Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про схвалення рекомендацій парламентських слухань з питань реформування Збройних Сил України

Про схвалення рекомендацій парламентських слухань з питань реформування Збройних Сил України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про схвалення рекомендацій парламентських слухань
з питань реформування Збройних Сил України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити рекомендації парламентських слухань "Реформування
Збройних Сил України. Політико-правові та соціально-економічні
аспекти" (додаються).
2. Кабінету Міністрів України спільно з Комітетом Верховної
Ради України з питань національної безпеки і оборони вжити
відповідних заходів щодо їх реалізації.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 14 липня 1999 року
N 931-XIV
Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 14 липня 1999 року N 931-XIV
РЕКОМЕНДАЦІЇ
учасників парламентських слухань
"Реформування Збройних Сил України.
Політико-правові і соціально-економічні аспекти"

Учасники парламентських слухань, які відбулися 29 червня
1999 року, вважають одним з найважливіших завдань усіх державних
органів країни посилення уваги до будівництва і розвитку Збройних
Сил України як гаранта надійної оборони і безпеки України, захисту
її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. Це
обумовлено як наявністю суттєвих проблем у будівництві і
функціонуванні Воєнної організації держави, її серцевини -
Збройних Сил, так і небезпечним загостренням воєнно-політичної і
воєнно-стратегічної обстановки в Європі.
Будівництво Збройних Сил України здійснюється згідно з
затвердженою Президентом України Державною програмою будівництва
та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року. В основу
покладено перехід від кількісних до якісних показників, що
визначають боєздатність і боєготовність військ, вдосконалення
організаційно-штатної структури, системи комплектування і
підготовки військовослужбовців, розвиток військової освіти і
науки. Міністерство оборони України, особовий склад Збройних Сил
України докладають великих зусиль, щоб підтримувати війська у
боєготовому стані для виконання конституційного обов'язку по
захисту Вітчизни.
Однак досягається це в складних умовах. Розвиток Збройних Сил
України стримується критичним станом вітчизняної економіки,
недостатніми обсягами фінансування потреб оборони, низьким рівнем
завантаження підприємств оборонної промисловості, небезпечним
загостренням соціальних проблем у військах, недоліками у виховній
роботі, незавершеністю процесу створення відповідної правової
бази. Забезпечення потреб Збройних Сил України, Прикордонних
військ України доведено до критичної межі, що створює реальну
загрозу обороноздатності країни, породжує у військовослужбовців,
членів їх сімей невдоволення своїм становищем.
З метою усунення наявних недоліків і вирішення гострих
проблем у галузі оборони, вдосконалення державної політики у
воєнній сфері, враховуючи радикальні зміни геополітичної
обстановки, насамперед воєнно-політичної ситуації в Європі,
поблизу кордонів України, і нагальну необхідність у зв'язку з цим
підтримання на належному рівні бойового потенціалу Збройних Сил
України в умовах обмеженості можливостей держави у їх
фінансуванні, учасники парламентських слухань вважають за
необхідне терміново розробити Воєнну доктрину України (в оновленій
редакції) як основу подальшого розвитку Воєнної організації
держави, докорінно змінити ставлення Уряду України, всіх державних
установ до потреб оборони країни, захисту її рубежів.
Міністерству оборони України:
1. В ході виконання Державної програми будівництва та
розвитку Збройних Сил України зосередити зусилля на будівництві
мобільних, збалансованих, оптимальних за чисельністю, добре
озброєних і професійно підготовлених, всебічно забезпечених і,
водночас, не занадто обтяжливих для держави Збройних Сил України,
здатних забезпечити недоторканність кордонів України, дати відсіч
можливому агресору;
з урахуванням загострення тенденцій у розвитку сучасної
геополітичної обстановки, які створюють загрозу безпеці України,
розробити пропозиції щодо внесення необхідних коректив у Державну
програму будівництва та розвитку Збройних Сил України.
2. Пріоритетними напрямами в будівництві Збройних Сил України
вважати: вдосконалення системи управління військами (силами);
завчасну підготовку військових кадрів для діяльності в нових
організаційно-штатних структурах; використання сучасних та
перспективних зразків і систем озброєння та військової техніки.
Вжити заходів до розширення підготовки у військових навчальних
закладах України військових кадрів для зарубіжних країн,
розглядаючи це як важливий резерв збільшення експортних оборонних
послуг і поповнення валютних надходжень.
3. Разом з Міністерством економіки України, Міністерством
промислової політики України та Міністерством фінансів України
завершити розробку і подати до кінця 1999 року Кабінету Міністрів
України для внесення в установленому порядку до Верховної Ради
України на затвердження проект Державної програми розвитку
озброєння і військової техніки;
забезпечити пріоритетність досліджень та розробок,
спрямованих на створення сучасної перспективної військової техніки
і озброєння, модернізацію та продовження ресурсу наявного
озброєння і військової техніки, насамперед, для
Військово-Повітряних сил, Військ Протиповітряної оборони та
ракетного озброєння.
4. Усунути недоліки в організації виховної роботи у військах.
Широко використати святкування 55-річчя Перемоги радянського
народу у Великій Вітчизняній війні і 55-річчя визволення території
України від німецько-фашистських загарбників для виховання воїнів
на героїчних, бойових традиціях вітчизняних Збройних Сил, на
подвигах героїв - захисників Батьківщини, для оволодіння
стратегічною і тактичною майстерністю переможців.
5. Продовжувати роботу над вдосконаленням оперативного,
технічного, тилового, медичного, морально-психологічного та інших
видів забезпечення, маючи на увазі поступовий перехід до єдиної
системи забезпечення військ, незалежно від їх відомчої
підпорядкованості.
6. Активізувати роботу щодо реалізації заходів, передбачених
Концепцією про економічну і господарську діяльність Збройних Сил
України в сучасних умовах, затвердженою Указом Президента України
від 19 квітня 1997 року ( 353/97 ). Забезпечити неухильне
дотримання чинного законодавства при здійсненні господарської
діяльності у Збройних Силах України.
Кабінету Міністрів України:
1. При розробці проектів Державного бюджету України на 2000 і
наступні роки передбачати фінансування видатків на національну
оборону в обсягах, що забезпечують підтримання на належному рівні
боєздатності і боєготовності Збройних Сил України та Прикордонних
військ України, реалізацію державних програм, пов'язаних з
національною безпекою і обороною. Починаючи з 2000 року
забезпечити одночасну розробку проектів Державного бюджету України
та Державного оборонного замовлення;
з метою збільшення фінансових можливостей для повнішого
задоволення потреб оборони передбачати в Державному бюджеті
України конкретні завдання щодо надходження коштів від реалізації
надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого
майна Збройних Сил України, передачі в оренду основних фондів та
майна, а також за виконані роботи та надані послуги;
сприяти роботі Державної компанії "Укрспецекспорт" по
реалізації оборонної продукції і послуг, а також надлишкового
озброєння, військової та спеціальної техніки з метою нарощування
валютних ресурсів держави і задоволення оборонних потреб;
в необхідних обсягах виділяти в цільовому порядку кошти для
проведення фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень і
розробок з перспективних, найбільш важливих оборонних проблем, а
також для відновлення недоторканних запасів Міністерства оборони
України. Ці витрати в Державному бюджеті України вважати
захищеними;
вжити невідкладних заходів до якнайскорішого погашення
заборгованості Збройним Силам України і Прикордонним військам
України відповідно до вимог Закону України "Про Державний бюджет
України на 1999 рік" ( 378-14 );
заборонити відключення військових частин, організацій і
установ Збройних Сил України та інших збройних формувань від мереж
зв'язку, енерго- та водопостачання. Розглянути можливість
звільнення їх від сплати пені за несвоєчасні розрахунки;
забезпечити цільове фінансування систем зв'язку всіх ланок
Воєнної організації держави та інтеграцію згаданих систем при
координуючій ролі Генерального штабу Збройних Сил України.
2. Прискорити формування вітчизняного воєнно-промислового
комплексу з метою максимально можливого забезпечення потреб
України в озброєннях, військовій техніці, а також нарощування
експортних можливостей держави за рахунок власного виробництва,
повнішого використання потужностей оборонних підприємств та в
кооперації з підприємствами і науково-дослідними установами
Російської Федерації, інших держав. Пріоритетними напрямами
вважати створення замкнутих циклів розробки і виробництва воєнного
озброєння та військової техніки (насамперед, танкобудування,
військово-транспортної авіації, засобів протиповітряної оборони,
суднобудування, артилерійсько-стрілецького озброєння), створення
широкої номенклатури складних сучасних комплексів озброєння,
військової техніки, високоточної зброї, засобів управління і
зв'язку. Вжити невідкладних заходів до забезпечення нормальної
роботи виконавців державного оборонного замовлення, передусім
казенних заводів;
розглянути пропозиції про створення Ради генеральних
(головних) конструкторів військової техніки і озброєння як
дорадчого органу з цих проблем;
передбачати збільшення видатків за Державним оборонним
замовленням на впорядкування виробничих потужностей у
воєнно-промисловому комплексі та створення спеціальних технологій;
розглянути питання про звільнення виробників оборонної
продукції від сплати податку на додану вартість на продукцію, що
реалізується за Державним оборонним замовленням.
3. Докорінно поліпшити організацію мобілізаційної роботи в
державі. Прискорити розробку мобілізаційного плану України та
створення законодавчої і нормативно-правової бази мобілізаційної
підготовки національної економіки та Збройних Сил України. Зокрема
затвердити Положення про перерозподіл трудових ресурсів на період
мобілізації та воєнного часу. Після прийняття Закону України "Про
правовий режим воєнного стану" оперативно затвердити Положення про
військово-транспортний обов'язок. Визначити основні напрями
оптимізації матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.
Вирішити питання про підвищення статусу запасів пально-мастильних
матеріалів, продовольства, інших засобів для задоволення потреб
Збройних Сил України і Прикордонних військ України на особливий
період та включення згаданих запасів до складу незнижуваного
запасу матеріальних цінностей державного матеріального резерву.
4. Для піднесення престижу військової служби вжити заходів до
поліпшення матеріального і соціально-побутового забезпечення
військовослужбовців, їх сімей, ветеранів військової служби;
щорічно здійснювати індексацію грошового утримання
військовослужбовців та заробітної плати працівників Збройних Сил
України, інших структур Воєнної організації держави;
невідкладно розробити і подати на розгляд Верховної Ради
України проекти законів про внесення змін до законів України "Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей", "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ".
Передбачити усунення дискримінації у пенсійному забезпеченні
військовослужбовців, звільнених з лав Збройних Сил СРСР, порівняно
з пенсіонерами Збройних Сил України. Розробити законодавчі та
нормативно-правові акти, які б забезпечували однакове грошове
утримання і пільги для військовослужбовців і пенсіонерів Збройних
Сил України та інших збройних формувань України;
з метою якнайскорішого вирішення проблеми забезпечення житлом
військовослужбовців прискорити розробку відповідно до доручення
Президента України від 20 квітня 1998 року N 1-14/297 і
затвердження Комплексної програми забезпечення житлом
військовослужбовців та членів Їх сімей на 1999-2005 роки.
Розглянути питання про надання військовослужбовцям та військовим
пенсіонерам пільг при будівництві та придбанні житла;
внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів та
прийняти необхідні урядові рішення щодо посилення соціального
захисту батьків і членів сімей загиблих у мирний час
військовослужбовців та інвалідів, інвалідність яких настала під
час військової служби.
5. Вдосконалити систему допризовної підготовки,
військово-патріотичного виховання молоді та практику відбору на
військову службу призовників відповідно до вимог Закону України
"Про загальний військовий обов'язок і військову службу"
( 2232-12 ). З урахуванням різкого погіршення фізичного стану та
рівня освіченості юнаків, які призиваються на військову службу,
вжити заходів до залучення молоді до навчання та докорінного
поліпшення їх медичного обслуговування;
значно поліпшити організацію шефської роботи. Розробити
положення про шефські зв'язки між частинами Збройних Сил України,
Прикордонних військ України, інших військових формувань та
регіонами України, трудовими колективами і громадськими
організаціями.
6. Прискорити передачу у комунальну власність місцевим
органам виконавчої влади комунально-житлових об'єктів, які
знаходяться за межами закритих територій і функціонування яких не
пов'язане із забезпеченням потреб Збройних Сил України, а також
військових містечок, які вивільняються в ході розвитку Збройних
Сил України. Вчасно вирішувати фінансові та інші питання, що
виникають при цьому.
7. Терміново вирішити питання утилізації та безпечного
зберігання вибухонебезпечних матеріалів - снарядів, бомб, мін,
ракет, набоїв, які знімаються з оснащення Збройних Сил України, їх
експортної реалізації. Посилити увагу до вирішення екологічних
проблем у воєнній сфері України.
Верховній Раді України:
прискорити приведення нормативно-правової бази стосовно
забезпечення національної безпеки і обороноздатності держави у
відповідність до вимог Конституції України ( 254к/96-ВР ) і
сучасних реалій, передусім прийняття законодавчих актів,
необхідних для створення нормативно-правової бази розвитку і
забезпечення життєдіяльності Збройних Сил України, зокрема законів
України про оборону України (оновлена редакція), про Збройні Сили
України (оновлена редакція), про національну безпеку України, про
правовий режим воєнного стану, про правовий режим майна Збройних
Сил України, про господарську діяльність Збройних Сил України, про
особливості корпоратизації та приватизації підприємств
Міністерства оборони України, про порядок допуску та умови
перебування підрозділів збройних сил інших держав на території
України, про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України
до інших держав, про основні напрями співробітництва з іншими
державами у воєнній сфері, про експортний потенціал оборонної
продукції і послуг, про державні науково-технічні програми, про
військово-технічне співробітництво та Державної програми розвитку
озброєння і військової техніки і Концепції міжнародного
співробітництва України у воєнній сфері.
Учасники парламентських слухань:
вважають, що розвиток військово-політичної ситуації в Європі
і в світі, стан економіки України, її Збройних Сил, інших
військових формувань, створюваних відповідно до законів України,
вимагають вдосконалення на якісно новій основі всієї Воєнної
організації держави, об'єднання споріднених, дублюючих одна одну
ланок і систем забезпечення. Рекомендувати Раді національної
безпеки і оборони України розглянути ці питання і внести
пропозиції Президенту України з поданням у випадках, передбачених
Конституцією України, відповідних законопроектів на розгляд
Верховної Ради України;
висловлюються за підвищення координуючої ролі Міністерства
оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України у
системі Воєнної організації держави, за створення позавідомчого
державного органу по координації діяльності усіх ланок
воєнно-промислового комплексу, структур виконавчої влади,
причетних до вирішення оборонних проблем, і вважають конче
необхідною активізацію діяльності відповідних підрозділів
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
надають принципового значення забезпеченню ефективно діючого
цивільного, насамперед парламентського, контролю за діяльністю
Збройних Сил України, інших силових структур, якнайшвидшому
прийняттю закону, який би регулював здійснення цієї важливої
функції;
наголошують на необхідності додержання вимог Конституції
України щодо неприпустимості використання Збройних Сил України ким
би то не було для обмеження прав і свобод громадян або з метою
повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи
перешкоджання їх діяльності. Це повною мірою стосується і спроб
використання силових структур у виборчій кампанії;
звертають увагу на необхідність вдосконалення міжнародного
співробітництва у вирішенні оборонних проблем, яке має сприяти
зміцненню міжнародних позицій і авторитету України, підвищенню
боєздатності і боєготовності її Збройних Сил і здійснюватися з
урахуванням позаблокового статусу України;
закликають засоби масової інформації об'єктивно висвітлювати
життя і проблеми Збройних Сил України.
Учасники парламентських слухань особливо наголошують на тому,
що забезпечення надійної оборони України, зміцнення Збройних Сил
України, вдосконалення всієї Воєнної організації держави є
найважливішою державною справою, першочерговим обов'язком усіх
державних органів, громадських організацій, кожного громадянина
України.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry