Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про проект Концепції розвитку паливно-енергетичного комплексу України на період до 2010 року

Про проект Концепції розвитку паливно-енергетичного комплексу України на період до 2010 року

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проект Концепції розвитку паливно-енергетичного
комплексу України на період до 2010 року

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 21, ст.133 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Поданий Кабінетом Міністрів України проект Концепції
розвитку паливно-енергетичного комплексу України на період до
2010 року схвалити. 2. Доручити Кабінету Міністрів України на основі Концепції
розвитку паливно-енергетичного комплексу України на період до
2010 року розробити і затвердити Національну енергетичну
програму України.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 2 лютого 1994 року
N 3907-XII
С Х В А Л Е Н А
Постановою Верховної Ради України
від 2 лютого 1994 року N 3907-XII

КОНЦЕПЦІЯ
розвитку паливно-енергетичного комплексу
України на період до 2010 року

I. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНОВИЩА
Стан забезпечення енергоресурсами
Ситуація в економіці, яка характеризується спадом
виробництва, нарощуванням інфляційних процесів, зниженням реальної
заробітної плати, порушенням господарських зв'язків,
неузгодженістю фінансово-кредитних відносин, призвела до кризового
стану паливно-енергетичного комплексу. Спотворена структура національної економіки, морально і
фізично застарілий виробничий потенціал, перевантаження
народногосподарського комплексу випуском енергоємної продукції
призвели до високого рівня енергозатрат і низької ефективності
суспільного виробництва. Водночас потреба України за рахунок власних первинних
ресурсів задовольняється лише на 42 відсотки, у тому числі у
вугіллі - на 91,5 відсотка, газі - на 18,1 і нафті - на 13,5
відсотка. Для повного задоволення потреб України необхідно
завозити майже 20 млн. т вугілля, 50 млн. т нафти, імпортувати
більш як 90 млрд. куб. м газу. Навіть у разі скорочення імпорту енергоносіїв з переходом на
світові ціни Україна повинна буде сплатити за них у 1994 році 9-10
млрд. доларів. Таке навантаження на економіку держави є основною
причиною дефіциту платіжного балансу.
Необхідність створення Концепції
Надмірно великі обсяги імпорту ПЕР призвели до різкого
погіршення фінансового стану держави, а постійне скорочення
поставок нафти і газу з-за кордону, різке підвищення на них цін -
до ускладнення роботи більшості промислових підприємств, що
негативно впливає на процеси стабілізації і розвитку економіки.
Народногосподарський комплекс сьогодні діє в умовах гострої
енергетичної кризи. Тому розроблення Концепції розвитку ПЕК і відповідної
програми мають стратегічне значення для забезпечення національної
безпеки України.
II. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Принципи розроблення Концепції
проведення активної політики ресурсо- і енергозбереження; максимально можливе економічно та екологічно виправдане
використання власних енергоресурсів; здійснення структурної перебудови економіки, зменшення
енергоємності виробництва; орієнтація на використання альтернативних видів палива і
енергії.
Структурна перебудова економіки
прискорений розвиток агропромислового і паливно-енергетичного
комплексу, машинобудування складної техніки та наукоємної
продукції; збільшення обсягів виробництва конкурентоздатної продукції; скорочення виробництва енергоємної продукції; збільшення частки галузей невиробничої сфери у валовому
національному продукті; внутрішньогалузеві зрушення у напрямі збільшення виробництва
ефективної продукції.
Визначення потреби у паливно-енергетичних ресурсах
Потреба в ПЕР визначена методом прямих нормативних
розрахунків за обсягами виробництва 92 основних видів продукції і
технологічних процесів в натуральному вираженні з урахуванням
принципів розроблення даної Концепції. Надається пріоритетне задоволення потреб в енергоресурсах
соціальній сфері. Орієнтовна потреба України в паливно-енергетичних ресурсах на
2010 р. визначена в 336 млн.т у.п. проти очікуваного їх
використання в 1993 р. на рівні 277,5 млн.т у.п., або приріст
всього близько 12 відсотків (додатки N 1 і N 2). У цей період обсяги споживання котельно-пічного палива
прогнозуються на рівні 251 млн. т. у. п., що на 6 відсотків
перевищує фактичне його споживання у 1993 році. Виробництво електроенергії у 2010 р. передбачається в обсязі
255-257 млрд. кВт.год. при очікуваному у 1993 р.- 231 млрд. кВт.
годин.
III. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ В РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
Вугільна промисловість
Розвиток вугільної промисловості пропонується здійснювати у
таких напрямах: підтримка виробничих потужностей діючого шахтного фонду за
рахунок власних коштів галузі; реконструкція і технічне переозброєння шахт і збагачувальних
фабрик за рахунок кредитів (приріст потужностей шахт і розрізів
передбачено в обсязі 26,8 млн. тонн); нове шахтне будівництво за рахунок державних капітальних
вкладень з залученням іноземних інвесторів (передбачено
будівництво 22 нових вуглевидобувних підприємств загальною
потужністю 38,6 млн. т, та 3 нових збагачувальних фабрик
потужністю 14,3 млн. тонн). Доцільно розгорнути будівництво 30 нетипових шахт на виходах
пластів з глибиною розробки до 300 м і виробничою потужністю
50-300 тис. т (загальною потужністю 10-15 млн. тонн); проведення організаційних заходів щодо створення чистих
енергетичних комплексів "Шахта - збагачувальна фабрика - ТЕС"; прискорення робіт з газифікації вугілля; реконструкція і технічне переобладнання потужностей
вугільного машинобудування; розвиток виробничо-транспортної інфраструктури
вуглевидобутку.
Нафтогазова промисловість
Головними напрямами розвитку передбачаються: концентрація матеріальних і фінансових ресурсів на збільшенні
експлуатаційного буріння (більш як у 2 рази, що дає змогу довести
видобуток нафти і газового конденсату у 2010 р. до 7,15 млн.
тонн); ефективне використання діючих і введення в експлуатацію
відкритих газових родовищ, що дасть змогу стабілізувати видобуток
газу і починаючи з 1996 р. нарощувати обсяги цього видобутку (у
2000 р. - до 25,6 млрд. куб. м, 2005 р. - до 29,3, 2010 р. - до
30,2 млрд. куб. м); розпочати нафтогазовидобуток на акваторії Чорного моря; збільшення глибини переробки нафти (до 70-75 відсотків).
Модернізація і реконструкція окремих виробництв у нафтопереробній
промисловості з необхідним впровадженням передових технологій.
Електроенергетика
Розвиток передбачається у напрямах: технічне переозброєння теплових електростанцій; впровадження нових екологічно чистих технологій спалювання
вугілля з застосуванням високоефективного парогазового
устаткування; оснащення електростанцій сучасним газоочисним обладнанням; розвиток та реконструкція електричних мереж.
В атомній енергетиці передбачається:
вживання заходів щодо підвищення безпеки атомних
електростанцій;
продовження експлуатації Чорнобильської АЕС до повного
відпрацювання графітових каналів (економія 4,7 млн.т у. п. на
рік);
завершення на АЕС будівництва трьох енергоблоків (N 6 - на
Запорізькій АЕС, N 2 - на Хмельницькій АЕС, N 4 - на Рівненській
АЕС). При цьому створюються сприятливі умови для проведення
тривалих відновлювальних робіт на енергоблоках діючих АЕС, а
також для технічного переозброєння теплових електростанцій;
введення енергоблоків N 3 і N 4 на Хмельницькій АЕС.
Вирішення цих питань дасть змогу забезпечити виробництво
електроенергії атомними станціями на рівні 100 млрд. кВт. год., що
становитиме понад 40 відсотків рівня електроспоживання, яке
прогнозується у 2000 році.
Інші галузі
Передбачається збільшення виробництва і заготівель торфу,
деревини та інших видів палива. За цей рахунок планується
одержувати щорічно до 6 млн. т умовного палива.
IV. ДЖЕРЕЛА ПОКРИТТЯ ПОТРЕБ В ПАЛИВНО-
ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСАХ
Використання власних енергоресурсів
Подальший розвиток галузей ПЕК дасть змогу довести видобуток
власних природних паливних ресурсів до 152 млн. т у. п. на рік.
Задоволення ними потреби народного господарства у 1993 р.
очікується на рівні 43,8 відсотка, у 2010 р. - 50,9 відсотка
(додаток N 3). Вважається за доцільне збільшити видобуток уранових руд.
Проведення активної політики енергозбереження
Цей фактор розглядається як один із засобів досягнення
збалансованого забезпечення потреб держави у паливно-енергетичних
ресурсах: передбачається проведення організаційних заходів та створення
нормативно-правових умов з метою досягнення за найближчі 2-3 роки
економії енергоносіїв обсягом 8-10 відсотків; у подальшому - забезпечується більш вагоме зниження
енергоємності виробництва за рахунок структурних міжгалузевих та
внутрішньогалузевих змін; стратегія енергозбереження здійснюється одночасно із
стратегією ресурсозберігання. За рахунок зниження матеріалоємності
та скорочення використання енергії і палива передбачається
зекономити на першому етапі - 30-35 млн. т у.п. на рік і 70-100
млн. т у. п. у 2005-2010 роках. Розв'язання цієї проблеми
залежить від періоду виходу економіки з кризового стану і
нарощування темпів суспільного виробництва.
Позитивне вирішення питань плати за транзит нафти і газу
У рахунок плати за транзит палива через територію України
передбачено такі поставки газу: в 1994 р. - 33,2 млрд. куб. м, в
1995 р. - 33, в 2000 р. - 24,7, в 2005 р. - 23,7 і в 2010 р.- 22,2
млрд. куб. м.
Надходження енергоносіїв за рахунок переробки
давальницької сировини
Виробничі потужності України з переробки нафти становлять 62
млн. тонн. В умовах падіння видобутку нафти в Росії її поставки
Україні на переробку зменшаться. Тому поряд з укладанням
довготермінових угод на переробку нафти з Росією передбачається
укладання угод з іншими країнами.
Використання відновлюваних та альтернативних
видів палива
Попередні оцінки свідчать, що в Україні доцільно розвивати
вітроенергетику, децентралізовану енергетику на нетрадиційних
видах палива, малу гідроенергетику, добування енергії із
природного середовища за допомогою теплових насосів та бінарних
енергоустановок, теплопостачання на базі використання сонячних
колекторів та геотермальної енергії. За рахунок використання відновлюваних і нетрадиційних джерел
енергії та палива залежно від рівня розвитку техніки та технології
їх виробництва прогнозується до 2010 р. 8-10 відсотків виробництва
електроенергії і стільки ж тепла від загальної потреби в них. Певні можливості виробництва і використання мають хімічні
види палива (бензол і спирт). Щоб реалізувати потенціал цих джерел енергії, необхідно
створити систему широкої державної підтримки їх розвитку з
використанням світового досвіду.
V. РЕСУРСНА І ФІНАНСОВА ОЦІНКА
Забезпечення України ПЕР здійснюється за рахунок: використання власних органічних природних паливних ресурсів,
а також природних ресурсів атомної енергії і гідроенергетики. Вони
становитимуть у 2010 р. сумарно 190,6 млн. т. у. п., що дорівнює
56,6 відсотка загальної потреби в ПЕР для внутрішнього споживання
народним господарством. При цьому вугіллям будуть задовольнятись
власні потреби повністю, нафтою - на 13,8 відсотка і газом - на
29,6 відсотка; імпорту 44,8 млн. т нафти і 71,7 млрд. куб. м газу з інших
країн (додаток N 4).
Загальна фінансова оцінка
На розвиток вугільної промисловості в період 1994-2005 рр.
необхідно витратити на рівні 15 трлн. крб. (в цінах I кварталу
1993 року). Це дасть змогу довести видобуток вугілля в 2005 р. до 160
млн.т з подальшим збільшенням до 170 млн.т проти очікуваного в
1993 році 118 млн. тонн. На реалізацію заходів щодо розвитку нафтової та газової
промисловості в період до 2005 р. капітальні витрати становитимуть
майже 9 трлн. крб. (в цінах I кварталу 1993 року), що дасть змогу
у найближчі 2-3 роки зупинити падіння рівня власного видобутку
нафти і газу і починаючи з 1997 р. дещо його збільшувати з
доведенням у 2010 р. до 7,5 млн. т і 30 млрд. куб. м, або в 1,8
раза порівняно з сьогоднішнім. Для здійснення заходів щодо розвитку електроенергетики на
зазначений період витрати становитимуть близько 25 трлн. крб. (у
цінах 1993 року).

VI. ВИСНОВКИ
Здійснення передбачених Концепцією розвитку
паливно-енергетичного комплексу заходів забезпечить у період кризи
і стабілізації суспільного виробництва енергетичну і, таким
чином, економічну незалежність України. Вона перш за все вирішує
питання безперебійного постачання енергоносіїв підприємствам і
галузям соціальної сфери, виробникам продуктів харчування і
товарів народного споживання, а також мінімальних потреб інших
виробничих галузей народного господарства. Пропоновані концептуальні підходи є найбільш прийнятні для
умов України і мають стати основою для розроблення Національної
програми здійснення енергетичної політики України.

Додаток N 1
ПРОГНОЗНИЙ РОЗРАХУНОК
потреби народного господарства України
в паливно-енергетичних ресурсах до 2010 року
(млн.т у.п.) ——————————————————————————————————————————————————————————————— Види ресурсів | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | звіт | звіт | звіт |————————————— | | | |прог- |очіку- | | | |ноз |ване —————————————————————————+———————+———————+———————+——————+—————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ——————————————————————————————————————————————————————————————— Потреба, всього 357,2 339,8 307,5 319,7 277,5
в т. ч.
1. Котельно-пічне паливо 284,8 273,1 251,5 262,0 235,8
з нього:
закладка в резерв 2,2 2,1 3,0 3,7 4,8
2. Моторне паливо 43,9 38,2 28,6 31,0 14,8
3. Природні енергетичні
ресурси, всього 28,5 28,5 27,4 26,7 26,9
в т. ч.
гідроенергія 3,7 3,9 2,9 3,2 3,2
атомна енергія 24,8 24,6 24,5 23,5 23,7
альтернативні джерела
енергії
Примітка: додаткові організаційно-еконо- мічні заходи по енергозбереженню
Продовження табл. додатку N 1 ———————————————————————————————————————————————————————————— Види ресурсів |1994 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | —————————————————————————+——————+——————+——————+——————+—————— 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ———————————————————————————————————————————————————————————— Потреба, всього 273,0 297,9 321,2 327,8 336,7
в т. ч.
1. Котельно-пічне паливо 227,1 246,0 248,0 248,9 251,0
з нього:
закладка в резерв
2. Моторне паливо 22,0 27,0 36,4 41,5 47,0
3. Природні енергетичні
ресурси, всього 23,9 24,9 36,8 37,4 38,7
в т. ч.
гідроенергія 3,9 3,8 3,8 3,9 4,2
атомна енергія 20,0 21,1 32,5 32,5 32,5
альтернативні джерела
енергії 0,5 1,0 2,0
Примітка: додаткові організаційно-еконо- мічні заходи по енергозбереженню -2,0 -2,5 -3,0 -5,0 -7,0

Додаток N 2
ПРОГНОЗ
потреби народного господарства України в органічних
природних паливних ресурсах для внутрішнього споживання
на період до 2010 року
————————————————————————————————————————————————————————————————— Види ресурсів |Одиниця| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |виміру | звіт | звіт | звіт |————————————— | | | | |план- |очіку- | | | | |прогноз ване ———————————————————+———————+———————+———————+———————+——————+—————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ————————————————————————————————————————————————————————————————— Потреба, всього млн.т у.п. 308,2 291,7 268,2 276,2 221,1
в т. ч.
вугілля (товарне) млн. т 127,3 115,0 112,2 114,3 97,0
млн.т у.п. 99,1 89,6 86,7 88,6 74,7
нафта млн. т 49,3 45,0 33,9 43,0 24,2
млн.т у.п. 70,5 64,3 48,5 61,5 34,6
газ природний млрд. м3 118,7 118,2 114,1 108,1 95,7
млн.т у.п. 136,5 135,9 131,2 124,3 110,0
інші види палива млн.т у.п. 2,1 1,9 1,8 1,8 1,8
децентралізовані
заготівлі млн.т у.п. - - - - -
Продовження табл. додатку N 2 —————————————————————————————————————————————————————————————— Види ресурсів |Одиниця|1994 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |виміру | | | | | | | | | | | | | | | | | ———————————————————+———————+——————+——————+——————+——————+—————— 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 —————————————————————————————————————————————————————————————— Потреба, всього млн.т у.п. 237,3 270,7 278,2 282,5 298,5
в т. ч.
вугілля (товарне) млн. т 97,7 114,2 118,2 118,4 128,0
млн.т у.п. 75,0 88,5 91,5 92,0 99,1
нафта млн. т 27,0 37,0 42,0 43,0 52,0
млн.т у.п. 38,7 52,9 60,0 61,5 74,4
газ природний млрд. м3 102,0 105,9 103,5 106,3 101,9
млн.т у.п.117,4 121,8 119,0 122,2 117,2
інші види палива млн.т у.п. 1,2 1,5 1,7 1,8 1,8
децентралізовані
заготівлі млн.т у.п. 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Додаток N 3
ОРІЄНТОВНІ
ресурси від видобутку первинного палива в Україні
для власних потреб на період до 2010 року
———————————————————————————————————————————————————————————————— Види ресурсів |Одиниця| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |виміру | звіт | звіт | звіт |————————————— | | | | |план- |очіку- | | | | |прогноз ване —————————————————————+———————+——————+——————+——————+——————+—————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ———————————————————————————————————————————————————————————————— Власні ресурси,
всього млн.т у.п. 130,6 119,7 114,9 108,2 96,8
в т. ч.
*вугілля (товарне) млн. т 106,0 102,3 100,5 100,5 88,0
млн.т у.п. 83,6 80,0 78,0 78,5 68,0 нафта млн. т 7,0 5,0 4,4 4,0 4,2
млн.т у.п. 9,9 7,2 6,3 5,7 6,0 газ природний млрд. м3 30,4 26,6 25,1 19,3 18,3
млн.т у.п. 35,0 30,6 28,8 22,2 21,0
інші види палива млн.т у.п. 2,1 1,9 1,8 1,8 1,8
децентралізовані
заготівлі млн.т у.п. - - - - - _______________
*Відповідний вало-
вий видобуток
вугілля млн. т 164,8 135,6 133,6 139,1 118,0
Продовження табл. додатку N 3 ———————————————————————————————————————————————————————————————— Види ресурсів |Одиниця|1994 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |виміру | | | | | | | | | | | | | | | | | —————————————————————+———————+——————+——————+——————+——————+—————— 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ———————————————————————————————————————————————————————————————— Власні ресурси,
всього млн.т у.п. 96,6 115,1 133,2 142,6 151,9
в т. ч.
*вугілля (товарне) млн. т 84,2 107,1 115,3 118,2 128,0
млн.т у.п. 65,0 81,9 89,2 91,9 99,1 нафта млн. т 4,0 4,1 4,8 6,4 7,2
млн.т у.п. 5,7 5,9 6,9 9,2 10,3 газ природний млрд. м3 17,0 17,2 25,6 29,3 30,2
млн.т у.п. 19,7 19,8 29,4 33,7 34,7
інші види палива млн.т у.п. 1,2 1,5 1,7 1,8 1,8
децентралізовані
заготівлі млн.т .у.п. 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 _____________
*Відповідний вало-
вий видобуток
вугілля млн. т 124,0 141,7 152,3 157,5 170,0

Додаток N 4
ОРІЄНТОВНА НЕОХІДНІСТЬ
у імпорті первинних паливних ресурсів
для власних потреб України на період до 2010 р.
——————————————————————————————————————————————————————————————— Види ресурсів |Одиниця| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |виміру | звіт | звіт | звіт |————————————— | | | | |план- |очіку- | | | | |прогноз ване ————————————————————+———————+——————+——————+——————+——————+—————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ——————————————————————————————————————————————————————————————— Імпорт, всього млн.т у.п.177,6 172,0 153,3 168,0 124,3
в т. ч.
вугілля (товарне) млн. т 21,2 12,7 11,7 13,8 9,0
млн.т у.п. 15,5 9,6 8,7 10,1 6,7
нафта млн. т 42,3 40,0 29,5 39,0 20,0
млн.т у.п. 60,6 57,1 42,2 55,8 28,6
газ природний млрд. м3 88,3 91,6 89,0 88,8 77,4
млн.т у.п.101,5 105,3 102,4 102,1 89,0 в т. ч.
в рахунок плати за
його транзит через млрд. м3 - - - - -
територію України млн.т у.п. - - - - -
Доля власних ресур-
сів в загальній
потребі в первинних
паливних ресурсах проц. 42,4 41,0 42,8 39,2 43,8
в т. ч. вугілля (товарне) проц. 84,3 89,3 90,0 88,6 91,4 нафта проц. 14,0 11,2 13,0 9,3 17,3 газ природний проц. 25,6 22,5 21,9 17,9 19,1

Продовження табл. додатку N 4 ——————————————————————————————————————————————————————————————— Види ресурсів |Одиниця|1994 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |виміру | | | | | | | | | | | | | | | | | ————————————————————+———————+——————+——————+——————+——————+—————— 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ——————————————————————————————————————————————————————————————— Імпорт, всього млн.т у.п.140,7 155,6 145,0 140,9 146,6
в т. ч.
вугілля (товарне) млн. т 13,5 7,1 2,9 0,2 -
млн.т у.п. 10,0 6,6 2,3 0,1 -
нафта млн. т 23 32,9 37,2 36,6 44,8
млн.т у.п. 33 47,0 53,1 52,3 64,1
газ природний млрд. м3 85,0 88,7 77,9 77,0 71,7
млн.т у.п. 97,7 102 89,6 88,5 82,5 в т. ч.
в рахунок плати за
його транзит через млрд. м3 33,2 33,0 24,7 23,7 22,2
територію України млн.т у.п. 38,2 38,0 28,4 27,3 25,5
Доля власних ресур-
сів в загальній
потребі в первинних
паливних ресурсах проц. 40,7 42,5 47,8 50,3 50,9
в т. ч. вугілля (товарне) проц. 86,7 92,5 97,5 99,9 100,0 нафта проц. 14,7 11,1 11,5 14,9 13,8 газ природний проц. 16,8 16,3 24,7 27,5 29,6

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry