Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2003 рік

Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2003 рік

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 14, ст.191 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до додатка N 3 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 33-34, ст.
267; 2004 р., N 5, ст.32, 33) відповідно до додатка до цього
Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 2003 року
N 1290-IV

Додаток
до Закону України "Про внесення змін
до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
Зміни до додатка N 3
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2003 рік"
"Розподіл видатків Державного бюджету
України на 2003 рік"
( 380-15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код |Код |Найменування згідно| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: про- |функ- | з програмною |-----------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| грамної|ціо- | класифікацією | Всього | поточні | з них: | капітальні | Всього | поточні | з них: | капітальні | класи- |наль- |видатків державного| | |-------------------------| | | |-----------------------| | фікації|ної | бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| | видат- |кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| | ків |сифі- | | | | |енергоносії | | | | | енерго- | | держав-|кації | | | | | | | | | | носії | | ного |видат-| | | | | | | | | | | | бюджету|ків | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3510000 Міністерство 13 372 389,9 12 963 872,5 2 654,8 1 237,3 900 082,9 778 078,8 0,0 0,0 0,0 251 250,0 14 150 468,7 фінансів України
(загальнодержавні
видатки)
3511000 Міністерство 13 372 389,9 12 963 872,5 2 654,8 1 237,3 900 082,9 778 078,8 0,0 0,0 0,0 251 250,0 14 150 468,7 фінансів України
(загальнодержавні
видатки)
3511030 0133 Резервний фонд 300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300 000,0
5420000 Державний комітет 151 555,5 110 978,4 22 939,1 2 705,8 40 577,1 11 119,7 8 732,3 2 552,5 1 035,9 2 387,4 162 675,2 України з питань
фізичної культури
і спорту
5422000 Управління "Укр- 97 196,3 71 180,3 9 245,3 4,3 26 016,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97 196,3 спортзабезпечення"
5422020 0810 Організаційне та 64 266,3 38 250,3 9 245,3 4,3 26 016,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64 266,3 фінансове
забезпечення
спорту вищих
досягнень
ВСЬОГО 43 695 965,4 39 711 402,6 9 899 128,3 1 111 132,7 3 891 221,9 12 167 500,6 8 495 203,7 1 325 021,1 353 476,6 2 698 330,0 55 863 466,0

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry