Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про забезпечення єдності вимірювань

Про забезпечення єдності вимірювань

                                                          

Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
( Декрет втратив чинність на підставі Закону
N 113/98-ВР від 11.02.98, ВВР, 1998, N 30-31, ст.194,
крім статті 31, яка втрачає чинність через три місяці
з дня опублікування цього Закону - опубліковано в
газеті "Голос України" 13.03.98 )
Про забезпечення єдності вимірювань

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 26, ст.278 )

Цей Декрет спрямований на захист інтересів народного
господарства і громадян України, має на меті сприяння
науково-технічному і економічному прогресу на основі використання
результатів вимірювань гарантованої точності, виражених у тих
одиницях, що допускаються до застосування, і створення сприятливих
умов для розвитку міждержавних зв'язків.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Декреті нижченаведені терміни вживаються у такому
значенні: взірцевий засіб вимірювань - міра, вимірювальний прилад або
вимірювальний перетворювач, які служать для повірки інших засобів
вимірювань і затверджені як взірцеві; державний еталон - первинний або спеціальний еталон, офіційно
затверджений як вихідний для країни; засіб вимірювань - технічний засіб, що використовується для
вимірювань і має нормовані метрологічні властивості; еталон одиниці - засіб вимірювань (або комплекс засобів
вимірювань), який забезпечує відтворення і (або) зберігання
одиниці з метою передачі її розміру тим засобам вимірювань, що за
повірочною схемою перебувають нижче, виконаний за особливою
специфікацією і офіційно затверджений як еталон; єдність вимірювань - стан вимірювань, за якого їх результати
виражено в прийнятих одиницях і похибки вимірювань відомі з
заданою імовірністю; калібрування засобів вимірювань - сукупність операцій, що
виконуються з метою визначення дійсних значень метрологічних
характеристик і придатності засобів вимірювань до застосування; метрологічна атестація засобів вимірювань - дослідження
засобів вимірювань, що виконується метрологічними службами для
визначення метрологічних властивостей відповідного засобу
вимірювань, і видача документа із зазначенням одержаних даних; повірка засобів вимірювань - визначення спеціально
уповноваженим метрологічним органом похибок засобів вимірювань і
встановлення їх придатності до застосування. Залежно від рівня розвитку науково-технічного прогресу та
рекомендацій Міжнародної організації законодавчої метрології
визначення цих термінів може уточнюватися Державним комітетом
України по стандартизації, метрології та сертифікації у
нормативних документах на терміни і визначення.
Стаття 2. Сфера дії Декрету
Дія Декрету поширюється на підприємства, установи і
організації незалежно від форм власності та виду діяльності, що
діють на території України, а також на громадян - суб'єктів
підприємницької діяльності.
Розділ II
ОДИНИЦІ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН
Стаття 3. Одиниці фізичних величин
В Україні застосовуються одиниці фізичних величин Міжнародної
системи одиниць, прийнятої Генеральною конференцією з мір і ваг та
рекомендованої Міжнародною організацією законодавчої метрології. Найменування одиниць, кратних і часткових від них, що
застосовуються в Україні, позначення і правила їх написання
встановлюються Державним комітетом України по стандартизації,
метрології та сертифікації.
Стаття 4. Позасистемні одиниці фізичних величин
Державним комітетом України по стандартизації, метрології та
сертифікації можуть вводитися деякі одиниці, не включені до
Міжнародної системи одиниць.
Стаття 5. Застосування одиниць фізичних величин
при експорті товарів
Характеристики і параметри товарів (у тому числі засобів
вимірювань), що експортуються, можуть бути виражені в одиницях,
установлених замовником.
Стаття 6. Відтворення та зберігання одиниць -
фізичних величин
Державні еталони є вихідною основою для відтворення і
зберігання одиниць фізичних величин з метою передачі їх розмірів
еталонам і засобам вимірювань підприємств, установ, організацій і
громадян - суб'єктів підприємницької діяльності шляхом
зіставлення, повірки або калібрування. Порядок створення, затвердження, зберігання і застосування
державних еталонів, а також зіставлення їх з міжнародними
еталонами і еталонами інших країн визначається Державним комітетом
України по стандартизації, метрології та сертифікації.
Розділ III
ЗАСОБИ ВИМІРЮВАНЬ ТА ЇХ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття 7. Засоби вимірювань
Засоби вимірювань, що використовуються для визначення величин
в прийнятих до застосування одиницях, повинні відповідати умовам
експлуатації і точності, встановленій для цих засобів вимірювань,
з урахуванням реальних умов їх застосування. Порядок віднесення технічних засобів до засобів вимірювань
визначається Державним комітетом України по стандартизації,
метрології та сертифікації.
Стаття 8. Експлуатація та обслуговування засобів вимірювань
Експлуатація та обслуговування засобів вимірювань повинні
здійснюватися відповідно до вимог нормативних актів, що
поширюються на ці засоби вимірювань, та експлуатаційної
документації.
Стаття 9. Вимоги до вимірювань і використання
їх результатів
Вимірювання, що виконуються на об'єктах, на які поширюється
державний метрологічний нагляд, повинні здійснюватися згідно із
атестованими методиками, загальні вимоги до яких встановлюються
Державним комітетом України по стандартизації, метрології та
сертифікації. Результати цих вимірювань можуть бути використані за
умови оцінки їх похибки.
Розділ IV
МЕТРОЛОГІЧНА СЛУЖБА
Стаття 10. Поняття метрологічної служби
Метрологічна служба - це система спеціально уповноважених
органів, діяльність яких спрямовується на забезпечення єдності
вимірювань.
Стаття 11. Державна метрологічна служба
Державна метрологічна служба організує весь комплекс робіт із
забезпечення єдності вимірювань, діє в інтересах держави та її
громадян, виконує роботи, пов'язані із створенням еталонної бази
та системи передачі розмірів одиниць фізичних величин від еталонів
робочим засобам вимірювань, а також здійснює контроль за
дотриманням цього Декрету та інших нормативних актів з питань
забезпечення єдності вимірювань. Державна метрологічна служба складається з відповідних
підрозділів центрального апарату Державного комітету України по
стандартизації, метрології та сертифікації, його територіальних
органів в Республіці Крим, областях, районах і містах,
спеціалізованих служб з питань часу і частоти, стандартних зразків
складу і властивостей речовин і матеріалів, стандартних довідкових
даних про фізичні константи і властивості речовин і матеріалів, а
також наукових метрологічних установ і організацій, що входять до
сфери управління цього Комітету. Державні наукові метрологічні установи і організації несуть
відповідальність за розробку, вдосконалення і зберігання державних
еталонів. Органи державної метрологічної служби у Республіці Крим,
областях, районах і містах несуть відповідальність за здійснення
державного метрологічного нагляду та виконання інших обов'язків,
передбачених цим Декретом та іншими нормативними актами.
Стаття 12. Відомчі метрологічні служби
Для координації робіт із забезпечення єдності вимірювань і
здійснення внутрівідомчого метрологічного контролю за дотриманням
метрологічних норм і правил у міністерствах та інших центральних
органах державної виконавчої влади створюються метрологічні
служби. Для виконання делегованих підприємствами, що входять до
складу об'єднання, функцій із забезпечення єдності вимірювань в
його апараті створюється метрологічна служба. Забезпечення єдності вимірювань, а також контроль за
дотриманням метрологічних норм і правил на підприємствах і в
організаціях здійснюються метрологічною службою. Положення про метрологічні служби міністерств, інших
центральних органів державної виконавчої влади, об'єднань
підприємств, підприємств і організацій затверджуються за
погодженням з відповідними органами державної метрологічної
служби.
Розділ V
ДЕРЖАВНИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ НАГЛЯД
І ВІДОМЧИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ
Стаття 13. Мета державного метрологічного нагляду і
відомчого метрологічного контролю
Державний метрологічний нагляд і відомчий метрологічний
контроль здійснюються органами метрологічної служби з метою
перевірки дотримання положень цього Декрету, інших нормативних
актів і нормативної документації з питань забезпечення єдності
вимірювань. Державний метрологічний нагляд здійснюється органами
державної метрологічної служби, відомчий контроль - метрологічними
службами міністерств, інших центральних органів державної
виконавчої влади, підприємств і організацій.
Стаття 14. Об'єкти державного метрологічного нагляду
і відомчого контролю
Об'єктами державного метрологічного нагляду і відомчого
контролю є: засоби вимірювань та інформаційно-вимірювальні системи;
методики виконання вимірювань та інші нормативні документи, що
встановлюють вимоги до вимірювань; фасовані товари в упаковках
будь-якого виду при продажу і розфасуванні; інші об'єкти,
передбачені метрологічними нормами і правилами.
Стаття 15. Сфери поширення державного метрологічного
нагляду та його види
Державний метрологічний нагляд поширюється на об'єкти,
передбачені статтею 14 цього Декрету, в галузі охорони здоров'я,
при виробництві і контролі продуктів харчування, здійсненні
заходів щодо захисту навколишнього природного середовища, охорони
праці і техніки безпеки, при геодезичних і гідрометеорологічних
роботах, розрахунках із покупцями, а також операціях, що включають
всі види торговельної діяльності, пов'язані з визначенням
кількості товару або послуг, обліку матеріальних ресурсів
(електричної та теплової енергії, газу, нафтопродуктів тощо),
проведенні податкових, митних і поштових операцій, експертиз
(зокрема за дорученням державних органів), реєстрації спортивних
національних і міжнародних рекордів, а також при виконанні робіт,
пов'язаних із обов'язковою сертифікацією продукції. Установлюються такі види державного метрологічного нагляду: затвердження типу засобів вимірювань; державні контрольні випробування засобів вимірювань; повірка і метрологічна атестація засобів вимірювань; ліцензування на право виготовлення, ремонту та імпорту
засобів вимірювань; видача дозволів на право повірки, калібрування, прокату і
продажу засобів вимірювань; перевірка кількості фасованих товарів при продажу і
розфасуванні.
Стаття 16. Затвердження типу засобів вимірювань
Засоби вимірювань, призначені для випуску з виробництва, а
також ті, що імпортуються, підлягають державним випробуванням з
наступним затвердженням типу цих засобів вимірювань (державні
приймальні випробування). Державні приймальні випробування засобів вимірювань, що
використовуються в сферах, на які поширюється державний
метрологічний нагляд, проводяться органами державної метрологічної
служби. Державні приймальні випробування засобів вимірювань, що
використовуються в сферах, на які не поширюється державний
метрологічний нагляд, можуть також проводитися метрологічними
службами підприємств, установ і організацій за наявності у них
дозволу на право виконання цієї роботи, виданого Державним
комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації. Затвердження типу засобів вимірювань і занесення його до
Державного реєстру засобів вимірювань, допущених до застосування в
Україні, здійснюється Державним комітетом України по
стандартизації, метрології та сертифікації за позитивними
результатами державних випробувань і підтвердження можливості
метрологічного забезпечення в експлуатації. Підприємства, установи, організації, громадяни - суб'єкти
підприємницької діяльності, які розробляють, виготовляють або
імпортують засоби вимірювань, зобов'язані подати для проведення
державних випробувань зразки і відповідну нормативну та
експлуатаційну документацію. Кількість зразків і порядок їх
подальшого використання визначаються за погодженням з органом,
який проводить випробування. Відповідно до міжнародних договорів України можуть
визнаватися результати державних випробувань, що проведені в
зарубіжних країнах, з подальшим занесенням засобів вимірювань до
Державного реєстру засобів вимірювань. На засіб вимірювань, тип якого затверджено, і (або) на
експлуатаційну документацію, в каталогах і на виставочних
етикетках виготовлювач зобов'язаний нанести знак затвердження,
форма якого встановлюється Державним комітетом України по
стандартизації, метрології та сертифікації. Інформація про затвердження типу засобів вимірювань і
занесення його до Державного реєстру засобів вимірювань, допущених
до застосування в Україні, публікується в офіційному виданні
Державного комітету України по стандартизації, метрології та
сертифікації. У цьому виданні публікується також інформація про засоби
вимірювань, випуск в обіг яких заборонено.
Стаття 17. Метрологічна атестація засобів вимірювань
Засоби вимірювань, які виготовляються або імпортуються
одиничними екземплярами, та нестандартизовані засоби вимірювань не
підлягають державним випробуванням, а допускаються до застосування
після їх метрологічної атестації. Порядок проведення метрологічної
атестації встановлюється Державним комітетом України по
стандартизації, метрології та сертифікації. Ці засоби вимірювань
не заносяться до Державного реєстру засобів вимірювань, допущених
до застосування в Україні.
Стаття 18. Державні контрольні випробування засобів
вимірювань
З метою контролю за відповідністю засобів вимірювань
установленим вимогам державні контрольні випробування проводяться
органами державної метрологічної служби разом з їх виробниками в
порядку, встановленому Державним комітетом України по
стандартизації, метрології та сертифікації.
Стаття 19. Державна повірка засобів вимірювань
Засоби вимірювань, що використовуються в сферах, на які
поширюється державний метрологічний нагляд, підлягають державній
повірці територіальними органами державної метрологічної служби. Повірка здійснюється: під час випуску засобів вимірювань з виробництва і ремонту
(первинна повірка); у процесі експлуатації засобів вимірювань (періодична та
інспекційна повірка). Перелік засобів вимірювань, що перебувають в експлуатації та
підлягають державній повірці, складає їх користувач і надсилає на
погодження до органів державної метрологічної служби. Підприємства, установи і організації, а також громадяни -
суб'єкти підприємницької діяльності, які випускають засоби
вимірювань з виробництва, ремонту та експлуатують їх або
володіють ними з метою експлуатації в сферах, на які поширюється
державний метрологічний нагляд, зобов'язані своєчасно подавати
засоби вимірювань на повірку. Державна повірка засобів вимірювань проводиться
територіальними органами державної метрологічної служби, які
одержали дозвіл в Державному комітеті України по стандартизації,
метрології та сертифікації на право її виконання. Службові особи територіальних органів державної метрологічної
служби, які виконують державну повірку (державні повірники),
підлягають обов'язковій атестації. Державні повірники при
проведенні повірки засобів вимірювань керуються цим Декретом та
Положенням про проведення державної повірки, яке затверджується
Державним комітетом України по стандартизації, метрології та
сертифікації. Державний комітет України по стандартизації, метрології та
сертифікації може надати право державної повірки засобів
вимірювань державним підприємствам, установам і організаціям. Позитивні результати повірки засвідчуються відбитком
державного повірочного тавра на засобах вимірювань і (чи) на
експлуатаційній документації та (або) відповідним свідоцтвом. У разі коли доступ до вимірювального механізму засобів
вимірювань опломбовується, відбиток повірочного тавра наноситься
на пломбу. Якщо відбиток повірочного тавра або пломба пошкоджені чи
свідоцтво втрачено, засіб вимірювань вважається неповіреним. При проведенні робіт з державної повірки на місці
експлуатації засобів вимірювань місцеві органи державної
виконавчої влади у разі необхідності сприяють державним
повірникам.
Стаття 20. Вимоги до імпорту засобів вимірювань
Одержання засобів вимірювань за імпортом підприємствами,
установами і організаціями, а також громадянами - суб'єктами
підприємницької діяльності здійснюється на підставі дозволів
(ліцензій), що видаються Державним комітетом України по
стандартизації, метрології та сертифікації. Порядок ввезення на територію України засобів вимірювань
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 21. Видача дозволів на право відомчої повірки,
прокату, продажу та калібрування засобів
вимірювань
Відомча повірка, якщо вона проводиться для інших підприємств,
установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької
діяльності, прокат, продаж і калібрування засобів вимірювань,
здійснюються за умови одержання відповідного дозволу в органах
державної метрологічної служби. У разі надання такого дозволу встановлюється метрологічний
нагляд за цими видами діяльності. Порядок одержання дозволу визначається Державним комітетом
України по стандартизації, метрології та сертифікації.
Стаття 22. Перевірка кількості розфасованих товарів
при продажу і розфасуванні
Державному метрологічному нагляду підлягають розфасовані
товари в упаковках будь-якого виду при їх продажу і розфасуванні у
випадках, коли вміст упаковки не може бути змінено без її
розкриття або деформації, а кількість вмісту вказано на упаковці
значенням маси, об'єму, довжини, площі або іншої величини. На упаковках мають бути вказані посилання на нормативний
документ, згідно з яким встановлено гранично допустимі відхилення,
або значення самих відхилень. Під час перевірки встановлюється відповідність фактичної
маси, об'єму, довжини, площі або іншої величини даним, нанесеним
на упаковці, з урахуванням гранично допустимих відхилень.
Стаття 23. Надання метрологічних послуг
Органи державної метрологічної служби можуть виконувати
метрологічні роботи стосовно об'єктів, на які не поширюється
метрологічний нагляд.
Стаття 24. Відомчий метрологічний контроль
Відомчі метрологічні служби організують та виконують комплекс
робіт із забезпечення єдності вимірювань в сферах, що не
підлягають державному метрологічному нагляду: відомча повірка,
ремонт, метрологічна атестація та калібрування засобів вимірювань;
розроблення, метрологічна атестація нестандартизованих засобів
вимірювань; відомчий контроль за дотриманням метрологічних норм і
правил; метрологічна експертиза технічних завдань і звітів про
наукові дослідження та нормативні документи; атестація
аналітичних, вимірювальних і випробувальних лабораторій;
організація державної повірки і випробувань засобів вимірювань;
розроблення та метрологічна експертиза методик виконання
вимірювань, метрологічна атестація інформаційно-вимірювальних
систем.
Стаття 25. Відомча повірка засобів вимірювань
Засоби вимірювань, що не підлягають державній повірці,
повіряються відомчими метрологічними службами.
Стаття 26. Калібрування засобів вимірювань
Засоби вимірювань, що не використовуються у сферах, на які
поширюється державний метрологічний нагляд, можуть калібруватися в
порядку, встановленому Державним комітетом України по
стандартизації, метрології та сертифікації. Калібрування є добровільним видом робіт, необхідність якого
визначається користувачами засобів вимірювань.
Стаття 27. Забезпечення єдності вимірювань у окремих
міністерствах і відомствах
Забезпечення єдності вимірювань в системі Міністерства
оборони України, Служби безпеки України, Державного комітету у
справах охорони державного кордону України, Штабу цивільної
оборони України та Міністерства внутрішніх справ України
здійснюється відповідно до положень, що розробляються цими
міністерствами і відомствами та затверджуються Державним комітетом
України по стандартизації, метрології та сертифікації.
Стаття 28. Державні інспектори органів державної
метрологічної служби
Державні інспектори з державного метрологічного нагляду
призначаються з числа працівників Державного комітету України по
стандартизації, метрології та сертифікації, його територіальних
органів у Республіці Крим, областях, районах, містах та підлягають
атестації у порядку, встановлюваному цим Комітетом. Державні інспектори під час виконання своїх обов'язків мають
право: відвідувати у встановленому порядку підприємства, установи,
організації незалежно від форм власності, де експлуатуються,
виготовляються, зберігаються засоби вимірювань; перевіряти дотримання вимог атестованих методик виконання
вимірювань; перевіряти правильність виконання вимірювань та використання
їх результатів; перевіряти кількість товарів у готових упаковках при продажу
і розфасуванні; використовувати технічні засоби та залучати до перевірки
працівників підприємств, установ, організацій, що перевіряються,
за згодою їх керівника; забороняти використання, випуск в обіг засобів вимірювань, що
не пройшли державних випробувань, не повірених, а також таких, які
не відповідають затвердженому типу; скорочувати міжповірочні інтервали за наявності інформації
про те, що засоби вимірювань не відповідають установленим
метрологічним вимогам при діючому міжповірочному інтервалі; виконувати інспекційну повірку засобів вимірювань.
Стаття 29. Відповідальність та оскарження дій державних
інспекторів органів державної метрологічної служби
Державні інспектори з державного метрологічного нагляду
зобов'язані дотримувати вимог цього Декрету, інших нормативних
актів, а також положень і вимог нормативної документації з питань
забезпечення єдності вимірювань. За невиконання державними інспекторами своїх обов'язків або
вчинення інших дій, що можуть бути кваліфіковані як протиправні,
вони притягаються до відповідальності згідно з чинним
законодавством. Скарги на дії державних інспекторів подаються у 30-денний
термін з дня прийняття ними рішень у той орган державної
метрологічної служби, якому вони безпосередньо підпорядковані.
Скарги розглядаються та рішення за ними приймаються в місячний
термін з дня подачі скарги. Рішення за скаргами можуть бути
оскаржені в місячний термін до вищого органу державної
метрологічної служби.

Розділ VI
ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ
Стаття 30. Фінансування діяльності державної
метрологічної служби
Фундаментальні дослідження з метрології, створення,
підтримання та експлуатація еталонів одиниць фізичних величин і
установок найвищої точності, здійснення державного метрологічного
нагляду фінансуються за рахунок державного бюджету.
Стаття 31. Оплата метрологічних робіт
Підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти
підприємницької діяльності оплачують виконувані органами державної
метрологічної служби роботи, пов'язані із: випробуваннями засобів вимірювань; повіркою засобів вимірювань; видачею ліцензій на право виготовлення, ремонту, прокату,
калібрування та імпорту засобів вимірювань; атестацією вимірювальних, аналітичних, випробувальних та
інших лабораторій, - за тарифами, які встановлюються Державним
комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації за
погодженням з Міністерством економіки України.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
м. Київ, 26 квітня 1993 року
N 40-93

Опубліковано: "Голос України", 11.05.93

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry