48,8| 7,78 Черкаська |145 | 30| 33 | 37 | 45 | 94,7 | 81,8| 12,96 Чернівецька | 50 | 11| 12 | 13 | 14 | 32,9 | 28,4| 4,56 Чернігівська |125 | 26| 29 | 33 | 37 | 82,9 | 71,6| 11,35 | | | | | | | | м. Київ |290 | 60| 67 | 75 | 88 |166,3 | 143,1| 23,2 м. Севастополь | 30 | 6| 7 | 8 | 9 | 19,6 | 16,1| 3,5 —————————————————+—————+———+————+————+————+——————+——————+———————— Всього |4000 |835| 920|1040|1205|2600,0|2242,5| 357,5

2.2 Завдання щодо приватизації об'єктів груп Б, В, Г, Е
————————————————————————————————————————————————————————————— | |Надходження коштів (млрд. крб.) | |—————————————————————————————— Республіка Крим, | | | у тому числі область, місто |Кількість | всього |———————————————————— |об'єктів | | |привати- | | | кошти |заційні | | | |майнові | | | |сертифі- | | | |кати ——————————————————+——————————+—————————+————————+——————————— Республіка Крим | 243 | 656,1 | 109,4 | 546,7 Області: | | | | Вінницька | 274 | 739,8 | 123,3 | 616,5 Волинська | 165 | 445,5 | 74,3 | 371,2 Дніпропетровська | 352 | 950,4 | 158,4 | 792,0 Донецька | 875 | 2362,5 | 393,7 | 1968,8 Житомирська | 310 | 837,0 | 139,5 | 697,5 Закарпатська | 189 | 510,3 | 85,0 | 425,3 Запорізька | 237 | 639,9 | 106,7 | 533,2 Івано-Франківська| 152 | 410,4 | 68,4 | 342,0 Київська | 206 | 556,2 | 92,7 | 463,5 Кіровоградська | 152 | 410,4 | 68,4 | 342,0 Луганська | 122 | 329,4 | 54,9 | 274,5 Львівська | 389 | 1050,3 | 175,1 | 875,2 Миколаївська | 165 | 445,5 | 74,3 | 371,2 Одеська | 250 | 675,0 | 112,5 | 562,5 Полтавська | 200 | 540,0 | 90,0 | 450,0 Рівненська | 122 | 329,4 | 54,9 | 274,5 Сумська | 189 | 510,3 | 85,0 | 425,3 Тернопільська | 189 | 510,3 | 85,0 | 425,3 Харківська | 395 | 1066,5 | 177,7 | 888,8 Херсонська | 171 | 461,7 | 76,9 | 384,8 Хмельницька | 261 | 704,7 | 117,5 | 587,2 Черкаська | 189 | 510,3 | 85,0 | 425,3 Чернівецька | 122 | 329,4 | 54,9 | 274,5 Чернігівська | 117 | 315,9 | 52,7 | 263,2 м. Київ | 334 | 901,8 | 150,3 | 751,5 м. Севастополь | 30 | 81,0 | 13,5 | 67,5 ——————————————————+——————————+—————————+————————+—————————— Всього | 6400 | 17280,0 | 2880,0| 14400,0 ———————————————————————————————————————————————————————————
РОЗДІЛ 3. ЗАВДАННЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ МІНІСТЕРСТВАМИ
ТА ВІДОМСТВАМИ АКЦІЙ ЗАСНОВАНИХ НИМИ ВІДКРИТИХ
АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ОРГАНАМ ПРИВАТИЗАЦІЇ
З метою забезпечення визначених цією Програмою темпів
приватизації встановлюються такі завдання щодо передачі
міністерствами та відомствами акцій заснованих ними відкритих
акціонерних товариств органам приватизації в 1994 році для
організації продажу цих акцій:
——————————————————————————————————————————————————————————————— | Кількість акціонерних това- |риств, акції яких передаються Міністерство, відомство | органам приватизації |———————————————————————————— | до 1 червня | до 1 грудня ——————————————————————————————————+—————————————+—————————————— Мінтранс | 45 | 236 Укрпромбудматеріали | 38 | 58 Мінпром | 85 | 81 Укрбуд | 575 | 78 Укртрансбуд | 7 | 7 Держжитлокомунгосп | 93 | 11 Мінбудархітектури | 35 | 6 Укрмісцевпром | 52 | 6 Мінкультури | 10 | 2 Укрметротунельбуд | 0 | 1 Держкомлегтекс | 65 | 31 Міненерго | 82 | 30 Укрцемент | 10 | 7 Укрмонтажспецбуд | 58 | 13 Держкомресурсів | 103 | 35 Держвуглепром | 0 | 163 Мінмашпром | 218 | 267 Держкомнафтогаз | 84 | 68 ——————————————————————————————————+—————————————+—————————————— Всього | 1500 | 1100

Ч а с т и н а IV
ЗАХОДИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ

РОЗДІЛ 1. РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПРАВОВОГО ТА
МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ
———————————————————————————————————————————————————————————————— | | Термін | Розробники |———————————————— | |розроб-|затверд- | |лення | ження ——————————————————————————+————————————————————+———————+———————— | | | Проекти актів законодав- | | | ства | | | | | | Про внесення змін і до- |Фонд державного май-|січень | лютий повнень до деяких законо-|на, Мінекономіки, | | давчих актів України |Мінюст, Мінфін,Анти-| | |монопольний комітет | | | | | | | | Про відповідальність за |Мінюст,Мінекономіки,|лютий | лютий порушення законодавства |Фонд державного май-| | про приватизацію |на | | | | | Про пільги покупцям, які|Мінфін,Мінекономіки,|серпень|вересень придбали об'єкти привати- |Фонд державного май-| | зації |на, Мінюст, Мінстат,| | |Антимонопольний ко- | | |мітет | | | | | Про санкції за порушення|Фонд державного май-|лютий |березень умов договорів купівлі- |на, Мінюст, Націо- | | продажу в процесі привати-|нальний банк, Мін- | | зації |економіки, Мінфін | | | | | Про порядок конвертуван-|Фонд державного май-|січень | лютий ня різних видів привати-|на, Мінфін, Мінюст, | | заційних паперів і ко-|Національний банк, | | ефіцієнтів конвертації |Мінстат | | | | | Про порядок фінансового|Мінекономіки,Мінфін,|лютий |березень оздоровлення державних|Мінюст,Антимонополь-| | підприємств |ний комітет | | | | | Про порядок використання|Мінфін, Фонд держав-| лютий |березень приватизаційних паперів і|ного майна, Націо- | | здійснення операцій з де- |нальний банк,Ощадний| | позитними рахунками непов-|банк, Мінюст | | нолітніх та інших недіє- | | | здатних осіб, а також | | | осіб, які відбувають пока-| | | рання в місцях позбавлення| | | волі | | | | | | Положення про Фонд дер- |Фонд державного май-|січень |лютий жавного майна України |на, Мінекономіки, | | |Мінюст,Антимонополь-| | |ний комітет,Мінстат | | | | | Методика оцінки вартості|Фонд державного май-|лютий |березень державного майна підпри- |на, Мінекономіки, | | ємств з неліквідним балан-|Мінфін, Мінстат | | сом | | | | | | Про індексацію вкладів |Мінфін, Національний| лютий | лютий громадян за станом на 1 |банк, Ощадний банк, | | січня 1992 року та вартос-| Фонд державного | | ті товарних облігацій з | майна, Мінекономіки| | метою їх використання у | | | процесі приватизації | | | | | | Нормативні документи, що | | | затверджуються Фондом дер-| | | жавного майна і міністерс-| | твами | | | | | | | | | Положення про викорис- |Фонд державного май-|лютий |березень тання результатів сектор- |на,Мінекономіки, Ан-| | ного аналізу в процесі |тимонопольний комі-| | приватизації |тет, Мінфін, Мінстат| | | | | Положення про типовий |Фонд державного май-| бере- |квітень бізнес-план |на, Мінекономіки, | зень | |Мінюст | | | | | Положення про порядок |Мінфін, Фонд держав-|січень |лютий оцінки чистих активів |ного майна, Націо-| | інвестиційних фондів, об- |нальний банк, Мін-| | ліку і контролю викорис- |економіки | | тання ними приватизаційних| | | паперів | | | | | |

РОЗДІЛ 2. ЗМІЦНЕННЯ МЕРЕЖІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ
————————————————————————————————————————————————————————— Зміст роботи |Відповідальні | за виконання | у 1994 році ——————————————————————————————————————————+—————————————— Забезпечення ефективної діяльності|Верховна Рада регіональних відділень і представництв|України, Кабі- Фонду державного майна |нет Міністрів, |місцеві Ради |народних депу- |татів, Фонд дер- |жавного майна | Розвиток мережі органів приватизації|Верховна Рада Республіки Крим та адміністративно-тери-|Республіки торіальних одиниць |Крим, місцеві |Ради народних |депутатів | Забезпечення приміщеннями та фінансовими|Кабінет ресурсами відділень Фонду державного май-|Міністрів Ук- на, органів приватизації Республіки Крим|раїни, Рада та адміністративно-територіальних одиниць |Міністрів |Республіки |Крим, місцеві |органи держав- |ної виконавчої |влади

РОЗДІЛ 3. СТВОРЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРИВАТИЗАЦІЇ
———————————————————————————————————————————————————————— Зміст роботи | Відповідальні за вико- | нання у 1994 році ———————————————————————————————+———————————————————————— Сприяння створенню фінансових|Мінфін, Фонд державного посередників |майна, Мінекономіки | | Створення Банку сприяння при-|Фонд державного майна, ватизації |Мінфін, Національний |банк, Антимонопольний |комітет, Мінекономіки | Реалізація державних програм|Фонд державного майна, підтримки підприємництва, демо-|Антимонопольний комітет, нополізації виробництва, заохо-|Мінпраці чення іноземних інвестицій,| зайнятості населення | | Утворення Комісії з питань |Мінфін, Фонд державного цінних паперів |майна, Мінекономіки, Ан- |тимонопольний комітет

РОЗДІЛ 4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ
—————————————————————————————————————————————————————————————— Зміст роботи | Відповідальні за |Строк ви- | виконання | конання ———————————————————————————+———————————————————————+—————————— | | Впровадження системи внесен-|Мінстат, |протягом ня підприємств і організацій|Мінекономіки, | року усіх форм власності та гос- |Фонд державного майна, | подарювання до Державного |Мінюст, Антимонопольний| реєстру звітних (статистич- |комітет | них) одиниць України | | | | Створення єдиної комп'ютер- | - " - | -"- ної інформаційної мережі для| | здійснення приватизації | | (ЄКІМ) | | | | Створення центру опрацювання|Фонд державного майна, |I квартал даних Фонду державного майна|Мінфін, | |Київська міська дер- | |жавна адміністрація, | |Мінзв'язку | | | Створення регіональних вуз- |регіональні відділення |ІІ квартал лів опрацювання даних, під- |Фонду державного майна,| порядкованих Фонду державно-|обласні,Київська та Се-| го майна |вастопольська міські | |державні адміністрації,| |Мінзв'язку | | | Створення єдиного банку |Мінстат |ІІ квартал даних об'єктів загальнодер- | | жавної та комунальної влас- | | ності | | | | Встановлення технічного |Фонд державного майна, | III обладнання та системного |Мінфін | квартал програмного забезпечення, | | налагодження зв'язку в межах| | інфраструктури ЄКІМ та під- | | готовка обслуговуючого | | персоналу | | | | Розроблення і встановлення |Фонд державного майна |IV квартал прикладного програмного | | забезпечення ЄКІМ | | | | Розроблення і впровадження | - " - | протягом прикладного програмного | | року забезпечення технологічних | | процесів приватизації | | | | Розроблення і наповнення | - " - | - " - інформацією інтегрованого | | банку даних щодо приватиза- | | ції | |

РОЗДІЛ 5. НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ
————————————————————————————————————————————————————————————————— Зміст роботи | Відповідальні за |Термін |Об- | виконання |виконання|сяг | | |вит- | | |рат | | |млн. | | |крб. ——————————————————————————————+———————————————————+—————————+———— Дослідження соціальних, |Фонд державного | щоквар- |2100 господарських та політичних|майна, ДКНТ, Мін- | тально | наслідків приватизації |економіки, Мінпра- | | |ці, Мінстат, Акаде-| | |мія наук, Антимоно-| | |польний комітет | | | | | Проведення аналізу процесів |Фонд державного май| - " - |2100 приватизації в окремих галузях|на, ДКНТ, Мінеконо-| | і сферах економіки |міки, Мінпраці, Мін- | |стат, Академія наук, | |Мінбудархітектури, | | |Антимонопольний ко-| | |мітет | | | | | Організація моніторингу | - " - | - " - |1750 і прогнозування розвитку | | | процесу приватизації | | | | | | Організація проведення кон- |Фонд державного май-протягом |1750 ференцій, симпозіумів та|на, Антимонопольний| року | постійно діючих семінарів з|комітет,Мінфін,Мін-| | питань приватизації |економіки, Мінстат | |

РОЗДІЛ 6. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ
——————————————————————————————————————————————————————————— Зміст роботи | Відповідальні | Обсяг | за виконання | витрат | |(млн. крб.) ————————————————————————————————+———————————————+—————————— Підготовка спеціалістів для ро- |базові навчаль-| 5250 боти в органах приватизації та|ні заклади,нау-| інших державних органах |кові центри | | | Перепідготовка працівників ор- | - " - | 3150 ганів приватизації | | | | Стажування за кордоном |Фонд державного| 2100 працівників державних органів|майна, Мінфін, | приватизації та центральних ор-|Антимонопольний| ганів управління | комітет, | | Мінекономіки, | | Національний | | банк, Мінюст, | | Мінстат |

РОЗДІЛ 7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ
———————————————————————————————————————————————————————————————— Зміст роботи | Джерела фі-| Обсяг | нансування | витрат | |(млн. | | крб.) ——————————————————————————————————————————+————————————+———————— Удосконалення законодавчого, нормативно-| бюджет | 3500 го та методичного забезпечення привати-| | зації | | | | Утримання державних органів приватизації| -"- | 65000 | | | | Сприяння утворенню інфраструктури прива-| -"- | 7000 тизації | | | | Інформаційне забезпечення процесу прива-| -"- | 70000 тизації | | | | Науково-дослідне забезпечення і прогно-| -"- | 7700 зування процесу приватизації | | | | Видання державного інформаційного бюле-|бюджет,поза-| 28000 теня та щотижневика приватизації (ук-|бюджетний | раїнською, російською та англійською мо-|державний | вами) |фонд прива-| |тизації | | | Кадрове забезпечення |позабюджет- | 10500 |ний держав- | |ний фонд | |приватизації| ——————————————————————————————————————————+————————————+———————— Всього | |191700

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry