Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Митного кодексу України

Про внесення змін до Митного кодексу України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР,
2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }
Про внесення змін до Митного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 22, ст.195 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Митного кодексу України ( 92-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288) такі зміни:
1. Частину першу статті 99 після другого речення доповнити
новим реченням такого змісту: "Товари та транспортні засоби
гуманітарної допомоги до завершення їх митного оформлення з
дозволу відповідного митного органу розміщуються на складах
організацій - отримувачів гуманітарної допомоги".
2. Частину першу статті 108 після слів "на складі тимчасового
зберігання" доповнити словами "або на складі організації -
отримувача гуманітарної допомоги".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 7 лютого 2006 року
N 3397-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry