Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про пенсії за особливі заслуги перед Україною

Про внесення змін до Закону України Про пенсії за особливі заслуги перед Україною

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 41, ст.293 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги
перед Україною" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 35, ст. 289) такі зміни:
1. Преамбулу та статтю 1 викласти в такій редакції:
"Цей Закон передбачає встановлення громадянам, які мають
значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської
діяльності, досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони
здоров'я, фізичної культури і спорту тощо, пенсій за особливі
заслуги перед Україною.
Стаття 1. Пенсії за особливі заслуги перед Україною (далі -
пенсії за особливі заслуги) встановлюються громадянам України:
1) Героям України, Героям Радянського Союзу, Героям
Соціалістичної Праці, особам, нагородженим орденом Леніна, орденом
Слави трьох ступенів, орденом Трудової Слави трьох ступенів,
чотирма і більше медалями "За відвагу", чотирма і більше орденами
України та колишнього Союзу РСР, повним кавалерам ордена "За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР", особам, відзначеним
почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР
"народний";
2) ветеранам Великої Вітчизняної війни, нагородженим у період
бойових дій орденом, медаллю "За відвагу" або медаллю Ушакова;
3) видатним спортсменам - переможцям Олімпійських та
Параолімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і
рекордсменам світу та Європи;
4) космонавтам, які здійснили політ у космос, членам
льотно-випробувальних екіпажів літаків;
5) народним депутатам України, депутатам колишніх Союзу РСР
та Української РСР, членам Кабінету Міністрів України та Уряду
колишньої Української РСР;
6) особам, відзначеним почесним званням України, колишніх
Союзу РСР та Української РСР "заслужений", державними преміями
України, колишніх Союзу РСР та Української РСР, нагородженим одним
із орденів України або колишнього Союзу РСР;
7) депутатам чотирьох і більше скликань обласних, районних,
районних у містах, міських рад;
8) матерям, які народили п'ятеро і більше дітей та виховали
їх до восьмирічного віку. При цьому враховуються діти, усиновлені
в установленому законом порядку".
2. Статтю 3 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
"за вислугу років".
3. Статтю 4 після слів "у разі втрати годувальника" доповнити
словами "та за вислугу років".
4. Статті 5 і 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 5. Пенсія за особливі заслуги встановлюється як
надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із
законом, у таких розмірах прожиткового мінімуму, визначеного для
осіб, які втратили працездатність:
від 35 до 40 відсотків - особам, зазначеним у пункті 1 статті
1 цього Закону;
від 25 до 35 відсотків - особам, зазначеним у пунктах 2-5
статті 1 цього Закону;
від 20 до 25 відсотків - особам, зазначеним у пунктах 6-8
статті 1 цього Закону.

Розмір надбавки визначається Комісією залежно від заслуг
особи. У разі, коли особа одночасно має право на надбавки,
зазначені в кількох пунктах статті 1 цього Закону, призначається
та надбавка, яка є більшою у максимальному розмірі.
Надбавка встановлюється з першого числа місяця, що настає за
місяцем прийняття рішення Комісією, і виплачується, якщо пенсіонер
не працює, крім випадків, коли за місцем його роботи
середньомісячний дохід за минулий календарний рік не перевищував
прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили
працездатність.
У разі збільшення прожиткового мінімуму, визначеного для
осіб, які втратили працездатність, органи, що виплачують пенсії,
здійснюють перерахунок надбавки, виходячи із цього прожиткового
мінімуму, з урахуванням встановленого Комісією відсотку надбавки.
Перерахунок здійснюється з дня затвердження нового розміру
прожиткового мінімуму.
Стаття 6. У разі смерті особи, яка мала право на пенсію за
особливі заслуги відповідно до статті 1 цього Закону,
непрацездатні члени сім'ї померлого, зазначені в статті 37 Закону
України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), мають право на
встановлення надбавки до пенсії у таких розмірах: за наявності
одного непрацездатного члена сім'ї - 70 відсотків, двох і більше -
90 відсотків надбавки до пенсії померлого годувальника або
надбавки до пенсії, що могла бути йому встановлена.
У разі смерті військовослужбовця, особи начальницького або
рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули під час
виконання службових обов'язків (померли внаслідок поранення,
одержаного під час виконання службових обов'язків) і були
посмертно нагороджені державними нагородами України, непрацездатні
члени сім'ї померлого, зазначені в статті 37 Закону України "Про
пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), мають право на встановлення до
пенсії надбавки у таких розмірах: за наявності одного
непрацездатного члена сім'ї - 70 відсотків, двох і
більше - 90 відсотків від розміру надбавки, передбаченого для
осіб, зазначених у пункті 1 статті 1 цього Закону.
Надбавка встановлюється до пенсії, на яку член сім'ї
померлого годувальника має право згідно із законом. При цьому
застосовується порядок встановлення і збільшення надбавки,
визначений статтею 5 цього Закону.
Виділення частки пенсії, що належить кожному члену сім'ї,
здійснюється відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ).
5. Статтю 7 виключити.
6. Статтю 8 після слів "інших центральних органів виконавчої
влади" доповнити словами "Главою Адміністрації Президента України,
Керівником Апарату Верховної Ради України, Державним Секретарем
Кабінету Міністрів України, Головою Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, Головою Конституційного Суду України, Головою
Верховного Суду України, головами вищих спеціалізованих судів
України, Генеральним прокурором України, Головою Національного
банку України".
7. Доповнити Закон статтею 16-1 такого змісту:
"Стаття 16-1. Посадові особи, винні в порушенні цього Закону,
та громадяни у разі подання неправдивих відомостей для призначення
та виплати пенсії за особливі заслуги, несуть відповідальність
згідно із законом".
8. У статті 17:
1) пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Установити, що у разі, коли внаслідок перерахунку
надбавки відповідно до статті 5 цього Закону її розмір
зменшується, надбавка виплачується у раніше встановленому розмірі.
Розмір надбавки переглядається згідно з законом про індексацію
грошових доходів населення.
У разі коли за нормами цього Закону для відповідної категорії
осіб передбачено більш високі розміри надбавок, ніж були
встановлені раніше, проводиться перерахунок у порядку, визначеному
Комісією";
2) пункт 5 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"під час формування показників державного бюджету на
наступний рік визначати обсяг асигнувань, який буде спрямовуватися
на фінансування пенсій за особливі заслуги, а також вносити
Верховній Раді України, виходячи із можливостей державного
бюджету, пропозиції щодо визначення верхньої межі максимального
розміру пенсії разом з надбавкою, передбаченою статтею 5 цього
Закону".
II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 2002 року
N 91-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry