Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про статус депутатів місцевих рад

Про внесення змін до Закону України Про статус депутатів місцевих рад

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про статус депутатів місцевих рад"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 22, ст.316 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про статус депутатів місцевих
рад" ( 93-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 40,
ст. 290) такі зміни:
1. Пункт 3 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
"3) керуватися у своїй діяльності та поведінці
загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності".
2. Пункт 3 частини першої статті 10 після слів "брати участь"
доповнити словами "у громадських слуханнях з питань, що стосуються
його виборчого округу".
3. Частину першу статті 11 після пункту 3 доповнити новим
пунктом такого змісту:
"4) доступу до засобів масової інформації комунальної форми
власності з метою оприлюднення результатів власної депутатської
діяльності та інформування про роботу ради в порядку,
встановленому відповідною радою".
У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5.
4. Частину п'яту статті 16 викласти в такій редакції:
"5. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ
і організацій державної і комунальної форм власності зобов'язані
сприяти депутатам місцевих рад в організації їх звітів (зустрічей)
перед (з) виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та
інших довідкових матеріалів, необхідних депутату місцевої ради, на
прохання депутата здійснювати інші заходи, пов'язані з проведенням
його звіту (зустрічі) перед (з) виборцями, у тому числі сприяти
оповіщенню виборців про час і місце його (її) проведення. Рішення
з питань організації звітів (зустрічей) депутата з виборцями
приймається на засіданні місцевої ради".
5. Статтю 17 після частини п'ятої доповнити новою частиною
такого змісту:
"6. Доручення виборців враховуються при розробці планів і
програм економічного та соціального розвитку відповідної
території, місцевих економічних програм, складанні бюджету, а
також при підготовці рішень з інших питань".
У зв'язку з цим частини шосту - восьму вважати відповідно
частинами сьомою - дев'ятою.
6. У частині третій статті 33 слова "завчасно повідомляє"
замінити словами "письмово повідомляє не менш ніж за 15 днів".
7. Доповнити статтею 33-1 такого змісту:
"Стаття 33-1. Підвищення професійного рівня депутатів
місцевих рад
1. Депутат місцевої ради має право на підвищення своєї
кваліфікації.
2. Порядок організації підвищення кваліфікації депутатів
місцевих рад визначає відповідна рада".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 лютого 2004 року
N 1522-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry