Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність

Про внесення змін до Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 848-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, N 3, ст.25 }
Про внесення змін до Закону України
"Про наукову і науково-технічну діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 5, ст.121 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 2-3, ст. 20) такі зміни:
1) частину другу статті 28 після абзацу п'ятого доповнити
двома новими абзацами такого змісту:
"організує прогнозно-аналітичні дослідження тенденцій
науково-технічного та інноваційного розвитку;
формує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та
інноваційної діяльності на підставі довгострокових (понад десять
років) і середньострокових прогнозів науково-технічного та
інноваційного розвитку".
У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно
абзацами восьмим - одинадцятим;
2) частину другу статті 31 після абзацу шостого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"організацію прогнозування тенденцій науково-технічного та
інноваційного розвитку на довгостроковий та середньостроковий
періоди".
У зв'язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий вважати
відповідно абзацами восьмим - п'ятнадцятим;
3) у тексті Закону слова "Міністерство України у справах
науки і технологій" в усіх відмінках замінити словами "центральний
орган виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності" у відповідному відмінку.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 грудня 2004 року
N 2261-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry