Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України

Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР,
2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }
Про внесення змін до Кримінально-процесуального
кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 26, ст.190 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05 ) такі зміни:
1. У частині першій статті 120 останнє речення виключити.
2. У статті 156:
1) у першому реченні частини п'ятої слова "проте час
ознайомлення обвинуваченого та його захисника з матеріалами
кримінальної справи при обчисленні строку тримання під вартою як
запобіжного заходу не враховується" виключити;
2) доповнити після частини п'ятої новими частинами такого
змісту:
"Матеріали закінченої розслідуванням кримінальної справи
повинні бути пред'явлені обвинуваченому, взятому під варту, та
його захисникові не пізніш як за місяць до закінчення граничного
строку тримання під вартою, встановленого частиною другою цієї
статті.
Якщо матеріали кримінальної справи було пред'явлено
обвинуваченому та його захисникові з порушенням місячного терміну
до закінчення граничного строку тримання під вартою, встановленого
частиною другою цієї статті, то після його закінчення
обвинувачений підлягає негайному звільненню. При цьому за
обвинуваченим та його захисником зберігається право на
ознайомлення з матеріалами справи.
Якщо матеріали кримінальної справи було пред'явлено
обвинуваченому та його захисникові з додержанням місячного терміну
до закінчення граничного строку тримання під вартою, але його
виявилося недостатньо для ознайомлення з матеріалами справи,
зазначений строк може бути продовжено суддею апеляційного суду за
поданням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором України чи
його заступником, або поданням цього прокурора чи його заступника.
Коли у справі беруть участь кілька обвинувачених, яких тримають
під вартою, і хоча б одному з них строку, передбаченого частиною
шостою цієї статті, виявилося недостатньо для ознайомлення з
матеріалами справи, то зазначене подання може бути внесено
стосовно того обвинуваченого або тих обвинувачених, які
ознайомилися з матеріалами справи, якщо не відпала необхідність у
застосуванні до нього або до них взяття під варту і відсутні
підстави для обрання іншого запобіжного заходу".
У зв'язку з цим частини шосту - восьму вважати відповідно
частинами дев'ятою - одинадцятою.
3. У статті 165-3:
1) частину другу доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) при продовженні строку тримання під вартою для
ознайомлення обвинуваченого та його захисника з матеріалами
кримінальної справи - не пізніш як за 5 діб до закінчення
граничного строку тримання під вартою";
2) частину третю після слів "строку тримання під вартою"
доповнити словами "за винятком випадку, передбаченого частиною
сьомою статті 156 цього Кодексу".
4. У частині шостій статті 218 друге і третє речення
виключити.
II. Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня його
офіційного оприлюднення.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 квітня 2003 року
N 658-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry